M. KOZÁR MÁRIA

 

 

EMLÉKTÁBLA
PÁVEL ÁGOSTON HÁZÁN

A 60 ÉV ELŐTTI KÉTNAPOS MEGEMLÉKEZÉSEK
A MAGYAR ÉS A SZLOVÉN SAJTÓ TÜKRÉBEN

 

 

Pável Ágoston halálának 10. évfordulóján – 1956. március 10–11-én – Pável-napokat rendeztek Felsőszölnökön és Szombathelyen. A második világháború után Vilko Novak1 volt az első, aki hivatalosan Magyarországra, a szlovén Rábavidékre látogatott Jugoszláviából (a Szlovén Köztársaságból). Felsőszölnökön szlovén nyelvjárásban beszélt a Pável Ágoston Kultúrház megnyitásán, Szombathelyen pedig a Pável-emléktábla avatásán, majd magyar nyelven tartott előadást a szlovén–magyar kulturális kapcsolatokról. Novaknak az emléktábla avatásán elhangzott beszéde nem maradt fenn, de ismerjük az akkori magyar és szlovén sajtótudósításokat. Pável Ágoston leánya, dr. Simon Endréné Pável Judit őrzi az újságkivágásokat és fényképeket az emléktábla avatásáról abban a házban, amelyen a táblát 1956-ban leleplezték. Az eseményekről, Vilko Novak beszédeiről és előadásairól a helyi és az országos sajtó tudósított Magyarországon (a Vasmegye, a Magyar Nemzet és a Szabad Nép) és Jugoszláviában (Ljudska pravica, Ljubljanski dnevnik).

A Magyar Nemzet országos napilap már március 5-én felhívta a figyelmet az eseményre: „Tíz éve halt meg Pável Ágoston, a magyar–szlovén néprajzi kapcsolatok kiváló kutatója. Az évforduló alkalmából Vas megyében ünnepséget rendeznek, amelyen Vilko Novak professzor, a ljubljanai egyetem délszláv filológiai tanára is részt vesz.” Március 8-án pedig közölték, hogy a professzor megérkezett: „A Kultúrkapcsolatok Intézete vendégeként pénteken Budapestre érkezett Vlko (sic!) Novak, a ljubljanai egyetem néprajzi tanszékének professzora. A jugoszláv professzor annakidején együttműködött Pável Ágostonnal, a magyar–szlovén kulturális kapcsolatok neves kutatójával. Vlko (sic!) Novak március 10-én Szombathelyen részt vesz a tíz évvel ezelőtt elhunyt Pável Ágoston emléktáblájának leleplezési ünnepségén.”2

A helyi sajtó, a Vasmegye, 1956. március 8-án három hírt közölt a Pável-rendezvényekről. Az emléktábla elhelyezéséről: „Pável Ágoston, a neves vasi tudós, költő és műfordító emlékére az Úttörő utca 5. számú ház – amelyben élt – falán emléktáblát helyeznek el. A táblát március 10-én délután 4 órakor leplezik le. Az ünnepség megnyitóját Kovács Imréné elvtársnő, a városi tanács vb. elnökhelyettese tartja. Ünnepi beszédet mond Fodor Henrik kandidátus és Vilko Novak, a ljubljanai (Jugoszlávia) egyetem tanára. Az ünnepségek végén az emléktáblát megkoszorúzzák.” Vilko Novak előadásáról: „A TITT irodalmi szakosztálya és a megyei tanács népművelési osztálya rendezésében március 10-én, szombaton este 6 órai kezdettel magyar–szlovén estet rendeznek Szombathelyen, a TITT klubjában. Az est keretében dr. Vilko Novak jugoszláv egyetemi tanár tart előadást A magyar–szlovén kulturális kapcsolatok címmel.” A felsőszölnöki ünnepségről: „A délszláv lakosú Felsőszölnökön március 11-én, délelőtt 10 órai kezdettel rendezik meg a művelődési otthon névadó ünnepségét. Utána a nemzetiségi kulturális együttesek fesztiváljának lebonyolítására kerül sor.”3

 

Vilko Novak

Vilko Novak avató beszédet mond

 

A szombathelyi ünnepség napján a Vasmegye ismét felhívta a figyelmet az emléktábla felavatására: „Pável Ágoston, a nagy vasi tudós és költő halálának tizedik évfordulója alkalmából délután 4 órakor leplezik le a Pável-emléktáblát Szombathelyen, az Úttörő utca 5. szám alatti Pável-házban. Az ünnepségen Pável Ágoston tudományos érdemeit dr. Vilko Novak jugoszláv egyetemi tanár és dr. Fodor Henrik kandidátus méltatja.”4

A szombati ünnepségről az újság már 1956. március 11-én, vasárnap tudósított.5 Megemlítette a vendégek között Dalibor Soldatić jugoszláv nagykövetet és a követség munkatársait, valamint a ljubljanai egyetem professzorát, Vilko Novakot, akik szombaton délután érkeztek meg Szombathelyre. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága fogadást adott számukra, amelyen köszöntötte egymást a megyei tanácselnökhelyettes és a jugoszláv nagykövet. Az emléktábla avatásán Vilko Novak Pável anyanyelvén, szlovénül tolmácsolta köszönetét Pável hagyatékának felelevenítéséért és emlékének megőrzéséért. A beszédek elhangzása után „lehullott a lepel az emléktábláról, amelyen elsőnek D. Soldatic rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter helyezte el a jugoszláv követség kék-fehér-piros nemzeti szalaggal ékes babérkoszorúját. A továbbiakban a Népművelési Minisztérium, Szombathely dolgozó társadalma, a Savaria Múzeum, a megyei könyvtár, a Pável Ágoston nevét viselő néprajzi munkaközösség képviselői koszorúzták meg az emléktáblát.”

A budapesti Magyar Nemzet szintén már vasárnap írt a szombati eseményekről. Vilko Novak az emléktábla avatásán kiemelte: „Az emléktábla avató ünnepség is mutatja, hogy Pável Ágoston nem élt hiába. Ez az ünnepség arra is figyelmeztet bennünket és ez az emléktábla azt is hirdeti, hogy népeinknek érdemes, szükséges és időszerű együtt dolgozni”6

 

emléktábla

A megkoszorúzott tábla 1956. március 10-én

 

A Vasmegye és a Magyar Nemzet is idéz Vilko Novak szombathelyi magyar nyelvű előadásából: „Pável jelszava volt – mondotta többi között –, hogy ’ha megismerjük, meg is szeretjük egymást’. Ez a jelszó erősítette és erősíti bennünk azt a hitet, hogy a két nép közötti művészeti és irodalmi kapcsolatok a két nép egymás iránti megbecsülését és megértését szolgálják. A további feladatunk, hogy az úttörő munkát végző Pável Ágoston munkássága nyomán felkutassunk minden olyan dokumentumot, amely fényt vet az eddigi magyar–szlovén kapcsolatokra és tovább mélyítsük ezeket a kapcsolatokat. Ha elmélyedünk a magyar és a szlovén nép történetében, láthatjuk, hogy mindkét nép igen élénken érdeklődik távoli kultúrák iránt is, de alig tud valamit legközelebbi szomszédairól. Most rajtunk a sor, hogy jóvátegyük a régi mulasztásokat és nekilássunk mind a két oldalon annak a munkának, amely a magyarságot és a délszlávságot egymás megismeréséhez vezeti. Pável Ágoston emléke, munkája vezessen mindnyájunkat a két nemzet baráti együttműködésének megvalósítása felé.”7

A Szabad Nép 1956. március 12-én számolt be a felsőszölnöki rendezvényekről, amelyek keretében a helyi kultúrházat Pável Ágostonról nevezték el. „Novak professzor szlovén nyelvű beszédében méltatta Pável Ágoston életét és munkásságát.” Délután került sor az első Vas megyei nemzetiségi találkozóra, amelyen felsőszölnöki és szakonyfalui szlovén, horvátlövői horvát és pornóapáti német kulturális csoportok léptek fel.8

Az ünnepségen részt vett Pável Ágoston leánya, Pável Judit is, aki édesapja fényképét a következő szavak kíséretében adta át:

„Szeretettel és meghatottan adom át Önöknek Édesapám arcképét. Legyen ez a kultúrház otthona minden hazai szlovénnek és magyarnak, és fellegvára annak a kultúrának, amely a népből fakad és a népek boldogulását és felemelkedését szolgálja. Pável Ágoston szíve és háza nyitva volt minden ember előtt, minden tehetséges kezdeményezés, minden haladó gondolat előtt. Ha átveszik és folytatják az Ő szellemét, akkor a békés munkában egymásra talál minden nép.”

A tábla felavatásának napján jelent meg Ljubljanában Štefan Barbarič irodalomtörténész írása, amelyben Vilko Novak közreműködését a kétnapos Pável-ünnepségen „történelmi jelentőségű kultúrpolitikai eseménynek” nevezte, amely elősegíti a szlovén–magyar kulturális kapcsolatok újjáélesztését.9

A szlovén Ljudska pravica újságban 1956. március 15-én Jože Ftičar így összegezte a történteket: „A magyar kulturális élet érdeklődésének középpontjában ezekben a napokban a szlovén származású Pável Ágoston állt. Tanítványai és barátai ’Emlékkönyvet’ adtak ki halálának idei 10. évfordulóján. A magyarok nagy ünnepségeket rendeztek tiszteletére. Március 10-én emléktáblát avattak Felsőszölnökön, a szlovén Rábavidéken pedig a ’szlovén nap’ keretében róla nevezték el a kultúrházat. Az ünnepségekre meghívták prof. dr. Vilko Novakot Ljubljanából, aki Szombathelyen előadást tartott a szlovén–magyar kulturális kapcsolatokról. Felsőszölnökön pedig szlovénül beszélt Pável munkásságáról...”10

 

emléktábla

A felújított tábla 2015. március 10-én

 

Az elmúlt 60 évben a szlovén–magyar kulturális kapcsolatok folyamatosak voltak. Ennek egyik példája a múzeumok együttműködése is. A Muraszombati Muravidéki Múzeum, a Lendvai Múzeum és Galéria, valamint a Savaria Múzeum 2009 és 2012 között munkálkodott együtt „A megélt táj” uniós projekt keretében. 2014-ben a sečovljei só-lepárlást bemutató kiállítást láthattuk a Vasi Skanzenben. 2015-ben a Szombathelyi Képtárban volt látható a szlovéniai Arany Alap kortárs képzőművészeti kiállítás. 2015. március 10-én került sor a – szlovén és magyar szerzők tanulmányait tartalmazó – Kultúrák peremén – tudomány közepén című könyv bemutatására. A jó együttműködést jelképezve a könyvbemutató előtt közösen helyezett el koszorút Pável Ágoston emléktáblájára a muraszombati és a szombathelyi múzeum igazgatója. A könyvbemutatóhoz kapcsolódva a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület felújíttatta az 1956. március 10-én Pável Ágoston házán elhelyezett emléktáblát, amelyen ez áll:

E házban dolgozott 1928-tól 1946-ig dr. Pável Ágoston egyetemi magántanár, a magyar–délszláv kapcsolatok elmélyítésén. Pável Ágoston Emlékbizottság 1956.

E házban szerkesztette Pável Ágoston a Vasi Szemlét, írásunkkal erre is emlékezünk.

   

JEGYZETEK

1 Dr. Vilko Novak (1909–2003) szláv filológus és néprajzkutató. 1944-ben a budapesti szláv tanszéken doktorált Küzmics István, hazai szlovén bibliafordító című magyar nyelvű disszertációjával. Pável Ágoston ösztönzésére végezte el a néprajz szakot a ljubljanai egyetemen, és írta meg doktori disszertációját 1947-ben szlovén nyelven, A Muravidék népi táplálkozása címmel. A 23 évvel fiatalabb Novak nemcsak kollégája, de barátja is volt Pávelnek. Munkásságát több tanulmányban is bemutatta és méltatta.
2 Hazánkba érkezett Vlko (sic!) Novak jugoszláv professzor. Magyar Nemzet, 1956. március 8.
3 Leleplezik Pável Ágoston emléktábláját; – est Szombathelyen; Névadó ünnepség és nemzetiségi fesztivál. Vasmegye, 1956. március 8.
4 Ma leplezik le a Pável Ágoston-emléktáblát. Vasmegye, 1956. március 10.
5 Legyen ez a nap a magyar–jugoszláv barátság elmélyítésének ünnepe. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság követe jelenlétében leleplezték Szombathelyen a Pável-emléktáblát. Vasmegye, 1956. március 11.
6 Leleplezték Pável Ágoston emléktábláját Szombathelyen. Magyar Nemzet, 1956. március 11.
7 Vilko Novak professzor előadása a magyar–szlovén esten. Magyar Nemzet, 1956. március 11.
8 Szabad Nép, 1956. március 12.
9 Štefan Barbarič, Ob odkritju spominske plošče. Avgust Pavel in slovensko-madžarski kulturni stiki. Ljubljanski dnevnik, 10. marec 1956 št. 59.
10 Jože Ftičar, Dr. Avgust Pavel. Ob desetletnici smrti madžarskega slavista. Ljudska pravica, 15. marec 1956. št. 63.