stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

1994. elsô negyedév

Ács Zoltán (szerk.) 1994. Együtt élô népek a Kárpát-medencében. Bp. Auktor. Ágh Attila (szerk.) 1994. The Emergence of Central European Parliaments: The First Steps. Bp. Hungarian Centre of Democracy Studies.

Antall József 1994. Modell és valóság. 1-2 köt. Bp. Athenaeum.

Bede Rita (szerk) 1994. Fogyatkozó illúziók. Arcok és korrajzok. Bp. Figyelô.

Bibó István 1994. Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Bp. Katalizátor Iroda. (Holocaust könyvek 1.)

Bródi András 1994. Kompország ezredfordulója. Bp. Pesti Szalon; Szombathely: Savaria Universitas Press. (Átiratok.)

CDU - a folyamatos kormányerô a változó Németországban. 1994. Bp. Batthyány Lajos Alapítvány. (Tájékoztató füzetek 3.)

Csepeli György 1994. A meghatározatlan állat. Bp. EGO School.

Dénes Béla 1994. Ávós világ Magyarországon. Bp. Kossuth. (Utánnyomás.)

Eötvös József 1994. Történeti és állambölcseleti művek 1. (Az 1848-iki forradalom története - Müncheni vázlat.) Bp. Argumentum. (Kritikai kiadás.) 

Elek István 1994. Advent, és aminek el kellett jönnie. Bp. Pesti Szalon. (Pesti Szalon Napló.)

Enyedi György (szerk.) 1993. Társadalmi-területi egyenlôtlenségek Magyarországon. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Fábián Ernô 1994. Az értelem keresése. Bp. Századvég. (Pro mino-ritate könyvek.)

Földes György-Hubai László (szerk.) 1994. Parlamenti képviselô-választások, 1920-1990. Tanulmányok. Bp. Politikatörténeti Alapít-vány. (Magyarország XX. századi választási atlasza.)

"A franciaországi változásokra." A jobbközép pártok (RPR-UDF) kormányon.1993. Bp. Batthyány Lajos Alapítvány. (Tájékoztató füze-tek 2.)

Fukuyama, Francis 1994. A történelem vége és az utolsó ember. Bp. Európa.

Garber, Larry-Bjarnlund, Eric C. (szerk.) 1994. A demokrácia új határvidékei. Választások Közép-Kelet-Európában, 1990. Bp. National Democratic Institute for International Affairs.

Gombár Csaba-Hankiss Elemér-Lengyel László-Várnai György (szerk.) 1994. Kormány a mérlegen, 1990-1994. Bp. Korridor Politikai Kutatások Központja. (Korridor kötetek.)

Gyurgyák János (szerk.) 1994. Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Bp. Századvég.

Háy János (szerk.) 1994. Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. Bp. Atlantisz. (Kísérletek.)

Horváth M. Tamás-Peterdi Gábor 1993. Új változatosság. Politikai keretek és gazdálkodási stratégiák az önkormányzatokban. Bp. Helyi Demokrácia és Újítások Alapítvány.

Izsák Lajos-Kun Miklós (szerk.) 1994. Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948. Bp. Századvég.

Izsák Lajos 1994. Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár. (Pannónia Könyvek.)

Karsai László-Molnár Judit (sajtó alá rend.) 1994. Az Endre-Baky-Jaross per. Bp. Cserépfalvi; Könyvkereskedelmi Kft.

Kéri László (összeáll., szerk.) 1994. Békési László. Bp. Századvég. (Politikusportrék.)

Kéri László (összeáll., szerk.) 1994. Orbán Viktor. Bp. Századvég. (Politikusportrék.)

Kossuth Lajos 1994. Írások és beszédek 1848-1849-bôl. Bp. Európa.

Krausz Tamás 1994. Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások. 1989-1994. Bp. Cégér.

Lengyel László 1994. Magyar alakok. Bp. 2000-Pénzügykutató.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jegyzôkönyvei, 1957-1989. 1989 évi jegyzôkönyvei 1-2. 1994. Bp. Magyar Országos Levéltár. (Forráskiadványok.)

Marx - ma. Tudományos űlésszak. 1993. Bp. Magánkiadás. (Z-füzetek 50.)

Kurtán Sándor-Sándor Péter-Vass László (szerk.) 1994. Magyarország Politikai Évkönyve 1994. Bp. Demokrácia Kutatások Magyar-országi Központja.

Mészáros József-Szakadát István 1994. Választási eljárások, választási rendszerek. Bp. BME Szociológiai Tanszék. (Műhelytanulmá-nyok 2.)

Mill, John Stuart 1994. A szabadságról. Bp. Századvég-Readers International.

Németh György (szerk.) 1994. Államéletrajzok. Aristotelés, Hérak-leidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Atti-kos írásai a görög államokról. Bp. Századvég. (Századvég Könyvtár: Történelem.)

Novak, Michael 1994. A demokratikus kapitalizmus szelleme. Lengyel László elôszavával. Bp. General Pr.

Szalai Erzsébet 1994. Útelágazás. Hatalom és értelmiség az állam-szocializmus után. Bp. Pesti Szalon; Szombathely: Savaria Universitas Press. (Átiratok.)

Thurnher, Armin 1994. Beszélgetések Franz Vranitzkyval. Bp. Kossuth.
 
 

1994. második negyedévÁgoston Vilmos (szerk.) 1994. Autonómia. Kihívás és vagy megoldás. Bp. Ferenczy K.

Arday Lajos-Németh György (szerk.) 1994. Jobbközép pártok Észak- és Közép-Európában. Bp. Batthyány Alapítvány

Avineri, Shlomo 1994. A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei. Bp. Századvég (Századvég könyvtár. Történe-lem.)

Bálint Éva, V. 1994. Rendiség a romokon. Vélekedések a rend-szerváltás éveibôl. Bp. Pesti Szalon.

Bánfalvy Csaba 1994. Szebb idôkre várva. Munkanélküliség és munkanélküliek Magyarországon az 1990-es években. Bp. Gyógypeda-gógiai Tanárképzô Fôiskola.

Bayer József-Deppe, Rainer (Hrsg.) 1993. Der Schock der Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Belohradsky, Václav 1994. A kapitalizmus és a polgári erény. Po-zsony: Kalligram. (Dominó zsebkönyvek.)

Bendl Júlia 1994. Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Bp. Scientia Humana. (Scientia Humana. Filozófia.)

Bibó István 1994. Demokratikus Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból. Bp. Magvetô.

Bodáné Páhok Judit-Cseresznyés János-Vánkosné Tímár Éva 1994. A kisebbségek jogai Magyarországon. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Borthi László 1994. Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990.) Kronológia. Bp. História; MTA Történettudományi Intézet (Historia könyvek. Kronológiák, adattárak.)

Bodzahán István-Szalay Antal (szerk.) 1994. A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Bp. Pelikán.

Bozóki András-Sükösd Miklós 1994. Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Bp. Cserépfalvi.

Bozóki András-Seres László-Sükösd Miklós (összeáll.) 1994. Anarchizmus ma. Bp. T-Twins.

Dahrendorf, Ralph 1994. A modern társadalmi konfliktus. Bp. Gondolat.

Feitl István 1993. A bukott Rákosi. (Rákosi Mátyás 1956-1971 között.) Bp. Politikatörténeti Alapítvány. (Politikatörténeti füzetek 4.)

Flores, Eduardo R. 1994. Mocskos háború. Bp. Bereményi.

Fülöp Mihály 1994. A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerzôdés (1947). Bp. Héttorony.

Gáthy Vera (szerk.) 1994. Leltár 2. Bp. MTA Társadalmi Konf-liktusok Kutató Központja. (Disputa könyvek 4.)

Geertz, Clifford 1994. Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Bp. Századvég. (Századvég könyvtár. Antropológia.)

Gergely Ágnes 1994. Közép-Európa ígéret volt. Bp. Balassi.

Gombár Csaba-Hankiss Elemér-Lengyel László-Várnai György (eds.) 1994. Balance. The Hungarian Government, 1990-1994. Bp. Korridor. Centre for Political Research.

Göncz Árpád-László György-Wisinger István 1994. Beszélgetés az elnökkel. Bp. Pesti szalon.

Gulácsi Ferenc-Rytkó Emília-Szabó Lászlóné (összeáll. és szerk.) Országgyűlési választások. Bp.: Belügyminisztérium Kiadó. (Választási Füzetek 12.)

Habermas, Jürgen 1994. Válogatott tanulmányok. Bp.: Atlantisz. (Kísértések.)

Halmai Gábor 1994. A véleményszabadság határai. Bp.: Atlantisz. (East-European non-fiction.)

Kamenec Iván 1994. Az elsô Szlovák Köztársaság (1939-1945.) Bp.: Aura.

Kaplen, Karel 1994. Csehszlovákia igazi arca, 1945-1948. Pozsony: Kalligram. Kasza László Metamorphosis Hungariae, 1989-1994. Kasza László interjúi. Bp.: Századvég.

Kéthly Anna 1994. Szabadságot Magyarországnak. Írások, beszédek, tanúságtétel a magyar szabadságért a száműzetésben. Bp. Kéthly Anna alapítvány.

Kiss J. László (szerk.) 1994. Európai határok - európai stabilitás. Bp. Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete.

Kovács Ernô (szerk.) 1994. Diktatúrából a demokráciába. A politikai rendszerváltás Heves megyében. Eger: Eszterházy Károly Tanár-képzô Fôiskola.

Kulin Ferenc 1994. A tét. Interjúk, esszék a nemzetrôl és a rend-szerváltásról. Bp. Bagolyvár.

Kurtán Sándor (Hrgs.) 1993. Vor der Wende. Politisches System, Gesellschaft und Reformen in Ungarn der achtziger Jahre. Wien-Köln-Gratz: Böhlauer Verlag.

Kusy Miroslav 1993. Szlovák vagyok, szlovák leszek. Pozsony: Kal-ligram.

Nagy Miklós (szerk.) 1994. Magyar külpolitika, 1956-1989. Történelmi kronológia. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság.

Nehéz-Posony István 1994. Macerás jogállam. Bp. Aura.

Petschnig Mária Zita 1994. Örökségtôl örökségig. Bp. Századvég.

Pokol Béla 1994. A magyar parlamentarizmus. Bp. Cserépfalvi.

Pomogáts Béla 1993. Az idô fölött. Bp.

Pomogáts Béla 1994. A negyedik esztendô. Bp. Balassi.

Pölöskei Ferenc 1994. A köztársasági eszme története Magyarországon. Bp. Cégér.

Schöpflin Aladár 1994. Egy apolitikus elmélkedései. Bp. Század-vég; Nyilvánosság Klub. (Ars Scribendi.)

Seifert Tibor (összeáll.) 1994. Magyar történeti kronológia, 1971-1990. A függelékben 1992-ig. Bp. IKVA.

Shklar, Judith N. 1994. Montesquieu. Bp. Atlantisz. (Mesteriskola.)

Sokcsevits Dénes-Szilágyi Imre-Szilágyi Károly 1994. Déli szomszédaink története. Bp. Bereményi.

Sorel, Georges 1994. Gondolatok az erôszakról. Bp. Századvég. (Századvég könyvtár. Politikai gondolkodók.)

Szalai Erzsébet 1994. A civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Munkástanács 1989-1993. Bp. T-Twins.

Szegvári Katalin 1994. Egyenleg avagy egy politikai gyilkosság anatómiája? Bp. Pesti Szalon.

Szôke Domokos 1994. Nemzet, középosztály, reform. Tanulmányok. Debrecen: Csokonai.

Tallár Ferenc 1994. Korlátozott szkepszis. A kommunikatív racionalitás elméletéhez. Bp. T-Twins; Lukács Archívum (Alternatívák.)

Tamás Gáspár Miklós 1994. Másvilág. Politikai esszék. Bp. Új Mandátum.

Tôkéczki László (szerk.) 1994. Magyar konzervativizmus - hagyomány és jelenkor. Bp. Batthyány Alapítvány

Urbán Aladár 1994. Köztársaság az újvilágban. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Varga László 1994. Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950-1956-ról. Bp. Cserépfalvi; Budapest Fôváros Levéltára.

Vermes Miklós 1994. Tisza István. Bp. Századvég. (Századvég biográfiák.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret