Vissza a tartalomjegyzékhez

12. évfolyam 4. szám
A. D.
MMXI

Molnár Sándor Károly:
Bereczky Albert levele Forgács Gyulához 1920. szeptember 2-án (és ami utána következett...)
A Magyarországi Református Egyház történetében lépten-nyomon felbukkanó átpolitizáltságnak tudható be, hogy – miként az egyik szakmunkában olvasható – az „1918–19-es forradalmak alatti események forrásai még mindig nincsenek kellő alapossággal összegyűj

A Magyarországi Református Egyház történetében lépten-nyomon felbukkanó átpolitizáltságnak[1] tudható be, hogy – miként az egyik szakmunkában olvasható – az „1918–19-es forradalmak alatti események forrásai még mindig nincsenek kellő alapossággal összegyűjtve, földolgozva, kiértékelve. A kevés számú földolgozás, visszaemlékezés, alkalmi cikk nem egy esetben a pamflet-szintig motivált, szubjektív, vagy téves, pontatlan egymásnak ellentmondó adatokat közöl”.[2] A történelem átpolitizálása, többek között, azért sem kívánatos, mert visszavetíti az utókor fejleményeit a múltba, és ezáltal egy önmagát magyarázó ördögi kört hoz létre. Amíg a korábbi összefüggéseket sem látják tisztán a történészek, illetve a társadalomtörténettel foglalkozók, addig – bármennyire is szeretnék a későbbi eseményeket megvizsgálni – csak torzóval dolgozhatnak.

A történelem átpolitizálása az utókor vétke, a politizálás a mindenkori jelen sajátja. Hogy a politizálás mint törekvés helyeselhető-e vagy sem, egyedi vizsgálatot igényel. De az, hogy a politizálás bizonyos helyzetekben az átpolitizálás tápanyagaként szolgál – kétségtelen.

A következő levél bepillantást ad egy olyan kör, baráti társaság életébe, mint amilyenek a politikai élet oldalvizén is megjelentek. Az ilyen véd- és dacszövetség irányába fejlődő társaságoknak (a korban legalábbis) legismertebb példája, az Osztrák-Magyar Monarchia végén, illetve a Horthy-korszak elején működött „MISE”, amit „Miniszterséghez segítő egyesületként” neveztek a kortársak cinikusan, miközben a félreolvasott rövidítés eredeti alakja, a MJSE a Magyar Jogászok Sport Egyesülete nevének rövidítéseként szolgált. Az egyesület tagjai közül többen miniszterek, országgyűlési elnökök, és más magas rangú hivatalt betöltők lettek. A politikatörténettel foglalkozók már régen felismerték az ilyen egyesületek, szakkollégiumok feldolgozásának fontosságát.

A politikai élethez hasonlóan a magyar reformátusságnak is volt egy olyan köre, melyet a „MISE”-hez hasonlóan, egyházvezetői tanulóiskolának lehet felfogni, ez volt az ún. Péceli Kör. A körhöz kapcsolódók közül többen lettek püspökök és esperesek. Bereczky Albert levelében is több olyan személy tűnik fel, akikkel később ő maga is együtt emelkedett. Éppen ezért érdekes ez az 1920-ban keletkezett levél, mert annak szereplői és tevékenységük 1945 után hirtelen nagyon fontossá váltak. Bereczky Albert levele olyan kérdéseket tesz fel, amelyeknek megválaszolásához még óriási kutatómunka szükséges. Az egyik izgalmas kérdéskör, hogy a Tanácsköztársaság idején exponált lelkészeknek miként alakult az élete a két világháború közötti időszakban, valamint: akik még tevékenyek voltak 1945 után is, azoknak életútja hogyan változhatott meg. Ezen kérdésekkel azért érdemes foglalkozni, mert egyes lelkészek visszaemlékezéséből az derül ki, hogy a II. világháború után részben azért kellett visszavonulniuk, nyugdíjba menniük, mert például 1905-ben a különböző tüntetéseken, illetve az akkor megjelent politikai cikkekben elítélőleg szóltak a Szociáldemokrata Párt terveiről, nézeteiről, tetteiről,[3] vagy a Tanácsköztársaság idején „nem megfelelően” nyilatkoztak, viselkedtek. Mások pedig, azok, akiket ebben a levélben is megemlít Bereczky, akkor értek pályájuk zenitjére. E kettősség még inkább érdekessé teszi a következőkben feldolgozott forrásokat.

 

Előzmények

Az első világháború végén nemcsak az ország, de a különböző felekezetek is válságos képet mutattak.[4] Az a gyökeres változás és bizonytalanság, ami az őszirózsás forradalommal kezdődött és a Tanácsköztársaságban csúcsosodott ki, olyan kihívás elé állította az egyházak vezetőit és lelkipásztorait, amelyre korábban nem is gondoltak. A váratlan események és fordulatok kavalkádjában mindegyik egyház, illetve egyházkormányzó, valamint lelkész magára maradt. A korábban biztosnak hitt keretek szinte egyik napról a másikra váltak semmivé. A proletárdiktatúra mindkét nagy protestáns felekezet lelkészeinek zömét így vagy úgy, de állásfoglalásra és kiállásra késztette.[5] Ezen kiállásokért később sokaknak magyarázkodni kellett vagy a Horthy korszak elején, vagy pedig a II. világháború után.

A trianoni béke előtt a magyar református egyházkormányzati rendszer öt egyházkerületre tagolódott, majd a kerületek száma hirtelen, néhány év leforgása alatt majdnem megkétszereződött az új határok miatt. Az önálló országhatáron belül lévő négy egyházkerület és annak legfelsőbb vezető testülete, a zsinat szinte mereven követte az eseményeket, azokba beleszólni nem tudott. Ebben a merev egyházi struktúrában került sor a Péceli Kör Konferenciájára, amely egy reformmozgalom első állomása lett. Ezt néhány hónappal az első világháborút lezáró békeszerződés után szervezték meg,[6] s az 1920 és 22 közötti útkeresési időszak rendezvényeibe, illetve az azokon elfogadott kiadványok sorába illeszkedett. Itt döntöttek egy hetilapról, amely „alkalmas volna közösségük ápolására és közös gyülekezet építő mozgalmuk előmozdítására”. Ez a folyóirat A Reformáció[7] volt, aminek mellékleteként jelent meg az Igehirdető. Az előbbinek Forgács Gyula volt a szerkesztője, az utóbbinak pedig Tildy Zoltán, munkatársa pedig Bereczky Albert.

A forrásban megemlítettek közül csak Gombos Ferenc illetve Kiss János dunántúli lelkész nem volt jelen a „Péceli Konferencián”. Többen nemcsak ezen a konferencián, de a „Kunhegyesi Memorandum” elfogadói között is szerepelnek.[8] Továbbá nemcsak résztvevői voltak a konferenciának, hanem annak egyik döntése értelmében választott képviselői is, így az 1921. évi program előkészítésében mindannyian tevékenyen kivették a részüket.[9]

Az 1920. március 1-jével kezdődő Horthy-korszak a korábbi évek zűrzavaros idejéhez képest sokkal stabilabbnak tűnt, a több éve bizonytalanságban levő lelkészek számára is a konszolidáció lehetőségét teremtette meg. Az 1918–1919-es esztendők eseményei után több lelkésszel szemben is eljárás indult. Legismertebb ezek közül Zoványi Jenő egyháztörténész esete, akinek 1920-ban a zsinati bíróság megszüntette lelkészi jellegét és két évvel később nyugdíjazták is.[10] A döntések megítélése természetesen a korszakban sem volt egyértelmű, erre mutatnak rá a vizsgált dokumentumok is.

 

A forrásról

Maga a levél Forgács Gyula hagyatékában található, az ún. „Kunhegyesi Memorandum” őrzési egységében. A memorandumot 1921 augusztusában fogadták el és hozták nyilvánosságra. A két világháború közötti egyházi életre jelentős hatással lévő dokumentumnak a megszületéséhez az első állomást a Pécelen 1920. augusztus 17. és 21. között tartott találkozó jelentette:

 

„Megkeseredett szomorúsággal szemlélik [a résztvevők] egyházunk lelki erőben, tagjai erkölcseiben és anyagi életképességében való megrokkanását annak következtében, hogy benne az élő bizonyságtétel, mely megteremtette és százados veszedelmeken át is megtartotta, elhalványodott. Szorongó lélekkel állapítják meg, hogy napjaink viharos eseményei válaszút elé állítják az egyházat, úgy hogy rövidesen el kell dőlnie, vajjon képes-e az egyház múltjához és eszményeihez méltó életre megújhodni, vagy pedig elítéltetik a halálra és csúfságos elgyengülésre, sőt tekintélyes részben a feloszlásra.”[11]

 

Ezen a konferencián részt vett maga a levél írója is, aki néhány nappal később egy A4-es formától valamivel nagyobb négyrétbe hajtott franciakockás lapon írt Forgács Gyulának. Az íráskép a levél elején és végén nagyobb, hézagosabb, mint a levél középső – tartalmi – részén, amit tömött, apró betűvel készített Bereczky Albert.

A levelében felmerülő tárgyalás anyaga szintén érdekes adatokkal egészíti ki az eddig meghatározó feldolgozásnak tekintett ún. Bolyki-Ladányi-féle kronológiát és eseménytörténetet. Ezen források tovább polarizálják az eddig megismert képet és arra mutatnak rá, hogy az 1918 és 1922 közötti időszak további forráskutatásokat igényel. A most közölt források kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a Bereczky-féle levélben felmerülő kérdésekhez adalékul szolgáljanak.

 

A szereplők

Az idősebb Forgács Gyula és a fiatalabb Bereczky Albert közötti levélváltás nem véletlenszerű, alkalmi jellegű volt, hanem a Reformáció című lap szerkesztése okán a rendszeres munkakapcsolat részének tekinthető. Az alább közölt levél stílusát tekintve megfelel ennek a munka-, illetve kezdődő baráti kapcsolatnak, amelyet csak tovább mélyített, hogy Forgács Gyula helyére 1924-ben a Péceli Egyházközség Bereczky Albertet hívta meg lelkipásztorának.

Bereczky életrajzának, egyházpolitikai és politikai működésének bemutatására már többen vállalkoztak. De mint ahogy a szerzőt már életében körbelengték a származásával kapcsolatos mondák, úgy kései megítélése is a legtöbb esetben a történész szemszögétől függ. Be lehet mutatni úgy az ún. „ébredési mozgalmak” egyik jelentős budapesti igehirdetőjének éppúgy, mint az 1948 utáni állami politikai rendszer kedvezményezettjének.[12]

Forgács Gyula életéről és munkásságáról az utóbbi évtizedben egy jelentős munka készült.[13] Az utóbbi időben kezdik újra felfedezni és átértékelni azt a munkát, amelynek ő volt a motorja, és amely a Magyarországi Református Egyház 1933. évi III. törvényének megalkotásához vezetett. Forgács azon lánglelkű evangéliumi munkások közé tartozott, akik munkásságuk elején igen elkötelezetten éltek és munkálkodtak, de életük végéhez közeledvén „fáradt ember benyomását” keltették.[14]

A levélben szereplők közül Benkő István és Deme László esperesi tisztséget töltöttek be, Budapesten, illetve annak vonzáskörzetében maradtak szolgálatban. Mindkét életút áttekintésekor fontos megemlíteni, hogy eddigi adataink alapján 1948 után sem akarták elmozdítani őket. Benkő István (1889–1959) rákospalotai lelkész a Tanácsköztársaság ideje alatti tevékenységével az egyik vélemény szerint „azok közé a lelkészek közé tartozott, aki a baloldali politikai fordulatok nyomán először lehetőséget láttak az egyházi élet megújulására, de hamarosan csalódottan visszavonultak”.[15] Azon kis kötetben, melyben tisztelői és tanítványai életéről és munkásságáról emlékeztek meg, a Tanácsköztársaság idején történetekről csupán egy-egy mondatban esik említés.[16] Deme László (1889–1987) református lelkész, lapszerkesztő, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség titkára, 1926 és 1959 között péceli lelkész megítélése nem sokat változott az utóbbi két évtizedben, azonban nemigen tudjuk, mit takar az a megfogalmazás, miszerint jelentős „szerepe volt az 1918–19-i forradalmak idején a ref. egyházban lezajlott események irányításában”.[17] Mindkét lelkész, bár a Tanácsköztársaság alatt történtekért 1920 után magyarázkodásra kényszerült, és az egyházi bíróság ítéletet is kirótt rájuk, azonban mindez komolyabb nehézséget nem okozottak későbbi életútjukat tekintve, Benkő megmaradhatott a rákospalotai egyházközségben, és Deme is hamar szolgálatba állt. Később pedig Benkő István és Deme László egymást váltották a Budapesti, majd Északpesti Református Egyházmegye esperesi tisztségében. Deme László a Péceli Egyházközségben szolgált, ahol közvetlen elődei Forgács és Bereczky voltak.

A levélben továbbá említésre kerül Gombos Ferenc (1891-1978), aki viszont kilépett az egyházi szolgálatból és előbb üzleti, majd újságírói karriert tudhatott magénak. Egy lelkészi visszaemlékezésben eléggé irodalmiasan a következők olvashatók személyéről:

 

„Az ifjú lelkészi nemzedék egy részét, különösen az Evangéliumi Diákszövetség vezetőit, magával ragadja a forradalmi szellem. Gombos Ferenc titkár a teológia udvarán, nagy tömeg jelenlétében leteszi palástját.”[18]

 

Bereczky Albert megemlíti a levélben jó barátját, Tildy Zoltánt (18891961), akivel jó baráti viszonya mindvégig megmaradt és később is együtt emelkedtek a politikai ranglétrán. (Tildy miniszterelnök, köztársasági elnök lett 1945 után.) A barátságot mutatja, hogy Tildy Zoltán eskette Bereczky Albertet és Bencsik Piroskát Szennán 1916-ban.[19] Tóth Sándor (1896–?) megemlítése különösen is érdekes. Az ő életútjáról jelenleg kevés adattal rendelkezünk. A konferencia részvevői között mint a clevelandi magyar reformátusok lelkipásztora szerepelt, aki a Reformáció című lap megjelenéséhez szükséges anyagi forrással érkezett a gyűlésre. A levélben továbbá Kiss János lelkész kerül megemlítésre, akiknek személyéről és munkásságáról, illetve a Tanácsköztársaság ideje alatt végzett működéséről nincsenek adataink.

 

Elemzés

Bereczky Albert több olyan mondatot is megfogalmazott, amelyek megítélése sem akkor, sem napjainkban nem egyértelmű. A levelezőtársak jól ismerték egymást, legalábbis az utalások és szófordulatok erre engednek következtetni.

A levél stílusát tekintve megfelel a korszak egyházi nyelvezetének. Szembetűnő a levélben az „ébredési mozgalmakra” jellemző kifejezések és szófordulatok használata, így „megújulás”, „imádságunk”, „nem hiába gyűjtött magának sereget az Úr”, „szeretetlen megítélés”, „ítéletmondás”. Az egyes kifejezések mögötti többlettartalom a levelezők közötti közös gondolkozásra vezethető vissza, amit megerősít, hogy Bereczky Albert többször kéri Forgács Gyulát arra, válaszoljon levelére, illetve fejtse ki álláspontját a témával kapcsolatban. Illetve, ha Forgács is alkalmasnak találja, akkor Bereczky gondolatait meg is jelentetné. Ez mind visszacsatolása a levélben szereplő „tennünk kell valamit és irányítanunk – vagy legalább befolyásolnunk” gondolatnak. De hogy mit értett ezen bővebben, Bereczky nem részletezte.

A levél alapvetően a Tanácsköztársaság idején szerepet vállaló fiatal lelkészek megvédésére irányult. Maga Bereczky a levélben saját szerepéről a következőket mondja: „Sokat – példákat, eseteket – mondhatnék arról és joggal, ha úgy tetszik, büszkén beszélhetek a kom. idejéről, mert a salgótarjániak a bizonyságaim, milyen volt a magatartásom ott, abban a munkásfészekben.” Hogy mit is jelentett ez pontosan, ma még nem teljesen egyértelmű. Egy lelkész memoárjában a salgótarjáni eseményekről teljesen másképp fogalmaz:

 

„Az elégedetlen és éhező bányászok, gyári munkások között, gyakori volt a lázadás, míg a Lenin-fiúk – Szamuely vérengző, bőrkabátos hóhérlegényei, meg a matrózsapkás, rendcsináló különítmények – el nem vették a kedvét a lázadozni óhajtóknak. Salgótarjánban is volt előzőleg egy zendülés: megvadult tömegek kirabolták az ottani tisztviselőtelep lakásait. Mondják, hogy csak egy házat nem dúltak fel. Abban lakott Bereczky Albert nevű református pap.

Mikor odaért a dühöngő tömeg a kapu elé, odaállt az egyik vezérük:

– Ide nem megyünk be ? Ezt nem bántjuk!

– Miért ne? – ordította a tömeg.

– Azért – kiáltotta a fékező -, mert itt lakik az a református pap, aki tavaly ingyen temette el az anyámat!”[20]

 

A memoáríró akkor csak 12 éves volt, emlékezéseit az 1980-as években vetette papírra. Ebből tehát leginkább az utókor vélekedése érhető tetten, ami megint csak Bereczky Albert változatos megítélésére ad némi magyarázatot. Ugyanannak az eseménynek más módon történt elmesélése viszont hozzásegít bennünket annak mélyebb vizsgálatához, hogy a Tanácsköztársaság eseményei, valamint az 1948-as „fordulat éve” utáni politikai kontinuitást jobban megérthessük. Egy másik visszaemlékező, aki szintén valószínűleg heteket töltött ekkor Salgótarjánban, és ott a katonai ellenállást szervezte, hosszasan és részletesen írta le az eseményeket. Ez a visszaemlékező nem más, mint Rákosi Mátyás.[21] Igaz, Bereczky Alberttel való találkozást nem említ, de elképzelhető, hogy arra sor kerülhetett, vagy legalábbis hallottak egymásról. Mivel nem egyértelmű a levélíró előbbi mondatának a megítélése, így ez csupán megint az átpolitizáláshoz ad támpontot.

A levél java részét Bereczky Albert három plusz egy pontban összefoglalt gondolatai teszik ki. Az első pont a „tájékozatlanság” fogalma köré csoportosította mondanivalóját, a másodikban a bevádolt személyek eddigi munkásságára utalt, a harmadikban érvként a „jóhiszeműséget” említi, amit az „egyházunk megújítására való szükség” gondolatával zárt be. Ezen pontok közül a személyi kérdés vet fel további kutatási területet. A Bereczky-féle levélben szereplők első világháború előtti és alatti tevékenységével egy másik tanulmányt is meg lehet tölteni, amit a levélíró mentségként próbált felhozni a bevádoltakra vonatkozóan. Az így maradt három pontot is érdemes pontosabb elnevezésekkel illetni. Így elsőként az alkohol és a prostitúció elleni fellépés, a másodikként az egyház anyagi függetlenségének a kérdése, harmadikként pedig a megújulásra való felhívás.

Az első pont tehát, melyet a legbővebben ismertet, a „bűn elleni” fellépés. Bereczky Albert érvrendszere, amellyel barátait menteni próbálta, nagyon komoly társadalmi kérdésekre utal. A Péceli Kör tagjainak valószínűleg mindegyike osztotta a következő mondat tartalmát:

 

„Én és velem együtt sok olyan ember, aki komolyan vette az életét, nagy lelki megrendülést éreztünk, amikor Budapest utcáin megjelentek a prostitúciónak és az alkoholnak hadat üzenő plakátok s napvilágot láttak olyan rendeletek, amik intézményes szervezett erőfeszítést látszottak mutatni a bűn ellen.”

 

A legfontosabb fordulat ebből az „intézményes […] erőfeszítést […] a bűn ellen”, az, hogy mit is jelent ez pontosan, további kutatásokat igényel.

Az első világháború évei alatt a már az 1900-as évek elejétől jelentkező alkoholfogyasztásból és nemi betegségekből származó társadalmi válság tovább mélyült. Bár az 1914 és 1918 közötti időszak egészségügyi politikája megpróbált ezen kihívásokra válaszolni, azonban érdemi változást elérni nem tudott. Az alkoholeladásból az államnak komoly bevétele származott, így ez a kettősség akadályozta a valódi problémának a megoldását. A Tanácsköztársaság ideje alatt a korábbi időszak elmulasztott kezdeményezéseit  és a társadalmi problémákat a végletekig szigorított törvényekkel kísérelték meg rendezni.[22] Létrehozták az Antialkoholista Tanácsot a Munkaügyi Népbizottság felügyelete alatt, mely jelentős agitációs munkát fejtett ki,[23] erre utalt tehát Bereczky Albert. A plakátok között voltak egy-egy karikatúra kíséretében rövid szlogeneket tartalmazóak éppen úgy,[24] mint a hosszabb felhívásszerűek.[25]

Itt egy kegyességtörténeti kitérőt is tenni kell. Természetes, hogy a hivatalos állami politika tetszhetett egyes kegyességi csoportoknak. A „bűn elleni plakátok” és a nyilvános fellépésre utaló gondolat nem egyszerűen a Tanácsköztársaság idején hozott döntéseknek az elismerése, hanem ezzel egyidejűleg az egyházi tehetetlenségé is. Az alkohol problémájáról és annak társadalmi hatásáról már az 1890-es évektől kezdődően jelentek meg művek.[26] Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben is rendszeresen visszatérő motívum a rendszeres és nagymennyiségű alkoholfogyasztásból származó deviáns magatartási zavarok említése.[27] A reformátusok, ugyanúgy mint ahogy a többi felekezet, sem tudott erre a problémára megoldást, segítséget adni, hiszen legtöbbször maguk a lelkészek is együtt ittak híveikkel. Erre enged következtetni a Péceli Kör későbbi tagjának, Enyedi Andornak a visszaemlékezése is, aki az 1900-as évek első két évtizedéből a következőket jegyezte le:

 

„Teológus-életünk [1906-1910] teljesen tanulmányi vonalon folyt. Az előadásokon megjelentünk, néha blicceltünk, a kolloquimok előtt tanultunk: mikor ezeket le tudtuk, éltük szabados életünket. Jó volt, ha valaki nem merült bele az ivásba, kártyába, cselédekkel való paráználkodásba s megmaradt, mint én, a zsebünk által korlátozott, alkalmi italozás, nótázás és kölcsönös tréfacsinálás mellett. […] Olvasmányaink felett vitázgattunk: de leginkább az evés, ivás, szórakozás kérdései foglalkoztattak. […] Ünnepről, legációból visszatérve, elmondtuk egymásnak élményeinket, kalandjainkat, itt persze tág tér nyílt a Háry Jánoskodásra. Legációban sok lelkészt és lelkészi családot ismertünk meg. Kevésre emlékszem, aki valami lelki, vagy szellemi segítséget, buzdítást adott volna. Ellenben volt, aki vagy maga rúgott be a legátus tiszteletére, vagy a legátust itatta le.”[28]

 

A probléma megoldására természetesen törekedtek mindegyik egyházon belül, de ennek hatása igen alacsony maradt. A „Kékkereszt” egyesület létrehozása 1899-ben nagy merészségnek tűnhetett, de aprólékos munkával mégis sikereket ért el. A Tanácsköztársaság első rendelkezései között alkoholtilalmat rendelt el, utána néhány héttel feloszlatták a „Kékkereszt” egyesületet is, melynek tevékenységi körére már nem volt szükség.[29]

A prostitúcióval kapcsolatosan a református missziói szervezetek az Osztrák-Magyar Monarchia idején adósak maradtak. Bár voltak cselédlányokkal foglalkozó körök, de azoknak tevékenysége partikulárisnak és erősen fővárosközpontúnak tekinthető. Az 1900–1920-as évek prostitúcióját és kéjnőit eléggé jól ismerhetjük a korabeli irodalmi leírásokból, amelyekből egy romantikus, titkos, de szép korszak leírását kapjuk. A valóság azonban ettől sokkal szomorúbb és prózaiabb volt.[30] Az, hogy miként is tiltották a Tanácsköztársaság idején a prostitúciót, további kutatásokat igényel. A két világháború közötti témához kapcsolódó egyik írás szerint:

 

„Szinte csodálatos, hogy a világháború után Budapesten a bordélyházak száma leapadt. Amíg a háború előtt Budapest területén tizennégy bordélyház volt, addig ma Budapest összes területén hat bordélyházat lehet találni. […] A világháború óta tíz év alatt a felére apadt a bordélyházak száma Budapest területén.”[31]

 

A röpirat csak a Prohászka Ottokár katolikus püspök által vezetett „Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen” nevű szervezetre utalt, másra nem, ami a probléma iránti társadalmi érzéketlenséget jelzi.

A prostitúcióval kapcsolatos rendelkezésekről és azoknak hatásáról alig tudunk valamit. Így tehát annak értékelése, amire Bereczky Albert hivatkozott a prostitúció elleni harc megítélésekor, még nehezebb. A magyar református missziói szervezetek a két világháború között is csak partikulárisan foglalkoztak a prostituáltakkal.

A fentebb tárgyalt két missziós terület egybecseng azzal az irányzattal, amelyet a magyar történettudomány jelenleg az ún. belmissziói irányba sorol. Erre az alábbiak miatt volt szükség:

 

„A belmisszió ellenségei külföldi importnak, a mi egyházi életünkbe be nem illeszthető idegen utánzásnak nevezték a belmissziói megmozdulással kapcsolatos vallásosesti, vasárnapi iskolai, leány- és ifjúsági egyesületi összejöveteleket, melyek egyszerű pótlékai a nyugati államokban a vallástanításnak, mely az iskolákból ott ki van küszöbölve. Ez okból óvatosságot ajánlottak és a mi életkörülményeinkhez idomított patinás magyar belmissziót emlegették. […] Ilyen kifogások voltak, hogy az itt-ott feltűnő missziós ébredési mozgalmak nem szolgálják az egész Egyetemes Egyház hitéletének építését, nem rendszeres jellegűek, hivatalos felügyelet alatt nem állnak és csupán magánkezdeményezésnek minősítetők.”[32]

 

A belmissziói egyesületek mögötti elvi rész a legtöbb esetben az ún „ébredési mozgalom”. Az alapvetően a 17-19. században a nyugati protestantizmusban megjelent kegyességi irányzat a magyar protestantizmusban leginkább a 20. század első felében bontakozott ki. Bár az „ébredési mozgalmak” Magyarországon nem alakultak ki úgy dogmatikai, rendszeres teológiai értelemben, mint akár Németországban vagy az Egyesült Államokban, mégis jelentős potenciállal rendelkeztek. A kifejezés mögött a saját teológiai meggyőződésén kívül az akkor még csak általánosan belmissziói iránynak a megnyilvánulását láthatjuk. Hasonló fordulatokkal szinte minden, az „ébredési mozgalmakhoz” kapcsolódó lelkész levelezésében találkozhatunk, mivel annak egyik fontos része volt a hamartológia, azaz bűntan. Így tehát Bereczky Albert levelét a prostitúcióval és az alkohollal szembeni fellépés mögötti kegyességi irányzat megnyilvánulásának kell tekinteni.

A levél második érve az egyház és állam viszonyával foglalkozik, illetve az egyházfinanszírozás kérdését részletezi. Utóbbi a Monarchia idejének utolsó két évtizedében alapvetően két külön oldalról történt. Egyrészről állami oldalról a kongrua folyósításával, másfelől a tradicionális párbér, egyházfenntartói járulék vagy egyházadó fizetésével. Ez a téma 1848 és 1948 között mindig napirenden volt. Bár a Monarchia végére a kongruatörvény[33] részben megoldást adott, az állam által juttatott pénzek mindig vita tárgyát képezték. Az 1885 óta a főrendiházban felszólaló püspökök egyik közkedvelt témája volt az egyház-finanszírozás kérdése. A legégetőbb probléma a lelkészek és segédlelkészek fizetése körül bontakozott ki. Komoly gondot jelentett a területenként eltérő financiális problémák eligazítása. Bereczky Albert levelében részletesen beszámol az egyház-finanszírozásra vonatkozó Pécelen elhangzottakról : „Tóth Sándor Pécelen az én szívemnek egyik érzését fejtette ki, mikor azt mondotta, hogy ő úgy hitte, a kommunizmus rá fogja lökni – talán veszteségek és áldozatok árán – az egyházunkat a helyes önfenntartás útjára”. Forgács Gyula szervezőként valószínűleg jól emlékezett Tóth Sándor gondolataira. A lelkészek között felháborodást váltott ki, hogy a kormányzat a püspökök részére 1918–19-ben is külön 2500 koronás kongruát adott. Ez ellen is felléptek a Péceli Kör tagjai. Mindennek hátterében egy olyan összetett probléma áll, amelyet csak felvázolni lehet, és eddig még átfogó tanulmány nem készült a kérdésről.

Az egyházközségek önerőből történő fenntartására való törekvés megvolt a gyülekezetekben, azonban a nagy gyülekezeteket leszámítva ez nehezen valósulhatott meg. A vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. törvény megteremtette a formális egyháztagok kilépésének lehetőségét. Erre 1900-ig, illetve a falvakban és kisebb városokban élőknél ritkán került sor, már csak a közösségi haragtól való félelem miatt is. De a nagyvárosokban és kiemelten a fővárosban, a korábbi hívek „gyorsan maradoztak el”. A nyilvántartási nehézségek miatt nem lehet konkrét számokat említeni, de bizonyos, hogy az egyházközségek bevételében jelentős változás állt be, amihez hozzájárult a korábbi ún. „párbér” fizetésének a hektikussága is. A tizedfizetést az egyházközségek tagjai nem ismerték. Érdekes, hogy az anyagi függetlenséget és az állami kongruáról való leválást pont egy Amerikában szolgált lelkész vetette fel. A korszak, elsősorban a Tanácsköztársaság idejének kétarcúságára jellemző, hogy a kongruát megvonták mindenkitől, kivéve az egyházat vezető püspököket.[34] A „helyes önfenntartás kérdése” továbbra is vitatéma maradt, de arra megnyugtató megoldást nem találtak.

Bereczky levelének utolsó gondolata, a „péceli programban” is visszatérő motívum, a megújulásra való felhívás: „Az utolsó szempont, amit nem engedtünk elalkudni vagy eltagadni: egyházunk megújítására valóban szükség volt és szükség van.” Nem is kétséges, hogy ez mennyire így lehetett. A Dunamelléki Egyházkerületben a konferencia idején még Petri Elek volt a püspök, aki néhány hónappal a „Kunhegyesi Memorandum” elfogadása előtt, 1921. március 3-án hunyt el. Így az 1920–21-es évek olyan meghatározó változásokat is hoztak, amelyeket a péceli találkozó idején még nem lehetett előre látni. Petri halálával a zsinati elnökséget Baltazár Dezső kapta meg, aki 15 évre meghatározója lett a magyar protestáns egyházkormányzásnak. Ugyanakkor a Péceli Kör vezetőjének tekintett Forgács Gyula 1921-ben ugyanúgy jelölést kapott a püspökségre,[35] mint annak tagja, Kováts J. István is.[36] A posztot végül Ravasz László kapta, aki visszaemlékezésében a levelezőtársakról a következőképpen emlékezett meg:

 

„A missziói bizottság munkája felszaporodott s a lelki élet és egyházi praxis irányára döntővé vált. Forgács Gyula, Bereczky Albert missziói előadók útján Dunamellék az egyetemes egyház missziói életére sokszor meghatározó befolyást gyakorolt.”[37]

 

Tehát a két világháború közötti időben először a Dunamelléki Egyházkerületben megvalósíthatták mindazt, amire Pécelen szövetkeztek, majd Kunhegyesen folytattak. Bizonyítja, hogy a zsinat 1921. évi ülésén már foglalkoztak is a felvetett kérdésekkel:

 

„Végül pedig megemlékezett a zsinat a kunhegyesi konferencia memorandumáról is. A zsinat a memorandumot, mely »nem annyira jogalkotási, hanem egészen helyesen a vallásos érzés mélységeit kívánja biztosítani«, a misszióügyi, liturgiai, iskolaügyi, egyházalkotmányi, adóügyi és szociális ügyi bizottságoknak adta ki, hogy ezek erre vonatkozólag együttes tárgyalás után terjesszék be javaslataikat. Ezután dr. Baltazár Dezső lelkészelnök imájával a zsinat ötödik ülésszaka véget ért.”[38]

 

A munka tehát már 1921-ben elkezdődött, de még több mint egy évtizedre volt szükség ahhoz, hogy annak gyümölcsei beérjenek.

 

És ami a levél után történt… Ítélet

A Tanácsköztársaság utáni új rendszer első lépése közé tartozott a politikai berendezkedés stabilizálása. A kommunizmus ideje alatt pozíciót betöltők ellen a legkülönfélébb vizsgálatokat helyezték kilátásba. A Bereczky Albert levelében foglaltak tehát nemcsak egy lelkész és barát félelmeit jelentették, hanem a korszak bevett módszerét is. A Budapesti Református Egyházközség presbitériuma

 

„1919. évi november hó 25-én tartott ülésében elhatározta, hogy egyházközségünk egyházi tisztséget viselő tagjainak a Károlyi-féle forradalom és az ezt követő proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása megvizsgáltassék s ennek foganatosítására az alulírott bizottságot küldte ki”.[39]

 

Az igazolóbizottság 1920. március 31-én kelt dokumentuma három nagy egységből áll, melynek második szakasza foglalkozott a pesti egyházközségben történetekkel és azoknak okaival (II. sz. dokumentum.).

A levélben megemlítettek közül tehát részben ismerjük Benkő István, Deme László és Gombos Ferenc egyházközségi igazolóbizottsági jelentését. Az ügy azonban itt nem állt meg. A pesti egyházmegye bíróságának tárgyalására 1921. január 13–14-én került sor. Az egyházmegyei bírósági fórumot a református egyházi hierarchia szerint másodfokú eljárásnak kell tekinteni. Az egyházközségi igazolóbizottsági jelentés és a bírósági ítélet között eltelt majd egy év alatt sokat változott a panaszlottak megítélése, de korántsem állt be gyökeres változás. Bereczky Albert, Tildy Zoltán és barátaik félelme tehát jogosnak ítélhető. Az egyházmegyei bíróság enyhe büntetését minden panaszlott fél elfogadta,[40] ugyanakkor egy dokumentum szerint hivatalból az egyházkerületi bírósághoz továbbították a vonatkozó ügyet és annak minden iratát.[41] A Dunamelléki Református Egyházkerület bírósági iratai között azonban a levélben, illetve a többi közölt dokumentumban,mint panaszlott féllel szemben az 1919-es eseményekre vonatkozóan olyan  bírósági iratcsomó nem található,[42] mely harmadfoknak minősült volna.[43] (III. sz. dokumentum.)

Bereczky Albert levelében három barátját említi meg, az egyházmegyei bíróságon azonban negyedik személyként feltűnik Fiers Elek[44] is, akivel Bereczky személyes viszonyát ezen forrásból nem lehet rekonstruálni.

Az ítéletről, illetve annak jelentőségéről Deme László évtizedekkel később nyilatkozott egy interjúban. A közel 60 lapból álló géppel átírt interjú legnagyobb részét az 1914 és 1920 közötti történések és események bemutatása teszi ki. Megtalálható benne az egyházmegyei bíróság ítélete is, amit Deme László utólag nem értelmezett, de megjegyezte:

 

„Bár nem tartozik szigorúan ide ehhez a részlethez, de úgy érzem, nem lehet említetlenül hagyni azt, hogy Nagy Károly erdélyi püspök Budapesten járván, 1921 tavaszán váratlanul meglátogatta a Diákszövetség akkori szerény szobáját és ezeket mondotta: »Fiúk, csak azért jöttem el hozzátok, hogy elmondhassam milyen kár, hogy Erdélyben a diákébresztő munka nem 10 évvel hamarabb kezdődött el. Most nyugodtabb lennék az erdélyi egyház és az erdélyi nép sorsa felöl.« Mindnyájan meghatottan hallgattuk a nem várt és csodálatosan megnyugtató vallomást.”[45]

 

Összegzés

Az egyháztörténettel foglalkozók, mint ahogyan más történeti korokkal foglalkozók is, előszeretettel keresik azokat a kivételeket, amelyekkel demonstrálható egy-egy adott történelmi pillanat vagy személy jelentősége. Ebben a sorban valamiért a Tanácsköztársaság időszaka azon fehér foltok közé került, melyekkel az utóbbi két évtizedben csak elvétve foglalkoztak, bár a jubileumi esztendőkre való tekintettel egy-egy tanulmány már eddig is megjelent. A dolgozat írása közben egyre inkább világossá vált, hogy számos 20. századi református egyháztörténeti esemény megértéséhez ad támpontot az 1919 és 1922 közötti időszak alaposabb ismerete. Az 1980-as évek második felében készült ún. Bolyki–Ladányi-féle tanulmány maradt a korszakkal foglalkozók előtt alapmunkaként, melyet a szerző(k) később tovább finomítottak. A Tanácsköztársaság történetére vonatkozó adatok jelentős részét Patay Pál (1888–1971) református lelkész, egyháztörténész 1959-ben tartott előadásának szövegével ütköztették a Szerzők.[46] A Patay-féle előadásból vett egyes idézetek arra engednek következtetni, hogy Gombos és Patay később is kapcsolatban maradtak.[47] Így valószínű, hogy a Bereczky Albert levelében megemlítettek visszaemlékezései, már ha megírásra kerültek és fennmaradtak, tovább finomíthatnák a most kirajzolódó képet. Sípos Ete Álmos doktori dolgozatában újabb forrásokra is utalt, elsősorban Forgács Gyula 1919 és 1921 között vezetett, jelenleg még kiadatlan naplójára.[48] Az azonban bizonyosan látszik, hogy további, mélyebb kutatómunkát igényel az 1914 és 1922 közötti időszak protestáns egyháztörténetének feltárása.[49]

Összegzésként megállapítható, hogy Bereczky Albert levelének hátterében nemcsak a Péceli Kör konferenciáján elhangzottak állnak, hanem egy, az 1919 ősze óta az egyházi beléletet meghatározó probléma. Erre utal, hogy több újságcikk is foglalkozott a Tanácsköztársaság idején történetekkel, illetve azokkal a lelkészekkel, akik abban részt vettek.[50] Ebben a levélben többször, de csak áttételesen kerül megemlítésre a Magyar Evangéliumi Diákszövetség (MEKDESZ), mely 1918 és 1920 között a legjobban szervezett és a legnagyobb tagsággal rendelkező református ifjúsági egyesület volt. Bereczky Albert levele Forgács Gyulához azért lényeges, mert abban bár nem kerül említésre a MEKDESZ, mégis annak vezetőire vonatkozik a mentőakció. Függetlenül attól, hogy mit szerettek volna a nehéz helyzetbe került lelkészek tetteikkel, helyet készítettek a két világháború közötti magyar protestáns ifjúsági mozgalomnak, a Soli Deo Gloria Diákszövetségnek. Valószínű tehát, hogy az SDG létrejöttében fontos tényező volt, hogy a MEKDESZ vezetőit az 1920-as évek elején a Tanácsköztársaság alatti megnyilvánulásaik miatt felelősségre vonták. Valószínű, hogy az 1919-es esztendő beszédtéma volt a teológus hallgatók között is, akik az abban érintett  szervezetek és vezetők nélkül új szervezetet szerettek volna létrehozni. Bár Deme László és Benkő István később tisztázták magukat a vádak alól, mégis hirtelen egy olyan vákuum keletkezett a magyar protestáns ifjúsági szervezeti hálón, amely helyet teremtett egy újnak. A MEKDESZ a két világháború között már soha sem tudta visszanyerni azt a vezető szerepét, amelyet az első világháború előtt és alatt elért, mégis fontos szellemi bázisa maradt a korszaknak. Egy másik visszaemlékező, Ravasz László szavaiból a következők derülnek ki:

 

„Az én lelki bölcsőm a MEKDESZ-ben ringott. Mott János személyes hatására döntöttem. Hozzám legközelebb a MEKDESZ baráti köre állott: Victor János, Czeglédi Sándor, Révész Imre, Muraközy Gyula, Bereczky Albert, Szabó Imre, Benkő István, s a többi hű tagja ennek a csoportnak.”[51]

 

Tehát az a nagyon kusza és sok szállal átszőtt magyar református lelkészi kar, melynek tagjai 1914, 1919, 1945 és 1948 fordulóin  akár egymás ellen is fordultak, a legtöbb esetben közös lelki élményekből táplálkoztak. A szembefordulások okai viszont még keresendők, kérdés, hogy milyen hatások érték a Péceli Kör tagjait és a MEKDESZ vezetőségét, hogy azok később két külön részre osztódnak majd.

Feltűnő, hogy a Bereczky levelében említett személyek, illetve a különböző igazoló és bírósági dokumentumokban előforduló, panaszlott személyek életrajzi adatai megtalálhatóak voltak lelkészi jellegüktől függetlenül már a Magyar Életrajzi Lexikon első kiadásában és annak kiegészítő kötetében is. Ugyanakkor  azon egyházi életben meghatározó személyek esetében, akik panaszosként vagy tanúként említésre kerülnek, már nehezebben lehetett lexikon szócikkre bukkanni.

A Tanácsköztársaság utáni útkeresési időszakban megjelent egyik cikk írójának a véleményét magam is osztom:

 

„Mindez természetesen csak vázlatszerű halvány képe az eseményeknek, s a tragikomikus adatokban bővelkedő részletek megírása sokáig gazdag bányája lesz majd az egyháztörténetíróknak. Mi ezekre az eseményekre epizódok formájában még visszatérünk, s így lesz alkalmunk még sok oly dolgot részletesebben is ismertetni, amelyeket egyelőre említés nélkül kellett hagynunk, vagy  mellettük el kellett siklanunk.”[52]

 

 

Dokumentumok

 

I. Bereczky Albert levele Forgách Gyulához, 1920. szeptember 2.[53]

 

Kedves Kolléga Uram!

 

A péceli konferenciáról azzal a benyomással távoztam el, hogy ami szegény egyházunk nagy megújulás előtt áll s a közeljövőben minden imádságunk tárgya az legyen, hogy a megújulás korszakának legyen elég szolgája közöttünk. Úgy érzem, hogy nem hiába gyűjtött magának sereget az Úr.[54] Nem volt alkalmam arra, hogy ott beszélgethessek arról, milyen nagy veszteséget szenvedtünk és szenvedetünk még amiatt, hogy rosszindulatú, vagy legalább is szeretetlen megítélésben s esetleg a hivatalos egyházi fórumok részéről elitéltetésben részesülhetnek olyanok, akiket nem nélkülözhetünk az előttünk álló munkában s akiknek a hibáit – a forradalmi időkben való magatartását- nagyító [torzító] üvegen át nézik olyanok, akikről tudjuk, hogy ellenszenvüknek a megmutatására alkalomnak tartják azt, hogy most – ítélhetnek.

Kedves Kolléga uram, nagyon szeretném, ha gondolatimat közölni tudnám s ha Te is lennél szíves néhány sorban válaszolni nekem. Igen szeretem azokat az embereket, akiknek már több mint egy éve fegyelmi log a fejük felett, Benkő Pistát, Deme Lacit (sőt nem mondok le arról, hogy idővel Gombos Ferit is a sorainkban fogom még látni) és a balatonendrédi diákgyűlésen Deme többszöri kérdezősködésemre adott némi felvilágosítást ügyükről. Tildy Zoltán barátommal áttanulmányoztuk a E.T-ket[55] s úgy láttuk, hogy némi rosszindulattal súlyos vétségeket olvashatnak rá Demére (a többiek ügyét nem ismerem.) Ott érlelődött bennünk az a meggyőződés, hogy tennünk kell valamit és irányítanunk – vagy legalább befolyásolnunk – kell döntő és nem, döntő tényezők véleményt, hogy tisztábban lássanak.

Szomorú példa Kiss János esete Dunántúl! Töprengéseink közben felfedeztünk bizonyos szempontokat, amiket pl. Deme feletti ítéletmondásnál föltétlenül figyelembe kell venni a bíróságnak, - de azt hiszem, ezeket a szempontokat egyetlen hasonló ügyben sem szabad figyelmen kívül hagyni annak, aki igazságos akar lenni. Engedd meg, hogy ezeket legelőször Veled közöljem s megkérjelek arra, írd meg véleményedet, írd meg, hogy ezeknek a – mondjuk: enyhítő körülményeknek hogyan lehetne érvényt szerezni s hogy nem volna-e itt az ideje, ezeket a nézőpontokat a mostani kissé egyoldalúan gondolkozó nyilvánosság elé vinni?

Az első „enyhítő körülmény”: a kommunizmus, a vele járó általános lelki zavar és tájékozatlanság. Eddig súlyosbító körülménynek vették, ha valaki valami „újítást” a kommunizmus alatt akart kivinni. Óriási tévedés ez! Én és velem együtt sok olyan ember, aki komolyan vette az életét, nagy lelki megrendülést éreztünk, amikor Budapest utcáin megjelentek a prostituciónak és az alkoholnak hadat üzenő plakátok s napvilágot láttak olyan rendeletek, amik intézményes szervezett erőfeszítést látszottak mutatni a bűn ellen. Ne mai szemüveggel nézzük a dolgokat, amikor a letűnt korszak minden szennyese ki van terítve előttünk, hanem legyen egy kis történelmi érzékünk visszaélni magunkat az első napok kábulatába. Sokat – példákat, eseteket – mondhatnék arról és joggal, ha úgy tetszik, büszkén beszélhetek a kom. idejéről, mert a salgótarjániak a bizonyságaim, milyen volt a magatartásom ott, abban a munkásfészekben. Tudom, Neked nem kell részleteznem még első „enyhítő körülmény. De nincs-e itt az ideje annak, hogy olyanok, akiknek az egyéni intaktságához kétség nem férhet, hangot adjanak annak a meggyőződésünknek, hogy az u.n. „megtévelyedettek” – persze nem politikailag elítéltekről szólok, ezekről még nem lehet beszélni – a megértésünkre és szeretetünkre tarthatnak esetleg igényt?

A második figyelembe veendő körülmény; az illető „bűnös” múltja. Ki merészeli kidobni a mérleg egyik serpenyőjéből azokat az önzetlen, áldozatkész szolgálatokat, amiket Deme László vagy Benkő I. tettek? Elfelejtheti-e a bíróság, hogy olyan ember áll előtte, akinek hosszú éveken át tartó szolgálatát élvezte és becsülte az egyház és akinek a szolgálatát megáldotta az Úr. Ebből szervesen következik a harmadik – fontosabb – szempont: a jóhiszeműség. Jót akartak, menteni akarták-e az összeomlás idején, a megújulásra való alkalmat láttak-e – vagy rombolni akartak. Tóth Sándor Pécelen az én szívemnek egyik érzését fejtette ki, mikor azt mondotta, hogy ő úgy hitte, a kommunizmus rá fogja lökni – talán veszteségek és áldozatok árán – az egyházunkat a helyes önfenntartás útjára. Eleinte én is ezt hittem és sokan hitték ezt. Bűn-e ha voltak, akik simábbá, gyorsabbá akarták tenni az átmenetet? Jót akartak. Vajjon ártottak-e vele és mit?

Az utolsó szempont, amit nem engedhetünk elalkudni vagy eltagadni: egyházunk megújítására valóban szükség volt és szükség van. Erről én szégyellnék Neked írni.

Légy olyan jó, írd meg fedik-e ezek a gondolatok a Tiedet s hogyan lehetne hasznosítani ezeket barátaink javára? Rám nézve a legnagyobb csalódás volna, ha tétlenül közönyösen néznénk, hogyan ejtik el el azokat, akikről mi tudjuk, hogy igazi, hű szolgái – talán nálunk igazabbak – az Úrnak.

Válaszodat várja s igaz szeretettel köszönt szerető testvéred az Úrban: Bereczky Albert

 

Dunabogdány 1920. szept. 2.

 

II. Az egyházközségi igazolóbizottság jelentéséből[56]

A vizsgálatnak további feladata az volt, hogy felderítse szereplőit és megállapítsa keletkezésének indokait azoknak a sajnálatos eseményeknek, amelyek 1919. év március havában történtek; amidőn ugyanis az egyes parókus lelkészek, parókiális működésűk helyéről félretétettek, az egyház adminisztrációját az egyház-alkotmány szerint illetékes személyektől az u. n. evangéliumi munkások direktóriuma ragadta magához; a püspök hivatalából és a szószékről életveszélyes fenyegetések súlya alatt kitiltatott, a presbitérium elnöksége, különösen pedig a főgondnok hivatali tisztségében és egyéni tekintélyében a legelítélendőbb módon megtámadtatott úgyannyira, hogy a presbitérium elnöksége a terrorisztikus eljárások, fenyegetések és sértegetések hatása alatt az egyházközség vezetéséről le is mondott.

A bizottság megállapítja, hogy a fenti súlyos sérelmű események kiinduló helye és szereplő szerve az u. n. evangéliumi munkások szövetségének keretein belül a keresztyén diákszövetség volt. Ugyanis 1919. év március havában az egyházközségünk keretén belül működő különböző egyháztársadalmi alakulatok vezetői együttes ülésekre jöttek össze. Ezek nevezték el magukat „Evangéliumi munkások szövetségének" anélkül, hogy szervezeti szabályzatot, vagy ügyrendet alkottak volna.

Az összejövetelek eleinte azzal a kifejezett célzattal történtek, hogy a mindinkább észlelhetővé vált egyházellenes irányzattal szemben intenzívebb evangéliumi életet teremtsenek és ilyennek kultiválására indítsák egyházközségünk egész szervezetét, annak összes szereplő személyeit és magát az egész gyülekezetet.

Ezek a gondolatok azonban az ülésezések alatt és a különböző szereplők révén eltolódtak.

A fiatalabb korú szereplők mindinkább belesodródtak az akkor felülkerekedett áramlatba, és lassanként egészen behódoltak  annak az ideológiának és felfogásnak, amely a kommunizmus néven felülkerekedett s ezáltal örök szégyenfoltot ejtettek a magyar civilizáción és a magyar kultúrán, jelét adván lelkük fegyelmezetlenségének és egyéniségük gerinctelenségének.

Nem felelősség nélküliek azonban az ezen mozgalomban részt vett idősebb korú és egyházi tisztséget viselő szereplők sem, mert megállapítható, hogy teológiai és főgimnáziumi tanárok, hitoktatók, sőt lelkészek is részt vettek e gyűléseken, s még ők sem ismerték fel a veszedelmet, és tért engedve a személyi szempontoknak, érvényesüléshez jutottak különböző elfogultságok és animozitások, s míg ezek náluk csak elégedetlenséget szító, a presbitériumot és annak elnökségét a megengedett mértéken túlmenő kritikával illető szónoklatokban és biztatást tartalmazó, elhelyezkedést és alkalmazkodást ajánló beszédekben nyilvánultak meg – a fiatalabb generációnál már atrocitásokra vezettek. Azt a végzetes hibát, hogy eleinte fel nem ismerve a veszedelmet, saját tekintélyükkel fedezték a destrukcióba haladó irányzatot, nem tehették már jóvá azzal, hogy később félreállottak. Megállapítjuk tehát, hogy a teológiai és főgimnáziumi tanári karnak és a katechétáknak akadt néhány olyan tagja, aki előtt nagyon elhomályosult: az egyházával és egyházának dolgos intézőivel szemben szükséges megértő szeretet és elismerés érzete.

A bizottság az érveknek és ellenérveknek beható megfontolása után mégis arra a megállapodásra jutott, hogy ezeknek a szereplő korosabb egyéneknek, akiknek működésére rámutatott, név szerint való megnevezését mellőzi. Teszi ezt azért, mert abban a véleményben van, hogy az illetők eljárásuk helytelenségét belátva, levonják magukra nézve a kellő tanulságot, továbbá, mert az egyházközség megzavart békéjének helyreállítására ily módon több kilátás van; mivel pedig egyházközségünknek ez a legfontosabb érdeke, a bizottság viselkedésük bővebb megvizsgálásának indítványozásától tartózkodik. Mindazonáltal nem hallgathatja el a bizottság az adatokból nyert azt a benyomását, hogy az említettek közül némelyeknél a szereplési vágy, az érvényesülési törekvés nem csekély mértékben volt előmozdítója maguktartásának.

Az eképpen érlelődött események kirobbanása 1919. év március hó 26-án következett be, amikor a kritikussá vált helyzet megbeszélése végett egybegyűlt vegyes bizottság (kerületi és egyházközségi intéző személyek) ülésén az oda meg nem hívott dr. Patay Pál segédlelkész személyesen megtámadta dr. Kovácsy Sándor főgondnokot, és a legsértőbb modorban bírálta az egész presbitérium működését, és társaival együtt durva támadás formájában lemondásukat követelte. Ezután történt, hogy az evangéliumi munkások szövetsége kebeléből alakult egyházi direktórium vezetése mellett a parókiákat a parókuslelkészektől jegyzőkönyv mellett átvették, és az egyes parókiákra ifjú lelkészeket delegáltak, kik – mint mondották – „fejükkel játszottak”, hogy a nyugalmat a budapesti ref. egyház terén biztosítsák, s feleslegessé tegyék más profán elemeknek az egyház dolgai felett való rendelkezését. A budai és a kőbányai parókia kivétel volt; oda bizalmi személyek nem delegáltattak. Adat van arra, hogy ez Kőbányán a parókuslelkész erélyes tiltakozásán hiúsult meg.

Míg a kirobbanásig jutott mozgalomnak vezetői ú.m. Gombos Ferenc, Deme László és dr. Patay Pál segédlelkészek és Réz György orvostan-hallgató, konviktusi tag eljárásukban, viselkedésükben éppenséggel nem korlátozták magukat a hivatásuk és iskolázottságuk által is megkövetelt műveltség határai által, megállapítható, hogy az ú.n. egyházi direktórium szereplő tagjai, név szerint dr. Papp Gyula, Szalai Lajos és Viktor Erzsébet úgy viselkedésükkel, mint szavaikkal az állapotot elviselhetővé igyekeztek tenni s maguktartása nem zárja ki azt a feltevést, hogy a saját személyüket azért exponálták, hogy az egész budapesti egyházközséget és annak vezetőségét a súlyosabb bántalmaktól és rázkódtatásoktól megóvják.

Az egyháznak és a fent jelzett parókuslelkészeknek az ú.n. evangéliumi munkások szövetségének ellenőrzése alá való helyezése mintegy három hétig tartott. Ez alatt az idő alatt megjelentek az összes parókiákon az ú. n. tanácsköztársaság nevében működő likvidáló-bizottságok, elvittek minden vagyont, még a perselypénzeket is. De ez az ú. n. leltározó munka már nem az egyházközség kebeléből indult ki s nem is az abban érdekelt személyek által hajtatott végre.

Megállapítjuk, hogy ezek voltak főbb vonásaiban a budapesti ref. egyházközséget és annak vezetőségét ért sérelmek; megállapítottuk, hogy ezen sérelmeknek felelősséggel tartozó okozói, szerzői: font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'> Gombos Ferenc, Deme László és dr. Patay Pál segédlelkészek voltak, – kik be sem várva cselekedetük bírálatát, önmaguk levonták eljárásuk, viselkedésük következményeit, lemondtak egyházi tisztségükről s eltávoztak egyházunk köréből. Dr. Patay Pál segédlelkész távozása az ideggyógyintézetén keresztül történik.

A közvetlen vétkesek tehát kívül esnek már hatáskörünkön s róluk máskép nem ítélhetünk, mint hogy cselekedetüket és személyüket a vétkesség bélyegzőjével pecsételjük meg. Minthogy azonban Deme László még ez idő szerint is egyházközségi közgyűlési tag, vele szemben a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

 

Deme László közgyűlési tagot, volt hitoktatót súlyos fegyelmi vétség látszik terhelni. Tekintettel arra, hogy Deme László az egyházközség kebeléből kivált s hitoktatói tisztét letette, a presbitérium kimondja, hogy vele szemben a fegyelmi eljárás megindítása iránt lépéseket nem tesz, hanem őt mint az egyházközség kebelébe nem tartozót, az egyházközségi közgyűlés tagjai sorából törli.

 

III. Az egyházi bíróság ítélete[57]

A pesti ref. egyházmegyei bíróság, mint fegyelmi bíróság, a Gombos Ferenc, Deme László, Fiers Elek és Benkő István elleni hivatalból folyamatba tett fegyelmi ügyében az 1921. évi január 13. és 14. napján Budapesten megtartott tárgyalás után a következőképpen ítélt:

1., Benkő István 34 éves nőtlen rákospalotai lelkészt,

2., Fiers Elek 36 éves nős, 1 gyermek atyja, okleveles lelkészt, jelenleg székesfővárosi tisztviselőt,

3., Deme László 34 éves nős, 3 gyermek atyja, az Ev. Diákszövetség titkára, okleveles lelkészt,

vétkesnek mondja ki az E.T. V.tc. 34.A. 1. és 3 pontjába[58] ütköző fegyelmi vétségben, amelyet az által követtek el, hogy az Ev. Ker. Diákszövetségből, mint központból kiindulólag Gombos Ferenc okl. lelkésznek, mint az egyházi forradalmi mozgalom irányítójának, vezetése alatt a budapesti egyházat a törvényes vezetőség félreállításával, egy törvénytelen szerv, az ún. direktórium fennhatósága alá helyzeték, amiben Deme László panaszlott különösen aktív részt vett s ami által az egyházi törvények alkotmányos alapját ingatták meg.

Benkő István és Fiers Elek pedig még azáltal is, hogy idegen egyházközségben végeztek az E.T. I. tc. c. 140§.[59] ellenére a parókus lelkész felhatalmazása nélkül egyházi funkciót, s amely cselekmények az E.T. V.tc. 34.§. A.1.3. pontja szerint minősülnek,

végül azáltal, hogy fellépésükkel s a direktórium alapításával s az egyháznak a direktórium alá helyezésével az egyháztagok vallásos érzületét érzékenyen megsértették, ami az E.T. 34.§. 3. pontjának tényálladékát kimeríti s ezért

1., Benkő Istvánt az E.T.V. tc. 35.§.a. pontja[60] alapján rosszallásra,

2., Fiers Eleket a 35§.b pontja alapján feddésre,

3., Deme Lászlót, a 35.§.b. pontja alapján a feddésen, mint főbüntetésen felül az f. pont alapján, a lelkésszé való választhatóság jogától, az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 2 évi idő tartamra való megfosztásra, mint mellékbüntetésre ítéli, ellenben az ügyész által emelett egyéb vádpontok alól őket felmenti.

Ezenkívül kötelezi őket, hogy egyenként 812 K[orona] perköltséget 15 nap alatt, végrehajtás terhe mellett az egyházmegyei pénztárba megfizessenek, amelynek végrehatjása céljából a 38.§. értelmében a világi hatóság segélye is igénybe vehető.

4., Gombos Ferenc ellen, aki ismeretlen helyen tartózkodik, az eljárást a bíróság felfüggeszti és lakhelyének kiderítése és megállapítása esetére, az újabb tárgyalás kitűzése céljából, az iratokat az egyházmegyei elnökséghez átteszi.

Miután a vizsgálat adataiból megállapítható, hogy a kommunizmus alatt kirobbant egyházforradalmi események az un. Orsz. Ref. Tanács[61] c. alakulat és az „Új Reformáció”[62] c. lap következetes agitációjának és propagandájának eredménye volt és így ezeknek a lelkész jellegű vezetői s szerkesztői látszanak felelősnek a következményekért, az iratok az ítélet jogerőre emelkedése után az egyházmegyei elnökséghez a fegyelmi eljárás folyamatba tétele céljából áttétetnek.

 

Megokolás:

 

1., A bíróság tényként állapítja meg, hogy a proletárdiktatúrának 1919. évi márc. hó 21-én való proklamálása után Budapesten az Evangéliumi Ker. Diákszövetségben Gombos Ferenc és Deme László panaszlottak körül csoportosult, magukat evangéliumi munkásoknak nevező ifjú lelkészjellegű és más egyének (nők is), köztük Fiers Elek, élénken tárgyalták az eseményeket, főleg az ún. tanácskormány vallás- és egyházellenes intézkedéseit s az egyházforradalmi hangulat átcsapott a kedélyeken és a lelkeken. Ez a hangulat abban csúcsosodott ki, hogy az ifjú sereg részt követelt magának az egyházvédelem jelszava alatt a budapesti egyház vezetésében s már a következő napokban megérlelődött az a gondolat, hogy a „védelemnek egyetlen lehetséges formája – amit azt a panaszlottak a csatolt memorandumban is előadják – a gyülekezeti direktórium.

A budapesti egyház vezetőségének márc. 25-re összehívott értekezletén az ifjú lelkészek közül Gombos, Deme és dr. Patay Pál is szerepelnek és Deme László filosofikus módon a vezetőség félreállítását javasolja. Gombos és dr. Patay támadólag és kíméletlen hangon lépnek fel a vezetőség ellen, aminek következtében Petri Elek püspök, mint egyházközségi lelkész elnök, dr. Kovácsy Sándor főgondnok, dr. Szilassy Aladár és dr. Kósa Zsigmond gondnokok lettek mélyen megsértve s az értetlen és ildomtalan támadás miatt a presbitériumnak bejelentették ezen tisztségükről való lemondásukat.

Két nap múlva, márc. 27-én a bp-i belmissziói egyletek megbízás nélküli munkásai, akik már a kommunizmus első napjaiban megindították az akciót, tanácskozást hívtak össze, amelyhez a bp-i hitoktatók testülete is csatlakozott s amelyen kiküldték az un. forradalmi bizottságot, amely rövidesen a „Reform-bizottság” nevet vette fel. Ez a bizottság küldte ki aztán a szintén forradalmi nevezetű un. direktóriumot, amelyben azonban nem a panaszlottak neveivel találkozunk.

Másnap márc. 28-án a reformbizottság által összehívott értekezlet, amelyben a panaszlottak közül Benkő István még nem vett részt, elhatározta, hogy a direktórium kérje ki a IX. ker. munkás és katonatanács védelmét „a proletárok által képviselt” egyház részére (l. a memorandumot) ami a következő napon meg is történt, - azonkívül a proletárdiktatúra szája íze szerint bizalmi férfiak küldettek ki az ifjú lelkészek közül az egyes parókus lelkészek mellé; ezek között volt Benkő István, aki a Kálvin-téri és Fiers Elek, aki a fasori lelkészhez küldetett ki. Megállapították azt is, hogy óvatosságból igehirdetés helyett a küszöbön álló vasárnapon csupán biblia-olvasás legyen a istentiszteleti helyeken.

Márc. 29-én a bizalmiak el is foglalták helyüket. A parókus lelkészek a vizsgálat során tett vallomásaik szerint ez ellen ugyan nem tiltakoztak, elfogadva ezt a bejelentést, hogy ez az ő védelmük érdekében is történik s a bíróság tényként állapítja meg Petri Elek püspök, Kovács Emil lelkész vallomásából, hogy úgy Benkő István, mint Fiers Elek megjelenésük alkalmával, udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsítottak, de azt is, hogy ezen „bizalmaskodó” tevékenységük az akkori terrorisztikus időszakban csak „kénytelen kelletlen” tűrése volt a nem változtathatónak.

A márc. 30-i vasárnapi istentiszteleten s a további napokban ily módon Benkő és Fiers panaszlottak egyházi funkciót idegen egyházközségben felhatalmazás nélkülinek kellett tekinteni.[63] A hívek vallásos érzületét különösen sértette a templomokra kifüggesztett ezen felírás: „A poletárdirektórium ellenőrzése alatt”. Ez a szereplésük, annak megállapításával, hogy az egyházrészek belügyeibe nem avatkoztak, ápr. 12-ig tartott, amikor úgy Benkő mint Fiers önként visszavonultak.

A reformbizottság, egy reformtervezetet is dolgozott ki, amelyet a budapesti presbitériumhoz juttattak. Miután időközben a presbitérium összeült és az egyház és állam szétválasztása miatt az egyház újjászervezéséről tényleg kellett a hivatalos fórumnak gondoskodni, a presbitérium annak tárgyalására egy bizottságot küldött ki, amelybe a belmissziói egyesületekből is bevett 12 tagot. Ennek következtében a reformbizottság ápr. 8-án feloszlott, s a direktóriumot is megszüntetve a bizalmi embereket visszahívta.

A történeti háttérbe tartozik még annak a megállapítása, hogy Gombos Ferenc és Deme László a belmisszió vidéki munkásait távirati úton – a munkás és katonatanács engedélyével Bp-re konferenciára hívták össze, a gyülekezeti és országos egyházi szervezkedés céljából. A konferencia – a memorandum szerint – ápr. 9. és 10-én össze is ült, s itt már a józanabb felfogás érvényesült, mert a hivatalos egyházi hatóságok keretében óhajtottak bizottságokat, az egyháznak belmissziói alapokon való újjászervezésére, alakítani, de ezek a bizottságok létre sem jöttek.

II. Deme László panaszlott abból a téves, a kommün első napjaiban kialakult impresszióból indulva ki, hogy a „proletárdiktatúra által okozott új helyzetben új keretek között kell az egyházi hitéletet biztosítani” – lépett akcióba az Ev. Ker. Diákszövetség helyiségében összegyűltek egyik vezéreképen s az alkotmányos egyházszervezetet félreteendőnek találva új, a kommunizmushoz alkalmazkodó formának, a „direktórium”-nak kialakításában tevékeny részt vett. Úgy vélte, hogy „tabula rasat” kell csinálni, mert – amint védelmében is hangsúlyozta – csak fegyverfogható gyülekezeti tagokra, elsősorban az „evangéliumi munkásokra” lehetett számítani. Ebben a téveszmében ragadtatta el magát az egyházforradalmi mozgalmakra s a bp-i presbitériumnak negligásával társaival együtt hivatva érezte magát arra, hogy a „reform-bizottság” vegye kezébe az egyház új szervezését, sőt, hogy a felsőbb egyházi fórumok számbavétele nélkül Gombossal együtt országos konferenciát hívjon össze, nem fontolva meg, hogy mindezekkel a vallásirtó, a keresztyén gyűlölettől izzó un. tanácskormány kényére juttatja az egyházat s a munkás és katonatanács védelmének kikérésével és beavatkozásával a budapesti egyháznak a „direktorium ellenőrzése alá” helyezésével az egyház megaláztatik s ő maga társaival együtt lealázott szerepet játszik.

Ennek a meg nem fontolt lépésnek volt aztán a következménye, hogy a IX. kerületi munkás és katonatanács behelyezkedett a budapesti teológia akadémiába s ott a közismert zaklatásoknak volt kitéve az egész teológia, a felügyelő tanárral egyetemben s érzékenyen érezte ez intézményünk a vörös uralom zsarnokságát.

Nem fogadhatja el a bíróság azt a védekezést, hogy ez a forma „az egyház akciósszabadságának biztosítása érdekben” eszeltetett ki, mert a proletárdiktatúra sem mert szembehelyezkedni a nép vallásos érzületével s nem mert a templomhoz nyúlni. Az egyház tehát az egyházi direktórium kétes értékű védszárnyai alatt szenvedett. És elfeledték a panaszlott és társai azt, hogy a ker. egyház 19 évszázadon át nagyobb tűzkeresztségeket is kiállt, mint a proletárdiktatúra, a megpróbáltatásokat most is kiállotta és abból megújulva még erőteljesebben emelkedett ki. Ha intézkedése szükség volt, úgy a törvényes egyházi fórumoknak és felsőbbségnek feladata leendett az új helyzethez mért kezdeményezés, amint hogy a szükséges lépések a presbitérium részéről meg is történtek s felesleges riasztás volt az első napok izzó hangulatában a panaszlottak és társainak a harangot félreverni.

Ez alapján Deme László panaszlottra vonatkozólag a rendelkező részben megállapított vétkességet meg kellett állapítani.

A büntetés kiszabásánál azonban figyelembe vette a bíróság az abnormális viszonyokat, amelyek megrázták a lelkeket és enyhítő körülményül tudja be a bíróság, hogy panaszlott fiatalos hévvel – a tanuk pedig B. Papp István, Csűrös István, Takaró Géza és Szabó Imre vallomásaival megállapíthatólag – az egyház érdekében vélt cselekedni, hogy egyéni érvényesülési szándék nem látszik fennforogni; figyelembe vette a bíróság azt is, hogy a tárgyalás során teljes beismeréssel nyilatkoztatta ki tévedését s hogy maga is oly leckének tekinti a vázolt eseményeket, amelyből azt a tanulságot vonta le, hogy erejét és tudását a ref. egyház javára kell érvényesítenie s hogy az ifjúság elragadtatásánál becsesebb az idősebbek higgadtsága és bölcs tapasztalata; a panaszlott javára kellett írni azt a kijelentését is, hogy fegyelmi ügyének befejeztével a püspök úrnak bocsánatkéréssel óhajt elégtételt adni. Miután panaszlott az 1919. ápr. 8-án letűnt egyházforradalmi mozgalmak után semmiféle egyházi vallásellenes magatartást nem tanúsított s egyházszeretetéről a tárgyalás során is bizonyságot tett; a bíróság a rendelkező részen kiszabott büntetést találta megfelelőnek.

III., Fiers Elek szereplése a megokolás I. alatt vázolt eseményben egyrészt arra szorítkozott, hogy bár a direktórium ötletének kitermelésében nem vett részt, de azt ő is helyeselte, másrészt abban, hogy a direktórium részéről a budapesti fasori egyházrészbe való kiküldetését, azt egyházmentő jellegűnek tekintve, elfogadta, amely cselekményei megállapítják az V. tc. 34.§. 1. pontjának tényálladékát s a 3. pont szerint minősülő azon vétkességet, hogy – dr. Somogyi Lajos vallomásból is kitűnőleg – ez által az egyháztagok vallásos érzületét megsértette.

Az egyházi direktórium megalakítását, téves nézőpontból indulva ki, a panaszlott csak taktikai lépésnek minősíti s vitatja, hogy az ellenpróbát, t.i. hogy mi történt volna ha az egyház nem helyeztetett volna a direktórium védelme alá – bizonyítani nem lehet, mindazáltal elismeri, hogy ez szerencsétlen mentési akció volt. A bíróságnak az álláspontja erre vonatkozólag ugyanaz, mint ez már a megokolás II. alatti részben ki lett fejtve.

A büntetés kiszabásánál a bíróság figyelembe vette, hogy a panaszlottat több tanú vallomása szerint – jószándék vezette, ami azonban az alkotmány-, és törvényellenes, forradalmi ízű mentési akcióban való részvételének vétkességét meg nem szünteti; mert a bíróság nem látja fennforogni azt a veszélyt, amit a panaszlott állít előtérbe, hogy t.i. a „csőcselék terror”-jától kellett az egyházat félteni s ez tette szükségessé a direktórium megalakítását és közbelépését, holott Petri Elek püspök és a többi pesti lelkészek vallomásai szerint, ők, a lelkészek a direktórium szükségtelenségét mindjárt hangoztatták.

Ellenben enyhítő körülményként kellett betudni panaszlott magatartása tekintetében Kovács Emil lelkész vallomása alapján azt, hogy a fasori parókián való fellépése nemcsak hogy nem volt agresszív, de nem is hordta magán az egyéni érvényesülés célzatát, továbbá különösen azt, hogy a panaszlott a tárgyalás során előadott védelmében feltárva tetteinek lelki rugóit, ebből az egyház iránti égő szeretetet látta a bíróság kiviláglani, és még azt, hogy töredelmes vallomást tett az őt folyton gyötrő lelki tusáiról, amely abban a kálvinista lelkészhez méltó dokumentumban csúcsosodott ki, hogy a bíróság előtt nyilvánosan bocsánatot kért mindazoktól, akiknek az ő fellépése és magatartása által vallásos érzületét megsértette.

Az az atmoszféra, amely a kommunizmus kitörésekor minden lélekre kihatással volt s amely minden egyházat féltő lelket tenni vágyásra sarkallt, mindenesetre tompítja a panaszlottnak a mozgalmakban való részvétele által elkövetett hibáját s tekintve, hogy a fasori templomban is csak 2 ízben tartott felhatalmazás nélkül istentiszteletet s hogy ez egyházrész belső ügyeibe nem avatkozott, továbbá, hogy mikor a hívek visszatetszését felismerte, azonnal visszafordult: a bíróság a másodfokú büntetés alkalmazását tartotta a panaszlottal szemben megfelelőnek.

IV., Benkő István panaszlottnak az egyházforradalmi mozgalmakban való szereplése csak a direktórium megalakítása után kezdődik azzal, hogy a direktórium megbízását, a bp-i Kálvin-téri parókiához való kiküldetését, elfogadta s ezáltal a direktórium intézkedési jogát elismerte. Így az E.T. 34. tc. 1. pontja alapján a vétkességet meg kellett állapítani, de a 3-ik pontnak azon minősítése szerint is, hogy fellépésével az egyháztagok vallásos érzületét megsértette.

Panaszlott beismerte, hogy a direktórium alakítása, amelyben részt nem vett, helytelen kezdeményezés volt; megállapítható az is, hogy a rövid életű egyházi forradalom lezajlása után, alig 8-9 napi szereplés után a panaszlott az alkotmányossághoz és törvényességhez visszatért, amely a tárgyaláson tett azon nyilatkozatéval is congruens, hogy ezt a játékot, amelyet a proletárdiktatúrával kacérkodó direktórium kigondolásával űztek, nem tartja a kálvinista egyenes jellemvonással összeegyeztethetőnek.

A bíróság Petri Elek püspök és Szilassy Aladár bp-i gondok vallomásával igazoltnak látja azt a védekezést is, hogy kellő tisztelettel és az egyház belső dolgaiba való avatkozás nélkül foglalta el a Kálvin-téri parókián bizalmi kiküldetését s hogy ezt személyes ambíció nélkül, a püspök iránti szeretetből, az ő védelmére fogadta el.

A teológia épületében az 1919. március 30-án tartott értekezleten mondott inkriminált beszéde, B. Papp István, Forgács Gyula, és Hatolkay Kázmér vallomása szerint, nem foglalt magában egyházellenes intenciót, sőt abban a keresztyénség fölényét igyekezett bizonyítani. Elfogadja a bíróság azt a védekezést, hogy mivel a vörös katonák erre az értekezletre betolakodtak, így az izgalom nagy volt, beszédjének egyes kifejezéseit félreérthették s a panaszlott javára kellett írni azon férfias nyilatkozatát is, amely szerint beismeri, hogy a terror alatt ne lett volna szabad beszélnie.

A bíróság általában enyhítő körülményül vette a panaszlottnak a tárgyaláson előadott komoly kálvinista lelkészhez illő, töredelmes vallástevését, amely az egyházforradalmi mozgalmakban való részvételtől a mai napig tartó lelki harcának gyümölcse; figyelembe vette a bíróság azt, hogy a panaszlott fájlalja, hogy belesodródott ezekbe a mozgalmakba s hogy részvétele mélyebb lelki motívum indította t.i. hogy mivel úgy értesült, hogy a püspök élete van veszélyben, úgyis, mint a püspök volt káplánja, a püspökét akarta megvédelmezni.

A panaszlottnak a tárgyaláson tett ünnepélyes, határozott és fenntartás nélküli bocsánatkérését lényeges enyhítő körülményül tekinti a bíróság s így panaszlottal szemben a legenyhébb büntetést, a dorgálást találta kiszabandónak.

V., Valamennyi vádlottal szemben azt, hogy egyháznak a panaszlottak ténykedéseiből kára származott volna, a bíróság nem találta megállapíthatónak s ezért az E.T. V. tc. 34§. 2.[64] pontja alapján emelt vád alól őket fel kellett menteni.

A költségekben való marasztalás a vétkesség kimondásának következménye.

VI., Gombos Ferenc a tárgyalásra megidéztethető nem volt, s így ellene az eljárást, az újabb megidézhetés lehetővé váltáig, fel kellett függeszteni.

VII., Miután köztudomás szerint a Ref. Tanács című a Károlyi-féle forradalom idejében keletkezett alakulat és az „Új Reformáció” című lap szereplése az egyházforradalmi mozgalmak előidézésében jelentős volt, a bíróság indokolatlanul találta, hogy az iratok, a fenti alakulat és illetőleg lap lelkészjellegű egyénei ellen a fegyelmi eljárás megindíthatása céljából, az egyházmegyei elnökséghez áttétessenek.

VIII., Benkő István az ítélet kihirdetése után kijelentvén, hogy az ítéletben megnyugszik, a bíróság az ítéletet vele szemben jogerősnek mondja ki.

 

Kelt Budapesten, 1921. évi január hó 14. napján

 

Jegyzőkönyvvezető

[Nagy Ferenc]

esperes, lelkészi elnök

 

Világi elnök

 

Jegyzetek[1] Részben az átpolitizáltságnak, részben pedig a rövid huszadik század magyar kollektív emlékezetének állít emléket Szilágyi György mára már folklorizálódott „Hanyas vagy? 28-as …” kezdetű írása. A vers – bár kabarészámként vált ismertté, mégis inkább – egy zárt közösség identitáskeresésének mintája. Egyik részlete igaz az egyházak – így a Magyarországi Református Egyház – életére is, melyben szintén megjelent az (egy zárt közegben önsorsrontó hatalommá váló) átpolitizáltság: „Ez egy kis ország. / Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. / Pro és kontra. / Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. / Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségével. / Itt a leszámolóval is leszámoltak. / Ez egy kis ország.” (Szilágyi György)

[2] Bolyki János – Ladányi Sándor: A Magyarországi Református Egyház 1918-1948 között. In: A Magyarországi Református Egyház története, 1918-1990. Szerk.: Barcza József – Dienes Dénes. Sárospatak, 1999. (továbbiakban: Bolyki-Ladányi, 1999.) 15. p. Rövidebb formában először megjelent: A magyar protestantizmus, 1918-1948. Szerk.: Lendvai L Ferenc. Bp., 1987. 25-127. p.) A kronológiai rész megtartása mellett tartalmi értelemben vett lényegi különbség nélkül közlésre került még: Ladányi Sándor: A Tanácsköztársaság és az egyházak. In: Magyarország a XX. században. 2. köt. Szekszárd, 1997. 331-336. p. A Bolyki-Ladányi szerzőpáros megállapításának igazolására alkalmas pl.: Kónya István: Az 1918–19-es forradalmak és a magyar református egyház. In: Tanulmányok a kálvinizmusról. Bp., 1975. 126-136. p.; (Elsősorban Balthazár Dezső szerepét mutatja be.)

[3] „Bereczky Albert megválasztása érdekében Kiss Roland államtitkár sorjában magához hívatja a jelölteket. Engem is magához hív a honvédelmi minisztériumba. Autóját küldi értem. Elmondja két bűnöm. Az egyik az, hogy az egyetemi hallgatók 1905-ben az én vezetésem mellett verték meg a szocialistákat a Rökk Szilárd utcában. Megnyugtatom, hogy utcán semmiféle ifjúsági mozgalomban nem szerepeltem. De a szocialisták által, a Rökk Szilárd utcában összetépett nemzeti zászló foszlányaival készített ifjúsági hadi-lobogót én avattam fel az Újvárosháza dísztermében. Kiss Roland megjegyzi, hogy ő is ott volt és »véresre tapsolta« tenyerét.” Kováts J. István: Egy élet prédikációja. H.n., é.n. [Gyömrő, 2005.] (továbbiakban: Kováts, 2005.) 439. p.

[4] A magyarországi római katolikus egyház papjainak története éppen olyan érdekes, mint a protestáns lelkipásztoroké. Egy érdekes esetet dolgozott fel: Bakó Balázs: Az ellenforradalmár püspök. Eljárás gróf Mikes János szombathelyi püspök ellen 1918–1919-ben. In: A múlt feltárása előítéletek nélkül. Főszerk.: Gergely Jenő. Bp., 2006. 109-120. p.

[5] Az evangélikus egyházon belül Geduly Henrik és Paulik János tevékenysége kapott nagy visszhangot 1920 után. Ld.: Fabinyi Tibor: Amiért a püspök fegyelmit kapott. In: Evangélikus Élet, 1969. március 2.; Uő: Kántortanítók a proletárdiktatúrában. In: Evangélikus Élet, 1969. május 4.

[6] Ladányi Sándor: A „Péceli Kör” megalakulásának félszázados évfordulójára. In: Református Egyház, 1970. 9. sz. 198-199. p.

[7] Reformáció: református lelkészek, tanítók, presbiterek és gyülekezeti munkások lapja. Megjelent: 1920. október – 1931. december; szünetelt: 1925. szeptember – 1926. október. Melléklapja: Református lelkésznék lapja (1928-1930); havi melléklete: Református igehirdető. (1920-1927)

[8] Ld.: A péceli konferencián részt vettek, 1920. augusztus 17-20. – A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. (továbbiakban: RL.) C 27. (= Forgács Gyula iratai.) 11. dob. (= Kunhegyesi Memorandum.) 16 fol.

[9] A Péceli Kör Vezetőségének 1921. július 19–20-án, az őrszentmiklósi értekezleten jelen voltak összeírása. – RL. C 27. 11. dob. 31. fol.

[10] Zoványi Jenő: Egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi Sándor. Bp., 1977. (3. kiad.) (továbbiakban: Zoványi-Ladányi, 1977.) 708. p.

[11] Péceli Program. In: Reformáció, 1920. 1. sz. 5-7. p. Eredeti gépiratban megtalálható: RL. C 27. 11. dob. 34. fol.

[12] Ladányi Sándor: Bereczky Albert centenáriuma. In: A Magyar Református Egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Bp., 2006. 143-157. p. (továbbiakban: Ladányi, 2006.); Kiss Réka: Bereczky Albert lelkipásztori, püspöki működése. In: Reformátusok Budapesten. I. köt. Bp., 2006. 600-620. p.

[13] Sípos Ete Álmos: „Kérjétek az aratásnak Urát!” Forgács Gyula, a magyar református belmisszió úttörője. Bp., 2004. (Missziológiai tanulmányok, 4.) (továbbiakban: Sípos, 2004.)

[14] Sípos, 2004. 86. p.

[15] Bolyki János: Benkő István: egy munkástelepülés papja, a Pest környéki (Külső-Budapesti) Református Egyházmegye megszervezője és első esperese. In: Reformátusok Budapesten. I. köt. Bp., 2006. 532. p.

[16] Túl életen és halálon. Benkő István rákospalotai lelkipásztor élete. Szerk.: Szabó Imre. Kiskunfélegyháza, 1998.

[17] Új Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. Bp., 2001. 100. p.

[18] Kováts, 2005. 201. p. Gombos egyébként Losoncra menekült, az 1930-as években Magyarországon Bajcsy-Zsilinszky Endréhez közel álló újságíró, a Tiszántúl szerkesztője, 1945 után minisztériumi tisztviselő lett.

[19] A baráti jó kapcsolatokat részletesen bemutatja: Ladányi, 2006. 143-144. p.

[20] Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál. Bp., 2000. 19. p.

[21] Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1892-1925. I. köt. Sajtó alá rend.: Baráth Magdolna, Feitl István et al. Bp., 2002. 389-400. p. A salgótarjáni helyzet nehézségeire elég egy mondatot kiemelni : „Salgótarjánban a januári események után, amikor Peyer Károly egy székely zászlóaljjal leverte a kommunista szervezetet, és sok kommunista bányászt kivégeztetett, szinte a proletárdiktatúra kikiáltásáig statárium volt, s minden kommunista megmozdulást a legkíméletlenebbül elfojtottak.” Uo. 391-392. p.

[22] Dósa Rudolfné – Liptai Ervinné – Ruff Mihály: A magyar Tanácsköztársaság egészségügyi politikája. Bp., 1959. küln. 23-24. p.

[23] Az agitációs munkát mutatja az a számtalan újságcikk is, ami az alkoholellenes tanács munkáját mutatta be. Ld.: A Tanácsköztársaság Budapestje a korabeli lapok tükrében. (Bibliográfia.) Szerk.: Tolnai György. Bp., 1969. 485-486. p.

[24] „A világforradalom elsöpri a kizsákmányolás társadalmának hitvány örömeit, az alkoholt és a prostitúciót. A kommunista társadalom az élet legfőbb javait és legtisztább örömeit adja nektek. Aki gyűlöli a régi rendet, gyűlölnie kell az alkoholt és a prostitúciót is.” – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. (továbbiakban: FSzEK.) Budapest Gyűjtemény Plakáttára. (továbbiakban: BpGyP.) További plakátok szövege: „Proletárok! Vigyázzunk, hogy senki meg ne szegje az alkoholtilalmat! Az alkohol minden csöppje méreg! Aki szeszes italt iszik, az ellensége a Tanácsköztársaságnak!”; „Az alkohol és a prostitúció az emberiség gyilkosai” stb. Uo.

[25] Egy, a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság által jegyzett, a „vörös katonáknak” címzett felhívásból: „A tőke a millitarisztikus elnyomással és az alkohol segítségével négy és fél évig tartott benneteket fegyverben. Évtizedeken át hirdette, hogy az alkohol: a bor, sör, pálinka erőt ad, táplál, melegít. A tudomány ezt rég megcáfolta, de az alkohol varázserejéről évtizedeken át belétek nevelt babonát még nem sikerült kiirtani. […]Az alkohol megrontja a hadsereg harcképességét! Már a békében végzett kísérletek bebizonyították, hogy az a katona, aki menetelés előtt 1-2 pohár bort, sört vagy rumos teát ivott, hamarabb kidőlt és nem bírta annyira a gyakorlatozással járó fáradalmakat. Az alkohol csökkenti a test ellenálló erejét a járványos betegségekkel szemben, elbódítja az agyat s ezért képtelenné tesz a pontos megfigyelésre, a veszélynek idejekorán való felismerésére. […] Vessétek most el magatoktól ezt a veszedelmes mámort. Tartsátok meg szigorúan a Kormányzótanács alkoholtilalmát. A Vörös Hadsereg minden egyes katonájának tisztafejű, egészséges izmú harcosnak kell lennie!” – FSzEK. BpGyP. K 136 TK. Egy másik szerint: „A kapitalista kizsákmányolás egyik leghatalmasabb eszköze az alkoholméreg, a tőke legveszedelmesebb fajtája az alkoholtőke volt. Nem elégedett meg azzal, hogy elvette a munkástól heti keresményét, még meg is rontotta egészségét, tönkretette testét, lelkét, családi boldogságát; nyomorba, bűnbe taszította, fegyházba, tébolydába juttatta. […]Munkások! Elvtársak! A proletárdiktatúra egyik első cselekedete volt, hogy elrendelte a teljes szesztilalmat. Vigyázzunk, hogy azt mindenki betartsa! A tőkét és vele az alkoholtőkét kipusztítottuk. Pusztítsuk ki az alkoholizmust, az elnyomás és népbutítás eszközét is! Csak ép testű, tiszta ítéletű munkássággal lehet a proletárdiktatúra feladatait megvalósítani, hatalmát fenntartani! Aki szeszesitalt iszik, az ellensége önmagának, ellensége a Tanácsköztársaságnak!” Uo. K 131TK.

[26] Pl.: Stein Fülöp: Az alkoholizmus ellen való védekezés hazánkban. Bp., 1901.; Uő: Az alkohol. Bp., 1906.; Uő: Az alkoholkérdés mai állásáról. Bp., 1910.

[27] „Azután áttérve a nép erkölcsi és vallásos életére, fejtegettem a főváros közelségének, az igenis könnyű közlekedésnek, az örökös vásárra járásnak,a nők gyümölcs és zöldséggel való házalásának, s kufárkodásnak, az úrbéli kocsmákban időzésnek veszedelmeit. Ezek miatt a házastárs, a gyermekek anyagi gondozása és öregek, sőt nevelés és iskoláztatás is szenved- félő, hogy egy nemzedék fordulatával, a gyülekezetnek vallási és erkölcsi és oktatása hátrányos változást szenvedhet.” – Szász Károly naplója. RL. A 1. i. (= Dunamelléki Ref. Egyházkerület irata, püspöki vizitációs iratok.) 7-8. köt.

[28] Enyedi Andor: Az egyház, ahogy én látom. Kézirat.

[29] Az alkoholproblémával ugyanakkor több kortárs író is foglalkozott és vezércikkekben adtak hangot nézeteiknek: Juhász Gyula: Alkohol. In: Délmagyarország, 1919. január 5. In: „Mindenki újakra készül…” Az 1918–19-es forradalmak irodalma. Szöveggyűjtemény. II. köt. Szerk.: Farkas József. Bp., 1962. 275-277. p. stb.

[30] Anka László: A budapesti prostitúció és szexpiac története a boldog békeidőkben. In: Valóság, 2004. 2. sz. 82-105. p.; Uő: A budapesti prostitúció jogtörténete a dualizmus korában. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Szerk.: Dombovári Ádám – Manhercz Orsolya. Bp., 2010. 51-65. p.

[31] A Pesti tyúk. Budapest erkölcse a világháború után. Erkölcsrajz. Írta: Két vén kakas. Bp., é.n. 36-37. p.

[32] Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített Magyar Református Egyház húszéves története. Ungvár, 1940. 199. p.

[33] Anka László: Apponyi Albert és a kongruatörvények. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 1. sz. 51-65. p.

[34] Kováts, 2005. 220. p.

[35] Ezt a jelölést azonban nem fogadta el Forgács, a következő alkalommal, a Tiszáninneni Egyházkerület püspökválasztásánál 1932-ben viszont igent mondott, végül nem választották meg. Ld. Sípos, 2004. 59-60., 82. p.

[36] Kováts, 2005. 295. p.

[37] Ravasz László: Emlékezéseim. Bp., 1992. (továbbiakban: Ravasz, 1992.) 172. p.

[38] A zsinat ülései. In: Kálvinista Szemle, 1921. 42. sz. 343. p.

[39] Ld. II. sz. dokumentum.

[40] Bár Deme László 1921. augusztus 17-én kelt levelében a személyére vonatkozó ítélet súlyosságáról írt, de ennek ellenére azt elfogadta. – RL. A 7. (= Pesti Egyházmegye. Bírósági iratok, 1904-1921.) Benkő István és társai. 10. dob.

[41] RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob.

[42] RL. A 1. e. (= Bírósági iratok. Fegyelmi ügyek, 1921-1939.) 9. dob.

[43] Ld.: Egyházi törvények a Magyarországi Református Egyházban. Az 1904. év november havának tízedik napján megnyílt második budapesti Országos Református Zsinat által alkotott kilenc törvénycikk. Debrecen, 1906. (továbbiakban: ET. 1906.) V. tv. 15.§. 113. p.

[44] Ld.: Szabó Imre: Egy református papi élet a XX-ik században. (Fiers Elek élete.) Bp., 1930. (A Református Figyelő füzetei, 2.)

[45] RL. C 196. (= Deme László iratai.) Interjú Deme Lászlóval, készítette: Kovács Gábor. s.d. 52. p.

[46] Patay, „az események egyik jelentős személye” 1959. június 29-én a Budapest-Déli Egyházmegye lelkészértekezletén tartott előadást. Ld. erről: Bolyki-Ladányi, 1999. 15. p.

[47] Legalábbis a „Gombos Ferenc visszaemlékezése a Patay-előadásban” megjegyzés ezt sejteti. Vö. Bolyki-Ladányi, 1999. 22-24. p.

[48] Sípos, 2004. 7. p.

[49] Az elmúlt időszakban eltérő érdeklődésű szerzők tollából több részkérdésre kaphatunk választ. Ezek azonban a legtöbb esetben a forrásoknak köszönhetően lokális jelentőségűek, és nem kerülhettek be a történészi irodalom körforgásába. Ld. pl.: Fazekas Csaba: Az 1919-es Tanácsköztársaság és az egyházak. Egy megkerült dokumentum. In: Magyar Nemzet, 1999. július 1. 10. p.; Bolvári-Takács Gábor: A Tanácsköztársaság és a pataki Kollégium. Búza László emlékei 1919-ről. In: Zempléni Múzsa, 2005. III. sz. 79-84. p. [Online: http://zemplenimuzsa.hu – 2011. július.]; Babus Antal: Fülep Lajos az 1918-19-es forradalmakban. I-V. r. In: Új Forrás, 2002. 3-7. sz. (A szerző ugyanilyen című doktori disszertációja: Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum / Doktori disszertációk: http://ganymedes.lib.unideb.hu – 2011. július.)

[50] „A harmadik tényező volt az Ev. keresztyén diákszövetség. Ennél már szomorú tény az, hogy miután előzőleg theologialig folyton és rohanva csúszott lefelé a lejtőn, végre tényleg és teljesen átnyergelt a kommunizmushoz; bár ott sem tagadható, hogy egyik-másik igyekezett még valami Tolsztoj-szerű evangéliumi alapot megőrizni.” Militans: Egyházi forradalom a kommunizmus alatt. In: Kálvinista Szemle, 1920. május 23. 6-7., május 30., 3-4. p. (továbbiakban: Militans, 1920.)

[51] Ravasz, 1992. 184. p.

[52] Militans, 1920.

[53] RL. C 27. 11. dob. 33. fol.

[54] Utalás, a Heidelbergi Káté 54. kérdés-feleletének parafrázisa.

[55] Egyházi törvények a magyarországi református egyházban, Az 1904. év november havának tízedik napján megnyílt második budapesti országos ref. zsinat által alkotott kilencz törvényczikk Debreczen, 1906. (továbbiakban E.T.)

[56] RL. D 7. 18. dob. (1919-es események. A Károlyi-féle forradalom és a tanácsköztársaság idejét vizsgáló egyházközségi igazolóbizottság jelentése 1920. március 31.). Megjegyzés: A jelentés I. része az igazolóbizottság munkájával foglalkozik, a III. rész pedig elvi kérdéseket boncolgat. Bereczky Albert leveléhez különösen a II. rész kapcsolódik.

[57] RL. D 7. 18. dob.; RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob. A dokumentumban szereplő, korábban nem említett személyek: B. Papp István (Bilkei) (1865–1943) református lelkész, teológiai tanár; Csűrös István (1870-1947) református lelkész, vallástanár; Takaró Géza (1881–1974) református lelkész, esperes; Hatolkay Kázmér (?–?) a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség lelkésze 1922 és 1948 között. Vö. Zoványi-Ladányi, 1977. 454., 619-620. p.

[58] „34. §. Fegyelmi vétségek: A) Egyházi tisztviselőknek vagy alkalmazottnak a következő pontokban felsorolt cselekményei vagy mulasztásai: 1. az egyházi törvények vagy szabályrendeletek által reá rótt hivatalos kötelességek megszegése; 2. minden oly cselekvény vagy mulasztás, a melyből az egyháznak vagy iskolának kára származik, vagy jogos haszna marad el; 3. oly cselekménye vagy mulasztása, a mely a vallásos érzületbe, hithűségbe, közerkölcsiségbe ütközik, az egyházias tekintélyt lealacsonyítja, a viselt egyházi hivatali állás méltóságát sérti.” ET. 1906. 119. p.

[59] „140. §. A lelkészek a hivatalos teendőket csak saját egyházközségükben végezhetik, más egyházközségben csak akkor, ha arra az egyházi felsőbb hatóság által kiküldettek, vagy az illetékes lelkész által felkérettek, vagy felhatalmaztattak.” ET. 1906. 49. p.

[60] „35. §. Fegyelmi büntetések: a, rosszallás; b, feddés; c, pénzbüntetés, a mely azonban az egyházi hivatalnok évi fizetésének (lakbért vagy a lakás-értékét leszámítva) egyötödét meg nem haladhatja; d, a viselt hivatalból, azon helyről való elmozdítás és pedig vagy egyharmad vagy fél nyugdíjjal, avagy minden javadalom nélkül; e, az egyházi hivatal viselésétől való végleges megfosztás; f, a választás vagy választhatóság jogától legfeljebb öt év tartamára való megfosztás.” ET. 1906. 120. p.

[61] Országos Református Tanács alakult 1918. október 27-én. Javarészt az Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) tagjaiból és célkitűzéseivel. A II. világháború ideje alatt alakult a nevében nagyon hasonló Országos Református Szabad Tanács, ami jelentős politikai és egyházpolitikai potenciállal rendelkezett az 1945 és 48 közötti időben. Ld.: Csohány János: Kilencven éve alakult az Országos Református Lelkészegyesület. In: Egyháztörténeti Szemle, 2001. 1. sz. 128-142. p.

[62] Új Reformáció: 1918-ban 1 próbaszám jelent meg, majd 1919-ben további 17 szám.

[63] Ezen indoklásnak ellentmond Petri Elek 1919. november 17-én kelt igazoló levele: „Igazolom, hogy ifj. Benkő István rákospalotai lelkész márc. 30-án és ápr. 6-án délelőtt a Kálvin-téri templomban végezte a templomi szolgálatok. A kálvin-téri lelkészi hivatalnál történt szerepléséből kifolyólag ellene semmi panaszom nincsen.” – RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob.

[64] Vö. 58. sz. jegyz.

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,