SZIGETI CSABA

 

 

A NYALKA KURUCZ SZOMBATHELYEN

(KÉPZETTÖRTÉNETI TANULMÁNY)

 

 

 

Most, hogy 2013 novemberében megjelent a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában – az ún. közköltészeti anyagon belül – A társadalmi élet költészete kötet1 (fontos alcíme: Történelem és társadalom), biztos szövegalapról látható át számos olyan probléma, amely korábban csak igen nehezen volt megközelíthető. A megközelítés nehézségét alapvetően az okozta, hogy – mivel a kurucokról lesz szó – a szatmári békétől napjainkig a Rákóczi-szabadságharc egészéről rendre különféle értelmezések alakultak ki, és ezek a maguk kuszaságában itt vannak jelenleg is. Az összes értelmezés az utólagosság állapotában fogant, és ezek a ma már egyenértékűként szemlélhető értelmezések a két évszázad alatt mintegy föl- és összetorlódtak, és keresztülkasul átjárták egymást, valljuk be, átláthatatlanná téve az összképet. Mára világosan elválasztható egymástól a szabadságharc évei alatt keletkezett költészet (vagyis a kortársi anyag), a "posztkuruc" költészet, és mindezektől elválasztható mindaz, amit e két anyagegyüttesre a XIX. és a XX. század rápakolt. E tanulmány főcíme szempontjából az a lényeges, hogy megvizsgálhatjuk a nyalka kuruc képzetét a kialakulásában (1728-tól az 1820-as évek végéig), valamint e képzet alakváltozásait az 1820-as évektől napjainkig. E tanulmány alcíme szempontjából pedig az emelendő ki, hogy képzettörténeti utazást teszünk, vagyis a tárgy nem valamely motívum, nem valamely tematika, nem egy toposz története, még csak valamely poétikai alakzat históriája sem, hanem egy képzet, a "nyalka kuruc" képzetének története. A képzettörténet a folklorisztikában a tárgytörténet kiegészítő ellentétpárja.

Ha most előzetesen ismertnek föltételezzük a "kuruc" ember képzetét, fölmerül az a kérdés, hogy: miért nyalka, és mióta nyalka? Azóta, amióta megszületett egy gúnyének, amelynek a kezdősorában is olvasható ez a szintagma, de minden versszak végén refrénként kétszer ismétlődik meg: Nyalka kuruc, nyalka kuruc! Legelső előfordulása a kronológia szempontjából fontos: az 1728-ból való Bathó Mihály-énekeskönyvben (STOLL, 189.) ugyan csak a kezdősora maradt fönn (Hol vagy te most, nyalka kuruc), de ebből tudhatjuk, hogy az ének az 1720-as években már megképződött, ekkor már megvolt, korábbról viszont nem adatolható. Ami az ének megképződésének a helyét illeti, hozzá kell tennünk, hogy mivel a kuruc mozgalom jelentős térre terjedt ki, a kurucokat sok helyütt lehetett utálni: a Bathó Mihály-énekeskönyv erdélyi kézirat, jelenleg Székelykeresztúron található. "Posztkuruc" költeményről van szó – a jelző az említett kritikai kiadás két sajtó alá rendezőjétől való, szerintem tömör és pontos –, vagyis a katonai események után keletkezett műről, amit abba a szellemi-politikai közegbe kell behelyeznünk, amely a szabadságharcot követően hosszú időre rendezkedett be. Természetes, hogy minden történelmi időszakról a kialakult képzetek élesen elválnak egymástól, aszerint, hogy kortársi és résztvevő nézőpontról van szó, vagy az utólagosság nézőpontjáról. Hogy igazi szakembert idézzek: a kuruc kort is "Fölemelni éppenséggel a rákövetkező század, úgymond Mária Terézia százada emelte föl, mondja bennem a hazafias labanc." (– E. P.) Ez a lábjegyzet a következő kijelentéshez csatlakozik: "...messzebbről a komoly Rákóczi Ferenc készülődött, hogy vezesse a hazát egyik legszebb és legfölemelőbb* veresége felé ...".

Énekünk az ún. közköltészet része. E sokáig elfogadott és "bevett" terminusról annyit, hogy jól volt használható egy bizonyos XVII. századi anyagra, vagyis arra az időszakra, amikor folklór szövegelemeink ugyan vannak, de a népdalok és a népballadák helyén kéziratos lejegyzésben ránk maradt "mindenki költészete" áll, vagy legalábbis a sokaknak a költészete. Mulatónóták, lakodalmas nóták, katonanóták, tavasz-énekek. Ami a XVIII. századot illeti, a korábbi repertoár igen jelentősen kibővül, így megjelennek a "posztkuruc" énekek is (olyan ismert énekek, mint a Hejh! Rákóczi, Bercsényi!..., vagy a Bátya, ne higyj a németnek..., vagy az Őszi harmat után...). Ez a közköltészeti - és nem csak köz-, hanem köztes - anyag a XIX. században majd egyrészt folklorizálódni fog, másrészt a nyomtatáson keresztül dinamikus kapcsolatba lép a többé-kevésbé hivatalos "nemzeti" és "hazafias" költészettel. De ez már a történet jóval későbbi folytatása. Visszatérve a közköltészeti darabokra, ami a szövegeket illeti, kettős viselkedésűek: egyrészt a folklór énekanyaghoz hasonlóan variálódnak és kontaminálódnak, valamilyen törzshöz újabb versszakok csatlakoznak, vagy éppen esnek ki a 'törzsszövegből', másrészt viszont az egyszerzős és 'magas irodalmi' művekhez hasonlóan jellemzi őket valamelyes szövegállandóság, összekapcsolódva a forma állandóságával. Ezért nem lehet meglepő, hogy amikor a Hol vagy te most, nyalka kuruc... kezdetű ének XVIII. századi forrásait a kritikai kiadás alapján áttekintjük, változó terjedelmű és itt-ott jócskán változó szövegű énekekre lelünk. Ezek az énekek egymással nem úgy lépnek kapcsolatba, hogy létezett volna egy főszöveg, amelyhez képest regisztrálnunk kell a variánsokat. Egymással többé-kevésbé egyenértékű lejegyzésekről beszélhetünk, amelyek a maguk egészében ún. "szövegcsaládot" alkotnak. Az már más kérdés, hogy a kritikai kiadás kitüntet egy vagy két szöveget e családból, a többit jegyzetben jellemzi, rögzítvén az adott ének viszonyát az egy vagy két kitüntetett énekszöveghez.

A számos és nem is jelentéktelen szövegváltozatnak esetünkben van egy sajátosan formai oka is, és ez a szerkezetben keresendő. Ugyanis nem valami feszes szerkesztésmód kapcsolja össze többnyire az egymást követő strófákat, hanem a versszakok elején megismétlődő Hol vagy...?, illetve Hol van...? kérdés-sor. Szónoki kérdés ez, amelyre azért nem kell megszövegezni a választ, mert önként adódik rá. Mint Lukácsy Sándor káprázatos tágasságú és mélységű tanulmányából tudható, ez egy bibliai eredetű formula. Az ubi sunt? (Hol vannak?) Sevillai Izidor által fölerősített szövegpanel, amely egész Európában elterjedt, prózában ugyanúgy, mint versben, és a legkülönfélébb műfajokban. Lukácsy Sándor e formula vagy panel legfontosabb, mert legelterjedtebb európai példái mellé kis magyar katalógust állított, a későközépkori kódexirodalomtól a XX. század második feléig. Az emberi mulandóság lebírhatatlan erejét és minden emberi törekvés hívságát példákkal felmutató formulának természetesen alapvetően egyházi és egyházias működtetése volt, de az irodalomtörténész a magyar XVIII. és XIX. századból kifejezetten világi, laikus példákat is idézhetett. E sorba állítható be a mi posztkuruc énekünk is a maga jellegzetes kezdősorával: Hol vagy te most, nyalka kuruc? Hogy e formula itt politikai színezetű gúnyénekben, sőt kifejezetten kárörvendő énekben jelenik meg, bár egyáltalán nem mondható általánosnak, de azért előfordul. Lukácsy Sándor két ilyen politikai célzatú példát idézett előadása és tanulmánya zárásában. Az első Vas Istvántól való (Egy szerelem három éjszakája, 1960):

 

/.../ És hol vannak a kivégzett szerelmek?

Hol vannak a vezérkari vitézek? /.../

Hol vannak a régi ügyészek,

Akik függetlenül védték az államot?

 

Másik példája talán még szebb. "1939. augusztus 17-én Raszkolnyikov, a művelt, irodalmár szovjet diplomata, földönfutóként, számkivetettségéből hosszú levelet írt Sztálinnak. Különös, egyedi ubi sunt formulát olvashatunk ebben a levélben. »Hol van a legjobb szovjet repülőgép-konstruktőr, Tupoljev? Sztálin, ön letartóztatta. Hol van Blüchner marsall? Hol van Jegorov marsall?«"2 A mi énekünk váza tehát képes újabb és újabb, a formulával kezdődő versszakok felvételére, valamint a strófák helyének cseréjére a költemény egészén belül, vagy épp egy-egy strófa elhagyására.

A Jankovich–Erdélyi-kódex valamikor 1740 előtt keletkezett (STOLL, 200.). Nyomtatott kiadása megjelent a XIX. század második felében, mert már korábban másolat készült róla. Az itt olvasható ének a nyalka kurucról 12 versszakot tartalmaz. Időben következő forrásunk 1755-ből való. A 14 versszakból álló, leghosszabb ismert szöveg a Szádeczky-Miscellaneában található (STOLL, 251.), a múlt század közepén jelent meg először nyomtatásban, a kéziratot jelenleg – némi lappangás után – a szegedi Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzik. A kritikai kiadás ezt tekinti a kettő közül az egyik "mintaszövegnek". Tovább nem részletezem a XVIII. századi forrásokat; létezik forrás egy 1746–1797 között összeállított énekeskönyvben, a költemény első két sora megjelenik 1769-ben egy Egerben bemutatott drámában, ott van a Magyar világi énekekben (1789–1793). Ami közelebb visz minket Nyugat-Magyarországhoz, az három forrás. Egyrészt a Dunántúli verseskönyv 1802-ből (STOLL, 563.), másrészt a legelső nyomtatott előfordulás (1804 és 1807), harmadrészt pedig a Baky Rudolf-énekeskönyv. Mindhárom forrás a XVIII. századon belül késeinek mondható. De általános tapasztalat szerint viszonylag kései lejegyzések gyakran őrzik meg szövegek korai jegyeit is.

Az ének első nyomtatott jelentkezése Szirmay Antal Hungaria in parabolis... című könyvében található, a könyv első részének 74. §-ában. Érdemes teljes terjedelmében idézni:

"§. 74. Anno 1514. Cruceatae expeditionis Dux Georgius Székely, alias Dósa seditionem contra Nobilitaten concitauerat. Vnde successiue omnes seditiosi in Regno a Cruceatis Kurucz vocabantur. Post motus vltimos Rákóczianos fuit de iis cantilena:

 

»Hol vagy te most nyalka Kurucz?

Ki olly vóltál, mint a' szép Strucz. &c«

 

Labancz vero primum pedites, quasi Lábas-Katona, dein per Kuruczios Hungari Caesari adhaerentes ab explosione scloporum, quos dum exploderent, Lobbancs! siue splodas! ipsis inclamabantur, dicti sunt. Anno 1705. sub motibus Rákóczianis Polonus In Hungariam veniens, cum forte in vigilias Kuruczonum impegisset, et num Kurucz, vel Labancz esset? interrogatus, molliori pronuncinatione ipsi praeplacente: a Labancz Muspanye! respondisset, verberibus per Kuruczios exceptus est. Fauores ergo Hungarorum in posterum aucupari volens, cum ad alteram stationem Hungarorum iam Labanczonum pertigisset, se Kuruczium esse, adhuc a longe clamauit; sed hic quoque tanquam Regi suo fidelibus insultare ausus, foedum in modum vapulauit. In tertia demum statione: num Kurucziis, vel Labancziis adhaeret? cum ab ipso queretur; anyi se nye pitajcse, jeno bijce! iam neque interrogetis, sed verberetis! reposuit."3

 

Azt mondottam, hogy ismertnek feltételezzük a "kurucz" szó jelentését; de a XVIII. század végét legalább annyira foglalkoztatta a "kurucz" szó, mint az, hogy a "labanczon" keresztül is definiálja. A Lábas-Katona elterjedt etimológia volt, úgy tűnik, a Lobbancs! Szirmay Antal egyéni leleménye. Etelka című történelmi beszélyében [1791] Dugonics András is úgy érezte, hogy ki kell térni a két főnév jelentésére és etimológiájára, és ekként erősítette meg eddigi tudásunkat, majd fűzött hozzá egy újabb labanc-etimológiát: "A' LOVANCZOK annyit tettek a' Régieknél, mint Lovas Katonák, nem különben a Lábas katonákat LABANCZOKNAK mondották. Magyar Seregeink, Árpád' idejében, csupa LOVANCZOKBÓL ÁLLOTTANAK. Gyűlölték a' LABANCZOKAT."4

 

A Baky Rudolf-énekeskönyv. A nyalka kurucz részlete

 

Most érkeztünk el a nyalka kurucz képzetének a forrásához, vagyis költeményünkhöz. Még pontosabban egy olyan változatához, amelyet Csörsz Rumen István és Küllős Imola kritikai kiadása a következőképpen jellemez: "Baky Rudolf-ék. (1813) STOLL 634. 12b-130. K/ezdő/s/or/: Hol vagy mostan, nyalka kuruc? 6 v/ers/sz/ak/, az 1. strófa csonka. Sorrendjük azonos a IX. változattal (az 1802-ből való Dunántúli énekeskönyv adta változatéval - Sz. Cs.), de hiányzik annak utolsó szakasza. A gyűjteményt valószínűleg Kőszegen vagy a Nyugat-Dunántúlon írták össze."5 Az egyébként jól érthető szöveg betűhív átírásban a következő:

 

1. Hol vagy mostan nyalka Kurucz

    Ki olly szép voltal, mint ā szép rósa [!]

    ........................................................................

    talán ā vilagbul Ki futsz,

    nyalka Kurucz

 

2. Hol Készitik nadrágodat,

    más fél araszt dolmányodat,

    hol prémezték a Kalpagot,

    hol sinyorozták nadrágod

    nyalka Kurucz, nyalka Kurucz –

 

3. Hol van mostan hoszú kardod,

    menykö tsapta nagy pallástod,

    Grétzi Bétsi nagy pistolod,

    scofiumi Charabinod [!],

    nyalka Kurucz, nyalka Kurucz!

 

4. Nem vigyázz most Sopron tájra,

    ā Köszegi nyajasságra,

    Szombathelyi szép dámákra,

    ā Sümeghi tzifra tánczra,

    nyalka Kurucz, rep[et]e

 

5. Szegényeket szittad verted,

    Nemességet nem betsülted,

    mindeneket dobtad verted,

    testit lelkit meg mivelted

    nyalka Kurucz, rep[et]e

 

6. Azért Isten meg büntetett,

    szabadságot töled el vett,

    az idegen földre vetett,

    majd tsak ā hazádbul Ki vert

    nyalka Kurucz! rep[et]e

 

Ismerősek az említett nyugat-dunántúli helynevek, és ismerős a hangnem is: talán nem téved nagyot ama közhely, amely szerint a Nyugat-Dunántúl a kuruc korban labanc, az 1848–1849-es szabadságharc alatt óvatosan aulikus volt. De mi most vigyázó szemünket a 4. versszakra vessük, vagyis "Sopron tájra", Kőszegre, Szombathelyre és Sümegre!, odahagyván a grétzi (grazi) és a bécsi nagy pisztolyt. A nyalka kuruc nyugat-dunántúli – bűnösnek mondott – időtöltéseit három helységre és a hozzájuk kötött három tevékenységre bontom. Ezt követően a szoros szövegolvasatba és -értelmezésbe immár XIX. századi nyomtatott kiadásokat (szövegváltozatokat) és irodalomtörténészi, valamint történelmi regényírói értékeléseket fogok bevinni.

 

A Baky Rudolf-énekeskönyv. Az énekeskönyv kőszegi keltezése

 

A sümegi cifra tánc: a tánc másik szövegforrásban "kevély". Kétségtelen, hogy annak idején farsangkor sem a kurucoknak, sem a labancoknak nem esett jól küzdeni egymással, télen, különös tekintettel a rituális mulatságokra. 1872-ben Thaly Kálmán több változatban is közölte az Adalékok... második kötetében a mi költeményünket, igen tanulságos címmel és címaláírásokkal: "»Kuruczokrúl való ének« (Labancz gúnydal.) – 1710. november – december. – "Ő, mármint Thaly Kálmán, nem a keletkezés, nem a szereztetés vagy a lejegyzés dátumát szokta volt rögzíteni, hanem azt a történelmi eseményt vagy időszakot, amelyhez a költemény köthető, úgyhogy ez az 1710-es koratéli dátum egyáltalán nem mond ellent annak, hogy a költemény csak az 1720-as években képződhetett meg. Hangsúlyoznám Thaly Kálmán műfaji meghatározását: labanc gúnydal. Valóban, az ének valamennyi ismert változata a gúny, sőt a káröröm hangján szól. Vannak változatok, amelyek a labancokkal fenyegetik a kurucot ("Szaladj, kuruc, gyün a lobanc, / Ládd, mely büdös, lompost is hoz"), a Jankovich Miklós által lejegyzett záró strófa pedig kifejezett szitok:

 

Hol van bekasütő nyársad,

Kerékforma nagy kalapod?

Teliszarom, megrághatod,

Az torkoddal elnyelheted,

Nyalka kuruc!

 

Miután Thaly Kálmán énekünk több változatát is közölte (a fenti szitokstrófát is, lábjegyzetben), történeti jegyzetként a mi fentebbi versszakunkhoz hozzáfűzte: "Sümegen tartá Eszterházy Antal táborkarával és tisztjeivel az 1708-iki, Szombathelyen az 1709-iki farsang mulatságait."6 Eszterházy Antal jelentős kuruc hadvezér volt. Summa summarum: a nyalka kuruc Sümegen szeretett táncolni.

A kőszegi nyájasság: itt már kicsit közelebb léphetünk a nyalka kuruc egykorú (sok-korú) szexuális beállítódásához. Tudniillik miközben XVIII. századi románaink és versesköteteink teli vannak "nyájas beszélgetésekkel", a nyájasságnak egyszerre van köze az udvarias társalgáshoz és a nőre való ráugrást megelőző – férfi szempontból mégiscsak kötelezőnek érezhető – beszélgetéshez. Thaly Kálmán e sort más kéziratos változatokból is ismerte, s miután azt olvasta, hogy: Kőszögön hogy vásárlottál, legott szaktudósi jegyzetet írt hozzá. "Kőszeg, mint mondók, egy ideig szabadkereskedelmi emporium vala." (A gör. eredetű lat. emporium a Burián-szótárban 'kereskedő-hely'-et jelent.) A legtöbb kéziratos változatban azonban – a Kőszegen hogy szaladoztál és a Kőszegen hogy vásárlottál mellett – a nyájaskodtál igealak olvasható. A nyájaskodás persze általában jelenti a társadalmilag elfogadható, illő beszédmódot. De azért 1867-ben Czuczor Gergely és Fogarasi János szótára csak megjegyezte: a későközépkori kódexirodalmunk tanúságai mellett a nyájaskodik "Mai értelemben még különösen szerelmi vonzalomból hizelkedik, kedveskedik, enyeleg. Szép nőkkel nyájaskodni."7 A szó egykori jelentéséről még a későbbi szótáraknál is pontosabban tájékoztat egy német dal magyar fordítása. Ennek "Legrégibb följegyzése 1810-ből való, de mivel ekkor már sok változata él, valószínű, hogy sokkal régebbi születés. Úgy nézem, a német vers sem tisztán népi eredetű; bár szerzőjét nem ismerjük, irodalmi alkotásnak gondolom."8 A magyar fordítás így szól:

 

Hát a' szerelem bűnnel jár?

Nyájaskodni nem szabad?

S' az egymással öszve jött pár

Vét, ha szót vált és vigad?

Eredetije pedig:

Ist denn Lieben ein Verbrechen?

Darf man denn nicht zärtlich sein?

Nicht von seinem Liebchen sprechen,

Und sich nicht der Liebe freun?

 

Summa summarum: a nyalka kuruc Kőszegen szeretett udvarolni.

A szombathelyi szép dámák: velük bizony nem könnyű a helyzet a kuruc korban sem. Kilétük felfedéséhez az sem elegendő, ha a dáma szót 'hölgy' jelentésben vesszük. Mert bizony kurvákról, szajhákról, ribancokról van szó. A Hol vagy te már, nyalka kuruc... kezdetű szövegcsalád, mint a közköltészeti darabok általában, különböző, egymástól eltérő lejegyzésekben maradt ránk. Nem csoda hát, hogy XIX. századi tudós szövegkiadói is, amikor megjelentették, egymás után több változatát közölték. Thaly Kálmán szövegközlésében az ének három változata is teljesen egyértelművé teszi a szó által utalt valóságot. Ezekből egyelőre csak a vonatkozó versszak változatait idézem:

 

I. Hol Kűszegen vándorlottál,

    Szombathelyen kurválkodtál,

    Hol Sümegen tánczot jártál:,

    De nem hitted, hogy így járnál...,

    Nyalka kurucz!,

 

II. Kőszögön hogy vásárlottál,

    Sümegen hogy te tánczoltál,

    Szombathelyen szajhálkodtál:,

    Nem hitted akkor, hogy így járj!...,

    Nyalka kuruc!,

 

III. Kőszegen hogy vásárlottál,

    Szombathelyen kurválkodtál,,

    Sümegen mikor tánczoltál:,

    Nem vélted, hogy erre jutnál...,

    Nyalka kurucz! Nyalka kurucz!9,

Értékes adat a Szombathelyről szóló, mert az időben korábbi sporadikus adatokon túl – emlékezzünk Balassi Bálintra, amint Bécsben egy barátjával együtt a Tiefengrab utcában rálelt egy lánytestvérpárra, bécsi Zsuzsannára és Annamáriára, akiket a kipróbálás után olyan jóknak találtak, hogy a költeményben a többi ifjú magyar nemes számára a költő megadta a nők személynevét és az utcát, ahol megtalálhatók! – a XVIII. századtól állnak nagyobb tömegben rendelkezésünkre információk a férfi–nő közötti alkalmi és üzletszerű kapcsolatokról. Társadalomtörténészek és néprajzkutatók megegyeznek abban, hogy "Városon szélesebb körben, falun szűkebb lehetőségek között és csak kis számban élhettek olyan személyek, akikhez biztos céllal nyugodtan járhattak a férfiak."10 A XVIII. századra nézve megfogalmazható az a szabályszerűség, amely szerint egyenes arányosság áll fenn a városiasodás mértéke és az ott élő szajhák száma között. Énekünknek ezt a vonatkozását úgy is mondhatnánk ma, hogy a szép dámák jelentősen hozzájárultak Szombathely kuruc idegenforgalmának felpezsdítéséhez 1704 és 1711 között (a költemény szerint a nyalka kuruc Nyugat-Magyarországon számára "idegen földön" járt).

Ha a szajhálkodtál és a kurválkodtál igék felől közelítjük meg a "szép dámákat", nyilvánvaló, hogy gúnyos eufemizmussal van dolgunk. Ha már a XVII. századi közköltészeti anyag kiadásának jegyzeteiben Stoll Béla gyakran élt a XX. században felgyűjtött folklór párhuzamokkal, én is előbb egy ilyenre hivatkozom, majd egy történelmi regény lábjegyzetére. Móricz Zsigmond 1903 és 1907 között szülőföldjén, Szatmárban gyűjtött népköltési anyagot. Ennek az anyagnak a kiadásában egyik énekünk, a 121/b. számú ének így kezdődik:

 

1. Amoda egy szőke kislány, két korsó a karján,

    Utána egy magyar huszár sötétpej (szürke-) paripán

    – Állj meg, állj meg, kedves babám (szőke kislány), adj egy ital vizet!

    Míg a lovam vizet iszik (egyet harap), addig megölellek.

 

2. Nem kell engem megölelni (ne öleljen, ne öleljen), nem vagyok én dáma!*

    Én vagyok a csongorádi bírónak a lánya.11

 

A *-gal megjelölt és általam dőlt betűvel írott részhez a 295. oldalon a következő nyelvi jegyzet csatlakozik: "dáma = itt feslett erkölcsű nő, ringyó". Ugyanaz a Móricz Zsigmond, aki ezt a dalt gyűjtötte, a dáma szinonimájáról, a hölgy szó jelentéséről írta, hogy már az 1600-as évek legelején megvolt a 'szerető' jelentése, pontosabban 'olyan nő, aki házas férfivel létesít kapcsolatot' jelentés. A Tündérkert elején a fiatal, bővérű, asszony- és borszerető Báthory Gábor fejedelem ábrándozik magának török háremet, mert:

"– Az ember nem únhatja meg az oldalbordát... – szólt a fejedelem. – S nemcsak, de még a hölgyét is el nem csaphatja, mikor kedve szottyanik...*"12 És a lap alján a *-hoz a következő jegyzet járul: "Ezidőben hölgynek az Amasia-t, a maitresse-t nevezték."

Nevezetessé költeményünket persze nem Thaly Kálmán szövegközlése tette, és nem is csupán az idézett versszak a maga változataival. Kéziratos formában népszerű volt az már a XVIII. században. És amikor – vélhetőleg II. József reformjainak ellenhatására – kialakult az a fél évszázadon át tartó, kezdetben nyelvi, majd nyelvpolitikai, később pedig kifejezetten politikai mozgalom, amelyet "a keleti Európa" francia szakértője, Henri Desprez "mouvement magyare"-nak (magyar mozgalomnak) vagy "magyarizmusnak" nevezett13 (párhuzamosan a "románizmussal", az "illírizmussal", a "csehizmussal" és a "pánszlávizmussal"), a mi posztkuruc énekünk is bekerült abba a tekintélyes anyagba, amely a magyar népköltészetet volt hivatott reprezentálni. Ez volt az a fél évszázad, vagyis a XIX. század első fele, amely egyfelől "nemzetietlennek" látta és kiáltotta ki a megelőző évszázad magyar kultúráját, másfelől viszont felfedezte és kiadta azt a XVIII. századi kéziratos anyagot, amely addig a nyomtatott irodalom alatt helyezkedett el. Ezt a folyamatot élte meg a Baky Rudolf-énekeskönyv is, lejegyzésétől kezdve mai helyéig, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattáráig. Hogy elkészültét 1813-ra datálja a szakkutatás, az annak köszönhető, hogy a vegyes tollpróbák között az énekeskönyv végén a következő bejegyzés olvasható: "probatio Calami et Attramenti facta per Rudolphum Baky. I:T:R:D:T:D:I: Jur. Cancellistam m/anu/p/rop/ria Die 28a Junii 1813 Ginsii facta". Vagyis a tinta- és tollpróba Baky Rudolftól való, saját kezűleg, 1813. június 28-án, Ginsben készítve el. Az összeállítás vagy a lejegyzés kőszegi eredete jól összehangzik "a Sopron táj" földrajzi helyeivel, mint a nyalka kuruc tevékenységeinek színtereivel.

A kézirat kétségtelenül kőszegi eredetű, amit megerősít még egy bejegyzés 1828-ból: »Kőszeg d. 18 Jul. 1828. Turcsányi Lajos Professor."14 1828-ban az énekeskönyv ennek a bizonyos Turcsányi Lajos professzornak a tulajdonát képezte. Róla tudjuk, hogy 1840-ben a Kőszegi Olvasó-Egyesület tagja volt (a kört vagy kaszinó-egyletet ekkor kizárólag férfiak alkották).15 A kérdés csak az: ki jegyezte be Turcsányi Lajos nevét, a helységnevet és az időpontot? Ő maga, vagy valaki más? És miért? Az év, a nap és a hónap bejegyzése azért érdekes, mert Turcsányi Lajos a Baky Rudolf-énekeskönyvet ekkor küldte tovább Rumy Károly Györgynek. Ugyan nem a legelső felhívást adta közzé Kultsár István 1817-ben és ismételte meg 1828-ban a Hasznos Mulatságok-ban, de az 1820-as évektől egyre erősebb érdeklődéssel kell számolnunk a magyar "népdalok" iránt, függetlenül attól, hogy a népdal fogalma merőben mást takart a XIX. század első felében, mint a XX. századi néprajztudományban. Rumy Károly György (1780–1847) a XIX. század első felében mind a régiségbúvárlatnak, mind a népköltészeti darabok gyűjtésének lelkes és kiemelkedő alakja volt, de kultúraszervező tevékenysége is kiemelkedő. Ő volt az, aki 1815 és 1818 között három kötetben kiadta a Monumenta Hungarica sermone nativo scripta, az-az a' Magyaroknak emlékezetes irásaik című gyűjteményt, ezt a nemzetkarakterológia és a nemzettudat szempontjából oly jelentős korpuszt. De ő volt az is, aki kapcsolatban állt a magyar népdalok első angol fordítójával, John Bowringgal, aki szerzői (fordítói) kiadásban 1830-ban adta ki Londonban, 312 oldalas könyvben (!) a magyar "népdalok" első angol nyelvű válogatását.16 Hagyatékában Londonban ma is megtalálható az a három kéziratköteg, amelyet a fordításhoz Rumy Károly György küldött el számára, a népdalok magyar szövegével és német fordításával: az anyag máig megvan. Rumy Károly György és John Bowring kapcsolatáról és a Bowring-hagyaték tanulmányozásának szükségességéről friss és fontos tanulmány áll a rendelkezésünkre. Voigt Vilmos a minket jelenleg érdeklő tárgyban a következő megjegyzést tette 2012-ben: "Rumy maga ritkán és nem egyértelműen utal arra, kitől kapta a dalszövegeket. Egy érdekes kivétel a következő:

MTAK Irodalom 8r. 206/172/d. (Turcsányi Lajos küldeménye, Kőszeg 1828)

Első könyvecske az Magyar Énekeknek

(Erdélyi VI kötet LXXX V. ...)

A 76. lapon, a kézirat végén:

Probatio Calami et Attrimenti facta per Rudolphum Baky I:T:R:D:T:D:I: Jur.

Cancellistam mpropria Die 28a Junij 1813 Ginsii facta" 1818

"Kőszeg d. 16. Jul. 1828.

Turcsányi Lajos Professor."

[66 szöveg, szinte kivétel nélkül dal]"17

Nyilvánvaló tehát, hogy Rumy Károly György volt az, aki a Baky Rudolf-énekeskönyv utolsó lapjára följegyezte, hogy kitől, honnan és mikor kapta meg az énekeskönyvet.

A Kisfaludy-Társaság, nem legelőször, hiszen felhívást népdalgyűjtésre már 1817-ben és megismételve 1818-ban Révai Miklós és Rát Mátyás közzétett a Hasznos Mulatságokban, 1843. december 2-án tartott ülésén szintén felhívást tett ugyanebben a tárgyban. A munkálatok szervezését, az anyag rendezését és kiadásának munkáját Erdélyi János vállalta el a Társaság megbízásából, s ez a megbízás és ez a felhívás alapozta meg azt a gyűjtőmunkát, amely három kötetben Népdalok és mondák címmel jelent meg Pesten, 1846-ban, 1847-ben, majd 1848-ban. E vállalkozás harmadik kötetében látott először napvilágot a Hol vagy te már, nyalka kuruc... teljes (és egészen bizonyosan több forrásból kontaminált, vagyis Erdélyi János által egyesített) szövege. Hogy énekünk helyét kijelölhessük Erdélyi nagy vállalkozásának egészén belül, nem árt egy pillantást vetnünk az egyébként kötetenként változó szerkesztési és anyagcsoportosítási elvekre! Az első, az 1846-ban megjelent kötet adja a legfinomabb tagolást: 12 szövegosztályt és egy "Vegyesek" című záró egységet. Erdélyi János a költeményeket szövegosztályokba rendezte, az egyes szövegosztályok egy-egy könyvet alkottak. Ezek a következők: 1. Szerelmi dalok, 2. Lakodalmi, ünnepélyi versezetek, 3. Bordalok, 4. Haramja és pusztai dalok, 5. Gunydalok és rokon, 6. Komolynemüek és rokon, 7. Szent énekek, 8. Történeti, nemzeti dalok, 9. Katona és hadi dalok, 10. Romanczok és rokon, 11. Játékok és gyermekdalok, 12. Csangó dalok, és 13. Vegyesek.18 A második kötetben a klasszifikáció igen erősen leegyszerűsödik. Köszönhető ez talán az időközben beérkezett énekanyag jellegének is, de sokkal inkább az időközben Erdélyi Jánosban fölmerült fogalmi problémáknak és a megközelítésmód megváltozásának. E kötet végén egy terjedelmes tanulmány található tőle Népdalköltészetünkről címmel, amely a népdal fogalmának körvonalazhatatlanságával veszi kezdetét, majd tekintetet vet a chanson populaire és a Volkslied francia és német felfogására és gyakorlatára, hogy eljusson időben régi és időben új anyag egymás mellé helyezésének a nehézségeihez, és a kielégítő osztályozás vagy csoportosítás lehetetlenségéhez. És fel kívánom hívni a figyelmet egy új elemre: a magyar népdalok között megjelenik az "Iróktul" kategória. Az a népies műdal, amit Erdélyi Jánosnál a következő szerzők reprezentálnak (a szerzőnév csak a tartalomjegyzékből tudható, az egyes szövegközlések névtelenek): Czuczor (13 darab), Csokonai (2 darab), Döbrentei (1 darab), Erdélyi (1 darab), Gaal (1 darab), (Pálóczi) Horváth Á. (2 darab), Kisfaludy (10 darab), Kriza (1 darab), Petőfi (1 darab, a Hortobágyi csaplárosné), Szakál (1 darab), Szentiványi (1 darab), Tompa (1 darab), Tóth L. (1 darab), Vitkovics (2 darab), végül Vörösmarty (1 darab). A népies műdal betörése a magyar népdalok reprezentatív kiadásába azt az időszakot jelöli meg, amikor megkezdődött népdal, közköltészet és műköltészet sokszoros összjátéka: ismeretes, hogy a XIX. század első feléből való kéziratos (közköltészeti) énekeskönyvekben a sensu strictu népdalok és a különböző közköltészeti darabok között ott vannak Csokonai-énekek is, természetesen szerzőnév nélkül. Ahogy a népdal ihletése "magas" költészetté válhat, úgy folklorizálódhat a népies műköltészet is. Nos, a Magyar népdalok és mondák második, 1847-ben megjelent kötete a következő tagolást adja: 1. Szerelmi dalok, 2. Bordalok, 3. Pusztai dalok, 4. Gunydalok és komolynemüek, 5. Történeti, nemzeti dalok, 6. Iróktul, és 7. Székely dalok.19 Ami minket a Hol vagy te már, nyalka kuruc... szempontjából a leginkább érdekel, az a harmadik kötet, 1848-ból (ennek előszava 1848. március 15-én íródott). Itt is csak hét nagy szövegosztály szerepel, de nem teljesen ugyanazok, mint a megelőző kötetben. 1. Szerelmi dalok, 2. Bordalok, 3. Gunydalok, 4. Hadi és katonadalok, 5. Nemzeti dalok, 6. Romanczok és rokon, és 7. Vegyes dalok. Ami a mi költeményünk Erdélyi-féle értelmezése szempontbál kiemelkedő fontosságú: maga a Hol vagy te már, nyalka kuruc... bízvást megférne a gúnydalok között, a XIX. század második felében már így is fogják olvasni. Mivel az ének megszólítottja a kuruc katona, helye lehetne a hadi és katonadalok között.

De nem! E költeményt a Nemzeti dalok között találjuk, rögvest e blokk legelején.20 E szövegközlés 13 versszak terjedelmű éneket ad, ami valószínűleg kontamináció eredménye: Erdélyi János több szövegváltozatát is a kezében tartotta a dalnak. (Ennek teljes szövegét e tanulmány végén, Függelékben adom, hiszen a Baky Rudolf-énekeskönyv változatát ismerjük, a Szádeczky-Miscellanea tartalmazta másik változat pedig főszövegben megtalálható a Csörsz Rumen István és Küllős Imola által készített kritikai kiadásban.21) A Népdalok és mondák szerkesztője minden kötet előszavában tételszám alatt név szerint feltüntette mindazokat, akik anyagot küldtek be neki: többnyire a helyet is, ahonnan a küldemény érkezett, és olykor a beküldött darabok számát vagy jellegét is röviden közli. A harmadik, vagyis az 1848-ban megjelent kötetben az Előszó VI. oldalán: "172. Rumy Ágoston beküldé néhai édes atyja, Rumy Károly György becses gyüjteményét." Így került tehát a Baky Rudolf-énekeskönyv Erdélyi Jánoshoz, majd tőle a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárába, ahol ma is megtalálható. A Baky-énekeskönyv anyagának egy részét Gálos Rezső 1940-ben már közölte: ezek fordítások németből, négy költemény, pontos forrásmegjelöléssel. Csak ő a Baky Rudolf énekeskönyvet még Rumy-gyűjteményként emlegette. Amikor a tanulmány bevezetőjében arról írt, hogy a német "érzelmes" dalok "Terjedtek német határvidékeinken át (Rumy Kőszegről hoz énekeket), hozták német főiskolákat járó diákjaink, terjedtek részben talán (ezt még nem kutatták) német színdarabokból, és terjedtek a zárdákból német műveltséggel hazakerült nemesi és polgári kisasszonyleányok útján", akkor első zárójeles megjegyzéséről csak a későbbi lábjegyzetekből tudható, hogy ez nem más, mint a hagyatékból 1847-ben vagy 1848 elején a Kisfaludy Társaságnak (Erdélyi Jánosnak) elküldött Baky Rudolf-énekeskönyv. És az egyik fordítás alatt az énekeskönyvben figyelemre méltó bejegyzés áll. Az éneket Schubart Keresztély Frigyes szerezte 1781-ben (német incipitje: Mit jammerwollen Blicke...), a 11 versszakból álló magyar fordítás kezdősora: Szomorkodó tekintettel... "A magyar fordítónak a nevét is ösmerjük: a költemény végén aláírásszerűen olvasható: »Németbűl fordította Baky Elek.« Maga a dalosfüzet 1813-ig Baky Rudolfé volt (a fordítás tehát ennél korábbi), Rumy 1828-ban Turcsányi Lajos kőszegi tanártól kapta."22

Az énekeskönyv útja világos: Kőszegen állította össze 1813-ban Baky Rudolf, vagy legalábbis ekkor a tulajdonában volt; később, ugyancsak Kőszegen, átkerült Turcsányi Lajos professzor tulajdonába, aki 1828 nyarán elküldte Bécsbe Rumy Károly Györgynek. Rumy Károly György Esztergomban halt meg 1847. ápr. 5-én. Ezt követően küldte el a hagyatékból az énekeskönyvet a fia Erdélyi Jánosnak, aki egyéb forrásokkal ötvözve közölte az éneket. Bár láttuk, hogy 1804-ben Szirmay Antal a Hungaria in parabolis I. 74. §-ában elegendőnek gondolta az első két sor közlését, hiszen az éneket "mindenki" ismeri (amit a már utalt, időben korábbi kéziratos források csak megerősítenek), a Hol vagy te már, nyalka kuruc... kezdetű művet már-már kötelező olvasmánnyá Erdélyi János közlése tette. A költemény értelmezői közege is gyökeresen megváltozott: 1848 után az énekkel már szakkutatók (történészek, nyelvtörténészek) és regényírók foglalkoztak, miután a kuruc kor a maga dokumentumaival és a róla kialakított álmokkal együtt mintegy rányílt a magyar történelmi regény modern időszakára.

Erre az időszakra, tehát a XIX. század második felére igen jellemző mindaz, ahogyan a mi énekünk megjelent. Erdélyi János szövegkiadásával szemben az Adalékok... 2. kötetében Thaly Kálmán a Hol vagy te már, nyalka kuruc...-ot három változatában jelenítette meg, azt mondhatni, filológusi gondossággal megjelölve a forrásait is. Az 1. sz. változat forrása a következő: "E változatok közül legrégibb följegyzésű az, melyet a már többször említett Jankovich–Erdélyi-féle múlt századi codexből imént közlék." A 2. változaté: "Nemzeti muzeumi kézirattár, Hung. in quarto, nro 175. Maga Jankovich Miklós irta le valami régibbről, a múlt század végén, mikor még, mint ifjú, a gyüjtött énekeket sajátkezűleg irogatá össze." Végül a 3. sz. változat forrása Erdélyi János 1848-as szövegközlése. Mindebben a források egyesítését látom lényegesnek Erdélyinél, és különválogatását, a filológusi és a szaktörténészi megközelítést Thalynál. Később az egyes szaktudományokon belül a költemény további útja már egyszerűnek mondható. Nagy nemzedéki összefoglalójában Beöthy Zsolt beidézte énekünk egy strófáját,23 1906-ban pedig Sebestyén Gyula közölte "Egy XVIII. századi irott gyüjteményből".24 Egy 13 versszakból álló, kolofonstrófás változatot közölt Loósz István 1904-ben, tárgytörténeti jegyzetekkel és egy Fejtegetéssel, amely a keletkezés történeti hátterét és az ének keltezését illetően Thaly Kálmánt követte. Itt a cím és a datálás a következő: "Kurucokrúl való ének – 1710. november-december –".25 1936-ban Varga Imre a Thaly által közölteken túl még három kiadatlan változatáról tudósított.26

Ha már a nyalka jelző jelentéséhez kívánunk közeledni, nem árt belelapozni XIX. századi nyelvi és nyelvtörténeti szótárakba. Már csak azért sem, mert e szótárak nem csak köznyelvi szófordulatokat tüntettek fel egy-egy szócikk végén, hanem irodalmi idézeteket is. Ha például Czuczor Gergely és Fogarasi János szótárából összegyűjtenők a verses idézeteket, létrehozható volna a Világos utáni idők Lehetséges Magyar Költészeti Florilégiuma, pontosan rávilágítva arra, hogy ekkor meddig terjedt ki a magyar és a nemzeti költészet, és hol húzódtak a határai. Énekünk egy-egy részletét megtaláljuk Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond nyelvtörténeti szótárában, a kuruc, a kurválkodik és a nyalóka, nyalka címszavak alatt. Az először a szótár szerint 1673-ból adatolható "kuruc" szó egyik példája a mi jelzős szerkezetünk, hivatkozása Thaly Kálmán szövegközlésére utal: "Hol van hosszú karabinyod, nyalka kurucz? (Thaly, Adal. II. 301.)." A "kurválkodik" ige mindhárom példája megérdemli a figyelmet: "Széllyel kurválkodni: preambulare cubilia PPBI. Az adományért kurválkodo anya tanittya az leánytis, hogy ollyan legyen (Prág: Ser. 360). Hol Küszegen vásárlottál, Szombathelyen kurválkodtál, hol Sümegen tánczot jártál (Thaly: Adal. II. 297)." Végül a nyalka jelző igen érdekes, mert a nyalóka párjaként lelünk rá a szótárban: "Nyalóka, nyalka: /.../ Hol köttetsz most czafrangokat nyalka kurucz (Thaly: Adal. II. 297). Németet lát, ugy megszalad, a berekre szintúgy árad nyalka kurucz (308)."27 A nyalókát megelőzően a nyalogó és a nyaloga már megjelent 1865-ben a Czuczor–Fogarasi-szótárban: "NYALKA, (nyal-og-a) mn. tt. nyalkát. Az önállólag nem divatozó nyalog ige részesülőjének átalakult módosúlata nyalogó, nyaloga, nyalga, nyalka, mint bugyogó butyka, fecsegő fecske, locsogó locska stb. 1) Molnár A. szerint am. torkoskodó, tányérnyaló, ki mindenütt nyalakodik. Jelenleg ezen értelemben nem divatos. 2) Mai szokott ért. ki a nép nyelve szerint magát kinyalta, kicsinosította, szépen kimosdott, kifésülködött, felöltözködött, egyszersmind rátartós, hetyke, büszke. Nyalka legény. Úgy szép a katona, ha nyalka."28

Ki vagy mi volt, illetve lehetett nyalka a XVIII. és a XIX. században? Ha néprajzi párhuzamokhoz fordulunk, meglepően gazdag anyagot találunk. Első, délvidéki példámban (Tisza-Szent-Miklós) a népdal szövege a jelzőt fogalomképzővel látja el, ezért oly figyelemre méltó a példa:

 

    Három cséves kukoricza,

    Az én babám jaj de nyalka!

    Nyalkasággal van tele,

    A mönynyi csak fér bele.29

 

Ennél azonban sokkal nevezetesebb az a Sikolt, rikolt a sarkantyu... kezdetű ének, amely megtalálható a Népdalok és mondák 2. kötetének 136. oldalán is; a XIX. század második felében bekerült történelmi regénybe, sokszorosan, a XX. század elején egyik változatát Móricz Zsigmond is "fölkincselte" (ez Greguss Ágost szép szava a népdalgyűjtésre 1866-ból). Erdélyi János közlése:

 

    Sikolt, rikolt a sarkantyu,

    Csókot kér a nyalka fattyu.

    Adjon neki ifjú asszony,

    Ne kivánja olyan nagyon.

 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a XIX. század két utolsó évtizedében ez az ének Jókai Mór több regényében előjön. Olvasható a Három királyok csillaga, az Egetvivó asszonysziv, a Rákóczy fia című regényekben, de ami a Hol vagy te már, nyalka kuruc... szempontjából a leglényegesebb, Deliancsa énekli ezt Ocskay Lászlónak. És oka van annak is, hogy itt a szép cigánylány nem nyalka, még csak nem is barna, hanem szőke fattyúról énekel, miközben Ocskay táncol rá. Ocskay László – mint később olvashatjuk – Jókai szerint ugyanis hullámos hajú szőke férfi volt.

A "nyalka" jelzővel nem csak a "fattyú" főnév fonódott szorosan össze, de a "verbunk" is. A "Szent Dávidné Soltári" 1791-ből való gyűjteménye óta lehet ismerős, hogy "Kecskemét is kiállitja nyalka verbunkját" (ennek aulikus változata a "Ferenc Jóska kiállitja nyalka verbunkját"). A "nyalka kuruc" képzetnek természetesen létezik egy szintén igen népszerű és elterjedett nyalka huszár leágazása is, de ezt most nem részletezem. Szatmári gyűjtése során Móricz Zsigmond találkozott "nyalka béres"-sel.30 Hanem: eddigelé úgy gondoltam, hogy a jelző, a nyalka kizárólag férfira vagy férfiak csoportjára vonatkozik, de tévedtem. A Czuczor–Fogarasi-szótár "nyalka" címszavának végén kétsoros verses közmondás olvasható: Nyalka leány, apácza; rongyos nadrág, nádpálcsa. Ezek után nem lepett meg ez a mindössze két soros dal: "A hodosi bíró lyánya / Nyalka, büszke, mint a páva...".31 De másodszor sem akartam hinni a szememnek, amikor azt olvastam, hogy "Nyalka kislány tanított a csókra". Ám a jelző talán itt csak annyit jelent, hogy vagy takaros, vagy büszke, vagy mindkettő a lány.

Az eddigi példákból is érezhető, hogy nyalka szavunknak erős szemantikai ambivalenciája van. Jelentése mélyen kettéhasad: vonatkozik egyrészt az emberi külsőre, másrészt vonatkozik az emberi belsőre. A tavaly megjelent közköltészeti kritikai kiadás a jelentést ezért így adja meg a szómagyarázatoknál: "nyalka – 1. fess, csinos; 2. hazug, szavahihetetlen". 32 Ez a szemantikai kettéhasadtság kezdeti alakban már benne van a mi posztkuruc gúnyénekünkben, amely hosszan festi a nyalka kuruc öltözetét, fegyverzetét, vagyis a külsejét. Hová lett a "szép struc" – most a Baky Rudolf-énekeskönyv megszövegezését használom föl – "hoszú kardja", "nagy pallástja", "scofiumi charabinja", grazi és bécsi "pistola", a "sinyoros nadrág", a "fél araszt dolmány", a prémes "kalpag"? De énekünk tartalmazza mindazokat a bűnöket is, amelyeket a nyalka kuruc elkövetett, és amelyek miatt kiérdemlette Isten büntetését: "Szegényeket szittad verted, / Nemességet nem betsülted, / mindeneket dobtad verted, / testit lelkit meg mivelted / nyalka Kurucz, rep(et)e".

Ez a jelentéshasadás bomlik ki a XIX. század második felében, egyfelől a történetírásban, másfelől a történelmi regényben. Mert a nyalka kuruc eredendően ambivalens képzete megtalálta azt a történelmi személyiséget, akiben mintegy konkréttá válhatott és megtestesülhetett: az áruló (Esterházy Péternél háruló) Ocskay Lászlóban. Thaly Kálmán – máig nagy hatású – Ocskay-monográfiája először 1880-ban jelent meg. A nyalkaság kétértelműsége, belső ellentmondásossága már a "történeti tanúlmány" (ez a szerzői műfajmegnevezés) első fejezetében nyilvánvaló. Ocskay László "általános jellemzése" így szól: "Kemény vitéz, gyors és ügyes csapatvezér, – jellemtelen kalandor. /.../ Az örökös-tartományok történetkönyveibe vérrel és lánggal írta bé nevét; hazájáéba dicsőséggel és – gyalázattal. Hős volt, tagadhatatlanúl; de jellemtelen ember és a legocsmányabb, többszörös áruló. Vitézi kardját nem egyszer gyilkosmódra kiontott vérrel mocskolá be; jellemszilárdságról, erkölcsről, becsűletről fogalma sem vala. – Nagy szószátyár, híres dicsekedő, hamisan esküvő, hitszegő, mások felett mód nélkül hatalmaskodó; megrögzött iszákos, korhely, parázna és garázda, szegényembereket nyomorító."33 Az Ocskay-monográfia második kiadásának rövid előszavában Thaly Kálmán jogos büszkeséggel jegyezhette meg 1880-ban megjelent munkája hatásáról, olvasottságáról és népszerűségéről, hogy "Leghíresebb belletristáink történelmi regényt és színművet írtak belőle, (JÓKAI MÓR: »Szeretve mind a vérpadig« HERCZEG FERENC: »Ocskay brigadéros«)."

Amikor az 1882-ben megjelent Szeretve mind a vérpadig című történelmi regényének elején Jókai Mór bemutatta hősét, Ocskay Lászlót, a fejezetnek ezt a címet adta: "Nyalka kuruc". Így, idézőjelben áll a fejezetcím, vagyis vizsgált képzetünk nyelvi összefoglalója a regényben. Jókai Mórnak minden oka-joga megvolt az utaló funkciót kifejező idézőjel használatára: ő már átlátta, hogy itt egy széles körben ismert képzet megrögzült nyelvi formulájáról van szó (amelynek kezdőpontja a Hol vagy te már, nyalka kuruc... kezdetű gúnyének), a képzetet hordozó ének szövegtörténetéről és elhelyezkedéséről az Erdélyi-anyagban (számos regényében számtalan alkalommal aknázta ki és szerepeltette verses betétként Erdélyi János háromkötetes gyűjteményét), és világosan látta a képzet belső ambivalenciáját. Emlékezzünk arra, hogy énekünk modern kritikai kiadása a nyalka jelző jelentéséről ezt írta: "1. fess, csinos; 2. hazug, szavahihetetlen". Olvassuk tehát a »Nyalka kuruc« című fejezetben Ocskay László külső leírását! "Maga a délceg lovag skarlátpiros dolmányt visel, arany sujtásokkal, zöld szattyán csizmáin arany a sarkantyú, vállán fehérmedve kacagány reng, ugyanaz a kalpagja is, elöl magas, kócsagos forgó tűzve föléje; olyan délcegen ül azon a hánykódó paripán, mintha egymáshoz volnának nőve. Hát még ez az arc, ez a tekintet! Csupa sugárzat az egész; fény, melynek kútforrása titok. A férfibüszkeség, a klasszikus szépséggel harmóniában. Csábító szemöldök, kacsintó tűzszemek, mosolygó száj, nyájaskodó bajusz, kötekedő áll, kihívó orr, büszkélkedő barnapiros orcák, s hozzá az a veresbe játszó, aranyfényű gazdag hajzat, mely a kalpag alól hullámosan aláomlik, elöl vastag tekercsbe fonva."34 Bizony, e rajzolatban Ocskay László "fess, csinos"; hogy "hazug, szavahihetetlen", az a regényben a tetteiből és a szavaiból kiderül. Ez alapozza meg azt, hogy Ocskay László maga lehessen a nyalka kuruc, pontosabban a nyalka kuruc posztkuruc képzetének időben visszavetített megtestesítője. Thaly Kálmán monográfiája alapján Jókai Mór azért tehette meg Ocskay Lászlót a nyalka kuruc legfontosabb reprezentánsának, mert Thaly Kálmán szimplifikáló, fekete-fehérben gondolkodó alakformálásával szemben Jókai Mór – regényíróként persze – sokkal összetettebbnek látja (teremti meg) Ocskay alakját. Tehette ezt azért, mert nem szaktörténészként, hanem regény íróként közeledett tárgyához: elutasíthatta a XIX. századi történészek oly gyakori szereptévesztését, akik összekeverték a szakkutató és a bíró szerepét, és összekeverték a tárgyilagos (szenvtelen) anyagbemutatás történészi kötelességét az ítélethozatal juridisztikus kötelességével. Thaly Kálmán magára nézve kötelezőnek érezte, hogy ő ítélkezzen a "nemzet", a "nemzeti történelem" és a "magyar erkölcs" nevében és képviseletében Ocskay László fölött. Monográfiája végén azt írta, hogy ezzel a szaktörténészi tanulmánnyal Ocskay "/.../ most ott áll a történelem ítélőszéke előtt, felmutatva olyannak, a minő valóban volt." Thaly Kálmán és műve maga a történelem ítélőszéke. És a nemzet nevében kimondott történészi ítélet utólag csak megerősítheti az egykor hozott halálos ítéletet: "Nem lett volna az érsek-újvári kuruczokban – a magyar vitézlő rendnek ezen igaz-gyöngyeiben – egy csepp hazafi-érzés és erkölcsi tudat, s nem élne igazság a történelemben, ha Ocskay a régóta és oly sokszorosan megérdemlett halálbüntetést elkerülte volna." A monográfia záró mondata is a fekete és a fehér jegyében fogant: "Szolgáljon munkánk hű korkép gyanánt, és szolgáljon a dicsőség emlékoszlopáúl a hősnek, – de egyszersmind pellengérjeül is az árulónak s erkölcsi szörnyetegnek."35

 

A történetírás és a regényírás, a narráció vagy elbeszélés e két módja közötti azonosságok és különbségek tanulmányozása szempontjából roppant tanulságos Thaly Kálmán és Jókai Mór művének az 'összeolvasása', amire itt nem térhetek ki. Szempontunkból, elemzett képzetünk felől tekintve azonban szeretném kiemelni azt, hogy Jókai Mór a Thaly Kálmán által felrajzolt Ocskay László-képben meglátta a nyalka kuruc képzetét. Ez után már fenntarthatta és fenntartotta e képzet belső dinamizmusát, már-már »tragikai« belső ellentmondásosságát, nem engedve meg, hogy az eleven képzet a halott közhelyek közé hulljon alá.

 

Güns, 2013. december 24.

FÜGGELÉK

Az első teljes nyomtatott szöveg

(A szöveg Erdélyi János: Népdalok és mondák, Harmadik kötet, Nyomatott Beimel Józsefnél, Pesten, 1848, 136–138. p.; a jegyzetek Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, Második kötet: Rákóczi kora (1703–1735), Pest, Ráth Mór kiadása, 1872, 304–306. p.)

 

1. Hol vagy te most, nyalka kurucz?

    Ki olly voltál mint egy szép strucz?

    Már hazádba soha nem jutsz,

    Ez világbul is majd kifutsz.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

2. Fájhat szived alsó földért,

    Dunán tul szép országodért,*

    Elhagyott szép asszonyokért,

    Télben rendelt kvártélyodért.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

3. Nem vigyázsz most Soprontájra,

    A kőszegi nyájasságra,

    Szombathelyi szép dámákra,

    A sümegi kevély tánczra.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

4. Hol van hoszu [!] pántos kardod,

    Majd tiz fontos a tarsolyod,

    Menykő-ütött nagy pallosod?**

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

5. Hol van cifra karabinod,

    Gréczi, bécsi pár pisztolod,

    Üsttel rakott pantallérod,

    Czifrán varrott szép tarsolyod?

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

6. Szegénységet szidtad, verted,

    Nemzetséget*** sem böcsülted,

    Senki személyét sem nézted,

    Testét, lelkét megmivelted.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

7. Te jó kurucz! akkor voltál,

    Midőn czifrán adtát mondtál,

    Nyelveddel sokakat szidtál,

    Isten ellen káromkodtál.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

8. Azért Isten megbüntetett,

    Idegen országra vetett,

    Szabadságot**** tőled elvett,

    Téged messzi földre vetett.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

9. Kőszegen hogy vásárlottál,

    Szombathelyen kurválkodtál,

    Sümegen mikor tánczoltál,

    Nem véled hogy erre jutnál.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

10. Czafrangokat most hol varratsz,

    Párnát, dunyhát hol tapogatsz?

    Melly vigan te lovat ugratsz,

    Kedved szerént nem mulathatsz.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

11. Szalad kurucz, gyün a laboncz,

    Lásd, melly büdös lompost is hoz,

    Megelőz bizony ha érhet,

    Dragonya vége elérhet.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

 

12. Akkor mondod: állj meg pajtás!

    Ki van előtted, jól meglásd.

    Akkor nyeregben ha maradsz,

    Kedved szerint nem mulathatsz.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kuruc!

 

13. De mióta elszaladtál,

    Eszedbe jutott, mit loptál,

    Szegény embertül elvontál,

    Mindenébül kifosztottál.

    Nyalka kurucz!

    Nyalka kurucz!

   

JEGYZETEK

* Régen – Kassától számítva az ország fekvését – a dunántúli részt nevezték Alsó-Magyarországnak. (L. pl. Rákóczi Emlékiratait, korabeli leveleket stb.)
** Itt hiányzik egy sor, de a föntebbi két variánsból tetszés szerint kiegészíthető.
*** Toll- vagy sajtóhiba lehet – "Nemességet" helyett.
**** Értsd: szabadalmat, nemesi kiváltságokat
1 Régi Magyar Költők Tára XVIII. század XIV. Közköltészet 3. A társadalmi élet költészete 3/A Történelem és társadalom, sajtó alá rendezte CSÖRSZ RUMEN István, KÜLLŐS Imola, Universitas Kiadó – Editioprinceps Kiadó, Budapest, 2013. A továbbiakban a rövidítése: RMKT XVIII. század XIV. köt., 3/A.
2 LUKÁCSY Sándor: Ubi sunt (Egy formula rövid életrajza), Irodalomtörténeti Közlemények, 1989 (93. évf.), 3. szám, 240. p.
3 SZIRMAY Antal: Hungaria in parabolis; sive, Commentarii in adagia et dicteria Hungarorum, Budae, Typis Regiae Vniversitatis Pestanae, 1804, 37–38. p. Magyar fordítása: "74. §. Az 1514. évben Székely György, más néven Dózsa György, a keresztes hadjárat vezére, lázadást szított a nemesség ellen. Országunkban azóta a keresztesekről (cruceati) minden lázadót kurucnak hívnak. A Rákóczi-féle utolsó felkelés után keletkezett ez a nóta:
         Hol vagy te most, nyalka kuruc,
         Ki oly voltál, mint egy szép strucc? stb.
Labancnak eleinte a gyalogos, mintegy lábas katonát nevezték; később a kuruc magyarok hívták így a császárpártiakat az ágyú elsütéséről, mert erre az volt a vezényszó, hogy: Lobbants! 1705-ben, a Rákóczi-felkelés idején egy lengyel, aki Magyarországba jött, véletlenül egy kuruc őrjárat elé vetődött, s mikor azt kérdezték tőle, hogy kuruc-e vagy labanc, azt felelte, hogy »a lyabanc, Muspanye« , mert jobban tetszett neki a lágyabb kiejtésű szó. Erre a kurucok elverték. Most már a magyarok kedvében akarván járni, mikor egy másik, éspedig labanc őrség elé került, már messziről ezt kiáltotta: »Kuruc vagyok!« De itt is csúful elpáholták, mert azt hitték, királyhűségükért merészelte őket sértegetni. Végül a harmadik őrségen, mikor megint azt kérdezték tőle, hogy kuruc- vagy labancpárti-e, ezt válaszolta: Anyi se nye pitajcse, jeno bijce! Azaz: »Ne is kérdezzetek, csak verjetek!«" SZIRMAY Antal: Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis), fordította Vietórisz József, sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008, 113–114. p.
4 DUGONICS András: Etelka, sajtó alá rendezte Penke Olga, Csokonai Könyvtár. Források (Régi kortársaink) 8., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002, 35. p.
5 RMKT XVIII. század XIV. köt., 3/A, 348. p.
6 THALY Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, Második kötet, Rákóczi kora (1703–1735), Ráth Mór kiadása, Pest, 1872, 300. p.
7 CZUCZOR Gergely – FOGARASI János: A magyar nyelv szótára. Negyedik kötet, Pest, Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál, 1867, 871. p.
8 GÁLOS Rezső: A német érzelmes dalköltészet magyar emlékei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1940 (50. évf.), 1. szám, 46. p. Az ének magyar és a német nyelvű részlete ugyanitt a 46–47. oldalon.
9 THALY Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, Második kötet: Rákóczi kora (1703–1735), Ráth Mór kiadása, Pest, 1872, 297., 300. és 306. p.
10 TÁRKÁNY Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások, Gondolat, Budapest, 1981, 283–284. p.
11 Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII. kötet, Szatmári gyűjtés, gyűjtötte: Móricz Zsigmond, szerkesztette Katona Imre, kiadja a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 1989, 1. kötet, 157. p.
12 MÓRICZ Zsigmond: Tündérkert. Történelmi regény a XVII. század elejéről, Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége, Bethlen Gábor ifjúkora [1922], az Athenaeum kiadása, Budapest, 1939, 15. p.
13 DESPREZ, Henri: La Hongrie et le mouvement magyare, Revue des Deux Mondes, Tome vingtième, XVIIe année, Nouvelle série, Paris, 1847, 15 Décembre, 1068–1089. Magyar fordítását e tanulmány szerzőjétől ld. a 2000 című folyóirat 2014. évi márciusi számában.
14 Baky Rudolfról eddig egyetlen, sovány adat áll rendelkezésemre. Rudolphus Baky 1811. 03. 14. assumtus 1816. 02. 17. resignat (Söptei Imre kőszegi levéltáros úrnak köszönöm ezt az adatot, valamint a Turcsányi-Album fotómásolatát; a Baky-adat: CSERGHEŐ, Franciscus: Historia tabulae judiciare districtualis Trans Danubianae ab instaurationis tempore seu 1724 usque annum 1824, Sopron, 1824, 211. p.). Ám Turcsányi Lajos (1798. 05. 10. – 1854. 07. 10.), a kőszegi latintanár, később iskolaigazgató és lutheránus lelkész életéről és munkásságáról annál több információnk van, rengeteg. Életrajzát közvetlenül a halála után megjelent emlékkönyvben fiatal lelkésztársa, Schneller Vilmos írta meg (SCHNELLER, Wilhelm: Ludwig Turcsányi's Lebensbeschreibung, in: Turcsányi-Album. Egy Turcsányi-alapitmány számára, Felejthetlen tanárunknak háladatos tanítványai, Druck von Karl Romwalter, Oedenburg [Sopron], 1854, 7–15. p. Köszönet a kötet fotómásolatáért Söptei Imre kőszegi levéltáros úrnak.) Eddigelé Turcsányi Lajos három könyvéről tudok, mindhárom Kőszegen jelent meg. 1. Vorschule der ungarischen Sprache. Ein Lese- und Uebungsbuch, woraus die Schüler sich gegenseitig prüfen... Bearbeitet von Ludwig Turcsányi, professor, Güns, 1841. Az iskolai tankönyv még öt kiadást ért meg. 2. Kurze Lebenschilderung Sr. Hochohrwürden des Herrn Joh. Ludwig Schneller... von Ludwig Turcsányi, Güns, 1842. 3. Rückerinnerung an dr. Martin Luther. Name, Monchtum, Pathmos, Sterbebett, Tod und Begräbniss: zum Andenken an die 300 jährige Gedächtnissfeier des Todestages Luthers... von. Ludwig Turcsányi, Güns, 1846.
15 TÓTHÁRPÁD Ferenc: A Kőszegi Kaszinó 170 éve. Adalékok a Kőszegi Kaszinó(k) történetéhez (1832–2003), Kőszeg, 2003, 98. p.
16 BOWRING, John: Poetry of the Magyars, preceded by a Sketch of the language and literature of Hungary and Transylvania, London, printed for the Author, 1830.
17 VOIGT Vilmos: Rumy Károly György magyar népdalai – John Bowring számára, in: Doromb. Közköltészeti tanulmányok, szerkesztette Csörsz Rumen István, RECITI, Budapest, 2012, 239. p.
18 ERDÉLYI János: Népdalok és mondák, Pesten, nyomatott Beimel Józsefnél, 1846.
19 ERDÉLYI János: Népdalok és mondák, Második kötet, Pesten, Magyar Mihálynál (Ivanics-örökösök könyvkereskedésében), 1847.
20 ERDÉLYI János: Népdalok és mondák, Harmadik kötet, Pesten, nyomatott Beimel Józsefnél, 1848, 136–138. p.
21 RMKT XVIII. század XIV. köt., 3/A, id. kiad., 37–39. p.
22 GÁLOS Rezső: A német érzelmes dalköltészet magyar emlékei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1940, (50. évf.), 1. szám, 37. és 44. p.
23 BEÖTHY Zsolt: A magyar irodalom története, Első kötet, Athenaeum, 1896, 159. p.
24 SEBESTYÉN Gyula: Dunántúli gyűjtés, Magyar Népköltészeti Gyűjtemény, Uj folyam, VIII. kötet, Athenaeum, Budapest, 1906, 291–292. p.
25 LOÓSZ István: Szemelvények a kurucvilág költészetéből, Franklin-Társulat, Budapest, 1904, 149–152. p.
26 VARGA Imre: A kuruc költészet hitelessége (Második közlemény), Irodalomtörténeti Közlemények, 1936, (46. évf.), 2. szám, 184. p.
27 SZARVAS Gábor – SIMONYI Zsigmond: Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig, Második kötet J – S, kiadja Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése, Budapest, 1891, 473., 474. és 1010. hasáb.
28 CZUCZOR Gergely – FOGARASI János: A magyar nyelv szótára. Negyedik kötet, Pest, Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál, 1865, 883. p.
29 KÁLMÁNY Lajos: Szeged népe. II. kötet, Temesköz népköltése, Aradon, nyomtatta Réthy Lipót és fia, 1882, 36. p.
30 "szép az ökör, ha befogják sorjába, / Nyalka béres felül a saraglyába, / Nyalka béres, hová hajtod az ökröt? / Kiskertembe rozmaringhoz nem kötöd!" Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII. kötet, Szatmári gyűjtés. Gyűjtötte: Móricz Zsigmond, szerkesztette Katona Imre, 1. kötet, kiadja a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi kutatóintézete, Budapest, 1991, 94. p.
31 Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII. kötet, Szatmári gyűjtés, id. kiad., 1. köt., 233. p.
32 RMKT XVIII. század XIV. kötet, 3/A., id. kiad., 640. p.
33 THALY Kálmán: Ocskay László, II. Rákóczi Ferenc brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok 1703–1710, Történeti tanulmány, Második, bővített és illustrált kiadás, Budapest, Franklin–Társulat, 1905, Első kötet, 18. p.
34 JÓKAI Mór: Szeretve mind a vérpadig [1882], Magyar Helikon, Budapest, 1971, 38–39. p.
35 THALY Kálmán: Ocskay László, id. kiad., 2. köt., 386. és 387. p.