a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón11. évf. (2007.) 3-4. sz.

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [7.37 kB - HTML]EPA-02002-00028-0010

Versek

Emlékezés

Tanulmány

 • 2006 márciusában európai, kanadai és egyesült államokbeli egészségügyi szakemberek egy csoportja találkozott Trento-ban (Olaszország), hogy megvitassák az európai gyermekgyógyászati palliatív ellátás aktuális helyzetét. A csoport a Nemzetközi Találkozó a Gyermekek Palliatív Ellátásáért, Trento (International Meeting for Palliative Care in Children, Trento [IMPaCCT]) (lásd 1. táblázat) nevet viseli, támogatja a Maruzza Lefebvre d'Ovidio Alapítvány (Róma), a Livia Benini Alapítvány (Firenze) és a Gyermekek Fájdalommentességéért Egyesület (No Pain for Children Association; Trento).

  A szakemberek a háromnapos találkozó során összehasonlították a különböző országokban működő gyermekgyógyászati palliatív ellátást, definiálták a gyermekgyógyászati palliatív ellátás fogalmát, egyezségre jutottak a legjobb gyakorlat terén, és azonosították a minimum standardokat. Ennek eredményeként megszületett egy európai dokumentum, amely megfogalmazza és definiálja az élettartamot korlátozó, illetve terminális betegséggel élő gyermekek ellátásának standardjait. Az IMPaCCT ajánlása, hogy e standardokat vezessék be minden európai országban.

 • Schaffer Judit :

  Hipotézisem szerint a marketing szemléletű vezetés jelentősen hozzájárul a hospice ellátást végző szolgálat sikerességéhez és a hospice szellemiség elterjedéséhez. Ahogy a betegellátásban törekszünk a minőségi munkára, szakmai protokollok szerint, esetmenedzsmentet alkalmazva tervezzük és szervezzük az ellátást, úgy a cégvezetésben is tudatosan tervezett, szervezett, kontrollált módon kell működnünk. Folyamatosan elemezni, értékelni és tökéletesíteni kell vezetési stratégiánkat is, hogy az állandóan változó körülmények között is kiegyensúlyozottan dolgozhassunk, és hosszútávon működőképesek tudjunk maradni.

  Tanulmányomban a saját hospice szolgálatunk indítása és működése során szerzett hospice és marketing tapasztalataim alapján szeretném a két terület kapcsolatát és sajátosságait bemutatni, vagyis marketing szemszögből elemzem a hospice ellátást és hospice szemszögből értelmezem a marketing munkát.


  Hospice marketing. Presenting a service-level model

  According to my hypothesis the marketing-approach management contributes significantly to successful services provided by hospice care and the spread of hospice mentality. The way we aspire to provide quality services in hospice care according to professional protocol, and plan and organise health provision by applying case management, in similar way we need to adopt conscious planning, organisation and control also in management. We are to examine, evaluate and improve our management strategies on a regular basis in order to be able to work evenly under ever changing circumstances and to be able to sustain our range of activities on the long run.

  In my study I would like to present the relationship and characteristics of hospice and marketing based on my experiences gained in the course of setting up and operating our hospice service. I analyse hospice care from marketing point of view, and I interpret the marketing work from the aspect of hospice.

 • Zana Ágnes :

  Jelen tanulmányunkban a vizuális média jelenségeit vizsgáljuk, mert hipotézisünk szerint ezek az orgánumok erősen befolyásolják az emberek értékítéletét, és használatuk a legelterjedtebb ma Magyarországon. Főként a gyermek- és fiatalkorú népesség van kiszolgáltatott helyzetben, elsősorban számukra működnek mintaként a filmekben látottak. Mivel a mai médiában a halál és a haldoklás ábrázolása kiemelt szerephez jutott, szerettük volna megvizsgálni, hogyan alakítja halálról való elképzelésünket, halálhoz való viszonyunkat a média.


  Death and dying in visual media - How is our image of death shaped by the media?

  In our study we examine the visual media phenomena, because we hypothesise that the media has a great impact on the value judgement of people, and their use are widespread in Hungary today. The most vulnerable population is the youth, children and young adults, who are exposed to the values conveyed by the media, and who regard film scenes as models. As the representation of death and dying has received a prominent role in the media nowadays, we aimed at analysing how the media shapes our ideas related to death and attitude to death.

 • Molnár Mária Magdolna :

  Számos tanatológiai szakírás jelent már meg, amely hangsúlyozza, hogy a gyermekekkel beszélni kell a halálról. Felvilágosításuk azért is fontos, mert modern társadalmunk nem készít fel a halál természetes voltának elfogadására. Napjainkban a gyerekek többnyire az erőszakos halállal szembesülnek. Polcz Alaine szerint a halál megértésében és a gyász feldolgozásában segíteni kell a gyereknek, mert a feldolgozatlan veszteségek gátolhatják a fejlődését. A halállal kapcsolatos ismereteket régen a gyermek rítusok által tanulta meg, látott haldoklót és halottat is. Mivel Erdélyben kevés tanulmány foglalkozik a témával, ezért tűztem ki célul ezen téma vizsgálatát.

  Dolgozatom célja: a kisiskolások halálképénék vizsgálata, kutatási módszerként pedig a gyermekrajzok analízisét választottam. A halálhoz való viszony a vizsgált populációban átalakulóban van, noha a hagyományok és a neveltetés még fontos szerepet töltenek be, de a média szerepe fokozatosan növekszik a gyermekek életében. Kutatásom arra az eredményre vezetett, hogy a marosvásárhelyi kisiskolások többsége még tisztában van a halottal kapcsolatos rítusokkal, azonban már a média nyújtotta erőszakos halálkép is hatást gyakorol rájuk.


  Analysis of drawings as a psychodiagnostic tool to survey the image of death of pupils

  Numerous thanatology papers were published that emphasise the importance of speaking to children about death. Making children acquainted with the facts of death is significant also because our modern society does not prepare us for the acceptance of death as a natural phenomenon. Nowadays children are mainly faced with the notion of violent death. According to Alaine Polcz adults must assist and encourage children in order to facilitate their understanding of death and to be able to process their grief, because unprocessed grief may hinder their development. In the past children acquired their death related knowledge with the help of rituals, they saw the dying and they saw dead people. There are few papers dealing with this issue in Transylvania, therefore I decided to closely examine the death-related attitudes.

  The aim of my paper: examining the image of death among pupils, and as research method I chose to analyse the drawings of children. The attitude to death in the studied population is in the process of change. Traditions, upbringing and education still have an important role in children's life, however, the role and the influence of the media is increasing. According to the results of my research the majority of pupils in Marosvásárhely are still aware of the rituals related to the dead, however, the portrayal of violent death furnished by the media has a significant impact on them, too.

Adattár

 • Kürti László :
  Halál és identitás az emigrációban110 [236.69 kB - PDF]EPA-02002-00028-0080

  A magyar emigrációban élők magyarságtudatával már több tanulmány foglalkozott. Ebben az elemzésben olyan interjúkat mutatunk be, melyekben az emigráció vezető emberei, művészei, papjai, tudósai vallanak a halállal, temetéssel kapcsolatos nézeteikről.


  Issues of death and identity among Hungarian emigrants

  There are several studies that have already dealt with the sense of Hungarian identity among Hungarians living abroad. In this paper we are presenting interviews with leading personalities such as artists, priests, scientists living as emigrants, who share their views related to death and funerals.

 • Summary [12.46 kB - HTML]EPA-02002-00028-0090