a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón7. évf. (2003.) 3. sz.

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [8.24 kB - HTML]EPA-02002-00018-0010

Tanulmány

 • Napjainkban világszerte komoly érdeklődés mutatkozik az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos etikai és törvénykezési problémák irányába. Épp ezért szükségessé vált, hogy mértékadó szervezeti szinteken is megfogalmazásra kerüljenek azok az iránymutató elvek, amelyek támpontul szolgálhatnak a viták során. Az EAPC (Európai Szövetség a Palliatív Ellátásért) is bekapcsolódott ebbe a munkába, s 2003-ban etikai szakértői csoportja megjelentette a kérdéskör kapcsán állásfoglalását, amely a „palliatív gondozás", az „eutanázia" és az „asszisztált öngyilkosság" fogalmainak definíciós tisztázásához járul hozzá, s nyomatékosan hangsúlyozza a palliatív terápia és az eutanázia különféle formái közötti különbségeket.


  Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Task Force. Palliative Medicine 2003; 17: 97-101.

  Nowadays there is a great interest shown towards ethical and loyal problems concerning euthanasia and physician-assisted suicide. That is why it is needed to have guideline principles that can serve as reference points during the debates formulated on decent organizational levels as well. EAPC (European Association for Palliative Care) has also joined this work and in 2003 its expert team on ethics published its statement concerning the issue that helps clarifying the definitions of 'palliative care', 'euthanasia' and 'physician-assisted suicide', and stressfully emphasizes the differences between palliative care and several forms of euthanasia.

 • Henk Ten Have :

  Az Élet Kívánságra Történő Bevégzése és Asszisztált Öngyilkosság Törvény bevezetése után Hollandiában nem zárult le az eutanáziáról szóló viták sora, s a gyakorlat is azt mutatja, hogy vannak még olyan problémák, amelyekre ez a törvény nem tud megoldást nyújtani. A tanulmány összefoglalását adja azoknak az érveknek és ellenérveknek, amelyek a törvény bevezetése után is elgondolkodtatják az embert annak helyes vagy helytelen mivoltáról. Felhívja a figyelmet arra, hogy épp az eutanázia kérdésének előtérbe kerülése az Hollandiában, amely bizonyos mértékben akadályozza az élet végi szenvedések más, alternatív enyhítési módozatainak (pl. palliatív terápia) elterjedését, s lassítja az erre irányuló szakmai intézmények szerveződését.


  Arguments and Counter-arguments regarding Euthanasia and Physician-assisted Suicide

  After the introduction of the Law of Ending of Life on Request and Physician-assisted Suicide the series of debates was not finished in the Netherlands and practice also shows that there still are problems for which this law can't give a solution. The study provides with the syllabus of arguments and counter-arguments that make us think even after the promulgation of the law about its being right or wrong. It also draws the attention on the fact that the issue of euthanasia coming into prominence is the one in the Netherlands which burdens the spread or establishment of alternative methods of easing the suffering of the critically ill (e.g. palliative care) and it also slows down the organization of technical institutes for this task.

 • April L. Dipizio :

  Az Amerikai Egyesült Államokban a hospice-ok működése nagyrészt az Államokban igen preferált önkéntes szolgálaton alapul. Az önkéntesek toborzása, megfelelő képzése, koordinációja és a tevékenységükkel kapcsolatos értékelő munka, valamint a szolgálatért nyújtott megbecsülés kifejezése fontos részét képezi a hospice irodák tevékenységének. Jelen tanulmány alaposan elemzi az önkéntesek koordinációját kézben tartó munkatársak feladatait, s mindazokat a tényezőket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az önkéntesek munkájukat a legmagasabb színvonalon végezhessék.


  The management of volunteers in hospice and palliative care: the U.S.A. model

  In the United States of America the operating of hospices is based mostly on volunteering that is much preferred in the States. Recruitment of volunteers, their appropriate training, co-ordination, evaluating work concerning their activity and expression of the appreciation for the service makes an important part of the job in hospice offices. The present study analyses thoroughly the tasks of employees dealing with the co-ordination of volunteers and all those factors that are indispensably needed for the volunteers performing their duty on the highest level.

 • Baloghné Vajna Zsuzsa :

  Két, kórházi ápolásra szoruló, s a kórházi szoba kényszerű összezártságában élő idős hölgy mindennapi életének nehézségeiről számol be Baloghné Vajna Zsuzsa önkéntes segítő. Rövid esetleírását adja annak a folyamatnak, hogy a két nő miként válik nyitottabbá, s egymás iránt megértőbbé csupán azáltal, hogy egy hospice-team önkéntesétől és szociális munkásától lelki támaszt és törődést kapnak.


  Caressed, wrinkled faces... Note of a volunteer in hospice

  Zsuzsa Baloghné Vajna relate on the difficulties in everyday life of two elderly ladies in need of hospital care and living in compulsory being locked together. She gives a short case-report of the process during which the two women become more opened and more understanding toward each other simply by getting mental support and nurture from a volunteer and social worker of a hospice-team

 • Oláh János :
  A túlvilág képzete az ókori zsidó irodalomban53 [152.40 kB - PDF]EPA-02002-00018-0060

  A túlvilág képzete már jelentkezik a Biblia legrégibb könyveiben is, de világos és egyértelmű megfogalmazása csak a legfiatalabb bibliai szövegekben, a próféták könyveiben fordul elő. A Biblia utolsó könyveinek megírását követő kor zsidó irodalma már bővebben foglalkozik a túlvilággal, a halhatatlan lélek képzetével és a feltámadással. A lelkek ideiglenes tartózkodási helye végig követhető az ókori zsidó irodalomban, de a feltámadás, a lelkek „testesülése" csak az ante II. században jelentkezik egyértelműen.


  The Image of Afterworld in Ancient Jewish Literature

  The image of afterworld presents already in the oldest books of the Bible, yet its clear and unambiguous description can be found only in the later biblical texts, in the books of prophets. The Jewish literature in the age following the writing of the last books of the Bible is dealing in length with afterworld, the image of immortal spirit and Resurrection. The temporary place for souls can be followed in ancient Jewish literature, but Resurrection, the souls becoming 'embodied' raises clearly only since the 2nd century ante.

 • Magyar László András :
  Az erdélyi vámpír-betegségről64 [168.27 kB - PDF]EPA-02002-00018-0070

  A 18. század első évtizedeiben valóságos vámpír-hisztéria kerítette hatalmába Európát. Egyes szlavóniai, bánáti és dél-erdélyi falvakban ugyanis az állítólagos vámpírok (sírjukból visszajáró, s az élők vérét szívó holttestek), a korabeli vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint, különféle halálos betegségeket, sőt járványokat okoztak. A jelen tanulmány, erdélyi adatok alapján, azt igyekszik kideríteni, azonosítható-e mai terminológiánkkal ez az úgynevezett vámpír-betegség. A szerző arra következtet, hogy a vámpír-betegség elnevezés valójában több, különféle kórformát (tífuszt, kolerát, vérmérgezést, ételmérgezést, pestist stb.) takar: e terminus létrejöttében tehát nem valamely meghatározott betegség tünetei, hanem a vámpírokkal kapcsolatos hiedelmek, és a halálesetekre adott téves népi magyarázatok játszották a főszerepet.


  About Vampire Sickness in Transylvania

  In the first decades of the 18th century all Europe has burned in vampire-hysterics. According to the period's investigation minutes the alleged vampires (dead corpses raising for their graves and sucking blood of the living) caused several deadly diseases and moreover, epidemics in some villages in Slavonia, Bánát and southern Transylvania. Based on Transylvanian data the present study tries to find out if this so-called vampire sickness could be identified with today's terminology. The author concludes that vampire sickness stands for more different diseases (typhus, cholera, sepsis, food poisoning, plague, etc.) so that the main role is played not by the symptoms of one specific disease but by beliefs about vampires and false explanations of death cases.

Könyvajánló

 • Summary [13.52 kB - HTML]EPA-02002-00018-0090