stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1982

Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv–magyar határ kialakulásáról (1918–1919). Századok 1982. 2. sz. 323–339.

Beke György: Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás 1982. 8. sz. 80–86.

Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttélésérôl. Bukarest 1982, Kriterion. 396 l.

Borbándi Gyula: Jászi Oszkár utolsó vállalkozása. Új Látóhatár 1982. 2. sz. 240–264.

Csoóri Sándor: Közérzet és nemzeti tudat. Itt-ott 1982. 4. sz. 6–12.

Dávid Gyula: "…a magyarság bennünk nem a jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához. Tiszatáj 1982. 3. sz. 30–37.

Dávid Zoltán: Magyarok – határaink mentén. Mozgó Világ 1982. 7. sz. 38–50.

Dávid Zoltán: A magyarul beszélôk száma. Magyar Nyelvôr 1982. 7. sz. 38–50.

Deák Ernô: Jugoszlávia nemzetiségi politikája. Ernest Petric egyetemi tanár nyilatkozata a Bécsi Naplónak. Bécsi Napló 1982. 3. sz.

Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésrôl. Alföld 1982. 8. sz. 41–54. Szakály Ferenc, Fügedi Erik, Kosáry Domokos, Hanák Péter, Diószegi István, Ormos Mária.

Domokos Pál Péter: Csángó-magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1982. 2. sz. 165–173.

Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj 1982. 8. sz.

Erdôdi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982, Somogy m. ny. 391–413.

Fábián Ernô: A tudatosság fokozatai. Bukarest 1982, Kriterion. 81 l. (Századunk)

Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi összetétele. Alföld 1982. 8. sz. 59–74.

Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetébôl. História 1982. 4–5. sz. 60–61.

Für Lajos: A magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely 1982. 2. sz. 76–83.

Für Lajos: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások. Valóság 1982. 1. sz. 34–46.

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920–1949). = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982, Somogy m. ny. 515–534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Glatz Ferenc: Kérdések etnikumról, nemzetrôl a 20. század végén. História 1982. 4–5. sz. 34–36.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982. 463–513.

Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés. História 1982. 4–5. sz. 38–39.

Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között. Földrajzi Közlemények 1982. 2. sz. 89–106.

Hegyi Béla: A Vigília és a magyar szellemi élet. A külföldi magyarság és a Vigília. Itt-ott 1982. 3. sz. 12–18.

Illyés Elemér: Az emberi jogok és a romániai magyarság. Katolikus Szemle 1982. 3. sz. 262–268.

Illyés Gyula: Ki a magyar? Bp. 1982, Magvetô 64. (Gondolkodó Magyarok)

Katus László: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében 1850–1918. História 1982. 4–5. sz. 18–21.

Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezôi. Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez. Tiszatáj 1982. 6. sz. 39–47.

Kende János: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom. História 1982. 4–5. sz. 22–26.

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Forrás 1982. 12. sz. 1–9.

Kosáry Domokos: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésrôl. Alföld 1982. 8. sz. 41–54.

Kosáry Domokos: Nemzeti problémák az 1848 elôtti Magyarországon. História 1982. 4–5. sz. 11–12.

Kovács Kálmán: Bethlen Gábor erdélyi országgyűléseinek törvényalkotása. Jogtudományi Közlöny 1982. 1. sz. 45–53.

Kôvágó László: A délszláv államtól Jugoszláviáig. História 1982. 4–5. sz. 48–51.

Kôvágó László: A KMP a revízióról és a nemzetiségi kérdésrôl (1936–1942). Párttörténeti Közlemények 1982. 2. sz. 48–80.

Kreisky, Bruno: Az ausztriai népcsoportok a kelet-nyugati politika elôterében. Bécsi Napló 1982. 3. sz. 1.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982. 3. sz. 458–482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982. 4–5. sz. 58–59.

Márton Imre: A nemzeti identitás történelmi alakváltozásai. Bp. 1982, MTA. Szociológiai Intézet. 15 l.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982. 4–5. sz. 63–69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982. 4. sz. 22–29.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar nemzetiség porladása. Katolikus Szemle 1982. 2. sz. 173–181.

Ölvedi János: Népszámlálás Szlovákiában. Hová lett két év alatt 24 000 magyar? Bécsi Napló 1982. 2. sz. 1.

Ölvedi János: A történelmi mitoszok útvesztôjében. Néhány megjegyzés a magyar–szlovák együttélés nyomorúságának okairól. Új Látóhatás 1982. 2. sz. 143–161.

Pomogáts Béla: Épülô hidak. Magyar–román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945–1948. Tiszatáj 1982. 9. sz. 45–51.

Raffay Ernô: A magyarországi Román Nemzeti Párt az elsô világháború végén. Tiszatáj 1982. 6. sz. 47–55.

Rottler Ferenc: Ipolyi Arnold a nemzetrôl és a nemzetiségrôl. = A magyar politikai és jogi gondolkodás történetébôl. XVIII–XIX. század. Szerk. Kovács Kálmán. Bp. 1982, ELTE. (Jogtörténeti Értekezések 12.)

Ruffy Péter: A magyarságtudat zavarairól. Műhely 1982. 1. sz. 3–7.

Sipos Péter: Területi, népességi és gazdasági változások Magyarországon 1920. História 1982. 4–5. sz. 51.

Szabó Károly–É. Szôke István: Adalékok a magyar–csehszlovák lakosságcsere történetéhez. Valóság 1982. 10. sz. 90–94.

Szakály Ferenc: Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésrôl. Alföld 1982. 8. sz. 41–54.

Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? História 1982. 4–5. sz. 5–7.

Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897–98-ban. = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982, Somogy m. ny. 415–444. (Baranyai levéltári füzetek 28.)

Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982, Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

Szűcs Jenô: A középkori Magyarország népei. História 1982. 4–5. sz. 3–5.

Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870–1899). = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982, Somogy m. ny. 445–462.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége a német nemzetiség körében (1919–1931). Párttörténeti Közlemények 1982. 4. sz. 63–105.

Tilkovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. História 1982. 4–5. sz. 31–33.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: a "kiegyenlítés". Századok 1982. 4. sz. 760–792.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat – eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román–magyar megbékélésrôl.) Levéltári Közlemények 1982. 1. sz. 95–110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982. 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982. 4. sz. 718–742.

Wellmann Imre: Ujjátelepülés a török világ után. História 1982. 4–5. sz. 8–11.

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945–1948). Vasi Szemle 1982. 3. sz. 421–438.

1983

Ács Zoltán: Vázlatok a burgenlandi magyarságról. Alföld 1983. 4. sz. 61–68.

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Bp. 1983, Akadémia. 292. Bibliogr. 265–292.

Baka András: Egy liberális jogállamkoncepció (Eötvös József) nemzetiségi vonatkozásai. Jugtudományi Közlemények 1983. 5. sz. 311–317.

Baka András: A nemzeti-nemzetiségi kérdés és az állami szervezés Eötvös József politikai gondolkodásában. Állam- és jogtudomány 1983. 2. sz. 245–270.

Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésrôl. Világosság 1983. 8–9. sz. 528–536.

Bodor György: Az 1562 elôtti székely nemzetiségi szervezetrôl. Történelmi Szemle 1983. 2. sz. 281–305.

Boda Gábor: Szerb katonák az 1848–49-es honvédseregben. = Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb–magyar kapcsolatok körébôl (1848–1849). Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 153–165. – Ua. Hadtörténelmi Közlemények 1981. 1. sz. 105–116.

Botlik József: A hűség ôrhelyén. A pozsonyi irodalmi szemle huszonöt évérôl. Napjaink 1983. 9. sz. 24–28.

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítô tevékenysége Baranyában (1947–1948). = Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983, Somogy m. ny. 595–614. – Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után (1849–1867). Szeged 1983, Szegedi ny. 49 l. (Iradalomtörténeti dolgozatok 151.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Detela, Lev: A kétnyelvűség problémája. Bécsi Napló 1983. 5. sz.

Duran, Teofik: Tájékoztatás a Horvát SZK Szábora a nemzetiségek alkotmányos jogai megvalósítására vonatkozó határozatainak végrehajtásáról. Eszék községek közössége területén. = Horvátországi Magyarok Évkönyve 5. köt. Eszék 1983, H.M.S. 40–53.

Fehér István: A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez. Bp. 1983, Akadémia 73. l. Bibliogr. 71–73. (Nemzetiségi füzetek 4.)

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld 1983. 3. sz. 37–57.

Für Lajos: A nemzetiség-magyarság-tudomány múltja. Tudománytörténeti áttekintés. Műhely 1983. 3. sz. 18–31.

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945–1949. = Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983, Somogy m. ny. 557–593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése. Világosság 1983. 8–9. sz. 520–527.

Gáll Ernô: Mikó Imre – a nemzetiségi jogász. = Gáll Ernô: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983, Magvetô. 402–429.

Gáll Ernô: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983, Magvetô. 525 l.

Gavralovic, Slavko: A jugoszláv történetírás a vajdasági 1848–49-es forradalomról. = Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb–magyar kapcsolatok körébôl (1848–49). Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 72–93.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. = Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983. 392–439.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. Irodalmi Szemle 1983. 1. sz. 30–38.

Hamza András: A közösség palásttalan papja: Illyés (Gyula). Itt-ott 1983. 3. sz. 13–25.

Hoóz István: Baranya megyében élô német és délszláv lakosság nemzetiségi tudatának alakulásáról. Demográfia 1983. 2–3. sz. 315–329.

Hoóz István: A nemzetiségi tudat lépcsôfokai. Élet és Tudomány 1983. 41. sz. okt. 14. 1286–1288.

Illyés Elemér: Erdély: egy vállalkozás távlatai. Katolikus Szemle 1983. 1. sz. 99–108.

Illyés Elemér: Jövôkép jóslások nélkül. Katolikus Szemle 1983. 4. sz. 384–387.

Illyés Elemér: Valami elindult Erdélybôl. Katolikus Szemle 1983. 1. sz. 69–73.

Joó Rudolf: Az etnikai konfliktusok okai és jellemzôi. A nemzetiségi viszonyokat meghatározó tényezôkrôl. Külpolitika 1983. 3. sz. 73–85.

Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában. Világosság 1983. 8–9. sz. 540–548.

Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Bp. 1983, Akadémia. 77 l. Bibliogr. 73–77. (Nemzetiségi füzetek 5.)

Kende János–Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870–1910. Történelmi Szemle 1983. 2. sz. 238–254.

Kerecsényi Edit: A Mura menti horvátok házassági kapcsolatai. = Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982–1983. Zalaegerszeg 1983, Zalaegerszegi ny. 243–257.

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg 1983, Zalai ny. 369 l. (Zalai Gyűjtemény 20.)

Király Ernô: Nemzetiségi jog – nemzeti tulajdon. Jogtudományi Közlöny 1983. 1. sz. 50–53.

Kocsis Károly: A Vajdaság nemzetiségi képének száz éve (1881–1981). Bp. 1983, MTA Földrajz Kutató Intézete. 60–76. (Területi kutatások 6.)

Kós Károly: Kiáltó szó. Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához (1921). = Kós Károly: "Kôböl, fából házat … igékbôl várat." In memoriam Kós Károly 1883–1983. Bp. 1983, Magvetô. 87–97.

Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben. Kritika 1983. 9. sz. 11–12.

Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830–1843). Századok 1983. 5. sz. 1061–1096.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élô nemzetiségek az úrbér rendezés elôtt. = Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983, Somogyi ny. 367–391. – Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekrôl. Kritika 1983. 6. sz. 7–8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. = Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848–1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 65–71.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A CSEMADOK harmincnégy éve. Katolikus Szemle 1983. 1. sz. 74–85.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983. 1. sz. 48–61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983, Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32–34. oldalon.

Sebestyén Sándor: A földért és a nemzetiségi jogokért folyó küzdelem összefonódása. Békés megyei adatok a Horthy-korszakból. Békési Élet 1983. 2. sz. 233–235.

Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása. Kritika 1983. 3. sz. 15–19.

Solymár Imre: Regionális mentalitás és történeti életmodell a völgyi sváboknál. Dunatáj 1983. 2. sz. 61–70.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. = Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 10–53. – Ua. Századok 1977. 4. sz. 681–723.

Szabó Miklós: Magyar nemzetfelfogások a 20. század elsô felében. Mozgó Világ 1983. 4. sz. 50–60.

Szántó Miklós: Magyarság és etnikai azonosulás. Világosság 1983. 8–9. sz. 555–560.

Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Tanulmány. Bp. 1983, Kossuth. 137 l.

Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938–1944. = Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983, Somogy m. ny. 441–556. – Ua. Baranyai Művelôdés 1983. 3. sz. 76–85.

Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban. Jogtudományi Közlöny 1983. 3. sz. 129–135. – Ua. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál, Révész Tamás. Bp. 1983, Akadémia. 281–294.

Tilkovszky Lóránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája. Századok 1983. 5. sz. 1097–1102.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980. 2. sz. 201–228. – Ua. Baranyai Művelôdés 1983. 3. sz. 72–75.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világháború idôszakában. Párttörténeti Közlemények 1983. 4. sz. 45–83.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. = Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb–magyar kapcsolatok körébôl (1848–1849). Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 135–147.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. = Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb–magyar kapcsolatok körébôl (1848–1849). Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983, Akadémia. 148–152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983. 2. sz. 177–184.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret