a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom5. évf. 1. sz. (2016.)

Tartalom

 • Tóth Gergely :
  Az Apple titok, avagy mitől szeretetmárka az Apple1-17 [2.74 MB - PDF]EPA-02301-00009-0010

  Dolgozatom fő témája a szeretetmárkák és az Apple, mint szeretetmárka. Napjainkban a márkák pusztán funkcionális előnyökkel nem tudnak tartós versenyelőnyt realizálni, ezért a márkaépítésben egyre jelentősebb szerepet játszanak az érzelmi értéket növelő megoldások. Dolgozatomban a szeretetmárkák hagyományos márkáktól megkülönböztető jellemzőit elemzem, az Apple példáján keresztül. Írásomban kitérek az érzelmi kötődést, a márkaélményt növelő marketing megoldásokra.

  Az egyetemisták körében végzett kvantitatív primer kutatással vizsgálom az Apple, mint szeretetmárka arculati jellemzőit, imázselemeit, illetve kvalitatív primer mélyinterjú során keresem a választ, mit éreznek a fogyasztók Apple termékeikkel kapcsolatban. A kutatás egyértelműen kimutatja, hogy az Apple felhasználók a szeretetmárka által kiváltott érzelmi hatások, arculati jellemzők és imázselemek miatt sokkal lojálisabbak termékeihez és nem cserélnék le terméküket más márkájúra, még ha ugyanolyan minőségű jellemzőkkel bír is. Ez az Apple számára hosszútávon egy hűséges fogyasztó réteget, és ez által élenjáró pozíciót eredményez a márkaerőt kifejező top listákon.

  Kulcsszavak: márkázás, szeretetmárka, marketing, Apple

  JEL-kódok: M31, M37


  The secret of Apple, so what makes Apple a lovemark?

  The main topic of my scientific essay is the branding of love marks and Apple, as a love mark. At present brands cannot make difference on the market with only functional benefits, as a result value added emotional factors and solutions have started to play a bigger role in branding. In my essay I analyze the difference between a traditional brand and a love mark through the example of Apple, also considering how the companies create brand experience via marketing solutions.

  My qualitative and quantitative research among university students shows the attitudes and feelings of the young people toward the Apple brand. According to it Apple-users are very loyal to their devices owing to the brand’s image and other emotional factors. It gives power and leading position for Apple on the list of top brands in the long term.

  Keywords: branding, love mark, marketing, Apple

  JEL Codes: M31, M37

 • Havasi Fatime ,
  Kovács László ,
  Sánta Sándor ,
  Petrasitz Eszter :
  Az okos energiagazdálkodás jövője18-35 [2.49 MB - PDF]EPA-02301-00009-0020

  A tanulmány fő célja, hogy a jelenleg létező okos energiahálózati technológiákat, és az ezek összehangolását támogató szervezeti megoldásokat áttekintve eltérő jövőképeket megfogalmazzon az intelligens energiahálózatok jövőjéről 2020-ig előretekintve. A kutatás elsődleges fókusza az Egyesült Államok, mint a jelenlegi legnagyobb gazdasági szereplő és egyik legnagyobb energiafogyasztó, felhasználó. A kutatási módszertan a jelenleg létező megoldásokból, trendekből kiindulva statisztikai módszerekkel kíván előrejelzést adni az okos hálózatok jövőjére. Az így kialakult lehetséges jövőképeket pedig olyan eszközökkel kívánjuk bővíteni, mint a jövőtábla, a szcenárió módszer valamint a jövőkerék. A tanulmány végső célja a négy generikus jövőkép (eutópia, disztópia, business as usual, transzformációs jövő) forgatókönyveinek és bekövetkezési lehetőségeinek minél részletesebb ismertetése.

  Kulcsszavak: okos hálózat, okos otthon, okos energia, jövő, szcenáriók

  JEL-kódok: Q55, Q42, Q20, Q33, Q48, Q40


  The Future of Smart Energy Management

  The main aim of this study is to review the currently existing Smart Grid technology and their supporting organizational solutions, and to present variant visions for the future of Smart Grids until 2020. The main focus of the research is the United States as the largest economy and one of the largest energy consumer in the world. The methodology of this study, starts with statistical forecasts for the future of Smart Energy Management based on existing solutions, trends. The results are possible visions for the future of Smart Energy Management. These visions are extended by futures table, scenarios and futures wheel. The final goal of this work is to examine the scenarios and the possibilities of occurrence in the case of the four generic futures (utopia, dystopia, business as usual, transformational future) in detail.

  Keywords: smart grid, smart home, smart energy, future, scenario

  JEL Codes: Q55, Q42, Q20, Q33, Q48, Q40

 • Kéri Anita :

  Jelen kutatás a külföldi hallgatók motivációjával foglalkozik ország és intézményválasztás szempontjából. A téma aktualitását tekintve nagyon kurrens, hiszen a felsőoktatás nemzetköziesedésével a mobilitásban részt vevő hallgatók száma egyre inkább nő.

  A kutatás célja, hogy fényt derítsen a külföldi hallgatók motivációjára a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás előtti feltételezések kvalitatív fókuszcsoportos megkérdezések után alátámasztásra kerültek, miszerint az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az ismeretek szerzése és a magyar diploma értéke motiválták leginkább a megkérdezett hallgatókat. Kvantitatív kutatás során, faktorelemzés segítségével került meghatározásra, hogy milyen faktorok alakítják a külföldi hallgatók motivációját. A kérdőíves kutatás szerint ezek a faktorok a referenciacsoportok, az önmegvalósítás, a kultúra és a világ megismerése, a letelepedés és a diploma által szerzett tudás.

  A kutatás eredményei által egy tisztább képet kaphatunk arról, mi motiválta a külföldi hallgatókat, hogy az intézményt és Magyarországot válasszák. A jelen kutatás alapját képezheti további kutatások lefolytatásának, mely a külföldi hallgatók motivációját vizsgálja.

  Kulcsszavak: marketing, motiváció, felsőoktatás, mobilitás

  JEL-kódok: I2, M3, F6, J1


  The Study of Foreign Students’ Motivation about Learning in Hungary

  The current study investigates the motivation of foreign students about their choice of country and higher education institution. The topic is popular, because the number of students participating in international mobility is continuously rising.

  The aim of the study was to highlight the main motivational factors of foreign students of the chosen university. The three focus groups confirmed my initial assumptions, that the country’s attractiveness, reference groups’ influence, gaining knowledge and the value of the Hungarian degree effect students’ choice, therefore I also investigated them with a quantitative online questionnaire. With factor analysis I concluded that my initial model need changing. According to the quantitative study, the main motivational factors were the reference groups, self-realization, getting to know the culture and the world, integrating into the community and the knowledge gained by the Hungarian degree.

  With this study, a better insight into the motivation of foreign students about coming to a Hungarian higher education institution is revealed. This study can constitute the basis for further studies of the current topic.

  Keywords: marketing, motivation, higher education, mobility

  JEL Codes: I2, M3, F6, J1

 • Veress József László :

  Manapság sokak által elemzett és egyre inkább fókuszba kerülő témakör az oktatás hatékonysága, illetve annak javítási lehetőségei. Kutatásomban ezt a témakört a tanulás oldaláról közelítem meg, s a korszerű technológiai folyamatokat és törekvéseket figyelembe véve, az e-learning rendszereket, illetve az abban rejlő lehetőségeket helyezem előtérbe. Mivel elsősorban az foglalkoztat, hogy a jövőben milyen módon lehetne olyan üzleti modellt kialakítani, melynek segítségével az e-learning Magyarországon is eredményes és hatékony lehet, ezért a dolgozat során elsősorban az e-learning fejlesztések sikerességi tényezőire fókuszálok. Először áttekintem az e-learning rendszereket, majd a gyakorlati megvalósulások (nemzetközi példák, pl. online kurzusok) kapcsán keresem a sikeres fejlesztések okait. Ezek alapján egyrészt átfogó kép kapható a jelenlegi (sikeres) technológiákról, másrészt – a hazai piac feltérképezése után – látható, hogy mely tényezők segítik, illetve melyek hátráltatják az e-learning elterjedését Magyarországon.

  Kulcsszavak: oktatás, e-learning, távoktatás

  JEL-kódok: D8, D83, M1, M15


  E-Learning and Inherent Possibilities in Distant Learning: Focusing on Success Factors of the Developments

  Efficiency of education and ways of improvement have been brought into focus recently and frequently analyzed. In my study I am approaching the topic from the side of learning and taking account of the up-to-date technological processes. I am concentrating on the e-learning structures and inherent possibilities. As my main interest is the method of creating the future business model, that could help to achieve a productive and efficient e-learning system in Hungary, I am focusing in my paper first and foremost on the success factors of e-learning developments. First I provide on overview of the existing e-learning systems, then via practical realizations (foreign examples such as online courses) I am trying to catch the causes, the substance of the successful developments. On this basis on the one hand I am able to present an expansive picture of the existing successful technologies, and an outline of the present Hungarian market on the other hand. This way I can draw the conclusion which factors are supporting or setting back the creating and spread of e-learning processes in Hungary.

  Keywords: education, e-learning, distant learning

  JEL Codes: D8, D83, M1, M15

 • Fazekas Nikolett :

  A nemzetközi elemzések szerint a régiók rugalmassága befolyásolhatja a gazdasági válságokra, az exogén sokkokra adott reakcióképességüket. A teljes körű elemzéshez és mélyfeltáráshoz önmagukban azonban nem elegendőek a régiókra vonatkozó makro mutatószámok, hanem szükséges a belső szerkezet mikro-szintű megismerése is. Újszerű megközelítéssel és eddig nem használt indikátorokkal, a Nyugat-dunántúli (NUTS 2) régió példáján mutatjuk be módszertanunkat és vezetjük be a régió homogenitási indexet. A komplex elemzés segítséget nyújthat a régiók gazdasági fejlődésének megértéséhez, a krízishelyzetekre adott válaszaik pedig, a helyes lokális gazdaságpolitika kialakításához. A régiók versenyképessége nemcsak a gazdasági fejlettségükön, hanem a fejlesztések tervszerűségén, a helyi társadalmak azokban való részvételén, kulturális attitűdjeiken, felkészültségükön, képzettségükön, etikai normáik és hagyományaik kohéziós erején is múlik. A kialakított módszertan és indikátorok a későbbiekben alkalmasak lehetnek európai, területi versenyképességet vizsgáló pilot, kutatási projektekben való alkalmazásra is.

  Kulcsszavak: regionális homogenitás, regionális rugalmasság, főkomponens-elemzés, klaszteranalízis, Nyugat-Dunántúl

  JEL kódok: R11, R12, R58


  New Approach in the Analysis of Regional Homogeneity: Case Study on West-Transdanubia, Hungary

  According to international studies, regional resilience is able to affect the reactivity of the economic crises and exogenous shocks. By complex research and deep exploration, it is merely not enough to have knowledge about regional macro indices, but it is necessary to learn the inner, micro structures of the regions as well. The study presents new methodology and introduce the regional homogeneity index based on new indicators with a case study on the Hungarian West-Transdanubia NUTS 2 region. The results can be useful to understand regional economic development; the reactions given to crisis could help us to create proper local economic policy. Competitiveness of a region depends not only on economic development, but also on purposeful developments and the involvement of citizens in them, its culture, preparedness, qualification and on the cohesion power of its ethical norms and traditions. Our methodology and indicators may be suitable in the European regional pilot research projects as well.

  Keywords: regional homogeneity, regional resilience, principal component analysis, cluster analysis, West-Transdanubia

  JEL Codes: R11, R12, R58

 • Forgó Fruzsina :

  Dolgozatomban a Pilis-hegység turizmusban elfoglalt szerepét vizsgálom. Fő kérdésem, hogy a természetben történő pihenés milyen mértékben jelenik meg a lakosság hétköznapjaiban, melyek az utazást, kimozdulást leginkább motiváló tényezők. Hipotézisem szerint a természetben való túrázás szükséglete napjainkra jelentősen visszaszorult. Úgy gondolom, hogy csak azok járnak rendszeresen a Pilis erdeibe, akik a hegység közvetlen közelében laknak, illetve azok a sportolók, akiknek a hegyi terep megfelelő helyszínt biztosít a mozgáshoz. Állításaimat egy kérdőíves felmérés eredményeivel hitelesítem. A kérdéseim elsősorban a turisták kirándulási szokásaira, a szabadidő eltöltésére vonatkoznak. Az eredmények értékelése során kiderült, hogy a kirándulók leginkább a hegység földrajzi vonzásköréből, főleg autóval érkeznek, és jellemzően rövid ideig tartózkodnak a régióban. Meglátásom szerint ahhoz, hogy Pilisszentkereszt elsőszámú turistacélpont legyen megfelelő marketingtevékenység és a fejlesztések végrehajtásához tőkeerős befektetők bevonása szükséges.

  Kulcsszavak: Pilis-hegység, látogatási szokások, kirándulóturizmus, aktív turizmus

  Jel-kódok: Z30, Z32, Z33


  Popular Attractions of the Pilis Region, and the Role of the Region in the Wider Context of National Tourism

  I examine the place of the tourism of the Pilis-Mountains region. My main interest is in the extent to which nature appears in the life of the inhabitants and I try to highlight the most important factors which support or motivate travel and outings. I start from the hypothesis that tours in the natural environment have been reduced considerably recently. I think that the forests of the Pilis hills are mainly visited by people who live in their proximity. I document my statements with the help of the results of a questionnaire, which refer mainly to tourist behaviour and methods. I realised the tourists are from the neighbourhood of the Pilis-Mountains, most of them drive to the region and spend a short time there. If we want Pilisszentkereszt to become a primary tourist target there is need for adequate marketing activity, potent investors and targeted investments are a must.

  Keywords: Pilis Mountains; Customs; Favourite activities of the visitors; excursions-tourism

  JEL Codes: Z30, Z32, Z33

 • Patai Noémi ,
  Varga Valéria :

  A roma kérdés fontosságát felismerve Muhammad Yunus Nobel-békedíjas közgazdász, a társadalmi vállalkozók ikonikus alakja magyarországi látogatása során azt nyilatkozta: régiónk társadalmi vállalkozásainak a roma kérdés problémáját kell megcélozniuk.

  Tanulmányunk célja, hogy olyan javaslatokat fogalmazzon meg a jellemző lehetőségek és kockázatok alapján, melyek általános útmutatást adnak roma kérdéssel foglalkozó vállalkozások számára. A roma társadalmi vállalkozás kutatás szempontjából még szinte érintetlen terület. Dolgozatunkban két ilyen vállalkozást összehasonlításához a Rotterdami Erasmus Egyetem kutatócsoportjának szempontrendszerét vesszük alapul és egészítjük ki. Elemzésünk nagyban támaszkodik interjúinkra a vizsgált vállalkozások alapítóival és az IFUA Nonprofit Partner tanácsadójával.

  A kutatásunk eredményeképpen összeállított életciklus modellben elhelyezve a vállalkozásokat azonosítottuk a legvalószínűbb fejlődési útjukat. Javaslataink között szerepel a külső tanácsadókkal való tartós együttműködés, mely túlmutat a kezdeti tőkeinjekción, és fejleszti például (a jellemzően gyenge) monitoring folyamatot. Javasolt iránynak tartjuk a szervezetek közötti együttműködés erősítését is például közös médiaszereplések, termékkapcsolás formájában.

  Kulcsszavak: társadalmi vállalkozás, társadalmi innováció, roma kultúra, fenntartható üzlet, életciklus modell

  JEL-kódok: O35, M20


  Social Enterprises: Cashmere Skirt and Gipsy Bread for Roma Integration - Comparative Analysis of Romani Design and Romani Platni

  Recognizing the importance of the Roma issue, Muhammad Yunus, Nobel Peace Prize winner economist stated during his visit to Hungary that social businesses in our region have to face this problem.

  Our aim is to formulate recommendations considering the identified capabilities and opportunities of Roma social business, which is an almost untouched research area. We use and modify the framework created at the Erasmus University of Rotterdam for the comparative analysis of two enterprises. We rely heavily on the interviews made with the founders and a consultant at IFUA Nonprofit Partner.

  Creating a life-cycle model, we identify the most likely development path of the two organizations. Among general recommendations, we emphasize the importance of long-term cooperation with consultants, which goes beyond the initial capital injection and develops the (typically poor) monitoring processes. We see potential in developing cooperation between the enterprises through joint media appearance or tying sale of products.

  Keywords: social business, social innovation, Roma culture, sustainable business, enterprise life-cycle model

  JEL Codes: O35, M2

 • Sléber Mátyás Tibor :

  Kutatásom vizsgálatának tárgya, hogy mutat-e bármiféle egyezést a magyar klubok megvalósított vagy elképzelt vezetői felfogása a francia mintamodellével. Ehhez az adott magyar klubnak mindenképp meg kell felelnie a modell külső feltételrendszerének.

  Ezután a potenciális, megfelelt hazai egyesületek játékos-, és átigazolási politikáját hasonlítom össze az Olympique Lyonéval. Ebből ki kell tűnnie, melyek azok a kulcsfontosságú elméleti faktorok, amelyeket gyakorlatba konvertálva is képes volt a francia egyesület megvalósítani, és ezzel hatalmas sportsikereket elérni. Az összehasonlítás révén láthatóvá fog válni, hogy mik az alapvető különbségek a magyar és a francia játékos menedzsmentmódszerek között.

  Keresni fogom arra a választ, hogy a valószínűsíthető eltéréseket képes-e rövid időn belül korrigálni a hazai sportklubok vezetése, és megvan-e bennük a lehetőség, hogy akár teljes egészében, vagy legalább nagymértékben átvegyék a modell filozófiáját.

  Kulcsszavak: sportgazdaságtan, futball menedzsment, labdarúgás

  JEL-kódok: L83, Z23, Z28


  The Analysis of the Potencial of the Domestic Football by the Help of the Model of Lyon Related to its Economic and Professional Sport Success

  I was trying to establish how Hungarian football may become a major influence again in the European League. Therefore, in my project I contrasted a modern, innovative French management method to those employed by Hungarian teams, to establish if there is any similarity to the leadership approach envisioned or implemented by Hungarian clubs, and whether our clubs employ an adequate strategy, or they need to change.

  The analysis of the implemented policies is based on comparison. I examined how well the Hungarian clubs match the basic values, management approach, player and transfer policies of the model. This should show which the key theoretical factors are that, translated into practical measures, enabled the French club to achieve vast success.

  I was looking to establish if the management of the Hungarian sport clubs may be able to correct the probable differences in short order, and if they have the capability to fully, or at least largely adopt the philosophy of the model.

  Keywords: sports economic, football management, football

  JEL Codes: L83, Z23, Z28

 • Márton Szemenyei :

  The role of Information Communication Technology (ICT) in environmental protection has become a significant topic in the last decade. Most existing ICT systems, however, don’t go beyond the traditional role of distributing information to their users. Moreover, most of these software systems don’t provide an integrated solution for several connected problems, which makes them hard to use.

  In this paper we will explore the use of software in environmental protection in a top-down approach, starting with the basic problems of environmental economics, namely internalizing externalities. We will propose a system that will try to achieve this by providing solutions to significantly decrease the transaction costs of Coaseian bargaining, while also providing a platform for other types of tools.

  The goal of this paper is to give an in-depth analysis of the proposed software. In order to do that, we describe the system in a non-technical, feature-oriented way, and analyze its most important functions. We will focus on establishing the requirements of the system based on the results of environmental and institutional economics. The most important part of our work is a detailed cost-benefit analysis of creating and maintaining the software, which includes the effect on the costs of Coaseian bargaining.

  Keywords: environmental policy, private bargains, software

  JEL Codes: Q01, Q58


  Harc a tranzakciós költségek ellen: Egy e-tőzsde rendszer létrehozása coase-i alkuk számára

  Az elmúlt évtizedben az infokommunikációs technológiák (ICT – Information Communication Technology) szerepe a környezetvédelemben releváns területté vált. A legtöbb létező ICT rendszer azonban nem emelkedik az információszolgáltatás hagyományos szerepe fölé. Ezen felül a legtöbb rendszer nem képes több, összefüggő problémára integrált megoldást nyújtani, ami meglehetősen megnehezíti a használatukat.

  A tanulmány feltárja a szoftveres megoldások lehetséges szerepét a környezetvédelemben, egy top-down megközelítés segítségével. Ebben a megközelítésben a téma kiindulópontja a környezetgazdaságtan alapvető problémája – az externáliák internalizálása. A cikkben ajánlást teszünk egy rendszerre, amely képes a coase-i magánalkuk tranzakciós költségeinek csökkentésével az alapproblémát kezelni, miközben teret ad más eszközök alkalmazására is.

  A tanulmány során a tárgyalt szoftver részletes elemzését végezzük el, melyhez először bemutatjuk a rendszer technikai részleteket mellőző, funkció-orientált leírását, valamint elemezzük a leglényegesebb szolgáltatásait. Az elemzés és a leírás során a hangsúlyt a platform követelményeinek megadására fektetjük, amelyeket a környezetgazdaságtan eredményei alapján állítunk. A munkánk fő része a szoftver létrehozásának és fenntartásának költség-haszon elemzése, amely a coase-i magánalkuk költségeire kifejtett hatásokat is magába foglalja.

  Kulcsszavak: környezetszabályozás, magánalkuk, szoftver

  JEL-kódok: Q01, Q58

 • Droppa Dóra :
  Cash flow-kimutatások: A hazai és nemzetközi előírások135-147 [2.01 MB - PDF]EPA-02301-00009-0100

  Tanulmányomban a cash flow-kimutatások összeállításának, szerkezetének és tartalmának bemutatásával foglalkozom. Mindezt egy összehasonlítás keretein belül teszem, kitérve arra, hogy milyen előírásokat tartalmaz erre vonatkozólag a 2000. évi C. törvény, illetve az IAS 7.

  Alapvető célkitűzésem, hogy az elméleti háttéranyag feldolgozása mellett egy vállalati példán keresztül is szemléltessem a fennálló hasonlóságokat és különbségeket a két szabályozó rendszer között. Ezáltal érzékeltetve az IFRS-ek térhódításának szükségességét, választ keresve arra, hogy az azok hazai bevezetésében és alkalmazásában érdekelt vállalkozásoknak a cash flow-kimutatások összeállítása és közzététele kapcsán milyen változásokkal kell szembenézniük, valamint bebizonyítva az ilyen típusú pénzügyi riportok elkészítésének és felhasználásának indokoltságát.

  Konklúzióként megállapítottam, hogy hazánkban időszerűvé és szükségessé vált az IFRS-ek bevezetése, melyek közül meglátásom szerint a cash flow-kimutatások területén minimális változássokkal kell szembenézniük az érintett vállalkozásoknak, illetve, hogy mindenképpen nélkülözhetetlennek tartom a 2000. évi C. törvény 7. számú mellékletének kibővítését, módosítását.

  Kulcsszavak: cash flow, pénzügyi kimutatások, IFRS

  JEL-kódok: M41, M48


  Cash flow-statements: The National and International Regulations

  In my paper I deal with introducing the compilation, structure and content of cash flow-statements. I do so within the framework of comparison by mentioning the regulations contained by the Act C of 2000 and the IAS 7.

  My basic purpose is to illustrate the similarities and differences between the two regulation systems by using a corporate example together with processing theoretical material. Thereby suggesting the necessity of the IFRS’s penetration, seeking answers for the changes the companies – interested in the introduction and application – will have to face during the compilation and publication of cash flow-statements, and I prove the justification of the completion and utilization of this kind of financial reports.

  As a conclusion I have ascertained the topicality and necessity of the IFRS’s in Hungary, in which certain enterprises will have to face up to minimal changes in the areas of cash flow-statements, but I think the extension and amendment of Schedule No. 7 Act C of 2000 is essential.

  Keywords: cash flow, financial statements, IFRS

  JEL Codes: M41, M48

 • Kurbucz Marcell Tamás :

  A mátrix alapú projekttervezési módszerek – az általuk megvalósítható stratégiai szintű tervezés következtében – drasztikusan leegyszerűsítik a termék- és szoftverfejlesztési projekttervek kezelését. Annak ellenére, hogy gyakorlati alkalmazásuk elsősorban a projektekben foglalt tevékenységek-, illette az azok között fennálló kapcsolatok modellezésére irányul, a legújabb kutatások eredményei már lehetővé teszik a mátrixokkal való egyszerűbb, lineáris projektek ütemezését és nyomon követését is. A kutatás célja egy olyan mátrix alapú módszer kidolgozása volt, amely a projektek komplexitásától és összetettségétől függetlenül alkalmas a stratégiai szintű ütemezés és nyomon követés megvalósítására. A dolgozatban ismertetett módszer megoldást kínál több projekt egyidejű kialakításának és hatékony újratervezésének problémájára.

  Kulcsszavak: multiprojekt-menedzsment, stratégiai projekttervezés, mátrixos-alapú projekttervezés

  JEL-kód: O32


  Comprehensive Planning and Coordinating by Matrix-based Methods

  The matrix-based planning methods – because of the iterational connection handled by them – became essential methods for product or software development projects. These planning methods do not only make it possible to define the activities and create connections between them, but also allows us to schedule and track simpler, linear projects.The goal of the research was to create a matrix-based method, which makes the planning of multiple projects transparent and trackable – even multiprojects –, and records and processes the data about it’s realization.

  Keywords: multi-project management, strategic level project planning, matrix-based project planning

  JEL Codes: O32

 • Keresztesi Luca Éva :

  Melyik szervezet ne szeretne radikális növekedést, kvantumugrást végrehajtani? Milyen tényezők játszanak szerepet egy érett szervezet növekedésének megújulásában vagy hanyatlásában? Hogyan változhat egy szervezet identitását és értékeit megőrizve annak érdekében, hogy új ambíciókkal új szintre léphessen a növekedési pályán? A fentiekből kiinduló kutatás során elvégzett empirikus vizsgálatok középpontjában az a feltételezés állt, hogy az üzleti modell innováció új növekedési lehetőségeket biztosít az esettanulmány alanyául szolgáló szervezet számára. A kérdést a kutató a szervezet üzleti modell innovációja előtti és utáni teljesítményének és szervezeti mintázatának kapcsolatán keresztül vizsgálta a szervezet teljes életciklusában, több növekedési dimenzió mentén.

  A kutatás legfontosabb eredménye annak belátása, hogy a növekedési ciklusban való előrehaladás kapcsolatban van az éppen használatos üzleti modellel. Továbbá a növekedés dimenzióinak szétválasztásával láthatóvá vált két, a korábbi kutatásokban feltáratlan, a szervezeti növekedést a szervezet méretétől függetlenül befolyásoló dimenzió is: a növekedés a kapcsolatokban és a képességekben.

  Kulcsszavak: üzleti modell, növekedési modell, kvantumugrás, növekedési ciklus

  JEL-kódok: M10, C59


  Life After the Growth Cycle: Revizalization of a Mature Organization

  Which organization wouldn’t want to realize a quantum leap? Which factors play a key role in deciding whether the growth curve of a mature organization will rise or decline? How can an organization stick to its identity and values, while going through a change process to target new ambitions? The presumption standing in the focal point of the empirical study is that business model innovation creates new growth opportunities for the organization subject to this research. The assumption is examined throughout the entire life-cycle of an organization, testing the relationship between (1) the organizational patterns and (2) organizational performance measures in multiple dimensions, before and after the business model innovation.

  The most important result of the study is that there is visible relationship between the organization’s progress in the growth cycle and the business model it follows. In addition, while handling growth dimensions separately, two, formerly invisible factors have been explored: the growth of relationships and the growth of capabilities.

  Keywords: business model, growth model, quantum leap, growth cycle

  JEL Codes: M10, C59