a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Tér és Társadalom15. évf. 1. sz. (2001.)

Tartalom

Címlap

 • Címlap0 [555.25 kB - PDF]EPA-02251-00004-0010

Tanulmányok

 • Illés Iván :
  Régiók és regionalizáció1-23 [1.84 MB - PDF]EPA-02251-00004-0020

  A szerző tanulmányában a régiók kialakulását, a regionalizáció folyamatát elemzi az Európai Unióban és Magyarországon. Bemutatja a decentralizációs törekvések összefüggését a demokratikus döntési mechanizmussal.

  Kulcsszavak: régió; regionalizáció; decentralizáció; regionális politika

 • Bartke István :
  A területi egyensúlyok25-38 [1.45 MB - PDF]EPA-02251-00004-0030

  A területi egyensúlyi növekedés — nemzetközi fogalomhasználat szerint — a különböző régiók eltérő fejlettségi színvonalának közelítésére ható folyamat, vagyis a kevésbé fejlett területeknek a fejlettebb régiókét meghaladó ütemű növekedése. Ez a felfogás a területfejlesztési politika működési körét a gazdaságra szűkíti le. E hibaforrás megszüntetésére olyan modell készült, amely a koncepcióalkotásba szélesebb társadalmi szférákat is bekapcsol.

  Kulcsszavak: regionális politika; területfejlesztés; térmodellek

 • Barta Györgyi :

  Ez a cikk elsősorban azzal a céllal íródott, hogy felkeltse a területi kutatók figyelmét egy fontos, ezidáig alig vizsgált témára: a vállalati tulajdonviszonyok változásainak térbeli vonatkozásaira. E tanulmány a nagyvállalatokkal (mint a működő tőke legkoncentráltabb egységeivel) és azok térbeli elhelyezkedésével foglalkozik.

  Kulcsszavak: nagyvállalat; szerkezetváltás; működő tőke; innováció

 • Kiss János Péter ,
  Bajmócy Péter :

  Az Alföld területére az empirikus vonzáskörzet vizsgálatok mellett létjogosultsága van az elméleti úton lehatárolt vonzáskörzet vizsgálatoknak, így a gravitációs modelleknek is. A sajátos települési adottságok a mindennapi térkapcsolatokban és a kistérségi szintű vonzásviszonyok esetében egyaránt speciális problémákat okoznak. A valós vonzáskörzetek — ezt empirikus kutatások sora igazolja — igen összetettek, s ehhez hozzájárulnak az elérhetőségi viszonyokat jelentősen befolyásoló nagyobb folyók és közlekedéshálózati adottságok is. A modellek eredményeként sikerült lehatárolni az alföldi városaink elméleti vonzáskörzeteit, de emellett e lehatárolás számos következtetés levonására is lehetőséget nyújtott (vonzáskörzettel nem, vagy alig rendelkező városok, valamint valódi vonzáscentrumok körének meghatározása, statisztikai kistérségek és városi vonzáskörzetek összehasonlítása, centrumtérségek és perifériák meghatározása).

  Kulcsszavak: Alföld; településhálózat; gravitációs modell; vonzáskörzet

 • Egedy Tamás :
  A társadalmi kirekesztés és a lakótelepek91-110 [1.85 MB - PDF]EPA-02251-00004-0060

  A rendszerváltozás után az egyes lakótelepi generációk lakásai eltérő eséllyel indultak a lakáspiacon és léptek be a privatizációs folyamatba. A lakásárak szabályozó hatására a lakótelepek különböző generációinak népességében megindult egyfajta „letisztulási” folyamat, amelynek követeztében ezen generációknál — több kísérőjelenséggel együtt — egyre inkább felismerhető az egységes lakásosztályokká történő átalakulás folyamata.

  Kulcsszavak: lakáspiac; szegregáció; lakótelep

 • Baráth Gabriella ,
  Molnár Balázs ,
  Szépvölgyi Ákos :
  Területi egyenlőtlenségek a Közép-Dunántúlon111-129 [1.81 MB - PDF]EPA-02251-00004-0070

  Az 1990-es évek Magyarországán végbement gyors társadalmi-gazdasági változások következtében a területi egyenlőtlenségek jelentősen átstrukturálódtak. A folyamat különböző területeket más és más mértékben érintett. Az átalakulás egészét tekintve az átlagosnál kedvezőbb változásokat mondhat magáénak a Közép-dunántúli régió. Az összességében kedvező összetételű tényezők mellett azonban kisebb térségekben, belső és külső perifériákon a területi egyenlőtlenségek hosszabb távú stabilizálódása, bizonyos területeken pedig felerősödése várható. A régió dinamizmusának megtartása érdekében polarizáltabb fejlődés, a kialakult területi egyenlőtlenségek kezelése szükséges, egyrészt a versenyképesség egyes területeken történő javításával, másrészt az elmaradt területek további felzárkóztatásával.

  Kulcsszavak: Közép-Dunántúl; területi egyenlőtlenség; területi fejlődés; regionalizmus

Gyors ténykép

 • Bakucz Márta :

  A turizmus általános gazdaságélénkítő szerepének lokális érvényesüléséhez elengedhetetlen a keresleti piac igényeinek folyamatos követése, felmérése és elemzése annak érdekében, hogy hatékony tervezésre és cselekvési program összeállítására kerülhessen sor. A 2000 nyarán Pécsett, illetve Grazban végzett turista vendégkör felmérés tapasztalatait összegező tanulmány kísérletet tesz arra, hogy adaptálható osztrák módszerekre és eljárásokra hívja fel az érdekeltek — önkormányzati vezetők, a helyi turisztikai szakemberek, vállalkozók és a lakosság — figyelmét, amelyek az itthoni körülmények között hatékonyan működő városi turizmus kiépítéséhez vezethetnének, ezzel együtt a helyi gazdasági fejlődést is jelentős mértékben előmozdíthatnák. A témának az ad különös aktualitást, hogy — bár a Széchenyi Terv egyik fő fejlesztési célként jelöli meg a turizmust — kifejezetten a városi turizmus fejlesztésére a 2001-2002-re szóló Nemzeti Fejlesztési Terv nem irt ki pályázati lehetőségeket.

  Kulcsszavak: városi turizmus; vendégkör felmérés; idegenforgalmi marketingtervezés; városi turisztikai termékcsomag

 • Kiss Edit Éva :

  A tanulmány a kevésbé fejlett Közép-Tiszavidék négy községében (Sarud, Tiszakeszi, Tiszaszentimre, Újszentmargita) 1998-ban végzett kérdőíves felmérés tükrében mutatja be a rendszerváltozás után a falusi életkörülményekben (infrastruktúrális ellátottság, lakásviszonyok, lakások felszereltsége, jövedelmi helyzet, vásárlási szokások stb.) bekövetkezett változásokat: hogyan reagáltak azokra a háztartások és az egyének, s milyen stratégiákat alkalmaztak a fennmaradásuk érdekében.

  Kulcsszavak: Közép-Tiszavidék; rurális fejlődés; életkörülmények; rendszerváltozás

Kitekintő

 • Barsi Boglárka :

  A belga állam létrejötte óta jelentős transzformáción ment keresztül, melynek jelentősége nem is annyira az erősen központosított állam föderációs szerkezetűvé alakításában rejlik. Sokkal fontosabb volt annak a ténynek az elismerése, hogy Belgiumban két nemzet létezik, eltérő célokkal és törekvésekkel. A szerző tanulmányában azt kívánja bemutatni, hogy hogyan szolgálta az államreform a flamand-vallon konfliktus rendezését.

  Kulcsszavak: Belgium; szövetségi állam; flamand; vallon; devolúció

Könyvjelző

Könyvajánló

Tartalom, Szerzők, Információk