GRÁFIK IMRE

 

 

FÉNYKÉPEZTE PÁVEL ÁGOSTON

 

 

A néprajz és a néprajzi muzeológia tudománytörténete is azt igazolja, hogy amióta megjelent a képrögzítés lehetősége, a különböző társadalomtudományok igyekeztek kihasználni a dokumentálás új technikai megoldásait. A fényképezés, a fotózás előtt (igaz, később mellette is, sőt napjainkban a műtárgyközlésekben fölértékelődően) jószerivel a képi rögzítésnek csak a rajz, a grafika, illetve a festészet lehetőségeivel rendelkezett tudományszakunk.1

A magyar néprajzkutatásban ma már meglehetősen jók az ismereteink a fényképezőgépnek, a fényképezésnek, majd a filmezésnek a néprajzi kutató (terep) munkában való megjelenésével kapcsolatban.2 E tekintetben azzal a jelenséggel találkozunk, hogy a képrögzítés e technikai újdonsága – részben a vidéki műhelyek, részben a vándor fotográfusok jóvoltából – csaknem egy időben terjedt el kutatóink, muzeológusaink körében.3 Természetesen e téren is voltak az új megoldásokra, lehetőségekre fogékonyabb egyéniségek, akik hatására fokozatosan honosodott meg a dokumentálás e minden korábbinál gyorsabb és mennyiségében is kiterjedtebb módja.4

A korai időszakban a sérülékeny és különösen gondos kezelést, tárolást igénylő, ún. üveglemezre készített felvételek, és természetesen a fekete-fehér kivitelezésű képek voltak elterjedve. (Viszonylag korán megfigyelhető azonban a képek egy részének színezése, de ezek még nem a színes technika révén jöttek létre.)

Pável Ágoston is azok közé tartozott, akik meglátták a fotózásban, a néprajzi fényképek készítésében rejlő lehetőségeket. Munkásságának ezt a vetületét vissza-visszatérően említi, illetve tárgyalja a Vas megyei múzeumtörténet.5

„Pável tudta, hogy a múzeum alapja a tárgyi gyűjtemény, amit viszont csak a tárgyak funkcióját értelmező leírások, fényképek tesznek teljessé. 1928 és 1946 között a történeti Vas megye több mint száz településén gyűjtött tárgyakat, adatokat és készített fényképfelvételeket. (...) A gyarapodási napló 1938-ig nem tartja nyilván a fényképeket, csak 1938–1944 között találjuk meg évenként a ’fényképállomány gyarapodásáról’ szóló adatokat. A múzeum és a néprajzi tár éves működéséről szóló jelentéseiben Pável Ágoston viszont már 1931-től beszámol a ’népies tárgyú fényképfelvételek’ számáról. Ezek szerint 1938 előtt 300 néprajzi tárgyú fényképet készített, amelyek nagy része, sajnos, elpusztult a második világháború alatt. Ma a Savaria Múzeum néprajzi osztályának fotótára közel kétszáz Pável Ágoston-felvételt őriz a következő témakörökből: építkezés, földművelés, háziipar, kisipar, közlekedés, viselet, lenfeldolgozás, táplálkozás, méhészet, játék, temetkezés.6

Ezzel az állománnyal kapcsolatban Nagy Zoltán a következőket írja: „Összességében megállapítható, hogy Pável Ágoston 1931–1944 között mindösszesen 965 felvételt készített, melynek 21%-a, egyötöde, összesen 207 fotó vészelte át a háborús idők zivatarát.”7

A 24. lábjegyzetben itt is megemlíti, hogy: „Valójában Pável már 1927-ben is készített fotókat, de erről nem szólnak a jelentések. A gyűjteményben viszont 1927-ből 5 db, 1928-ból 2 db, 1929-ből 1 db, és 1930-ból 1 db, mindösszesen 9 felvételről van tudomásunk. A fényképfelvételek összesítésénél ezt a számot a végső [jószerével becsült] számadásnál beszámítottuk.”8

Továbbá a 25. jegyzetpontban a következőképpen részletezi az állományt: „168 db a Savaria Múzeum Néprajzi Tárának fotógyűjteményében, 1 db az S. Pável Judit által gondozott hagyatékban, 8 db a Vasi Szemlében, 2 db Tóth János könyvében, míg 28 db a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyar Népi Építészeti Gyűjteményében található. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Archívumában viszont egy fényképe sem őrződött meg.”9

Több forrásból is tudjuk, hogy „az 1920-as évektől főleg Bátky Zsigmond hatására érdeklődésének középpontjába a magyar ház szerkezeti felépítése, főként annak tüzelőberendezése került. E tárgykörben az évek során jelentős mennyiségű népi építészeti felvételt készített.”10

Pável Ágoston az 1920-as évek második felében készítette azokat a felvételeket, melyek egy korai publikációjában (Nyílttűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál), a budapesti Néprajzi Múzeum évkönyvében jelentek meg 1927-ben.11 A tanulmány néhány évvel később megjelent szlovén nyelven is a ljubljanai Néprajzi Múzeum hasonló jellegű periodikájában, mégpedig ugyanazokkal az ábrákkal és fényképekkel, mint a magyar nyelvű közleményben, kiegészülve a Rábavidék (Prekmurje) térképével.12 Ebben a tanulmányban, illetve ezekben a tanulmányokban Pável Ágoston Rábatótfaluból (Slovénska vés) a grafikák mellett egy férfi portré (1. ábra. Öreg vend férfi [Zsámpár Ferenc]) és két tűzhelyrészlet (4. és 5. ábra) fényképét is közli.

A Zsámpár-portréval kapcsolatban megjegyezzük, hogy Sándor István – miközben nem tesz ugyan említést Pável Ágoston fényképező gyakorlatáról, fotódokumentációs munkájáról – az 1927-es terepmunka kiemelkedő jelentőségű adatközlőjeként idézi föl alakját: „Nem kevésbé érdekes, amit Rábatótfalu öregjéről olvashatunk. A gyanakvó, riadt arcvonású emberek, bármiről is érdeklődik a kutató, Zsámpár Ferenchez, a 86 éves falubölcséhez irányítják, aki a falu első sklonikja – tanítója – volt még az 1860-as években. ’Az ő bölcsességében való babonás hit a legjobb ajánlólevél mindenkifelé’ be kell hát kopogtatni hozzá, bár a kutató a gyerekes bőbeszédűségnek nem nagy hasznát veheti. ’De amint elköszönök más tornácra és hallom a hátam mögött súgva tett megjegyzést: „az öreg Törni-től jött”, mindjárt megértem az arcok barátságos kiderülését s az aggodalom borújának nyájas oszladozását. Hogyne! A vén falubölcse! Aki tőle jön, már az csak nem sántikálhat rosszban” Az idegenből jött kutató számára a falu szélesebb nyilvánosságának bizalmát tehát a néppel együtt élő tanítónál, papnál is hatékonyabban biztosítja az öreg, akit környezete talán már inkább koránál, mintsem fogyatkozó bölcsességénél fogva kiemelkedő tisztelettel övez.”13

 

Öreg vend férfi

1. kép (Néprajzi Múzeum Ethnológiai
Adattár F. 55294) – Pável Ágoston eredeti
publikációiban: 1. ábra. Öreg vend férfi

 

A Rábatótfaluban készített korai fotódokumentációra Nagy Zoltán is utal, amikor arról ír, hogy: „A Vasvármegyei Múzeum éves jelentéseiben Pável 1931-től számol be »népies felvételekről«, noha tudjuk, hogy már korábban is készített ilyen felvételeket.”14 A 12. jegyzetpontban pedig forrásmegjelölést (MNÉGY 12961 Pável Ágoston: Füstös konyhás ház tűzhelye, Rábatótfalu, 1927.) is ad.15

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy az MNÉGY rövidítés valójában a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Gyűjteményét jelenti, mely eredendően Vargha László hagyatékát foglalja magába.16

E hagyaték fényképkollekciójának egy része bizonyosan másolat, mégpedig föltehetően/ bizonyíthatóan más kollekciókból, így a budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának fotógyűjteményéből (is?!). Ezt látszik igazolni Nagy Zoltán utalása is, miszerint 7 db Gönyey-felvétel és 4 db Pável-fotó Vas megyei vonatkozású.17

 

2–3. kép. (Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár F. 55289 és F. 55291)

 

Ugyanekkor – meglepő módon – Nagy Zoltán később, Pável fénykép-dokumentálással foglalkozó tanulmányában ezzel kapcsolatban a 17. jegyzetben a következőket írja: „Minden bizonnyal e témakörben fotósorozatot készített Pável Nyíltűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál címmel a Néprajzi értesítőben publikált szakmunkájához (PÁVEL 1927), noha az nem tartalmaz fényképfelvételeket.”18

A Pável Ágoston által 1927-ben publikált, Rábatótfaluból származó fényképek közül kettőt Nagy Zoltán hivatkozott tanulmányában (újra) közöl, mégpedig „Kolonicsék tűzhelye [a füstöskonyhában]” adatolással, a fentebb hivatkozott 17. jegyzetpontban megjegyezve, hogy: „Érdekességként kell megemlítenünk, hogy e sorozatból egyes darabok Szentendrén, míg mások Szombathelyen őrződtek meg.”19

 

tűzhely

4. kép. Kolonicsék tűzhelye [a füstöskonyhában] (Savaria Múzeum SNF 1293,
illetve Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár F. 55290)

 

Nagy Zoltán föltételezése a fotósorozatról beigazolódott, sőt kiegészíthetjük azzal, hogy a budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának fotógyűjteményében megtaláltuk azt a 6 fényképfelvételt, pontosabban azok másolatát, melyeket minden bizonnyal az említett értesítőbeli tanulmányhoz mellékelt.20

Mint látjuk azonban, nem minden kép került bele a tanulmányba – föltehetően részben minőségi okok miatt, részben pedig részlet jellegük következtében maradhattak ki a szerkesztőség, illetve szerkesztő megítélése alapján –, s csak a fentebb idézett három került publikálásra. Föltevésünket alátámasztani látszik, ha alaposan szemrevételezzük a nem publikált három képet. A nem publikált képek közül kettő (a két függőleges állású) egyértelműen beazonosítható közeli részlete a tanulmányban közölt felvételnek. (Afféle fázis fotónak is fölfoghatnánk.)

 

5. kép (S. Pável Judit tulajdona)

 

A harmadik felvétel izgalmasabb, ugyanis a vízszintes állású fotón olyan kemenceszáj is látható, mely a másik fotókon nem, továbbá a padkán lévő edények is jobban kivehetők.

A fényképmásolatok, (ún. pozitív felvételek) kartonozva a budapesti Néprajzi Múzeum nyilvántartásában ( 55.289–55.294 leltári számmal és Rábatótfalu származási hellyel) szerepelnek, mint Pável Ágoston felvételei.

Azt, hogy e korai képek milyen fényképezőgéppel készültek, nem tudjuk pontosan. Azt azonban igen, hogy a Vasvármegyei Múzeum 1929-ben már bizonyíthatóan ’rendelkezett’ fényképezőgéppel, de az valószínűleg nem volt a tulajdona. Pável Ágoston munkajelentéseiben ugyanis találunk a fényképezéssel kapcsolatos adatokat is. Továbbá: „Munkaterveiben rendszeresen szerepel ’fényképfelvételek eszközlése néprajzilag értékes objektumokról’. Működésének második évében, ’nagycsütörtökről nagypéntekre forduló éjszaka’ (1929. III. 29-én) betörtek a múzeumba, és többek között elvitték a néprajzi tár ’fényképezőgépének állványát, ép lemezeit és különböző fotográfiai kellékeket’. Pável év végére pótolta a tár fényképezőgépének a betörés alkalmával ellopott járulékos részeit: maga a gép a betörés idején – szerencsére – nem volt a múzeumban, s így az megmenekült.”21

 

6. kép (S. Pável Judit tulajdona)

 

Azt is tudjuk, hogy: „A negatívok előhívását és nagyítását fényképészekre kellett bíznia, mivel a múzeumban nem volt hozzá megfelelő ’fényképező kamra és felszerelés’. Az 1933. évi számadás szerint például 44 pengőt fizetett ki különféle fotócikkekért és munkálatokért.”22

Pár évvel későbbről azonban S. Pável Judit jóvoltából (a megőrzött családi fényképek körében) több fotó is dokumentálja, hogy Pável Ágoston milyen fényképezőgépet használt az 1930-as évek végén. Az egyik kép az akkori Jugoszláviában, Bled mellett Bohinjban (ma Szlovénia) készült 1937. aug. jelzéssel.

A másik fénykép – Pável Judit emlékei szerint – 1938-39-ben készülhetett, Schlainingban (Városszalónak), amikor Pável Ágoston tervezte – a „potom árért” kínált – vár megvételét – egy nagy tájegység közös múzeuma céljából. Több képet is készített akkor a várról, de csak ezen látható az a bizonyos fényképezőgép, amelyet ezekben az években használt. A közvetlenül Pável Ágoston mellett álló társuk csak a kísérethez tartozott, de utána az őszes hajú Visnya Aladár, a kőszegi múzeum vezetője üldögél a vár mellvédjén, leghátul pedig a vár megbízott őrzője áll. Visnya Aladár lelkes támogatója volt Pável Ágoston ötletének, de a háború gyorsan beleszólt a megvalósításába.

Amennyire a fényképekről kivehető, mindkét felvételen ugyanaz a fényképezőgép típus látható.23 Minden bizonnyal ezt a készüléket említi, írja le Nagy Zoltán is 2011-ben megjelent tanulmányában.24

A Pável Ágoston által készített felvételek kapcsán föltehető a kérdés: miként is működött Pável „optikája”? Ezzel kapcsolatban idézzük fel Illés Péter gondolatait, aki Pável Ágostonnak a későbbi, az 1930-as években végzett terepmunkája kapcsán írta: „Pávelék a terepen elsősorban fotográfiákat készítenek, és talán ez hozza létre azt a szerzői intenciót, mely a szövegbe is leképezett valóságot a hétköznapokban relevánstól eltérő, kitüntetett ’dimenziókba’ helyezi. Erre már maga az Őrségi képek cím is felhívja a figyelmet, bár igazán az olvasás közben vagy azt követően válik világossá, mire is utal a cím. Roland Barthes szerint a fotográfia az alanyt tárggyá alakítja, egészen múzeumi tárggyá.”25

Pável Ágoston azonban nem csak maga fényképezett, hanem pártolta, sőt támogatta azok tevékenységét, akik Vas megyében a néprajzi gyűjtést fénykép-dokumentálással egészítették ki. Erre a legjobb bizonyíték, hogy amikor Csaba József érdekében ki kellett állni, többek között éppen e tevékenységét emelte ki: „Pompás felvételek, nagyszerű érzékkel az érdekes és megörökíteni való iránt.”26

Mint arra már korábban is utaltunk, az 1920-as évek végétől – jelen közleményünkkel is – dokumentálható fényképezés később Pável Ágoston múzeumi, muzeológiai tevékenységében mind fontosabb szerepet kapott, különösen terepkutatásain, illetve néprajzi gyűjtőmunkájában.27

A Pável-évfordulóhoz kapcsolódó kis közleményünkkel egyrészt megerősítjük és pontosítjuk eddigi ismereteinket, hogy Pável Ágoston már 1928 előtt készített néprajzi dokumentálás céljából fényképfelvételeket, hiszen azok egy részét már 1927-ben előbb magyar, majd 1931-ben szlovén nyelvű szakmai periodikában publikálta (lásd Függelék 7–8. kép), illetve a budapesti Néprajzi Múzeumnak ajándékozta. Másrészt, ha mindössze az itt tárgyalt 6 fényképfelvételt sikerült beazonosítva megtalálnunk, s abból, az itt közölt 2. és 3. képet először tesszük közzé, ezzel is gazdagítottuk a második világháború alatt megcsonkult, Pável Ágoston által készített fényképkollekciót, „gyarapítottuk” annak mennyiségét.

   

FÜGGELÉK

 

7. kép (Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár F. 755293, illetve
Savaria Múzeum SNF 1294) – Pável Ágoston eredeti
publikációiban: 4. ábra Tűzhelyrészlet
8. kép (Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár F. 755292, illetve
Magyar Népi Építészeti Gyűjtemény 12951) – Pável Ágoston eredeti
publikációiban: 5. ábra

 

   

IRODALOM

BARTHES, Roland
       2000        Világoskamra. Európa Kiadó, Budapest
FEJŐS Zoltán (szerk.)
       2006        Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Kiállítási katalógus. Néprajzi Múzeum, Budapest
FOGARASI Klára:
       1997        Az akvarelltől az emlékfotográfiáig. A képi műfajok változásai a néprajzi (jellegű) felvételek körében a fotográfia megjelenésétől a 20. század második évtizedéig. Néprajzi Értesítő LXXIX. 1997. 141–156.
FOGARASI Klára:
       2007        Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen. A Kováts-napfényműterem száz éve. (Kiállítási katalógus) Néprajzi Múzeum, Budapest
GRÁFIK Imre:
       1991a        Nemzetiségi bázismúzeumok a kisebbségi kultúra megőrzésében
In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest. 123–128.
       1991b        Muzeji narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur. Etnolog (Ljubljana) 52. (1.): 187–194.
       1999        Pável Ágoston és a múzeum. Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1995–1998. Pars Ethnogrfiica. 22/4. 15–26.
       2006        Gondolatok a Pável Ágoston-emlékkiállítás megnyitásához. Vasi Szemle LX. (6.): 785–787.
ILLÉS Péter
       2003        Pável Ágoston. Az élmény, az irodalomtudós és az etnográfus konfliktusa. Vasi Szemle LVII. (1.): 55–68.
ILLÉS Péter
       2004        A látvány, az etnográfus és a fényképes dokumentáció. Csaba József néprajzi fotográfiáiról. In: Fejős Zoltán (szerk.): Fotó és néprajzi muzeológia. Tabula könyvek 6. Néprajzi Múzeum, Budapest 119–133.
NAGY Zoltán
       2010        Őrségi Táj- és Népkutató Tábor Szalafő – Őriszentpéteren 1940–1941. Savaria 33. 145–179.
       2011        A fotografálás és a tárgyrajzolás Pável Ágoston őrségi gyűjtőútjain. Savaria 34/1. 226–265.
KATONA GYULÁNÉ SZENTENDREY Katalin
       2005        A magyar Népi Építészeti gyűjtemény a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. In: Ház és Ember 18. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 301–304.
M. KOZÁR Mária:
       1966        Pável Ágoston „népies tárgyú fényképfelvételei”. Vasi Szemle (1996) L. (1.): 13–18.
MUKICSNÉ KOZÁR Mária – NAGY Zoltán – WAÉTER Ilona
       1983        Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum Szentgotthárd. – Krajevnozgodovinski in Narodnostni Muzej. Szombathely
PAVEL August:
       1931        Odprta ognjisca v kuhinjah rabskih Slovencov. Etnolog 125–145.
PÁVEL Ágoston:
       1927        Nyílttűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. Néprajzi Értesítő 1927. XIX. (Új évfolyam: XIV.) 129–144.
PÁVEL Ágoston
       1936        Őrségi képek. Vasi Szemle 1936/5–6. 318–338.
SÁNDOR István:
       1972        Elvek és módszerek Pável néprajzi tanulmányaiban. Vasi Szemle 1972/1. 79–87.
S. PÁVEL Judit:
       1964        A szombathelyi Savaria Múzeum története (1919–1945). Savaria A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1964. Pars Etnografica II. 293–319.
       1979        Bátky, Győrffy és Visky levelek a Pável-hagyatékból. Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1995–1998. Pars Etnografica. 22/4. 27–49.
S. PÁVEL Judit (szerk.)
       1976        Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei. Szombathely
TARI János:
       1984        A magyar néprajzi fotózás kialakulása a kezdetektől napjainkig a Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményének és Adattárának alapján. In. Történeti múzeumi közlemények 1–2. Múzsák Közművelődési Kiadó 100–118.
TARI János:
       1997        Ethno-Phono-Photo-Kinematographia. (Videokazetta) Néprajzi Múzeum, Budapest
TARI János:
       2012        A néprajzi és az antropológiai filmkészítés – Történeti, elméleti és gyakorlati példák. L’Harmattan Kiadó, Budapest

   

JEGYZETEK

1 Lásd: FOGARASI K. 1997. 141–156.; Vö. FEJŐS Z. (szerk.) 2006. (Gazdag szakirodalommal.)
2 Lásd: TARI J. 1984.; TARI J. 1997.; TARI J. 2012.
3 Vö. GRÁFIK Imre: Képek a nagy magyar alföldi népéletből. Plohn József fényképei (1882–1925) Hódmezővásárhely és környékéről. Hungarian photographs from the Great Hungarian Plain by József Plohn. http://hungaria.org/projects.php?projectid=4&menuid=369 (letöltés 2016. ápr. 13.); továbbá lásd: FOGARASI K. 2007.
4 1983. május 25-én a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésén Dr. Kodolányi János alelnök javaslatot tett néprajzi film- és fényképészeti szakosztály létesítésére.
5 Lásd: S. PÁVEL J. 1964.; M. KOZÁR M. 1996.; GRÁFIK I. 1999.; NAGY Z. 2011.; Személyével és sokoldalú egyéniségével, életművével kapcsolatban lásd még GRÁFIK I. 2006.; M. KOZÁR Mária: 125 éve született Pável Ágoston. http://nemzetisegek.hu/repertorium/2011/06/belivek_34-36.pdf (letöltés 2016. május 9.); továbbá S. PÁVEL J. 1976.; A magyarországi szlovénség regionális központjában, Szentgotthárdon a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény (korábban Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum, lásd MUKICSNÉ KOZÁR M. – NAGY Z. – WALTER I. 1983.; mint egyfajta szlovén nemzetiségi bázismúzeum. Vö. GRÁFIK I. 1991a,b.) őrzi nevét, lásd http://www.sztgmuzeum.hu/index.php/hu/rolunk-hu/nevadonkrol-hu (hivatkozott irodalommal, letöltés 2016. május 10.)
6 M. KOZÁR 1996. 13.
7 NAGY Z. 2011. 231.
8 NAGY Z. 2011. 231.
9 NAGY Z. 2011. 231. – Jelen, kisebb közleményünkkel ezen utóbbi, téves megállapítását kívánjuk pontosítani.
10 NAGY Z. 2011. 227.
11 Lásd: PÁVEL Á. 1927.; A három 1927-ben, illetve 1931-ben publikált kép közül a Savaria Múzeum fotótárában csak kettő található meg, SNF 1293 és SNF 1294 leltári szám alatt, melyek közül az előbbit Nagy Zoltán is közzé teszi, lásd: NAGY Z. 2011. 229.
12 Lásd: PÁVEL Á. 1931.
13 SÁNDOR I. 1972. 85.
14 NAGY Z. 2011. 229.
15 NAGY Z. 2011. 229.
16 Lásd: KATONA GYULÁNÉ SZENTENDREY K. 2005.; Vö. „Legújabban a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban őrzött Magyar Népi Építészeti Gyűjteményben Vargha László hagyatékából, az 1927–1941 közötti időből származó 29 db Vas megyében készült felvételt ismerhettünk meg. A legkorábbi 1927-ben egy rábatótfalusi ház füstöskonyhájának kemencerészletét örökítette meg, amit Pável a Néprajzi értesítőben publikált is.” NAGY Z. 2011. 244. 57. jegyzetpont
17 NAGY Z. 2011. 228. 4. jegyzetpont
18 NAGY Z. 2011. 229.
19 NAGY Z. 2011. 229.; És – tehetjük hozzá – a budapesti Néprajzi Múzeumban!
20 Erre ugyan közvetlen bizonyítékunk – közleményünk megfogalmazásakor – még nincs, de bizonyos tényekből kikövetkeztethető. Mindenekelőtt magából a publikációból, melyről Viski Károly – a kor egyik legkiválóbb tudósa, akivel Pável barátsága a közös tordai tanárkodás időszakából származott – Pávelhoz írott levelében (1929. I. 16.) a következőket olvashatjuk: „A konyhacikk sikeréhez gratulálunk, a kliséket elküldjük neked, ha a Casopis a szállítás költségeit megfizeti. Ajánld azonban, hogy rajzoltassák át, mert a vámot is számítva, így többe fog kerülni. Az ig. úr kéri továbbá, hogy a Casopis majd jelezze, hogy a cikk az Értesítőből való fordítás.” S. PÁVEL J. 1999. 32.; megjegyezzük, hogy kéziratunk lezárásáig az említett kliséket nem tudtuk föllelni. További bizonyíték az a szűkszavú feljegyzés, mely a Néprajzi Múzeum 2566. számú törzskönyvi bejegyzésében olvasható: „1928. febr. 3. Pável Ágoston, Szombathely. Ajándék”
21 M. KOZÁR M. 1996. 14.
22 Uo.
23 A fényképekért és az adatokért ez úton is köszönetemet fejezem ki S. Pável Juditnak.
24 NAGY Z. 2011. 246.
25 Idézi Roland Barthes-ot ILLÉS P. 2003. 61.
26 Lásd: S. PÁVEL J. 1964. 305.; Idézet Pável Ágoston leveléből, melyet Csaba Józsefhez írt, s melyben támogatásáról biztosítja. Csaba József néprajzi fotográfiáiról lásd: ILLÉS P. 2004.
27 Lásd: NAGY Z. 2010.; PÁVEL Á. 1936.