a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Tér és Társadalom21. évf. 2. sz. (2007.)

Tartalom

Címlap

 • Címlap0 [564.00 kB - PDF]EPA-02251-00027-0010

Tanulmányok

 • Mező Ferenc :
  Térelemzések a geopolitikában1-22 [1.90 MB - PDF]EPA-02251-00027-0020

  Manapság közhelynek számít azt állítani, hogy egy régi, haldokló és egy születendő új világrend kazötti átmenetben élünk. különböző felfogású elméletek sokasága próbálta már körvonalazni ezt az átmenetet, ebben igyekszik rendet teremteni a tanulmány. Kísérletek történtek a „rég" elmúlásának és az „új" születésének a felvázolására, melyek felvetik a geopolitika eltűnését A geopolitikát, mint leírási módot a már eltűnt — „antik" — világhoz kötik. A tanulmány bizonyságot keres arra, hogy a geopolitika nem tú'nik el, csak, mint oly sok minden újjászületik. A földrajz, mint tudomány egészén belül jelen van egy jól lehatárolható világ, amely a földrajzi tudás megalkotásának és felhasználásának kutatási problémáit veti fel különböző rendszerekben és helyeken. Ez az, amit „kritikai geopolitikaként" ismerünk. Az új geopolitikai gondolkodás számára fontos, hogy a politikát (a politikusokat) és a geopolitikát egymástól pontosan elhatárolja és ezzel egyidejűleg egymáshoz való viszonyukat tisztázza. Mit kell nyújtani az új geopolitikának? Az egyes szaktudományok csak adatokat, speciális részismereteket tudnak szolgáltatni. Az interdiszciplináris együttműködésben a szervezőmunka a geopolitikára hárul. Elengedhetetlen, hogy egy átfogó és valósághű képet alakítsunk ki a világról, alkotói és nem felhasználói oldalról.

  Kulcsszavak: geopolitika; politikai földrajz; posztmodern kapitalizmus

 • Koltai Zoltán :

  2004 év elején vette kezdetét az a reprezentatív kérdőíves kutatás, amely arra a kérdésre keresett választ, hogy milyen szempontokat részesít előnyben a magyar lakosság és vállalati szféra lakó-, illetve telephelyének megválasztásakor, melyik településeket és miért tartják versenyképesnek a magánszemélyek, illetve vállalatvezetők, melyek azok a központi települések, amelyeket valódi vonzásközpontolazak tartanak Magyarországon. A véleményünk szerint hiánypótló elemzés célja egy olyan értékelés biztosítása, amely a helyi döntéshozók számára hasznos információt jelenthet saját településük és térségük versenyképességének megítéléséhez, cmnak fokozásához

  Kulcsszavak: versenyképesség; telephelyi vonzerők; gazdasági központok

 • Gáspár Tamás :
  Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások43-54 [1.38 MB - PDF]EPA-02251-00027-0040

  A globalizáció és annak lényegéhez tartozó ellenárama, a lokalizáció előtérbe helyezte a mezo-szintet, ezzel a regionalizmust. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a stratégiai fejlesztésnek mennyire hatékony területe a régió. A fő következtetése az, hogy az egyéntől a globálisig terjedő társadalmi szerveződési szinteken a mezo-szint környékén a legkedvezőbb a jövő alakításának ereje és az ahhoz való alkalmazkodás viszonya, ezért a régió a fejlesztési stratégiáknak kiemelten eló'nyös területe lehet.

  Kulcsszavak: regionalizmus; mezo-szint; stratégia; fejlesztés; változás; jövő

 • Ágó Ferenc :

  A történelem során, a nemzetközi folyókon történő vízgazdálkodás többször bizonyult súlyos, államok közötti konfliktusforrásnak. A hidegháború végeztével, a nemzetek új típusú biztonságpolitikai doktrínáinak megjelenésével, egyre nagyobb hangsúlyt kapott a racionális környezetgazdálkodás, melynek hiánya a nemzetközi folyók esetében széles spektnamon hordozza magában a konfliktus lehetőségét. A szerző a lehetséges konfliktus alaphelyzeteket elemzi cikkében.

  Kulcsszavak: környezeti szűkösség; környezeti degradáció; nemzetközi vízkonfliktusok; környezet biztonság

 • Jász Krisztina ,
  Szarvák Tibor :

  A családon belüli erőszak obun negatív társadalmi jelenség, amebr élénken foglalkozt4a a közvéleményt, fokozott hírértékkel bír a médiában, vitákat generál a politika, a jogalkotás és a közvélemény szintén egyaránt A kutatási program egyes elemeinek végrehajtása érzékelhetően erősítette a rendőrkapitányság szakemberei és a szociális munkások közötti együttműködést, javította az intézmények közötti kommunikációt. Kialakultak azok a személyes kapcsolatok amelyek elengedhetetlenek a gyors és összehangolt közös cselekvéshez.

  Kulcsszavak: szakmaközi együttműködések; kistérségi szociális tervezés; családon belüli konfliktusok; társadalmi szerepek

Gyors ténykép

 • Keresztes László Lóránt ,
  Tótsimon Péter :

  A tanulmány Baranya megye esetében a településrendszer változása és a közforgalmú közösségi közlekedés fenntarthatósága közötti kapcsolatot tárgyalja. Szó esik az aprófalvas vidéki térségek lakosságának alacsony mobilitásáról, az egyéni közlekedés szerepéről, az elővárosi jellegű közlekedés jelentőségének várható növekedéséről, illetve ezekkel összefiggésben a közösségi közlekedés jövőbeni kihívásairól

  Kulcsszavak: közforgalmú közlekedés; településrendszer; Baranya megye

 • Kondor Attila Csaba :
  A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon95-108 [1.56 MB - PDF]EPA-02251-00027-0080

  A tanulmány az 1992-2006 közötti időszakban indított csőd- és felszámolási (fizetésképtelenség0 eljárások számának és a regisztrált társas vállalkozásokra vetített arányának (ftzetésképtelenségi arány) földrajzi jellemzőit vizsgálja. A tcmulmányban bemutaüuk a fizetésképtelenség területi dichotómiáit, lehatároljuk hazánk fizetőképesség szempontjából kedvezőtlennek minősíthető térségeit. Az írás végén a vállalkozássűrűségre és a fizetésképtelenségre vonatkozó adatok segítségével kísérlet történik a „társas vállalkozások terének" tipizálására is. A munka elsősorban leíró jellegű, mindemellett érdekes adalékként szolgálhat Magyarország rendszerváltozás utáni társadalmi-gazdasági folyamatainak komplex elemzéséhez.

  Kulcsszavak: fizetésképtelenség; csődeljárás; felszámolási eljárás; vállalkozások; területi egyenlőtlenségek; Magyarország

 • Csapák Alex :
  Az átalakuló Nagykovácsi109-116 [1.18 MB - PDF]EPA-02251-00027-0090

  A tanulmányban egy, Nagykovácsiban végzett lakossági kérdőíves felmérés legfontosabb eredményei jelennek meg. Nagykovácsi lélekszáma a szuburbanizációnak köszönhetően az elmúlt húsz évben majdnem megkétszereződött. A falu átalakult. A beköltözők és az őslakosok között ma jól dokumentálható szakadék tátong, mely legplasztilcusabban a faluról alkotott mentális kép tekintetében rajzolódik ki.

  Kulcsszavak: szuburbanizáció; Nagykovácsi zártkertek; mentális településkép

 • Ács Pongrác :

  Jelen tanulmány a hazai és a nemzetközi szakirodalomnak megfelelve a rendelkezésre álló és a szerző által gyújtött statisztikai adatokra hagyatkozva a hazai sport területi versenyképességét vizsgálja. A cikk középpontjában a többváltozós statisztikai módszerekre hagyatkozva a magyarországi sport területi versenyképességi rangsorának meghatározása áll. A tanulmány áttekinti a sport versenyképességére ható tényezőket, majd meghatározza a hazai területi sportklasztereket.

  Kulcsszavak: területi versenyképesség; sport; statisztika

Kitekintő

 • Anestis Fotiadis :

  A rurális turizmusfejlesztés és a tündérmesék között összefiggés van. A mesék ugyanis közelebb hozzák a gyerekeket a vidéki területekhez, ezáltal pozitívan befolyásolva őket a későbbi alternatív turizmusban való részvételük terén. Sokunk szerette meg a spenótot, miután megnézte a „Popey a tengerész" című mesét Ebben a cikkben arra próbálunk rávilágítani, miért és hogyan járul hozzá a mese az alternatív turizmus fejlődéséhez; másrészről pedig arra, miért és hogyan segíti az alternatív turizmus az embereket a képzeletbeli mesevilágok megjelenítésében.

  Kulcsszavak: Kulcsszavak: turizmusm; mese; Görögország

Vita

Könyvjelző

Beszámoló

Tartalom, Szerzők, Információk