a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón8. évf. (2004.) 1-2. sz.

Tartalom

 • Dr. Hegedűs Katalin :
  Előszó [7.70 kB - HTML]EPA-02002-00020-0010

Versek

Tanulmány

 • Singer Magdolna :

  A tanulmány egy AIDS betegségben szenvedő fiatalember és egy - mentálhigiénés tanulmányokat folytató - hospice önkéntes két éve tartó segítő kapcsolatát kíséri végig. Az írás bemutatja a kapcsolatban kialakult nehézségeket, a támogatás során elkövetett hibákat, ugyanakkor nyomon követi a segítőnek és a segített személynek a minden nehézség ellenére megmutatkozó fejlődési útját. A tanulmány gyönyörű példája annak, hogy mekkora ereje van a Carl Rogers nyomán megismert hatótényezők egyikének: a feltétel nélküli elfogadásnak. Ennek a kitartó és folyamatos elfogadásnak köszönhetően e gyermekkorától kezdve szeretetet és elfogadást nélkülöző fiatalembernek javult az egészségi állapota, nőtt önelfogadása és mások iránti szeretete, valamint az alkotó írás eszközével elkezdődött egy folyamatos örömöt nyújtó, kreatív tevékenység, amely az önfeltárás, öngyógyítás további lehetőségévé vált. Írásaiból részleteket is olvashatunk a tanulmányban.


  Double development. Introduction of the helping support of a young man suffering from AIDS-disease

  The study shows over the helping relationship of a young man suffering from AIDS-disease and a hospice volunteer - studying mental health care - that has been lasting for two years. The paper demonstrates the difficulties that aroused within the relationship, the mistakes that were taken during the supporting work but in the same time it follows the developmental route of both the helper and the helped one that became obvious in spite of all the difficulties. The study is a beautiful example of how strong is one of the effecting factors introduced by Carl Rogers: unconditioned acceptance. Due to this enduring and continuous acceptance, the health condition of the young man who has been destitute of love and acceptance since his childhood became better and his self-acceptance has improved. Moreover, with the tool of creative writing an activity has started which provides him with continuous joy and became the possibility of self-exploration and self-curing. We can also read parts of his writings in the study.

 • Papp Zsolt :

  A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről, az ápoló személyzetről és betegtársairól vall sok humorral, öniróniával és bátor őszinteséggel.


  Cogitation upon death, my physicians and my companion in distress

  The author of a hard life, living in a homeless shelter continuously threatened by his AIDS-disease confesses upon death, his fears, nursing staff and fellow invalids with a lot of humor, self-irony and brave honesty.

 • Szicsek Margit :

  A foglalkozási deformációval, a pszichológiai immunkompetenciával, a munkahelyi légkörrel, a munkahelyi stressz-forrással és a mentális védelemmel foglakozó tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyben illetve minden olyan munkahelyen, ahol a dolgozók a szakmai tudásukon túl a saját személyiségükkel is dolgoznak, számolni kell a pszichés elfáradás, telítődés, a foglalkozási deformáció jelentkezésével. A szerző krónikus betegeket ellátó kórházi illetve szociális otthoni betegosztályokon folytatott vizsgálatot (100 fő ápoló) a kiégettségi mutató és pszichológiai immunkompetencia közötti összefüggés keresésének módszerével, s elemezte statisztikailag a kapott eredményeket. Azoknál a dolgozóknál, akiknél a kiégettségi mutató magasabb volt, a pszichológiai immunkompetencia bizonyos értékei eltértek az átlagtól. A külföldi vizsgálatokkal (U.S.A., Németország) egybehangzólag arra a megállapításra jutott, hogy nem a munkából adódó stressztényezők okozzák a legnagyobb veszélyt a vizsgált területen, hanem a munkahelyi légkörnek van döntő jelentősége. Védettséget a dolgozók mentális állapotának folyamatos karbantartása adhat, így az eredmények alátámasztják, hogy sürgető és jogos igény van a pszichológus szakember mentálhigiénés tevékenységére a magyar egészségügy számos területén.


  Relations of burn-out and psychological immune-competence in nursing work

  The aim of the study dealing with occupational deformation, psychological immune-competence, workplace milieu, workplace stress-sources and mental protection is to draw our attention to the fact that in health care - and in every workplace where the workers work with their own personalities besides their professional knowledge - psychological exhaustion, saturation and occupational deformation need to be considered. The author performed her investigations in hospital wards and special nursing homes dealing with chronic patients (100 nurses) with the method of searching for the relationship between burn-out index and psychological immune-competence and the results were statistically analyzed. At those workers having a higher burn-out index some values of immune-competence altered from average. In conformity with foreign studies (USA, Germany) she came to the point that the greatest danger doesn't rise from stress factors of the work itself in the field of interest but workplace milieu has a decisive significance. Protection can be achieved by continuous maintenance of the workers' mental health and thus the results demonstrate that there is an urgent and justified need for the presence of psychologists in various fields of Hungarian health care.

 • Szemkó Zsófia :
  A hospice munka, mint az „énfejlesztés" eszköze132 [100.51 kB - PDF]EPA-02002-00020-0060

  Gondoltunk-e már arra a hospice-béli munkánk során, hogy ki miért van itt? Hogy kerültünk ide, miképp tekintünk a munkánkra? Foglalkozásként, amiért fizetést kapunk, vagy hivatásként? Ha hivatásként, akkor kinek, mi okoz benne örömöt? Több éves hospice munkám során egyre jobban tudatosul bennem, hogy számomra nagyon fontos a tanulás. Tanulni a betegektől, a családtagoktól, okulni a helyzetekből, hogy ne a saját káromon kelljen tanulnom, hanem a látott pozitív mintát építsem bele az életembe. A munkámban a betegeim sorsa kapcsán látom, „nem kell sietni". Elgondolkoztunk-e vajon az Idő fogalmán, hogy mit jelent? Akár azon, hogy nekünk mennyi időnk van, s mi a fontos? Fel kellet-e állítanunk értékrendet a munkánk során? El tudjuk-e dönteni, hogy mi a fontos az életünkben, változott-e a rangsor azóta, hogy itt dolgozunk?


  Hospice work as a tool for „self-development"

  Have we ever thought during our work in hospice about why this and that person is there? How did we get here and what do we consider our work? As a job for which we receive salary or as mission? If as a mission then what makes this and that person happy? During my many years long hospice work I become more and more conscious that learning is very important for me. To learn from patients and families, to draw a lesson from situations for not to learn from my own mistakes but to internalize the sawn positive example in my life. In relation to the patients' lot I can see in my work that „there's no need to hurry". Have we ever thought of the concept of Time, of what does it mean? Either on how much time do we have and what is important? Have we ever needed to make a scale of values during our work? Can we decide what is important in our lives and whether the scale of values has changed since we work here?

 • Békés Vera A. :
  A félelem megszelídítése - A rettegéskezelés elmélete136 [169.70 kB - PDF]EPA-02002-00020-0070

  A Rettegéskezelés elmélete szerint az ember alapvető igénye az önfenntartás, ezért halandóságának tudata rettegéssel tölti el. Annak érdekében, hogy mulandósága és létének esetlegessége feletti aggodalmát csillapítsa, magáévá teszi a kultúra nyújtotta világképet, amely a valóságot stabilnak és állandónak mutatja, és ez által a szimbolikus és/vagy szó szerinti halhatatlanság lehetőségét biztosítja, továbbá olyan értékelési normákat nyújt, amelyek alapján önmagát is megítélheti. A Rettegéskezelés elmélete szerint a magas önértékelésű személyek úgy érzik, hogy megfelelnek a kulturális normáknak, és ezáltal valamilyen módon képessé válnak a halhatatlanságra. Így a kultúra nyújtotta világszemlélet, és ezen belül a megfelelő önbecsülés védelmet nyújt a halál tudata okozta szorongás ellen.


  Taming Fear - The Theory of Handling Fright

  According to the Theory of Handling Fright subsistence is a basic human claim therefore awareness of being mortal fills us with horror. In order to alleviate concerns upon transience and our existence's eventuality we internalize the world concept provided by our culture that shows reality as stabile and constant thus provides with the possibility of immortality and also renders norms of valuation that we can use to evaluate ourselves as well. According to the Theory of Handling Fright people with high self esteem feel that they meet the cultural norms and thus they are able to become immortal in some way. Therefore world concept provided by the culture and appropriate self esteem within this renders protection against anxiety caused by awareness of death.

 • Summary [13.56 kB - HTML]EPA-02002-00020-0080