a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Tér és Társadalom15. évf. 3-4. sz. (2001.)

Tartalom

Címlap

 • Címlap0 [564.96 kB - PDF]EPA-02251-00006-0010

Tanulmányok

 • Bernek Ágnes :

  Az utóbbi években a stratégiai földrajzi hely a globális szinten szerveződő transznacionális vállalatok egyik fontos fogalmává vált. E tanulmány kiemelten a stratégiai jelentőségű nemzetgazdaságokkal és az üzleti központokkal foglalkozik. Ez utóbbi külön figyelmet érdemel, hiszen Budapest 2000-ben Európa harmadik legjobb üzleti központjának minősült. A stratégiai földrajzi hely fogalma a virtuális térben is értelmezhető, s az „e-business" terén egyre jelentősebbé válik. Az „e-business" jövőjét valószínűleg a virtuális tér lehetőségei és valós tér adottságai közötti kölcsönös összefüggés illetve ellentmondás szabja meg.

  Kulcsszavak: stratégiai földrajzi hely; nemzetközi üzletpolitika; lokalizációs döntések; feltörekvő piacok; üzleti központok; e-business

 • Faragó László :
  Szeletek a tervezés mélyrétegeiből11-24 [1.48 MB - PDF]EPA-02251-00006-0030

  Jelen tanulmány a tervezéselmélet princípiumainak és dilemmáinak mélyrétegeiből ragad ki néhány szeletet, melyekkel a szerző a tervezéselmélet hazai megalapozásához szeretne hozzájárulni. Az alapkérdések tisztázását néhány episztemológiai és etikai megjegyzés vezeti be, majd a tervezés lényegét („szubsztanciáját”) és maximáit vázolja fel a szerző.

  Kulcsszavak: racionalitás; tervezés; tervezéselmélet; kommunikáció

 • Farkas Ferenc :

  A tudással megalapozott szellemi tőke versenyképes minőségének biztosítása, illetve e szellemi tőke sikeres hasznosítása a szervezeti célok elérése érdekében gyakran használt menedzsmenttevékenység a vállalati menedzsmentben. Kevésbé ismertek és használatosak ezek a megközelítések a térségi folyamatok menedzselésére, a tudás térségi összefüggéseinek feltárására és annak menedzselésére. Jelen tanulmány kísérletet tesz e kérdéskör vizsgálatára.

  Kulcsszavak: emberi erőforrás menedzsment; tudásmenedzselés; stratégia; kompetencia

 • Fekete Éva G. :
  Innovációk a kistérségi fejlesztésben39-53 [1.15 MB - PDF]EPA-02251-00006-0050

  A kistérségi fejlesztésben a folyamatos megújulóképesség erősítését célzó innovációs stratégiák jelentősége a tudás társadalma felé haladva különösen felértékelődik. Az innovációk és terjedésük a bottom-up fejlesztésben másként értelmezhető mint a hagyományos top-down fejlődési modellben. Épp ezért a kistérségek innovációs potenciáljának és innovációs stratégiáinak meghatározásában új szempontok és módszerek jelennek meg, melyekre úgy a helyi fejlesztőknek, mint a nemzeti és regionális területpolitikák kidolgozóinak figyelniük kell.

  Kulcsszavak: kistérség; bottom-up fejlődés; kistérségi innovációs potenciál; innovációs stratégia

 • Fleischer Tamás :
  Régiók, határok és hálózatok55-67 [1.39 MB - PDF]EPA-02251-00006-0060

  Jelen tanulmány a határok régión belüli funkcióiból indul ki, és azt taglalja, hogy e funkció betöltésében mi a hálózatok szerepe. Napjainkban a konkrét és az átvitt értelemben vett határok esetében egyaránt végbemegy egy eltolódás az éles adminisztratív határok alkalmazásától az elmosódott határok kialakulása irányába. A határövezet által ellátott kiegyenlítő, szűrő és gát szerep mellett egy karakteres térségi belső struktúra képes koherens módon szelektálni a kívülről érkező hatásokat.

  Kulcsszavak: régió; határ; hálózat; belső struktúra; kapcsolatok

 • Kovács Róbert :

  A szerző tanulmányában közlekedési szakemberek munkáinak, fogalomrendszerének bázisán kívánja multidiszciplináris megvilágításba helyezni a budapesti agglomeráció közlekedésének problematikáját. Elemzi a főváros és térsége közlekedésének, közlekedés-politikájának tényezőit, érdekeltségeit, elméleti és a térségre vonatkozó konkrét ismeretek ütköztetése révén a legfontosabb közlekedés-politikai konzekvenciák levonására törekszik.

  Kulcsszavak: budapesti agglomeráció; közlekedés; közlekedés-politika

 • Mező Ferenc :
  Közép-Európa fogalmi változása térben és időben81-103 [2.05 MB - PDF]EPA-02251-00006-0080

  Az elmúlt három-négy évben úgy tűnt mintha elcsendesültek volna a Közép-Európa körüli viták, megváltoztak a politikai struktúrák és perspektívák. Országot irányító pártok tűntek el a feneketlen süllyesztőkben, s Közép-Európa, mint a nagyhatalmak elleni „tiltakozási csatorna” elvesztette a jelentőségét. A NATO- és az EU-csatlakozás ténye és lehetősége elnyomta Közép-Európa intézményesített továbbszervezését, másrészt a kilencvenes években versenyfutás kezdődött Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország között a brüsszeli bebocsátó papírért. Ezzel szemben az alábbi egy évben a visegrádi gondolat újra felvetődött és a politikai elit újra aktivizálta magát e paradigma mellett, megint lehet hallani: „Mi közép-európaiak”. Éppen ezekből kiindulva, a tanulmány áttekinti a kezdetektől a mindig aktualizált, átpolitizált Közép-Európa-elképzeléseket és megpróbál következtetéseket levonni a közeljövőre, a lehetségesre, a szükségesre.

  Kulcsszavak: Közép-Európa; EU-csatlakozás; Mitteleuropa; geopolitika; politikai földrajz; Magyarország; NATO; kultúrföldrajz; kultúrkörök

 • Bognár Mária ,
  Imre Anna ,
  Mezei István :

  A tanulmány az Ózd—putnoki kistérség, mint válságtérség példáján mutatja be a humánerőforrás-fejlesztés szükségességét, fontosságát. Az emberi erőforrások átgondolt rendszerbe foglalt fejlesztése egy hátrányos helyzetű térség számára igen fontos. A tanulmány rámutat arra, hogy a vizsgált kistérség rendelkezik azokkal az intézményekkel, szervezeti formákkal, amelyek alkalmassá tennék összehangolt fejlesztési stratégia megvalósítására, azonban ehhez az oktatás-képzés és a munkaerőpiac szereplői közötti szorosabb együttműködésre lenne szükség.

  Kulcsszavak: humánerőforrás; humánerőforrás-fejlesztés; oktatás; képzés; válságtérség

Gyors ténykép

 • Buskó Tibor László :

  A cikk négy, ma már a főváros XVII. kerületét alkotó település — nevezetesen Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget és Rákoskeresztúr, vagy egyszerűbben: a „Rákosvidék” — 1872-től 1990-ig terjedő történetét vizsgálja meg, miközben kiemelt figyelemmel kíséri a fent említett községek és Budapest kapcsolatainak változásait. Amellett érvelünk, hogy Budapest és környékének kapcsolatrendszere felfogható egy olyan speciális centrum-periféria relációként, melynek kezdőpontját a funkcionális kapcsolatok észrevehető felerősödése, végpontját pedig a nagyvárosi centrumba való teljes — a legkülönbözőbb gazdasági, társadalmi és térszerkezeti dimenziókat magában foglaló — integráció jelöli ki, pontosabban fogja kijelölni, hiszen az integrációs folyamat egyelőre nem tekinthető befejezettnek.

  Kulcsszavak: centrum-periféria reláció; integráció; Rákosvidék

 • Barakonyiné Winiczai Klára :
  A sváb múlt nyomai Boly társadalmában147-160 [1.44 MB - PDF]EPA-02251-00006-0110

  Jelen cikk az 1998-2000 évek során Bólyban végzett empirikus felmérés tapasztalatait összegzi. A kutatás legfontosabb kérdésfeltevése az volt, hogy a baranyai német ajkú kisebbség központját képező Bólyban mekkora a magát németnek valló lakosság aránya, és a településnek egy válságövezetben tapasztalt prosperitása, lakosságának nagyobb polgárosodási hajlama összekapcsolható-e a sváb gyökerekkel?

  Kulcsszavak: Bóly; nemzetiségi identitás; nemzetiségi összetétel; sváb; magyar; svábok

 • Donát Kovács András :
  A Dél-Tisza-völgy lakosságának környezeti tudata161-179 [1.74 MB - PDF]EPA-02251-00006-0120

  Környezetünk fenntarthatóságának megőrzésében a társadalom gondolkodása alapvetően meghatározó lehet. Ahhoz, hogy az emberek környezethez való viszonyát megértsük és a környezetállapot javítását célzó megoldási lehetőségeket kidolgozzuk, nélkülözhetetlen a kulturális-mentális környezet megismerése. A Tisza folyó környezetének megújulása kapcsán, a társadalom környezeti értékekről alkotott tudati „vetületeinek” bemutatása ezért időszerű és fontos feladat.

  Kulcsszavak: környezeti rendszerek; településkörnyezet; kulturális-mentális környezet; környezeti tudat

Kitekintő

 • Bödy Pál :
  Pittsburgh (USA) városfejlesztési stratégiája, 1945-1990181-206 [2.13 MB - PDF]EPA-02251-00006-0130

  Pittsburgh város és térsége mint az amerikai nehézipar központja ismeretes. A második világháború után — a hagyományos nehézipar válsághelyzetének következtében — az USA-ban elsőként ebben a városban jött létre gazdaság és városfejlesztési program. A fejlesztést elsősorban a helyi ipari-pénzügyi vállalatok vezetői kezdeményezték, azonban a várós vezetősége is jó partnernek bizonyult. A tanulmány az 1945-1990 között elindított fejlesztési szakaszokat mutatja be, kiegészítve a fejlesztés eredményeinek, a város fejlődésének értékelésével.

  Kulcsszavak: Pittsburgh; városfejlesztés; gazdaságfejlesztés; technológia- és innováció-fejlesztés; public-private partnership

 • Raffay Zoltán :

  A tanulmány egy egyre jelentősebb szolgáltatási ágazat, a hívóközpontok kialakulásának okait, az azt lehetővé tevő tényezőket és az ágazat eddigi fejlődését mutatja be, kitérve a hívóközpontok lehetséges jövőbeli fejlődési esélyeire is. A szerző azt is vizsgálja, hogy a hívóközpontok eddigi telephelyi döntéseik során a regionális kiegyenlítődés irányába hatnak-e, avagy az erősebb gazdasági alappal rendelkező régiókba települnek-e, a már meglévő fejlettségbeli különbségeket erősítve.

  Kulcsszavak: hívóközpont; fejlett információs és kommunikációs technológia

Versenyképesség

 • Farkas Beáta ,
  Lengyel Imre :
  Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban231-252 [1.85 MB - PDF]EPA-02251-00006-0150

  Tanulmányunkban azt a folyamatot mutatjuk be, amelynek során az elmúlt évtizedben a versenyképesség az EU regionális politikájának egyik kulcsfogalmává, a kohézió alapvető eszközévé vált. Úgy véljük, hogy a versenyképesség felértékelődése jól érzékelteti az EU regionális politikájának bizonyos szemléletváltását. A területi kohézióban a méltányosság helyett inkább a hatékonyságra helyeződik a hangsúly, a homogénnek feltételezett régiók támogatását felváltja a térbeli koncentrációk (városok) preferálása, a területi különbségek korábbi sematikus megítélése egyre árnyaltabbá válik stb., amely változások a magyar regionális politikára is döntő hatással lesznek.

  Kulcsszavak: versenyképesség; kohézió; regionális versenyképesség; fenntartható gazdasági növekedés

Könyvjelző

Tartalom, Szerzők, Információk