stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Eskütétel az önrendelkezésre

A bukaresti Parlament magyar tagjainak (12 RMDSZ-szenátor és 27 RMDSZ-képviselô) ünnepélyes fogadalomtétele 1992. október 25-én Kolozsvárott, oly sok magyar történelmi esemény színhelyén, a Szent Mihály templomban:

Én,..................., Románia Parlamentjének népünk akaratából megválasztott tagja, hitünk és egyházaink, országunk és magyarságunk egyetemes közösségében, a mai napon elkötelezem magam közképviseleti munkám, közérdekû szolgálatom és feladataim hûséges teljesítésére választóim akarata és érdekei szerint.

A hazai és általánosan érvényes nemzetközi törvényes rend, a jogosság és a demokrácia keretei között szent hivatásomnak fogom tekinteni és minden erômmel fogom segíteni országunk épülését, a köz javának szolgálatát, a társadalmi és nemzeti megbékélés és a demokra-tikus jogállamiság megvalósítását.

Hû magyarként szolgálni fogom népemet, mely bizalmával felha-talmazott, hogy érdekeit képviseljem, harcoljak teljes egyenjogúságá-ért, közösségi jogaiért és szabadságáért, küzdjek fennmaradásáért, melynek egyetlen szilárd biztosítéka a belsô önrendelkezés.

Minden erômmel azon leszek, hogy országunkban és térségünkben egymásra találjanak és megbékéljenek a különbözô nemzetek, népi közösségek és vallási felekezetek.

Isten engem úgy segéljen!


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret