a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom5. évf. 2. sz. (2016.)

Tartalom

 • Nagy Zita Barbara ,
  Kiss Lívia Benita :

  A modern világban elterjedt - bár korántsem általánosan alkalmazott - az az elv, hogy minden ember egyenlő, vagy legalább is egyenlőnek kell lennie. Voltak és vannak ma is durva egyenlőtlenségekkel terhelt társadalmak, máshol az egyenlőség különböző megközelítése valósult meg a történelem folyamán. Mára már szinte minden emberi társadalom rétegzett. Tanulmányunk célja, hogy a tudományos online full-text adatbázisokban megvizsgáljuk, miként jelennek meg a szakirodalomban fellelhető kulcskifejezések, mint például a jövedelemelosztás, az egyenlőség vagy a jövedelemegyenlőtlenség, illetve a szegénység és a depriváció, továbbá milyen hangsúly helyeződött a migrációra és miként változtak a tudomány története során.

  Kulcsszavak: jövedelemelosztás, jövedelemegyenlőtlenség, szegénység, migráció, full-text adatbázis

  JEL-kódok: I31, I31, I31, R11, C88


  The Examination of the Appearance of Income Inequality with Content Analysis in Scientific On-line Full-text Databases

  A common - but not generally applied - principle exists in the modern world, according to which all people are equal, or at least should be equal. Societies burdened with inequalities have existed and still exist today, other countries realized various different levels of equality during their history. By today, almost all human societies are stratified. Our study aims to research the appearance of keywords - like income distribution, equality, income inequality, poverty and deprivation - in online full-text databases, as well as the emphasis on migration and their changes throughout the science’s history.

  Keywords: income distribution, income inequalities, poverty, migration, full-text database

  JEL Codes: I31, I31, I31, R11, C88

 • Horváth Júlia Borbála :
  Intermentality16-27en [1.53 MB - PDF]EPA-02301-00010-0020

  The development of female mentality is an unjustly neglected revolution of the 20th century. The operation of the sociocultural environment and the related systems and institutions have completely changed. The expansion of the division of labour, rights, education, carrier opportunities caused/resulted in an even mingling female and male mentality.

  The aim of the research is to show that the notion of effeminacy has to be inserted as an equal half into the circumscription of the human being’s definition with the help of contemporary arts/sciences; or rather to reinterpret the conventional generic structures.

  The below detailed new mentality model - intermentality - have become significant factors, which led to the reorganisation of living conditions of men and women as well.

  Keywords: gender roles, change of female mentality, traditional stereotypes, woman discourses, intermentality

  JEL Codes: J16, J13, J11


  Az intermentalitás

  A női mentalitás megváltozása a XX. század méltatlanul elhanyagolt forradalma. A szociokulturális környezet és a kapcsolódó rendszerek, intézmények változáson mentek keresztül. A nemek közötti munkamegosztás, a jogok, a tanulás, az előrehaladás, a karrier és az érvényesülési lehetőségek bővülése a férfi és a női mentalitás egymáshoz közelítését eredményezte.

  A kutatás célja, hogy a íntérdiszciplínák segítségével az ember fogalmának körülírásába a nőt egyenértékű félként beillessze, illetve a konvencionális nemi struktúrákat a művészet/ tudomány által újra értelmezze.

  Az alábbiakban a jelentőssé vált új mentalitás- modell - az intermentalitás - bemutatása következik, amely a férfiak és nők életmódját jelentősen átalakította.

  Kulcsszavak: társadalmi nemi szerepek, női mentalitásváltozás, tradicionális sztereotípiák, női diskurzusok, intermentalitás

  JEL-kódok: J16, J13, J11

 • Durkó Emília ,
  Huzsvai László ,
  Csipkés Margit :

  Dolgozatunkban hiánypótló munkát végeztünk a magyarországi energiafogyasztási viszonyokat modellezve, melyben nagy hangsúlyt fektettünk a jelenlegi településszerkezetre. A reprezentatív kutatásban a háztartások villamosenergia-fogyasztását vizsgáltuk a különböző településkategóriákban lineáris regressziós modellel. Megállapítottuk, hogy a legfeljebb 20 000 fős településeken (község, kisváros) magasabb az átlagos fogyasztás, mint a 20 000 főnél nagyobb településeken (középváros, nagyváros). Számos település extrém adatot produkált, melynek leggyakoribb okai véleményünk szerint különböző eredetű hálózati veszteségekben, vagy a turizmusban keresendő. Tanulmányunkban kiszámítottuk, hogy egy fő átlagosan 3,6-4 GJ háztartási villamos energiát fogyaszt, a különböző településkategóriákban, amely évente egy magyar háztartásnak 73-94 ezer forint költséget jelent. A településkategóriák közül csak a középvárosokban igazolható statisztikailag a nagyobb lélekszámú települések szerényebb fajlagos háztartási áramfogyasztása.

  Kulcsszavak: villamosenergia-fogyasztás, energia költség, település, háztartások

  JEL-kódok: O13, P18, P28, R20


  Electricity Consumption of Hungarian Households According to Settlement Size

  In our paper we fill a gap by developing a model of relationships existing within Hungary’s energy consumption patterns, in which we place great emphasis on the country’s current settlement structure. In the representative research we examined household energy consumption in various settlement categories with a linear regression model. We established that in settlements with populations up to 20 000 inhabitants (communities, small towns) the average consumption is higher than in settlements over 20 000 (medium-sized towns, cities). Many settlements produced extreme results, the most frequent reasons for which were, in our opinion, network losses for various reasons, or tourism. In our study we calculated that one individual consumes approximately 3.6-4 GJ of household electrical energy annually, which represents an annual expenditure of 73-94 000 Forints for a Hungarian household. Of the settlement categories, it is only the medium-sized towns which can demonstrate statistically a more moderate household electricity consumption than larger settlements.

  Keywords: electrical energy consumption, energy cost, settlement, households

  JEL Codes: O13, P18, P28, R20

 • Rafiei Arman :

  A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az iráni bankok teljesítményét, és azt, hogy az egy főre jutó GDP és a bankok nyereségessége, valamint az eszköz- és tőke arányos nyeresége milyen kapcsolatban állnak egymással. A vizsgálat az IBM SPSS 22-es verziószámú programmal történt, amely segítségével megfelelően illusztrálható, hogy 2 mutató között van-e összefüggés, és ha van, akkor az milyen irányú, milyen erősségű. A tanulmányban természetesen röviden szó lesz a sok érdekességet magában rejtő iráni bankrendszerről is, ami sok szempontból eltér a hagyományostól.

  Kulcsszavak: Irán, iszlám bankrendszer, nyereségesség, egy főre jutó GDP, korreláció

  JEL-kódok: E44, E50, E55


  Links Between the Banks of the Islamic Republic of Iran and the GDP per Capita

  The aim of the study is to examine the performance of Iranian banks, and how their profitability and return on assets and return on equity change in relation to the GDP per capita. The research was made by SPSS program, which is a helpful tool to detect if there is a correlation between two indicators, and how strong it is. The study will of course, briefly discussed the Iranian banking system, which is different from the conventional banking system and has a lot of interesting features.

  Keywords: Iran, Islamic Banking System, profitability, GDP per capita correlation

  JEL codes: E44, E50, E55

 • Kovács Tamás ,
  Varga Imre :
  Mennyit ér egy pénzérme?51-61 [2.11 MB - PDF]EPA-02301-00010-0050

  Az esetek túlnyomó többségében, az érme valóban annyit ér, amennyi rá van írva, amely a kibocsátó ország központi bankja által meghatározott névérték, az adott ország valutájában megadva. Mindemellett van számos olyan pénzérme, amely a névértékénél lényegesen többet ér, esetleg annak a sokszorosát éri, magasra értékelik a numizmatika kedvelői és a gyűjtők. A modern, forgalmi érmék esetén ennek elsősorban az a magyarázata, hogy az adott évben a szokásosnál jóval kisebb példányszámban bocsátották ki, esetleg valamilyen évforduló emlékére verték és/vagy valamilyen nemesfémből készült. Ezekben az esetekben azt mondhatjuk, hogy az érmének numizmatikai értéke is van, ami semmiképp sem lehet alacsonyabb a névértékénél, inkább annál lényegesen magasabb.

  Kulcsszavak: pénzérme, numizmatika, tartásfok

  JEL-kódok: G2, D4, Y9


  What is the Value of a Coin?

  In the vast majority of cases, the coin really worth as much as it is written, that is, the nominal value defined by the issuing central bank of that country's currency currently. In addition, there are a number of coin, which is worth much more than face value, it may be worth many times more, highly valued numismatics enthusiasts and collectors. For modern coins of this is explained primarily that in the current year issued a much smaller number of copies than usual, possibly beaten and / or a base metal of an anniversary to commemorate. In these cases, we can say that the numismatic value of the coin, there is no case be lower than the nominal value, rather than significantly higher.

  Keywords: coin, numismatics, condition of coins

  JEL Codes: G2, D4, Y9

 • Nagy Balázs :
  Regionális különbségek a Kárpát-medencében62-76 [1.84 MB - PDF]EPA-02301-00010-0060

  A regionális versenyképesség vitathatatlanul fontos kutatási területté vált az elmúlt évtizedben. A területi egyenlőtlenségek csökkentésével kapcsolatos kutatások az egyik legfontosabb területet jelentik a regionális tudományban. A tanulmányban kísérletet teszek a regionális versenyképesség definiálására, mérésére és a Kárpát-medence (Magyarország, Románia, Szlovákia) NUTS 2 szintű régiói egyenlőtlenségeinek feltérképezésére különös tekintettel a humán tőkére, kutatás-fejlesztésre, társadalmi jóllétre, munkaerőpiacra és szegénységre. A területi elemzés alapvetően három kompozit indikátorra épül (alapkövetelmények, hatékonyság, innovatív társadalom), amelyek a „Min-Max” normalizálási módszerrel készültek. Az egyenlőtlenségek klaszter- és diszkriminanciaelemzéssel kerültek felmérése.

  Kulcsszavak: Kárpát-medence, régiók, versenyképesség, területi egyenlőtlenségek, többváltozós vizsgálatok

  JEL-kódok: O18, P25, P48, R11


  Regional Disparities in the Carpathian Basin

  The regional competitiveness has become an undisputedly important researching area in the past decade. Researches on reducing the territorial inequalities are one of the most important issues in regional studies. In this study I try to define, measure the regional competitiveness and map the disparities of the NUTS 2 level regions of Carpathian Basin (Hungary, Romania, Slovak Republic) with particular attention to human capital, research and development, social well-being, labour market and poverty. The territorial analysis based mainly on three composite indicators (Basic requirements, Efficiency, Innovative society), which were calculated by method of ‘Min-Max’. The disparities have been captured by cluster and discriminant analysis.

  Keywords: Carpathian Basin, regions, competitiveness, territorial inequalities, multivariate analyses

  JEL Codes: O18, P25, P48, R11

 • Sápiné Duduk Ildikó :

  A tanulmány a vállalati versenyképesség elméleti összefoglalását teszi meg hazai és a nemzetközi szakirodalom segítségével, melynek során azonosításra és bemutatásra kerülnek a legfontosabb versenyképességi tényezők, amelyek jellemzik a vállalatok üzleti tevékenységét. Ezeknek a versenyképességi tényezőknek gazdasági és kompetitív csoportosítását követően a vállalatok érintettjei által, egy kérdőíves felmérés keretében rangsorolásra kerülnek a versenyképességi tényezők szerepe és a jelentőssége a vállalati versenyképességben. A megkérdezettek a profittermelő-képességet, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást, a pénzügyi stabilitást és fizetőképességet, a vállalatvezetés hatékonyságát és a tartós működő- és növekedési képességet tartják legfontosabbnak. A kutatás eredményeként összefoglalásra kerül, hogy a vállalatok versenyképességét tartós gazdasági és kompetitív jellemzők kombinációja határozza meg, melyben az erőforrásokkal való hatékonyság teremti meg a vállalati versenyképesség alapján. A gazdasági tényezők pénzügyi mutatószámokkal mérhetőek, a kompetitív jellemzők vállalati képességek, melyek megjelennek az üzleti teljesítményekben és a versenytársakkal való összehasonlításban jellemzik a vállalatok versenyképességét.

  Kulcsszavak: vállalati gazdálkodás, üzleti teljesítmény, versenyképesség, globalizáció

  JEL-kódok: M21, L25, I2, M11, F40


  Corporate Competitiveness Factors in Business Activity

  The case study proceeds the theoretical summary of the corporate competitiveness with the help of the domestic and international literature, where the most important competitiveness factors are identified and introduced, which characterise the companies’ business activities thereby they appear in their business performance. Following the economic and competitive grouping of these competitiveness factors by the companies concerned, the role and the importance of the competitiveness factors are ranked with the help of the survey in the corporate competitiveness. The respondents consider the profit producer ability, the efficient management of the resources, financial stability and solvency, business management efficiency and the durable operating and growing ability as the most important ones. As the result of the research it is summarized that the companies’ competitiveness is determined by the combination of the durable economic and competitive features, where the efficiency in resources creates it on the basis of corporate competitiveness. The economic factors can be measured by financial indexes; the competitive features are corporate abilities, which appear in the business performance and they characterize the companies’ competitiveness in comparison with the competitors.

  Keywords: corporate economy, business performance, competitiveness, globalization

  JEL Codes: M21, L25, I2, M11, F40

 • Bertalan Laura ,
  Hegedüs Judit :

  A városok egyre nagyobb teret követelnek maguknak a természeti környezet rovására, amely komoly környezeti, fenntarthatósági kérdéseket vet fel. A hazai városok esetében is tetten érhető a jelenség: a rendszerváltozást követően jellemzően nőtt a városok belterülete, illetve beépítésre szánt területe, miközben a városaink legnagyobb hányadában a lakosság száma csökkent.

  A hazai városi szétterülési folyamatokat 2015-2016-ban országos kérdőíves felmérés keretében vizsgáltuk a városi főépítészek bevonásával. 80 város esetében kaptunk kiértékelhető válaszokat. Azt vizsgáltuk, hogy a városi szétterülés negatív hatásai milyen mértékben jelennek meg és tudatosulnak, valamint, hogy a felismert problémák kezelésének melyek a leginkább elterjedt és bevált eszközei.

  Az eredmények arra világítanak rá, hogy a válaszadók körében ismert a városi szétterülés fogalma, azonban csak kisebb hányaduk tartja problémásnak a folyamatot. Összességében a válaszadó főépítészek egyetértenek azzal, hogy a városi terjeszkedést keretek között kell tartani, például a települések közel kétharmada rögzítette a belterületi terjeszkedés elvi határait. Ellenben helyi szereplők igényei, ingatlanfejlesztők érdekei sok esetben megnehezítik a tervezői, szabályozói munkát.

  Kulcsszavak: városi szétterülés, urbanizáció, városperem, városi fenntarthatóság, koordinálatlan városnövekedés

  JEL-kódok: R0, R3


  Perception and politics of urban sprawl in Hungarian towns: basic data of a questionnaire survey

  Cities demand more and more space from natural environment that raise serious questions of sustainability. This phenomenon is clearly visible in Hungarian towns as well; the inner area of cities and the area for building was typically grown after the Transition, while the urban population generally decreased.

  In this study, the urban sprawl in Hungary was investigated through a questionnaire survey among urban chief architects in 2015-2016, which resulted 80 evaluable answers. The paper analyses the appearance and awareness of the negative effects of urban sprawl as well as the usual and proper way of the recognized problems’ treatment.

  Our study concludes that the notion of urban sprawl is well known among the respondents; however only a minority takes it as a problematic one. Altogether they agree that urban sprawl must be controlled; two-thirds of the cities fixed the theoretical limit of the inner area growth. Nevertheless, the interests and needs of local actors (e.g. local politics, real estate developers etc.) encumber the work of urban planning and regulation.

  Keywords: urban sprawl, urbanization, edge of city, urban sustainability, uncoordinated urban growth

  JEL Codes: R0, R3