a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón7. évf. (2003.) 4. sz.

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [7.94 kB - HTML]EPA-02002-00019-0010

Novella

Tanulmány

 • Kovácsné Török Zsuzsa ,
  Szeverényi Péter :

  Onkológiai osztályon dolgozva ma már egyre inkább törekszünk arra, hogy elősegítsük a beteg munkába, a társadalomba történő visszakerülését. Ugyanakkor a betegség, a kezelések következtében megváltozott családi kapcsolatokkal, a felmerülő szexuális problémákkal szinte alig foglalkozunk. Pedig nap, mint nap tapasztaljuk: a bizonytalanság, a félelem és a szorongás rányomja bélyegét a beteg egész gondolkodásmódjára és társas életére is. Amikor a betegség a nemi szerveket érinti, ez közvetlenül is hat a szexualitásra. Betegeinknek erről nagyon nehéz beszélnie, hiszen a rák és az intimitás külön-külön is tabu. Ez a két téma így együtt olyan kettős gátat jelent, amelyet a beteg külső segítség nélkül nem tud átlépni. A szerzők összefoglalást adnak a nemi szerveken előforduló rákos megbetegedésekhez társuló hangulatzavarokról, szexuális funkciózavarokról, gyakoriságukról. Annak érdekében, hogy csökkenthessük a szexuálisan teljesen inaktív populáció arányát, a személyzetnek kell megtenni az első lépést a rákbeteg szexuális problémáiról szóló nyílt beszélgetés felé. A közlemény ebben is segítséget kíván nyújtani, bemutatva a hatékony preventív szexuális tanácsadás elemeit.


  In the mirror of our losses: disposition disorders and sexual disorders in oncology patients

  Working at an oncology ward we do more and more endeavor today to promote the patient's fitting back to work and society. In the same time we barely deal with family relationships that can be altered by the disease and with emerging sexual problems. Nevertheless we see every day: uncertainty, fear and anxiety leave their marks on the patient's way of thinking and on his/her social life as well. When the disease affects genital organs this takes an effect directly on sexuality. It is very difficult for our patients to talk about it since cancer and intimacy are taboos even separately. These two topics together form a double obstacle which the patient can not overtake without outer assistance. The authors provide with a syllabus on disposition disorders and sexual function disorders that accompany cancer diseases affecting the genital organs and about their frequency. In order to reduce the ratio of sexually totally inactive population the professional staff has to make the first step towards opened discussion of sexual problems among cancer patients. The article wishes to provide with help in this as well by introducing the elements of effective preventive sexual counseling.

 • Sipiczki Veronika :

  A tanulmány - reprezentatív mintavétel alapján - a hazai aktív hospice ellátást biztosító intézetekben dolgozó munkatársak közérzetére vonatkozó felmérés eredményeit teszi közzé, mely alapján világosan kirajzolódik az a kép, amely e kollektívákat jellemzi. Vizsgálat alá vonja a képzési lehetőségek elérhetőségeit, a rá vonatkozó igény nagyságát, a dolgozó és a szervezet informális viszonyát, a munkahely légkörét, a dolgozók közérzetének biztosítását a munkahely és a munkatársak részéről. Kitér a hierarchikus viszonyok jelenlétére, jelentőségére, a dolgozóknak a munkájukkal szemben érzett felelősségtudatára, etikai, önbecsülési szintjére, s azt is górcső alá veszi, hogy a munkahely-változtatás gondolatának felmerülését milyen okok vezérelhetik. Összességében a felmérés eredményei pozitív képet mutatnak a magas etikai színvonal, a munkaszeretet, a sok nehézséggel küzdő egészségügyi rendszer ellenére a munkájukhoz ragaszkodó dolgozók tekintetében, viszont néhány olyan problémakörre is rámutat (pl. a képzési rendszerrel kapcsolatos igények, a túlterheltség, az anyagi megbecsülés hiánya stb.), amelyre megoldást találni a közeljövő feladata lesz.


  Workers' general condition's survey among people working in hospices

  The study - based on representative sampling - publishes the results of the survey concerning the general condition of those working in institutes in Hungary that provide active hospice care, and which gives the clear image that characterizes these collectives. It examines the availability of training possibilities, the extent of the need for those, the informal relationship between the worker and the organization, the atmosphere of the workplace, the assuring of workers' general condition by the workplace and the co-workers. It touches upon the presence and importance of hierarchic relationships, the workers' sense of responsibility for their work, the level of their self-esteem, and it also examines which reasons can lead to the thought of workplace-shifting. Overall, the results of the survey show a positive image concerning high ethical level, love of the job and the workers who are wedded to their job in spite of the health care system's many difficulties. However it points out some problems (e.g. needs concerning the education system, overburdening, lack of financial esteem, etc.) that should be solved in the near future.

 • Debrődi Gábor :

  A tanulmány az orvostörténelem egy olyan kevésbé ismert területét tárgyalja, mely az akut életveszélyben lévő betegek sürgősségi betegellátásáról és a mentéstörténet magyarországi fejlődéséről, korszakairól szól. A 18. század második felétől egyre gyakoribbá váló helyszíni „élesztések" kapcsán már megjelent - a kor technikai felkészültségének megfelelően - a légútbiztosítás gyakorlata. De ami ennél is fontosabb: a kor felismerte az életmentés törvényi és morális kötelezettségét, valamint a kor egyes kiválóságai kísérleteket tettek az egyszerűbb emberek egészségügyi tömegoktatásának bevezetésére. A 19. században a lélegeztetési technikák egész sora látott napvilágot, az újraélesztés a hazai és nemzetközi orvosi gyakorlat részévé kezdett válni. Az újraélesztési protokollok mellett a század végén és a 20. század elején kifejlesztetett lélegeztetési eszközök szintén fontosak, mert ezek - még ha kisebb hatékonysággal is történő - alkalmazása hozzájárult az eszközök gyakorlati kivitelezésének tökéletesítéséhez. Az igazán forradalminak nevezhető újítások már a II. világháború utáni időszakra, az 1950-es évek második felére tehetőek. A további fejlődés nemcsak a technika és eszközpark további tökéletesítésében nyilvánult meg, hanem abban a szemléletváltásban is, aminek következményeképp megszülethetett a mai értelemben vett, modern újraélesztés (reanimáció) gyakorlata: ez a keringés és légzés egyidejű biztosításának és következetes alkalmazásának elvén alapul.


  The history of artificial respiration and reanimation methods in Hungary from the age of enlightened despotism until the 1960-ies, the formation of local modern science of ambulance (oxyology)

  The study discusses a less known part of medical history which includes emergency health care provision for patients in acute life-danger and the development and periods of rescue-history in Hungary. Since the second half of the 18th century as „reviving" on the spot became more and more frequent the practice of airway-provision - according to the era's technical level - was present. But what is more important: the age recognized the legal and moral obligation of life-saving and some of the age's notabilities have made an attempt to start public education on health care for ordinary people. In the 19th century a series of respiration techniques have come to light and reanimation started to become integral part of Hungarian and international medical practice. Beside reanimation protocols, respiration tools which were developed at the end of the century and the beginning of the 20th century were also important, because the use of these - even if it was of lower efficacy - has added to the perfection of the tools' practical design. The real revolutionary innovations were done after the 2nd World War, in the second half of the 1950-ies. Further development didn't manifest in the further perfection of techniques and equipment park but in the change of paradigm which led to the rise of the practice of modern reanimation in its present form: which is based on the principle of simultaneous provision of circulation and respiration and its consistent use.

Adattár

 • Czank Gábor :
  Temetkezési szokások Pécskán és környékén76 [188.33 kB - PDF]EPA-02002-00019-0060

  Az Erdélyben, Arad megyében található vegyes nemzetiségű Magyarpécska magyar lakosságának temetkezési rítusai, a halállal kapcsolatos népszokásai, hiedelemvilága bontakozik ki előttünk az alapos, mindenre kiterjedő gyűjtőmunkának köszönhetően. A halálra való készülettől kezdve a virrasztáson keresztül, egészen a gyászrítusokig kísérhetjük nyomon a falu lakosainak életét, s betekintést nyerhetünk a közösség román nemzetiségű tagjainak szokásaiba is. A falusi lakosok hagyománytisztelete, a szokásokhoz való ragaszkodás morális indíttatásai - bár sok helyütt az eredeti jelentés elvesztésével - viszonylag archaikus formában őrizték meg a vidékre jellemző népszokásokat, viszont tanúi lehetünk annak is, hogy kb. három generáció távlatában már kimutatható több, kevesebb változás, s a megváltozott életformához való igazodás.


  Funeral customs in Pécska and its environs

  Due to the thorough, all-out collection work we can get acquainted with the funeral rites, burial folk customs, body of beliefs of the Hungarian inhabitants of Magyarpécska, a multi-national village in Arad County in Transylvania. From preparation to death, through vigil until funeral rites we can follow the lives of the village's inhabitants and we can take a look into the customs of its Romanian habitants as well. The respect of traditions among village dwellers, the moral drives to be wedded with customs - although many times with the loss of the original meaning - preserved the folk customs that are characteristic to the region in a relatively archaic form, but we can also witness that in the distance of about three generations more or less changes and adjustments to the altered way of life can be detected.

 • Summary [13.94 kB - HTML]EPA-02002-00019-0070