a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Tér és Társadalom21. évf. 3. sz. (2007.)

Tartalom

Címlap

 • Címlap0 [556.10 kB - PDF]EPA-02251-00028-0010

Tanulmányok

 • Beluszky Pál ,
  Sikos T. Tamás :

  A rendszerváltozás gyökeres fordulatot eredményezett a falusi településeket formáló folyamatokban is; a mezőgazdasági népesség arányának további csökkenése, a mezőgazdasági nagyüzemek többségének felbomlása, átalakulása nyomán a magángazdálkodás uralomra jutása, az alapellátás feltételeinek változása, a munkaerőpiac újrarendeződése átformálta a szocialista éra falvainak képét, társadalmát, földrajzi jellemzőit. E folyamat felmérését célozza e tanulmány, amelyben faktor- és klaszteranalízis segítségével kíséreltük meg kimutatni a 21. század elejének magyarországi falutípusait.

  Kulcsszavak: településformáló folyamatok; falutipizálás; Magyarország falutípusai

 • Barta Györgyi ,
  Kukely György ,
  Lengyel Balázs ,
  Ságvári Bence :

  Tanulmányunkban a multinacionális vállalatok K+F telephelyválasztásának, a K+F tevékenység kihelyezésének és kiszervezésének legújabb tendenciáit tekintjük át, bemutatva azokat a fejleményeket, amelyek lehetővé tették Magyarország és más fejlődő országok számára a nemzetközi K+F munkamegosztásba való bekapcsolódást. A tanulmány második részében a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a magyarországi K+F szerkezeti változásait elemezzük, hangsúlyt helyezve a multinacionális vállalatok tevékenységére, és az ennek következtében kialakuló duális K+F struktúrára.

  Kulcsszavak: kutatás-fejlesztés; multinacionális vállalatok; Magyarország; fejlődő országok

 • Tóth Géza ,
  Kincses Áron :
  Elérhetőségi modellek51-87 [2.61 MB - PDF]EPA-02251-00028-0040

  A hazai és nemzetközi szakirodalomban az elmúlt években meglehetősen sok igen értékes munka jelent meg az elérhetőség témakörében. Az egyes szerzők viszont az elérhetőség fogalmán mást és mást értenek, s ennek megfelelően vizsgálataikban is eltérő modelleket alkalmaznak. A tanulmány első felében az elérhetőségi modellekkel kapcsolatos fogalmakat mutatjuk be, majd az egyes modellek ismertetésére kerül sor. Végül a modelleket hasonlítjuk össze statisztikai módszerekkel, s felhívjuk a figyelmet alkalmazásuk sajátosságaira.

  Kulcsszavak: elérhetőség; közúti közlekedés; statisztikai modellek

 • Dobó Eszter :
  A globalizáció és a kreatív gazdaság felértékelődése89-102 [1.59 MB - PDF]EPA-02251-00028-0050

  Napjaink globalizálódó világában a kulturális és kreatív iparágak felértékelődésének lehetünk tanúi. A világgazdaságban tapasztalható szerkezetváltás a szellemi tőke, a kreativitás fokozott előtérbe helyezését vonta maga után. A produktív gondolkodás által létrehozható értéktartalmak azonban kulturális folyamatok eredményei. A kultúra előtérbe helyezése tehát gazdasági kényszerré vált a posztindusztriális társadalmak válságkezelési stratégiáiban, a versenyképesség fokozásában és egyben a társadalmi kohézió erősítésében.

  Kulcsszavak: globalizáció; kultúra; kreatív iparágak; szellemi tőke

Gyors ténykép

 • Uzzoli Annamária :

  A tanulmány célja a magyar egészségügy átalakítása intézményi és területi vonatkozású következményeinek bemutatása. A struktúraátalakítás során az új ellátási hierarchiában a kórházi kapacitások meghatározása régiók szerint történik, így a területi különbségek földrajzi értelemben is vizsgálhatóvá válnak. Az egészségügy működésében és felépítésében tapasztalható változások közép- és hosszú távon szolgálják a hazánkra jellemző egészségügyi egyenl őtlenségek mérsékl ődését és a konfliktusok megoldását.

  Kulcsszavak: egészségügyi rendszer; fekvőbeteg-ellátás; területi kapacitások; régió; egészségföldrajz

 • Ragadics Tamás ,
  Varga Ivett ,
  Füzesi Zsuzsanna :
  Civil együttműködések a kistelepülési színtereken117-128 [1.38 MB - PDF]EPA-02251-00028-0070

  A tanulmány egy, a rurális térségben, az egészség és életminőség fejlesztése terén tevékenykedő civil szervezetek körében készített (2006 novembere és 2007 áprilisa között végzett) felmérés eredményeit ismerteti. A kutatás a civil szervezetek közötti együttműködés motivációinak feltárására és a nonprofit szektor kisebb aktorai közötti szövetkezések minőségi jellemzésére, valamint a civilek és a helyi hatalom közötti viszonyrendszer elemzésére irányult.

  Kulcsszavak: civil szervezetek; civilek közötti együttműködés; egészségfejlesztés; helyi életminőség; helyi önkormányzatok

 • Hegyi Fatime Barbara :
  Marketingorientált városfejlesztés129-141 [1.43 MB - PDF]EPA-02251-00028-0080

  A tanulmány bemutatja mindazon tényezőket, amelyek hatékonnyá és eredményessé teszik a marketingorientált városfejlesztést. Mindehhez kidolgozza a marketingorientált városfejlesztés elméleti modelljét (MOVE), melynek helyes allcalmazása keretet biztosít a város vezetése számára a település versenyképességének kialakításához és növeléséhez a város piacon történő meelenítésén keresztüL A modell segítségével látható, hogyan kerül piacra a város, milyen vezetési szemlélettel és gyakorlattal valósítható meg egy olyan típusú településfejlesztési gyakorlat, amely a piaci igényeket sikeresen képes követni és szolgálni. Egy olyan alkalmazható elméleti modell kialakítása a cél a településfejlesztés területén, amelynek helyes alkalmazása hozzájárul a település versenyképességének kialakításához és fenntartásához.

  Kulcsszavak: városfejlesztés; marketingorientáció; versenyképesség; stratégia elemzés; fejlesztés; kommunikáció

Kitekintő

 • Gyuris Ferenc :
  A fejlettség regionális egyenlőtlenségei Kínában143-165 [2.01 MB - PDF]EPA-02251-00028-0090

  Az 1978-as gazdasági nyitás óta Kína dinamikus fejlődésnek indult, mára a világgazdaság legfontosabb szereplői közé lépett elő. Tanulmányunkban először azt vizsgáljuk, hogyan hatott ez a gyors növekedés a területi egyenlőtlenségek nagyságának, valamint térbeliségének alakulására. Ezt követően felvázoljuk, milyen fejlődési kilátásokkal rendelkeznek Kína tartományai, miben nyilvánul meg a Iconvergenciaklubosodás, valamint mindezek alapján milyen jövőbeli változások ígérkeznek az ország fejlettségi térszerkezetében.

  Kulcsszavak: regionális egyenlőtlenségek; Kína Williamson-hipotézis; nyugat—kelet ellentét; lconvergencia klubok

 • Ricz Judit :

  A világ népességének növekedése a következő negyedévszázadban szinte kizárólag a fejlődő országok városaiban fog koncentrálódni. A tanulmány a statisztikák tükrében vizsgálja a városi népesség növekedését, valamint annak városméret szerinti eloszlását 1950-től 2030-ig. A fejlett országokat használva referenciapontként hat speciális jellemzójét mutatjuk be a fejlődő országokban zajló urbanizációnak, és kiemeljük az óriásvárosokban való koncentrálódásra irányuló tendenciát. Végül értelmezzük az urbanizációs válságot, és illusztráljuk, mit jelent ez a gazdaságpolitika számára.

  Kulcsszavak: urbanizációs válság; fejlődő országok; első-városi dominancia; óriásvárosi koncentráció

 • Dická Janetta :

  A posztkommunista országok városainak belső térszerkezete eltérő módon változott az elmúlt évtizedekben. A marxista városfejlesztés Szovjetunióban kidolgozott mintája alapján az ipar igényei és a társadalmi egyenlőség megteremtése céljából formálták a városokat Az egyenlőség ideológiája a városok közti különbségek kialakulását is ellenezte. A kommunista diktatúrák bukásával a piaci viszonyok, a magántulajdon megerősödése és a politikai pluralizmus lett a fő alakítója a városok belső térszerkezetének. Az épített környezet sajátossága miatt az átalakulás lassú folyamat, de már láthatóak az eredmények. A belvárosok új funkciót kaptak, a népesség elkülönülése jövedelmi színvonaluk alapján felerősödött. A városok közti verseny miatt jelentős különbségek kezdenek mutatkozni mind az épített környezetben, mind a lakosok életkörülményeiben.

  Kulcsszavak: városszociológia; térszerkezet; posztkommunista országok

 • Mezei István :
  A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában197-215 [1.65 MB - PDF]EPA-02251-00028-0120

  A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi intézményrendszere a ftiggetlenség kikiáltása után gyors tempóban kezdett kiépülni. A legfőbb kényszerítő tényezőt az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentette. A legtöbb figyelmet a jogszabályok nemzetközi gyakorlatban elfogadott rendszerének átvétele, illetve a helyi viszonyokhoz való alkalmazása igényelte. A munka során be kellett kapcsolódniuk a környezetvédelem nemzetközi rendszerébe is. A környezetvédelem intézményi rendszerének kialakítása párhuzamosan zajlott az ország közigazgatási reformjával. Ennek során különítették el az államigazgatás és a helyiterületi önkormányzati szintet Az államigazgatás szintjén különféle intézmények jöttek létre az egyes környezetvédelmi szakfeladatok ellátására. Szabályozták a környezetvédelmi adatok nyilvánosságra kerülésének kérdését is.

  Kulcsszavak: Szlovákia; környezetvédelem; intézményrendszer

Tartalom, Szerzők, Információk