stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1922

Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelme. Bp. Oriens Nemzetközi Könyvkiadó és Terjesztô Rt. 1922. 159 l.

1925

Balogh Arthur: Kisebbségjogok és azok védelme Romániában. Lugos, Magyar Kisebbség 1925/7.sz.

1928

Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme.(A kisebbségi szer-zôdések és a békeszerzôdések alapján) Berlin, L. Voggenreiter Vg., Magyar Osztály, 1928. 329 l.

A népkisebbségi törvény tervezete. (Tornya Gyula) Cluj-Kolozsvár, az Erdélyi Magyar Néppárt kiadása 1928. 31 l.

1930

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete (a békeszerzôdések és más nemzetközi egyezmények értelmében.) Bp. 1930 MTA 432 l.

1940

Jakabffy Elemér: Tervezet a "kisebbségi törvény" javaslatához. Lugos, Magyar Kisebbség 1940. I. 6. 67 l.

1944

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Kolozsvár, Minerva Rt. 1944. 300 l.

1945

Balogh Edgár: Hármas kis tükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni ta-nulságok. (Cikkgyûjtemény). Bp. 1945. Magyar Élet 316 l.

Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar vi-szony utolsó száz éve. Bp. 1945. Officina. 160 l.

Demeter János: A nemzetiségi kérdés a Duna-völgyében és a Szovjet-unióban. Kolozsvár, 1945. M. Népi Szöv. 55 l.

1946

Agárdi Ferenc: A svábok bejövetele. A németek szerepe Magyaror-szágon Szent Istvántól napjainkig. BP. 1946. Faust. 288 l.

Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946. Szikra. 45 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerû áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946. 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Tár-sadalmi Szemle 1946. 1. sz. 52-58 l.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946. Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozs-vár 1946. Erdély 8 l.

Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Kolozsvár 1946. Minerva ny. 32 l. (Jog- és közigazgatástudományi értekezések 5.)

Gombos László: A magyarság nyelvrokonainak kultúrélete a Szovjet-unióban. Társadalmi Szemle 1946. 1. sz. 62-65.

Horváth József: A romániai magyarság és a választások. Fórum. 1946. dec. 365-369.

Kassai Géza: A Szovjetunió nemzetiségi politikája. Bp. 1946. Athe-neum ny. 106. l. (térkép)

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. 1. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1900-1918. Bp. Gergely R. 188. l.

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és ter-vezetek tükrében (1790-1908). = A Dunatáj. (Szerk.) Radisics Elemér Bp. 1946. Gergely R 1. köt. 158-320.

Molnár Erik: Zsidókérdés Magyarországon. Társadalmi Szemle. 1946. 5. sz. 326-334.

Szabó Imre: A csehszlovák kisebbségi rendszer változásai. Valóság 1946. 6-9 sz. 14-35.

Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940-1944) Bp. 1946. Egyetemi ny. 42. l.

Szenczei László: A magyar-román kérdés. Történeti és politikai tanul-mány. Bp. 1946. Officina. 199. l.

Vigh Károly: A magyarországi szlovákok településének történetébôl. Társadalmi Szemle 1946. 7. sz. 544-547.

1947

Angyal Endre: Magyarok és csehek. = Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947. Officína. 84-103.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társa-dalmi Szemle 1946. 1. sz. 65-68.

Csuka Zoltán: Magyarok és szerbek. = Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947. Officina. 133-143.

Dobossy Imre: A magyar-csehszlovák lakosságcsere közigazgatási problémái. Pénzügyi és Közigazgatási Szemle 1947. 545-550.

Eckhart Sándor: Zsidóság és nemzetiség. Vigilia 1947. 1. sz. 17-24.

1948

Arató Endre: A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom elôtt (1845-1848). Századok 1948. 1-4.sz. 208-234.

Benedek Marcell: Nemzeti érzés. Bp. 1948. Vajna-Bokor. 48. l. (Balas-sa könyvtár 5.)

Blagojevics Dusán: A jugoszláv-magyar szerzôdés jelentôsége. Déli Csillag 1948. 1. sz. 13-15.

Csuka Zoltán: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1948. 1. sz. 30-31.

Gerôné Fazekas Erzsébet: Az 1849-es és 1868-as nemzetiségi törvény összehasonlítása a történelem haladó erôinek szempontjából. Száza-dok. 1948. 1-4. sz. 283-312.

Imre György: Nemzeti kisebbségek és emberi jogok. Pénzügy és Köz-igazgatás 1948. 328-331.

Kéki Béla: Balcescu és a magyarok. 7 Magyarok. 1848. 510-515.

Kemény G. Gábor: Az 1886. évi magyar-szerb közeledés és a Magyar Légió története. Déli Csillag. 1848. 9. sz. 292-298.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi béketervezetek 1848-ban. Tiszatáj 1948. 7-8. sz. 313-318.

Kemény G. Gábor: Magyar-jugoszláv közös múlt. Valóság 1948. 6. sz. 491-493.

Kemény G. Gábor: Magyar-szerb kapcsolatok két "ismeretlen" évtize-de (1850-1870) Déli Csillag 1948. 2-3. sz. 100-106.

Szabó Imre: 1848-49 és a nemzetiségi jogok. Jogtudományi Közlöny 1848. 393-396.

Tóth Zoltán I.: A magyar-román szövetség kérdése 1848-ban. Száza-dok 1948. 1-4. sz. 252-282.

Tóth Zoltán I.: A nemzetiségi politika három éve a demokratikus Ro-mániában. Bukarest 1948. Nemzetiségi Minisztérium 34. l.

1949

Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 1949. Állami Kiadó. 109. l.

Kassai Géza: A Szovjetunió és a kisnépek. 3. bôv. kiadás. Bp. 1949. Új Mandátum Könyvek. 33. l.

1951

Kemény G. Gábor: Iratok Mocsáry Lajos karánsebesi mandátumainak történetéhez. Századok. 1951. 3-4 sz. 486-524.

1952

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 1. köt. Bp. 1952. Tankönyvkiadó 919 l.; 2. köt. Bp. 1956. Tankönyvk. 967 l.; 3. köt. Bp. 1964. Tankönyvk. 717 l.; 4. köt. Bp. 1966. Tankönyvk. 749 l.; 5. köt. Bp. 1971. Tan-könyvk. 739 l.

Tóth Zoltán I: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. = Em-lékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Szerk. - -. Bp. 1952. Akadémia 249-340.

Tóth Zoltán I: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája. MTA Tár-sadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleménye. 1952. 1. sz. 69-91.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret