a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom1. évf. (2012.) 1. sz.

Tartalom

 • Czeglédy Tamás :

  Különösen egy gazdasági válság idején van itt az ideje a nemzetközi kitekintésnek, a problémák széleskörű vizsgálatának. Ha ráadásul a válság nem kizárólag gazdasági, hanem környezeti, biztonsági, politikai és társadalmi válság is, akkor mindenképpen nemzetközi összehasonlításban kell megtalálni a közös felelősség okait. A már közkeletűvé lett „fenntartható fejlődés"-fogalom és problémaköre találkozik a gazdasági válság magyarázataival és ezáltal globális problémamegoldásért kiált. Az irányítási elméletek már a történelem során nagyon sokszínűek voltak, ezekből van, ami elmaradt és letisztult, de mára sem alakult ki egyetlen és kizárólagosan elfogadott kormányzási modell – nemzeti, regionális és nemzetközi szinten sem. Mégis a közös globális kormányzás igénye és szükségessége már régóta napirenden van a világgazdasággal foglalkozó nemzetközi tudományos közéletben.

  Kulcsszavak: gazdasági válság, globalizáció, globális kormányzás, fenntartható fejlődés


  Thoughts of the Governance Globally and in International Comparison

  Especially in an economic crisis is there the time for the global consideration of the wide range of problems. In addition, if the crisis is not only economic but also environmental, security, political and social crisis, we must find the common international standards of responsibility and permanent exploration. The commonly used concept of "sustainable development" mixed with the challenges of the global economic crisis supported the explanation and the solutions handled globally. Governing theories throughout the past centuries in the history have been very diverse and it is clear that there is not an only and exclusively developed governance model adopted at national, regional and international levels. Yet the need for common global governance and the necessity for the agenda for the world economy have been involved in international scientific public life.

  Keywords: economic crisis, globalization, global governance, sustainable development

 • Gyömörei Tamás :

  A magyar sportot már a rendszerváltozás előtti évtizedben elérték az állami források fokozatos beszűküléséből eredő finanszírozási problémák. Az 1990-es rendszerváltást követően a bázisfinanszírozású sport összeomlásával a városok lettek a közösségi források legfőbb közvetítői. A hagyományosan minisztériumi és nagyvállalati egyesületi rendszerre épülő magyar sport számára az iskolai testnevelés és az oktatási rendszerek egyesületei (Diáksport Egyesületek, Egyetemi – Főiskolai Sport Egyesületek) a versenysportban, az élsportolók képzésében nem töltöttek be meghatározó szerepet. A városok marketing stratégiáját és sportpolitikáját is támogató lokális identitás azonban a magas színvonalú minőségi versenysporthoz kötődik, így elsősorban vidéken, ahol a lokálpatriotizmus erősebb volt a helyi önkormányzatok az élsport szervezeteit kiemelt támogatásban részesítették, míg a közösségi sportot, az iskolai és szabadidősportot éppen csak fenntartották. Az élsport szervezetei ma már hazánkban is többségében gazdasági társaságok, amelyek működését piaci környezet szabályozza. Ebben a kontextusban különösen aktuális önkormányzataink sporttámogatási rendszerének vizsgálata mivel a közfinanszírozás a sportban is a közösségi sport szegmenseit kell, hogy preferálja, amely a hazai sport általános expanzióját eredményezi, és társadalmi értékeit legteljesebb mértékben jeleníti meg.

  Kulcsszavak: élsport, élősport, „nem élő” sport, közösségi sport, önkormányzati sportfinanszírozás


  Comparative Analysis of the Hungarian Sport Towns' Sportfunding System

  Hungarian sport was seriously stricken already during the last decade before the regime change due to less and less state financial budget. The system of center finance sport collapsed during the transition period. Consequently cities became the main intermediate parts of governmental sources. As Hungarian sport clubs traditionally used to be founded on ministerial and large enterprise support system, school clubs or PE lessons in public education (Student Sport Clubs, University – College Sport Association) did not have any determining roles in professional sport or in training pro athletes. Local identity supporting a given city's marketing strategy and sport policy has close binds to high level professional sport. Thus mainly in the country where local patriotism was stronger local governments considered pro sport organizations of high priority meanwhile they barely maintained public sport at schools, community sport or hobby sport. These days most pro sport clubs are economic entities even in Hungary and their operations are regulated by market environment. In such a situation it is actual to examine how local governments support sport arts. State finance should prefer community sport segments that results in general expansion of domestic sport and in highlighting social values deriving from sport activity.

  Keywords: pro sport, living sport, community sport, local government sport finance

 • Molnár Imre :

  Változás és változtatás mindannyiunk életének szerves része. Ha már belekényszerülünk a változások elviselésébe, akkor célszerű azokra felkészülni. Noha a hazai vállalkozások vezetői tudják ezt, mégis az a jellemzőbb, hogy az alapos felkészültség hiánya sikertelenséghez vezet. A menedzserek az esetek többségében még az általuk egyébként kívánatosnak ítélt változtatási folyamat eredményes lefolytatásához sem kérnek külső segítséget. 2011 során végzett kutatásomban megvizsgált 50 cég esete azt a furcsa jelenséget mutatja, hogy a vállalkozások ugyan gyakran döntenek tanácsadó cég bevonása mellett, mégsem ítélik munkájukat fontosnak a végső célállapot elérésében.

  Az anyaghoz kapcsolódó néhány fontos további megállapítás:
  - A hazai vállalkozások elenyésző arányban követnek bevált, bizonyított változtatásmenedzsment módszertant az általuk kezdeményezett és kívánatos változtatások lebonyolításához.
  - Nagyon hiányzik egy konkrét kommunikációs és akcióterv a megfelelő cél érdekében.
  - A hazai cégvezetők jelentős része nem tud különbséget tenni a valódi tettvágy és az annak imitálása között.

  Kulcsszavak: változtatásmenedzsment, kommunikáció, tettvágy, elkötelezettség


  Change Management Strategies in Practice

  Changes are happening to us and we are making changes but today changes are part of our lives at any moment. Although leaders of Hungarian enterprises are aware of this, typically the lack of appropriate preparation is the most common source of failure to reach the desired target of the change. Examination of 50 case organizations suggests that even though professional services firms are often involved in the change process their contribution in achieving the desired outcome is typically considered negligible.

  Some additional relevant findings related to the topic:
  - Only a handful of the leaders follows any theoretic change management model during their desired change process.
  - Only a few enterprises believe the precise and consequent communication is key in order to effectively manage a change management process.
  - It is my firm belief that most leaders do not and perhaps cannot distinguish between real and fake initiatives and that raising their awareness about the spuriousness of some initiative would take us a step closer to successful changes.

  Keywords: change management, communication, initiative, commitment

 • Németh Tamás :

  Magyarországon napjainkban számos megoldandó probléma mellett szerepel a nyugdíjak hosszú távú finanszírozhatóságának a kérdése, valamint azok vásárlóértékének a megtartása. Az elmúlt években a médiából sok esetben értesülhettünk már olyan hírekről, hogy gyökeres változtatásra van szükség, mert a jelenlegi formában nem lehet fenntartani tovább a nyugdíjrendszert, mivel a rendszeres nyugdíjcélú kiadások meghaladják a rendszeres nyugdíjcélú bevételeket.

  Kutatásom célja annak a feltárása, hogy milyen alapvető különbségekkel találkozhatunk a Magyarországon alkalmazott sokszor deficitet termelő Poszt-szocialista nyugdíjrendszer, valamint a Svédországban több tíz éve hatékonyan működő Skandináv hagyományú nyugdíjrendszer között. Mivel a munkaerőpiac Magyarországon is és Svédországban is a nyugdíjrendszer szerves és elválaszthatatlan részét képezi, a legjellemzőbb különbségeket a magyar, illetve svéd munkarőpiaci helyzet összehasonlításával szeretném körvonalazni. Az eredményeim iránymutatást adhatnak a munkaerőpiaci különbségek tekintetében egy finanszírozható és hosszútávon fenntartható nyugdíjrendszer kialakítására.

  A hazai, illetve a nemzetközi irodalmak adatgyűjtésével, értelmezésével alapoztam meg a korábbi ismereteimet. A statisztikai adatokat a könnyebb értelmezhetőség miatt grafikonokon is ábrázoltam.

  Kulcsszavak: magyar nyugdíjrendszer, svéd nyugdíjrendszer, munkaerőpiac


  The Hungarian and the Swedish Pension System in the Context of the Labor Market

  Nowadays in Hungary several problems waiting for solution there is the question of the long-term financing of the pensions and to maintain their purchasing power. In recent years the media suggested in many case radical change is needed because the current form can not be maintained on the pension system because of the periodic pension spending exceeds the regular pension incomes.

  The aim of my research is the exploration of the differences of the deficit producer post-socialist pension system which is used in Hungary as well as in Sweden more efficient pension systems works more than 10 years in Scandinavian tradition. Because the labor market means an inseparable part of the Hungarian and Swedish pension system i would like to outline by comparing the situation of the most characteristic differences between the Hungarian and Swedish labor market situation. My result may give guidance on the differences in the labor market with a long-term affordable and sustainable pension scheme.

  I grounded my prior knowledge with Hungarian and international data collection of literature. The statistical data for easy legibility are also illustrated on graphics.

  Keywords: hungarian pension system, swedish pension system, labor market

 • Schmuck Roland :

  A vállalati működésnek, termelési stratégiáknak nagyon fontos szerepük van a vállalati stratégiai célok elérésében, egyúttal versenyelőnyök kialakításának lehetőségét is adják. Széleskörű irodalomkutatást követően ismertetésre kerülnek azok a legfontosabb tényezők, amelyeket egy mai modern vállalatnak figyelembe kell vennie a vállalati működés kialakítása során. A vállalatok célja versenyelőny szerzése ilyen körülmények között, melynek különböző módszerei bemutatásra kerülnek, majd a szerző javaslatokat tesz a sikeres vállalati stratégia kialakítására. Cél, hogy a szerző összefoglalást adjon a téma általánosan elfogadott módszereiről. Eredményként a szerző összefoglalja a sikeres vállalatok működésének jellemzőit, illetve azon tényezőket, amelyek ezt megalapozzák.

  Kulcsszavak: stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, versenyelőny


  Key to a Successful Company: Operations Strategies

  Business operations and operations strategies have a huge role in reaching corporate strategic goals, furthermore they give the possible base of creating competitive advantages. After a deep literature review factors crucial for the long-term planning of a modern company are presented. The goal of companies within the framework of these conditions is to gain competitive advantage; methods of this are shown in the article, than the author gives suggestions for the creation of successful company strategies. The purpose of this paper is to give an overview on generally accepted methods of this topic. As a result of the paper, the author summarizes the characteristics of successful businesses and the factors supporting them.

  Keywords: strategic management, operations management, competitive advantage

 • Suták Péter :

  A kereskedelmi bankok túlnyomó többségének termékkínálatában megtalálhatóak a különböző típusú árufedezetű finanszírozási formák. Ezek közé tartozik az elmúlt két évtizedben rendkívül népszerűvé vált közraktárjegyes finanszírozás, illetve a klasszikus, zálogjoggal biztosított forgóeszköz-finanszírozás, melyek már nem rendelkeznek a közraktári intézményrendszer nyújtotta garanciális elemekkel.

  A kereskedelmi bankok, illetve a jelentős befektetői háttérrel bíró pénzügyi vállalkozások a közelmúltban már felismerték az árualapú finanszírozásában rejlő lehetőségeket, előnyöket s a növekvő igény kielégítésére az eddigi szűk lehetőségeit bővítve, alakítottak ki új finanszírozási struktúrákat (pl. kereskedőházas finanszírozás).

  Ezen finanszírozási formák közös jellemzője, hogy a készlet nyújtja az elsődleges fedezetet a finanszírozó számára, mely szükségszerűvé teszi a fedezet folyamatos fizikai (mennyiségi, minőségi), illetve ár monitoringját.

  A tanulmányban egy, az árualapú finanszírozás területén alkalmazható kalkulációs modellen végzek szimulációt, melynek elsődleges célja a piaci szereplők információhoz juttatása, döntésük támogatása. Tekintettel, hogy hazánkban az árualapon megvalósuló finanszírozásból legnagyobb arányban a gabonapiac részesül, a finanszírozás fedezetségének vizsgálatához a kukorica árait vettem alapul.

  Kulcsszavak: finanszírozás, árufedezet, szimuláció, Monte-Carlo módszer


  The Simulation Based Examination of the Trend in Security Cover Rate in the Field of Commodity Financing

  The different types of commodity secured financing products are found amongst the product range of most commercial banks. These include the warrant secured financing that became highly popular over the past two decades in addition to the classic mortgage secured working capital financing that are not backed by the guarantee elements provided by the warehousing institution.

  The commercial banks and also financial institutions with substantial investor background had recently recognized the potential and advantages in commodity-based financing and in an effort to meet the increasing demand developed new financing facilities (eg. trading house financing) to widen the previously limited financing scope.

  The common feature of these financing types is that the stocks provide the primary security for the financer, making the continuous physical (quantity, quality) and price monitoring of the security essential.

  In my study, I shall conduct a simulation on a calculation model applicable in the field of commodity-based financing having the primary aim of providing decision support and information to market participants. Considering that most of the concluded commodity-based financing in Hungary involves the grain market, I have utilized the price of corn as a basis in examination of security cover of financing.

  Keywords: financing, commodity, simulation, Monte-Carlo method

 • Szakály Tamás :

  Manapság egyre elterjedtebb a tudásmenedzsment alkalmazása, tanítása. A legtöbb esetben egy-egy részterületre koncentrálnak a szerzők, így az alapokat nehezen lehet elsajátítani. Magyarul nehéz hozzájutni a megfelelő szakirodalmakhoz. A szerző most kísérletet tesz arra, hogy röviden összefoglalja a főleg angol nyelven elérhető szakirodalmakban fellelhető alapvető tudásmenedzsment stratégiákat.

  Kulcsszavak: tudásmenedzsment, stratégia, alapok


  Basic Strategies of Knowledge Management: a Brief Review

  Nowadays, it is more and more popular to manage or teach knowledge management. In most cases, the authors focus on a part of the area, so the funds can be difficult to master. In Hungary it is difficult to obtain the appropriate literature for. The author now attempts to briefly summarize the English literature can be found in the essential knowledge management strategies.

  Keywords: knowledge management, strategy, basics

 • Szóka Károly :

  A költségvizsgálatok célja mindig az, hogy az értékteremtési folyamatot nyomon tudjuk követni, azt irányítani tudjuk, be tudjunk avatkozni. Ezen vizsgálatkor mindig különböző sémákat, levezetéseket, módszereket használunk. Már a gazdasági világválság előtt is, de azóta különösen fontos a költségek alakulásának szoros vizsgálata. Ez a vizsgálat jelenik meg az értékelemzésben is, mely döntés-előkészítő módszer a funkciókat és a költségeket veti össze. Ez az elemzési módszer az éppen szükséges és megfelelő minőségű funkciókra tervezi meg a legkisebb költségű megoldásokat. Itt is megjelenik az önköltségszámítás gondolata, melynek felbontását szeretném bemutatni, felhasználva a pénzügyi és a számviteli megközelítést is.

  Kulcsszavak: önköltség, értékelemzés, költségvizsgálat


  The Role of First-Cost Calculation at the Value Analysis

  The investigations of the costs are always that we can follow up the value-added process, that we can control it, we can intervene in. In such cases we use different schemas, derivation and methodologies. Even before the global economic crisis, but it has been particularly important the evolution of a close examination of the costs. This investigation appears in the value analysis also, and this decision support method comparing the functions and the costs. This analysis is planning the least cost solutions for the one level of functionality and quality. Here also appears the idea of cost calculation which breakdown I would like to introduce combining the financial and accounting approach.

  Keywords: first cost, value analysis, cost investigations

 • Szűcs Róbert :

  A gyermek és fiatalkorban jelentkező elhízás, mint társadalmi jelenség mára már nem csupán az egyén egészségügyi állapotát negatívan befolyásoló tényező, hanem nemzetgazdasági szinten jelentkező komoly és sokoldalú probléma. A túlsúlyosság és a belőle származó egészségügyi problémák mindenképpen hozzájárulnak mind az egyéni, mind a társadalmi jólét csökkenéséhez. Emellett mindenképpen meg kell említeni a túlsúlyosságból és elhízásból származó egészségügyi kiadások drasztikus emelkedését, mely napjainkban a legégetőbb egészségügyi-, és már-már finanszírozhatatlan gazdasági problémává nőtte ki magát. Nem elhanyagolható azoknak a száma, akik az elhízás járványszerű terjedésében jelentős szerepet tulajdonítanak az élelmiszeriparnak, a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek gyártóinak, a túlzottan is hatékony marketingkommunikációnak. Kutatásomban vizsgálom a gyermek- és fiatalkori elhízás felelőseinek szerepét és körét (állam, üzleti szektor, szülők, miko-, és makrokultúra, egyéni felelősségvállalás) keresve a leginkább felelősséggel bíró szereplőt.

  Kulcsszavak: gyermek és fiatalkori elhízás, marketing, magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszer


  Who is Responsible? – Review of Childhood Obesity

  There is no doubt that overweight and the health problems arising from obesity contribute to the decrease of both individual and social welfare. I should also mention the drastic increase of health expenses caused by overweight and obesity, because recently it has became the most pressing health and almost a non-financeable economic problem. Number of people is non-negligible who think that epidemic spread of obesity is significantly attributable to food industry, to producers of foods with high level of fat, salt and sugar, and to overdrew marketing communications. In my paper I examine the responsibility of different players (state, business sector, parents, micro- and macro culture, individual responsibility) and I looking for the most important influencing factor in process of childhood obesity.

  Keywords: childhood obesity, marketing, food with high level of fat, sugar and/or salt

 • Závecz Szilvia :

  Az európai jóléti államok többségének felépítése olyan múltban gyökerező társadalmi szerkezeten alapul, melyre stabilan fennálló kétszülős családok, magas szintű foglalkoztatás volt a jellemző. Napjainkban ezek a paraméterek jelentősen megváltoztak, az ehhez kevésbé alkalmazkodni tudó országok esetében pedig fokozatosan növekedésnek indult a gyermekszegénység. Egyes európai országoknál, mint hazánknál, ehhez a tendenciához az elöregedő társadalom problémája, a népesség fogyása is párosul.

  Kutatásom fő célja, hogy választ adjon a hazai újraelosztásnak arra a sarkalatos kérdésére, miszerint a gyermekes családokat támogató redisztribúciónál a népesedéspolitikai vagy a szociális szempontok élvezzenek nagyobb prioritást. Tanulmányomban a Pénzügyminisztérium által is használt legfrissebb, TÁRSZIM 2008-as mikroszimulációs modellel vizsgálom a családtámogatási rendszert.

  A kutatás során arra jutottam, hogy a jelenlegi családtámogatási formák közül egyedül a családi pótlék az, amely egyszerre népesedési és szociálpolitikai célokat is szolgál anélkül, hogy más társadalmi cél ellen hatna. A többi támogatás mindegyike ellenösztönzőleg hat vagy a szociál-, vagy a foglalkoztatás-politikára, ezért úgy gondolom, hogy esetükben a változtatás szükséges. A kapott eredményeim alapján megvalósítható korrekciókra teszek javaslatot.

  Kulcsszavak: családtámogatás, szociálpolitika, gyermekszegénység, népesedéspolitika


  From the Problem of Population Decline to Child Poverty: The Dilemmas of Domestic Family Support System in Hungary

  The structure of most European welfare states is based on such a past social construction, which can be characterized by two-parent families and high levels of employment. Nowadays these parameters changed significantly, in those countries which could not adapt these changes, started gradually to increase the child poverty. In some European countries, also in Hungary, this trend is combined with the aging society problem and the decrease of the population.

  The main purpose of my research is to respond the fundamental question of the domestic redistribution: the population policy or the social considerations must have higher priority in the redistribution system what supports the families with children. In my study I used the latest micro simulation model (TÁRSZIM 2008 – used by the Ministry of Finance) to examine the family support system.

  During my research, I concluded that the current forms of family support, only the family allowance, which is both a demographic and social policy by returning without any other social objective would run counter. Each other support have negatively affect in social or employment policy, so I think that they need to change.Based on my results I propose some corrections which could implement.

  Keywords: family support, social policy, child poverty, population policy