stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Ideiglenes Intézô Bizottságának kiáltványa

Testvérek!
Polgártársak!

Megalakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség - a romániai magyarság nemzetiségi közképviseleti és érdekvédelmi szervezete. Tagjai sorába léphet országunk minden magyar nemzetiségû állampolgára. Demokratikus hagyományainkhoz híven Szövetségünk helyi és területi szervezetekre épül.

Kinyilvánítjuk, hogy magunkévá tesszük a Nemzeti Megmentési Front - az államhatalom egyetlen törvényes szerve - programját. Ennek politikai, gazdasági és kulturális megújhodási céljait elfogadjuk, és feltétel nélkül támogatjuk felhívását a frissen kivívott szabadság, demokrácia és nemzeti egyenjogúság védelmére és megvalósítására.

Ebben a felelôsségtudatra kötelezô pillanatban hazánk összes állampolgárával együtt a legfontosabb[nak] a népi forradalom gyôzelmének stabilizálását véljük, és felhívunk mindenkit: támogassa a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának, országunk hadseregének, az egész népnek erre irányuló erôfeszítéseit, vegyenek tevékenyen részt bennük. Ez létérdeke és kötelessége minden állampolgárnak nemzetiségi különbség nélkül, s ugyanakkor a demokratikus kibontakozás elôfeltétele.

Tisztelettel és gyásszal hajtjuk meg fejünket a népi forradalom minden áldozata - románok, magyarok, németek és más nemzetiségûek - elôtt, akik önfeláldozásukkal arra figyelmeztetnek: csak együtt, egymást tisztelve teremthetünk értelmes emberi életet ezen a földön.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ideiglenes Intézô Bizottsága megkezdte a szervezést, programja kidolgozását és természetesen a kapcsolatok kiépítését a Nemzeti Megmentési Front Tanácsával. Ezt a feladatkört addig látja el, amíg a megfelelô idôben sorra kerülô országos kongresszuson megválasztjuk Szövetségünk rendes Intézô Bizottságát.

Felhívjuk a romániai magyarságot falusi, községi, városi és megyei szervezeteink megalakítására. Meggyôzôdésünk, hogy szövetségünk minden testületében olyan tisztviselôket választanak, akik rátermettségükkel, erkölcsi magatartásukkal, közösségünkhöz való viszonyulásukkal kiérdemlik ezt a bizalmat. A megalakult szervezetek építsék ki kapcsolataikat minden helyi és területi demokratikus szervezettel, a Nemzeti Megmentési Front helyi tanácsaival.

Célunk, hogy szoros együttmûködésben más demokratikus szervezetekkel biztosítsuk nemzetiségünk közösségi jogainak tiszteletben tartását, valamint a tényleges gyakorlásukhoz szükséges intézmények és testületek létrehozását.

Az Ideiglenes Intézô Bizottság új nemzetiségi Statútum kidolgozását kezdeményezi. A tervezetet az újonnan választandó demokratikus parlament elé terjeszti megvitatás és törvényerôre emelés végett.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság önrendelkezési jogának elvi alapján áll, mindazzal együtt, ami ebbôl következik. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jogaink érvényesítését a szabad demokratikus Románia területi épségének és szuverenitásának tiszteletben tartásával kívánja elérni.

Ennek értelmében szükségesnek tartja:

- A nemzetiségi képviselet biztosítását a törvényhozásban, az államigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, közösségünk választotta, illetôleg jelölte személyek által, akik a nemzeti kisebbségünk bizalmát élvezik.

- Anyanyelvi oktatási hálózat kiépítését az óvodától a tudományegyetemig, önálló szakfelügyelettel és irányítással.

- A magyar nemzetiség saját mûvelôdési és tudományos intézményeinek mûködését és létesítését.

- A közigazgatásban és igazságszolgáltatásban a magyar nyelv használatát szabályozó és biztosító törvényes intézkedések kidolgozását.

- Nemzetiségügyi Minisztérium létrehozását, valamint a szükséges nemzetiségi képviselet biztosítását az államigazgatás központi és helyi szerveiben.

- Kollektív nemzetiségi jogaink alkotmányos szavatolását, s ezek biztosítását a törvényekben, a végrehajtási utasításokban és a gyakorlatban.

A romániai magyarság méltányosnak és természetesnek tartja, hogy fenntarthassa és ápolhassa kapcsolatait a magyar nemzet más részeivel; ez a jog elmélyíti állampolgári hûségünket a szabad, demokratikus Románia iránt. E jog alapján építeni kívánjuk a román és magyar nép közötti együttmûködést, minthogy a romániai magyar nemzeti kisebbséget kultúrája, történelme, hagyományai elválaszthatatlan szálakkal fûzik a magyar nemzethez.

Abban a hitben közöljük Kiáltványunkat a romániai népforradalmat teljes erejükkel támogató polgártársainkkal, hogy a kiáltványunkban foglaltak alapján, a román néppel és országunk többi nemzeti kisebbségével összefogva, a kölcsönös megbecsülés és megértés alapján szabad jövônket építjük.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Ideiglenes Intézô Bizottsága nevében
Domokos Géza

Bukarest, 1989. december 25.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret