a borítólapra  Súgó epa Copyright 
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei3. (1974.)

Tartalom

Néprajzi tanulmányok Tótkomlósról

 • Manga János :
  Szokások Tótkomlóson3-61 [6.36 MB - PDF]EPA-01577-00003-0010

  Ľudové obyčaje v Slovenskom Komlóši

  V rámci národopisných výskumov zaplánovaných a začatých v Slovenskom Komlóši v r. 1955 autor sa venoval zvykoslovnému prebádaniu významných udalostí v rodinnom živote (narodenie, sobáš a posledná česť) a výročných sviatkov. Štúdia obsahuje výsledky tohto výskumu. Je len samozrejmé, že údaje o komlóšskych zvykoch pochádzajú z ústneho podania takých ľudí, ktorí sa ešte donedávna zúčastňovali na ich praktizovaní. Bezprostredne sledovať a pozorovať zvyklostné úkony už nebolo možné. Vo výbere informátorov bádeteľ sa snažil docieliť, aby boli zastúpené rôzne sociálne vrstvy obyvateľstva obce. Kvôli odkrytiu tradičných foriem hlavný dôraz sa kládol na vypočutie starších generácií. No popritom sa neraz podarilo realizovať aj snahu, aby zvyklostné úkony, späté vždy s určitým časom a okolnosťami, boli aj konkrétne predvedené. Takýmto spôsobom čitateľ môže čiastočne sledovať aj procesy variabilnosti, krpatenia, zabúdania alebo priam zanikania ľudových zvykov.

  Vo svojej práci autor čerpal aj zo zvykoslovných opisov Sámuela Horvátha a Pála Gajdácsa. Mal na to až dva dôvody. Prvý je ten, že tri výskumy, realizované v troch rôznych časových úsekoch, otvárajú jasný pohľad do rôznych modifikácií života a ustupovania ľudových zvykov práve v období silnej triednej diferenciácie roľníctva dôsledkom kapita-lizácie poľnohospodárstva, druhým dôvodom je okolnosť, že obe spomenuté práce sú dnes už veľmi ťažko prístupné. Pri tom všetkom štúdia samozrejme neašpiruje na komplexnosť, chce byť len monografickým náčrtkom o najcharakteristickejších znakoch skúmaného výseku.

  Skôr, než by pristúpil k opisu zvykov, autor stručne načrtáva aj okolnosti, ktoré v novej domovine a nových životných podmienkach ovplyvňovali alebo priam určovali životnú formu a vývoj kultúry obyvateľstva. Pri terénnom výskume dbal na to, aby porozprával s každým svojím informátorom o niekdajšom i dnešnom živote v obci, o vzájomnom pomere jednotlivých sociálnych vrstiev, o formách spoločenského života. Snažil sa informovať o tom, aké udalosti a spomienky utkveli najhlbšie v pamätiach rôznych vrstiev a pokolení, o akých udalostiach a vzťahoch majú ľudia vyhranené názory a mienky.

  Prehľad významných udalostí rodinného života začína sa narodením. Po výpočte Gajdácsových údajov nasledujú svedectvá informátorov, ktorí rozprávajú o tom, čo počuli alebo sami zažili pri takých príležitostiach. Zo svedectiev možno vybadať, že informátor chce a vie povedať najviac o tom, čo jeho samého pri udalosti najviac zaujímalo. 78-ročnej manželke Adama Karasza najbližšie boli povery okolo pôrodu a liečenia chorého nemluv-niatka, o tých rozprávala najobšírnejšie. Poznala ešte manželku Gyulu Bindu, ku ktorej nosili zrakom urieknuté choré deti. Bola pravdepodobne posledná z tých stareniek, ktoré si dodnes zachovali „vlčí zub", ktorým za oných čias chránili svoje dietky pred urieknutím Pravda poznamenala, že dnes už tomu neveria a choré dieťa zanesú radšej k lekárovi, no na konci rozhovoru predsa len povedala, že zoberie so sebou vlci zub, lebo možno bude mať aj ona nevestu, a vtedy ho budú potrebovať vnúčatá. Kapitola obsahuje ešte doklady o výbere krstných rodičov, o ich pozvaní, o krstení, o jedlách, ktoré nosili šestonedieľke, a o daroch krstných rodičov.

  V kapitole o sobáši a svadbe po rozbore údajov Sámuela Horvátha a Pála Gajdácsa rozpráva 71-ročná manželka Andreja Tusku Anna Karaszová o prípravách svojho sobáša r. 1903, o pytačkách a oddávkach, potom o svadbe počnúc prenášaním postele až po očep-čenie mladuchy. 75-ročná vdova po Adamovi Karaszovi najživšie sa pamätala na „ratolesť", na zber peňazí a na svadobné žarty. Rozprávala aj o žartovnej poprave, známej aj inde a v iných reláciách, ktorú videla ešte za útleho dievoctva. Veselá poprava sa robila tak, že za kňaza preoblečený chlap zrazil mangľom črepniak z hlavy odsúdenca. Potom môžeme sledovať udalosti pred i na svadbe 66-ročnej manželky Pavla Adamika, 50-ročnej manželky Jána Antala, 53-ročnej manželky Pavla Lehoczkého Alžbety Kozákovej, až nasledujú ľudové piesne spojené s jednotlivými momentami svadby.

  Posledná kapitola o rodinnom živote hovorí o poslednej rozlúčke. Po rozbore niektorých smrť veštiacich povier čítame o povinnostiach rodiny okolo umierajúceho, potom okolo mŕtveho. V časoch, kým ešte zvykom bolo mŕtveho vystrieť na márach doma, po nociach do pohrebu nad mŕtvym bdeli. Bdenie potrvalo do 11—12. hodiny v noci alebo aj do 1—2. hodiny po polnoci. Od chvíle úmrtia až do konca pohrebu, respektíve pohrebného karu členovia rodiny a najbližší príbuzní pracovali len okolo domu, poľné préce nekonali a smútočné sa obliekali. Pohreb, pohrebný obrad, obídenie hrobu a pohrebný kar mali svoj pevne ustálený poriadok.

  Zjednodušovanie a zabúdanie zvykov a ľudových rítov najvýraznejšie sa prejavujú vo zvykoslovnom materiáli súvisiacom s kalendárnymi sviatkami, hoci niektoré z nich hrali istú úlohu v pretrvávaní a prežívaní tradicionálnych foriem ešte aj v prvých dvoch desaťročiach po prelome storočia. Na predpovede sobášov na Ondreja, na postupy ochrany pred bosorkami na Lucku dobre sa pamätali aj ľudia stredného veku. V rokoch do prvej svetovej vojny bolo ešte vo zvyku „luckovanie", keď chlapci chodili po domoch s dobrými vinšami. V tých rokoch zanikol zvyk chodenia s betlehemom, ale na chodenie troch kráľov, ktoré spomína Gajdács, sa už nikto nepamätal. Formy tradičného poriadku štedrovečerného stola najdlhšie prežívali v gazdovských rodinách. Pozoruhodné je pestré množstvo textov a melódií, ktoré vyspevúvali koledníci na štedrý večer pod oblokmi.

  Prežívanie niekdajších slovenských tradícií treba vidieť aj v čiernonedeľnom zvyku a piesni k nemu patriacej, v ktorej sú zachované varianty textov známych zo slovenských dedín napr. v Peštianskej a Novohradskej župe. Posledné strany sú venované zvykom spojeným s veľkonočným týždňom, Veľkou nocou a prvým májom. Štúdia sa končí stručným rozborom a zhrnutím zvykoslovia výročných sviatkov.


  Brauchtum in Tótkomlós

  Im Rahmen der 1955 geplanten und begonnenen Tótkomlóser Forschungen übernahm der Autor die Untersuchung die mit dem Familienleben (Geburt, Ehe, Begräbnisfeier) und die mit den Festtagen des Jahres verbundenen Bräuche. Über deren Ergebnis berichtet die Studie. Natürlich gelangten solche auf die Bräuche bezugnehmende Angaben zur Aufzeichnung, die von Teilnehmern, beziehungsweiese Durchführenden erzählt wurden. Zur direkten Beobachtung von Brauchtumshandlungen bestand keine Möglichkeit mehr. Bei der Auswahl der Gewährspersonen war der Forscher bestrebt, daß diese womöglich die verschiedenen Gesellschaftsschichten der Gemeinde repräsentieren. Zwecks Erkennung der traditionellen Formen, wurde auf das Anhören der älteren Jahrgänge größeres Gewicht gelegt. In mehreren Fällen erfüllte sich auch das Bestreben, daß irgendwie die Vorführung der stets zu bestimmbaren Zeitpunkten und Verhältnissen ausgeführten Brauchtumshandlungen Platz fanden. So kann der Leser mehr oder weniger den Verlauf der Veränderungen, der Verkümmerung, des Vergessengeratens oder gerade des Verwerfens der Bräuche verfolgen.

  Der Autor verwendete in seiner Arbeit auch die Brauchtumsbeschreibungen von Sámuel Horváth und Pál Gajdács. Dies bezweckte ein doppeltes Ziel. Einerseits gestatten die Beobachtungen zu drei verschiedenen Zeitpunkten, gerade in der Periode der starken Differenzierung zwischen Agrarkapitalismus und Bauernschaft, einen Einblick in das Leben des Brauchtums, in die gut nachempfindbaren Modalitäten ihier Verdrängung, anderseits aber auch einen Einblick in die heute schon fast kaum zugänglichen Arbeiten. Die Studie erhebt natürlich auch so keinen Anspruch auf Vollkommenheit, wir können sie eher als Skizze betrachten, die uns die charakteristischesten Züge des untersuchten Gebiets vorführt.

  Bevor es noch zur Vorführung der Bräuche käme, umreißt der Verfasser kurz auch die Ursachen, die die Lebensform, die Kultur der Einwohnerschaft in der neuen Heimat, unter andren Lebensumständen beeinflußten oder gerade bestimmten. Der Autor sprach während seiner Forschungen mit allen Gewährspersonen über das alte und heutige Leben, über das Verhältnis der einzelnen Gesellschaftsschichten zueinander, über die Formen im Gemeinschaftsleben der Gemeinde. Er trachtete sich darüber zu orientieren, welche Ereignisse, Sachgüter am meisten in der Erinnerung der verschiedenen Schichten, Generationen erhalten blieben, welche Ansichten, Ereignisse in ihrem Leben, im Leben ihrer Umgebung es seien, über die sie sich eine bestimmte Meinung bildeten.

  Die Vorführung der Gelegenheiten des Familienlebens beginnt mit der Geburt. Nach Inbetrachtziehung der Angaben von Gajdács, erzählen die einzelnen Gewährspersonen, was sie über die Umstände der Geburt hörten oder auch selbst miterlebten. Auch hier können wir die individuellen Züge der Gewährspersonen beobachten, und zwar, daß sie über das am meisten redeten und zu sprechen wußten, was sie am intensivsten befaßte. Die 78jährige Fr. Ádám Kárász interessierte vor allem der mit der Geburt zusammenhängende Glaube und die abergläubische Heilung von kranken Kindern, worüber sie auch das meiste zu sagen wußte. Sie kannte noch die Fr. Gyula Bindu, zu der man vom bösen Blick erkrankte Kinder brachte. Vielleicht bewahrte sie nur noch allein den „Wolfszahn", der Kinder vor dem bösen Blick schützte. Obzwar sie bemerkte, daß man heute schon nicht mehr daran glaube, das Kind, wenn ihm etwas fehlt, zum Arzt bringt, sagte sie dennoch abschließend: Ich nimm den Wolfsahn mit, vielleicht bekomme ich eine Schwiegertochter und dann brauche ich ihn für die Enkel. Das Kapitel berichtet auch über die Wahl und Einladung von Taufpaten, über die Taufe, über die für Wöchnerinnen bestimmten Speisen, über die Geschenke der Taufpaten.

  Tm Kapitel Ehe-Hochzeit erzählt — nach einer Analyse der Angaben von Sámuel Horváth und Pál Gajdács — die 71 Jahre alte Fr. András Tuska, Anna Kárász von den Vorgängen ihrer 1903 geschlossenen Ehe, vom Anhalten um ihre Hand, von der Verlobung, dann vom Verlauf der Hochzeit, vom Bett-Tragen bis zum Aufstecken der Haare der Braut. Die 75 jährige Witwe Ádám Kárász erinnert sich hauptsächlich an den Polterabend crato-lesf), an das Geldsammeln und an die Hochzeitsspäße. Sie erzählte auch vom aus andren Gegenden,und auch in andren Zusammenhängen bekannten, spaßhaften Hinrichtungsbrauch, den sie als kleines Mädchen gesehen hatte. Die Hinrichtung erfolgte, indem ein als Priester verkleideter Mann vom Kopf des Sünders mit der Mangel einen irdenen Topf herunterschlug. Dann können wir die Vorgänge der Eheschließung, der Hochzeit der 66 jährigen Fr. Pál Adamik, der 50 jährigen Fr. János Antal und der 53 jährigen Fr. Pál Lehoczky, Erzsébet Kozák verfolgen, sodann sind die mit den einzelnen Momenten der Hochzeit in Verbindung stehenden Volkslieder angeführt.

  Das letzte Kapitel der Gelegenheiten im Familienleben ist die Begräbnisfeier. Nach einigen Aufzeichnungen über den Glauben von Todesanzeichen, können wir über die Pflichten der nächsten Angehörigen beim Sterbenden, dann über die nach seinem Tod lesen. Solang der Tote zu Hause aufgebahrt wurde, wurde bis zum Begräbnis die Totenwache gehalten. Die Totenwache dauerte bis 11—12 Uhr an, manchmal bis 1—2 Uhr nach Mitternacht. Vom Eintritt des Tods bis zum Begräbnis, beziehungsweise bis Ende des Leichenschmauses verrichteten die Familienangehörigen und die nächsten Verwandten lediglich die nötigen Hausarbeiten, unterließen Feldarbeiten, und trugen der Trauer entsprechend bessere Kleidung. Die Begräbniszeremonie, das Begräbnis, die Grabumgehung und der nachfolgende Leichenschmaus hatten eine ausgebildete Ordnung.

  Die Vereinfachung, das in Vergessenheitgeraten der Bräuche, der Volksriten zeigt sich besonders bei dem mit den Festtagen des Jahrs verbundenen Brauchtumsmaterial, obzwar so manches noch bis zu zwei Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende im Weiterleben der traditionellen Formen Platz fand. An die Ehewahrsagungen zu Andreas, an die Schutzmaßnahmen gegen die Hexen am Luzientag erinnerten sich auch noch Leute mittleren Alters. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war am Luzientag die Begrüßung von Knaben, bei Hersagen der Glückwünsche noch allgemein gebräuchlich. Zu dieser Zeit unterblieben aber schon die Krippenspiele, und an die von Gajdács erwähnten Sternsinger erinnerte man sich gar nicht mehr. Die Formen der traditionellen Speisenordnung am Heiligen Abend blieben am längsten bei den Bauernfamilien erhalten. Beachtenswert ist das mannigfaltige Text- und Melodienmaterial, das am Heiligen Abend draußen vor den Fenstern gesungen wurde.

  Das Weiterleben der einstigen slowakischen Traditionen müssen wir auch im Brauch am Schwarzen Sonntag sehen, dem das mit diesem im Zusammenhang stehende Lied bewahrte sich beispielsweise auch in den bekannten Textvarianten der Dörfer der Komitate Pest und Nógrád. Die letzten Seiten der Studie befassen sich mit der Vorführung der Bräuche in der Karwoche, zu Ostern, am Ersten Mai, letztlich mit einer kurzen zusammenfassenden Analyse über das mit den Festtagen des Jahrs verbundene Brauchtumsmaterial.

 • †Diószegi Vilmos :
  A tótkomlósiak hitvilága63-116 [11.41 MB - PDF]EPA-01577-00003-0020

  Ľudové povery v Slovenskom Komlóši

  Slovenské obyvateľstvo Komlóša prišlo do svojho sídliska na juhu Dolnej zeme v prvej polovici XVIII. storočia. Autor sa snažil pozbierať a spracovať všetky ľudové povery v obci, apriori s tým perspektívnym cieľom, aby odhalil aj vývoj, odchylne i zhodné črty duchovnej kultúry slovenskej populácie v maďarskom prostredí.

  Úvodom sa stručne zmieňuje o funkčnosti poverčivých predstáv v živote obce, presnejšie o tom, či v čase prieskumu ide o živú ľudovú vieru, o ustrnulé zvyky a či len o spomienky.

  Ľudovú vieru Slovenského Komlóša rozoberá autor veľmi podrobne, na podklade mnohostranného prieskumu a dokladá ju doslovnými reprodukciami ucelených bájí. Začína s prírodnými živlami, zatmením Slnka a Mesiaca, ochranou pred živelnými pohromami, pranostikami počasia, potom prechádza k výkladu o nadľudských bytostiach („mitmitke", bosorka, mátoha, tátoš); podrobný je aj výklad o ich vzniku, vonkajších i vnútorných príznakoch, činnosti i zániku. Najzaujímavejšiu časť tejto kapitoly predstavuje galéria dnes už len torzovite a nejasne opísateľných zázračných bytostí, ktoré boli pravdepodobne najcharakteristickejšími postavami slovenských povier („ababinč", beťah, piadimužík, topenec atď.).

  Autor venuje obšírnu kapitolu rozličným urieknutiam a dopĺňa ich pestrými historkami z podania infirmátorov; potom opisuje povery, obrady, magické úkony, povedačky a zaklínadlá okolo pôrodu, výberu manžela, sobáša a úmrtia.

  Ako členovia roľníckej spoločnosti vôbec, tak aj Komlóšania mali mnoho magických formúl na zabezpečenie dobrej úrody a zdravia statku. Štúdia uvádza veľa údajov o poverách okolo hojnej úrody obilia i zeleniny, okolo hojnosti, zdravia a úžitku hydiny i dobytka.

  Záverom autor pojednáva o poverách a obyčajoch súvisiacich s požívatinami — predovšetkým s chlebom —, so stavaním a z okruhu domáckej výroby s praním, tkaním a pradením.

  Po opise komlóšskych povier nasleduje krátky doslov, v ktorom autor zdôrazňuje význam a dôležitosť komparatívnej analýzy. Zisťuje, že niektoré javy z uvedeného materiálu presahujú rámce slovenskej i maďarskej ľudovej viery, ako príklad uvádza ukrajinské a rumunské analógie. Okrem odhaľovania interetnických odchýlností a totožností s radosťou by vítal aj taký zvykoslovný a bájoslovný výskum v Slovenskom Komlóši, ktorý by odkryl aj rozdiely medzi sociálnymi a vekovými vrstvami, ako aj pohlaviami.


  Die Glaubenswelt der Tótkomlóser

  Die slowakische Bevölkerung von Tótkomlós siedelte sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Süd-Alföld an. Der Autor strebte in seiner Studie eine vollkommene Aufsammlung der Glaubenswelt der Gemeinde an, schon im voraus mit der weiteren Zielsetzung, die Entwicklung der Kultur, die Gleichheiten und Unterschiede der zum Großteil in ungarische Umgebung gelangten slowakischen Bevölkerung zu erschließen.

  In der Einleitung berührt er auch kurz die Rolle des Glaubens im Leben der Gemeinde, das heißt, ob in Tótkomlós zur Zeit der Aufsammlung von einer lebenden Glaubenswelt, von eingefleischtem Brauchtum, oder lediglich von Sachgut die Rede sein kann.

  Der Verfasser führt die Tótkomlóser Glabuenswelt sehr ausführlich, auf Grund von Sammlung vielseitiger Aspekte, durch volle wortwörtliche Wiedergabe der Glaubenssagen vor. Er beginnt mit den Naturerscheinungen, mit der Sonnen- und Mondfinsternis, mit der Verhütung von Naturkatastrophen, mit der Witterung, dann behandelt er die Personen mit übet menschlichen Kräften (mitmitke, Hexen, Geister, Schamanen usw.); schreibt gleicherweise über deren Ursprung, über ihre äußeren und inneren Zeichen, Handlungen, über ihr Vergessenheitgeraten. Der wertvolle Teil dieses Kapitels ist die etwas fragmentarische Aufsammlung von schon undeutlicher skizzierbaren übermenschlichen Wesen, die wahrscheinlich charakteristische Gestalten der slowakischen Glaubenswelt sind (ababinc, bet'ah, pifimuzik, topenec uws.).

  Der Autor widmet ein langes Kapitel der Beschreibung von Behexungen, dieses mit den bunten Geschichten der Gewährspersonen ergänzend, dann berichtet er über die Glaubenswelt, die mit der Geburt, mit der Wahl des Gatten, mit der Ehe, mit dem Tod in Verbindung steht, und die damit verknüpften Handlungen und magischen Sprüche.

  Genauso wie in unserer Bauerngesellschaft Sicherten sich auch die Tótkomlóser durch vielerlei magische Handlungen ihre Ernte, das Wohlergehen ihrer Tiere. Vielfältiges Material finden wir in der Studie über die mit der reichen Ernte von Getreide und Früchten, über die Vermehrung von Vieh und Geflügel, über dessen Ertrag und Gesundheit verbundene Glaubenswelt.

  Letztlich führt der Autor den mit der Nahrung — vor allem mit dem Brot —, mit dem Bauwesen und unter den Hausarbeiten den mit dem Waschen, mit dem Weben-Spinnen verbundenen Glauben, das Brauchtum vor.

  Nach Beschreibung der Glaubenswelt der Tótkomlóser betont der Verfasser im kurzen Nachwort die Wichtigkeit der Vergleichsanalyse. Er stellt fest, daß einzelne Erscheinungen des vorgeführten Materials, über den slowakischen und ungarischen Volksglaubenskreis hinausgehend, beispielweise auf ukrainische und rumänische Analogien hinweisen. Neben der Erschließung der interethnischen Differenzen und Identitäten hält er gleichfalls eine solche Volksglaubensforschung in Tótkomlós für notwendig, die auch Unterschiede die gesellschaftlichen, beziehungsweise nach Gesellschaften und Altersklassen, feststellen würde.

 • Koppány János :
  Tótkomlósi gyermekjátékok sárral, földdel117-210 [73.45 MB - PDF]EPA-01577-00003-0030

  Vajkai Aurél: Ľudové staviteľstvo v Slovenskom Komlóši

  Úvodné riadky sú venované otázkam osídlenia a populácie. Podľa svedectiev starých máp slovenskí osídlenci, ktorí prišli do Komlóša v r. 1746, pretvorili svoje nové sídlisko na typickú, záhradkami posiatu dolnozemskú osadu, okolo ktorej bolo 226 ohradených miest („akovov") pre zvieratá. Slovenský Komlós je pomerne husto zastavaný, k domom patria úzke dvorčeky, chýbajú veľké stajne a stodoly, pretože sa hospodárilo vlastne na okolitých sálašoch. Podkladom zbohatnutia gazdov boli hojné obilné úrody, poniektorí si postavili až 30—35 metrov dlhé domy so stĺpovým trnácom („gangom"), veľký hambár a sypáreň.

  Komlóšske ulice sú tienisté, všetky sú vydláždené až do konca. Domy sú udržiavané v poriadku a čistote, niektoré sú aj farebne vymaľované. Ľahko sa dá zistiť, že vnútorné priestory slúžili výlučne cieľom bývania a uskladňovania plodín, poľnohospodárske práce sa okolo domu nekonali, len na sálašoch.

  Po celkovom pohľade na dedinu nasleduje podrobný opis stavebnej techniky. Čítame o stavaní domu všeobecne, potom o murovaní, o podkroví, opisuje sa maľovanie domu, strechová konštrukcia, štít, odvádzanie dymu, kuchyňa, komín, pec, dvere, brána, plot, hospodárske staviská, dvor a remeselnícka dielňa. Po opisovaní stavby nasleduje výklad o údržbe a ochrane domu.

  Podrobne sú opísané aj druhy nábytku (stolička, stôl, posteľ, lavica, kanapa, truhla, skriňa atď.). Potom sa hovorí o bytovej kultúre. Vnútro domu je veľmi poriadne, zariadenie zachovalo veľa tradičných prvkov. Častý je starý maľovaný nábytok, nájdu sa aj bohatoozdobené pece, múry boly často vymalované pestrými kvetovými motívmi. Toto všetko svedčí o vyspelej bytovej kultúre.

  V dôkladnom opise obytných domov sa oboznámime so 7 jednoduchými, 2 veľkogaz-dovskými a 9 stĺpovými domami. Po tejto časti nasleduje kapitola o sálašoch.

  Komlóšsky dom svojím celkovým vzhľadom organicky zapadá do ľudového staviteľstva regiónu, ba v širšej súvislosti celej Dolnej zeme. Kým ľudové staviteľstvo v Zadunajskú vykazuje sem-tam prvky baroka, zatiaľ na Dolnej zemi sa vyskytujú stopy klasicizmu. No napriek všetkým regionálnym uniŕikačným znakom komlóšsky sedliacky dom má svoj miestny kolorit, štýl, podľa ktorého sa dá hneď rozoznať a odlíšiť od ostatných štýlov regiónu. No podať presne definované a diferencované poznávacie znaky tohto staviteľského štýlu je ešte ťažké, lebo máme k dispozícii len veľmi chudobný porovnávací materiál. Toľko sa však ľahko dá zistiť, že najpestrejšie, najkrajšie a najbohatšie ľudové staviteľstvo kraja žije práve v Slovenskom Komlóši a tu sa prejavuje v najplnšej, najvyhranenejšej forme aj typ domu, ktorý sa so svojou konštrukciou i inými prvkami vyskytuje aj inde v tejto oblasti. Vysunutý prístrešok je známy aj inde, no tu vidieť najkrajšie exempláre s uzavretými, výraznými obrysmi a v mnohých variantoch.

  Komlóšsky dom sa najnápadnejšie vyznačuje zachovalým roľníckym štýlom, a keď na čelnej alebo na bočnej, nádvornej strane je aj ozdobený klasicizujúcimi stĺpmi, predsa si zachováva svoju celkovú roľnícku formu, svojrázny kolorit, tradicionálny ľudový štýl. Vypuklé sa tu prejavuje, že tieto domy obývali nie privilegizovaní šľachtici z minulého storočia, ale prisťahova líosídlenci, napriek tomu, že komlóšsky osídlenec skoro prevýšil majetkom maďarského zemana. Majetok dával roľníkom blahobyt, no nebol dôvodom k tomu, aby konkurovali so zemianstvom aj v stavovskej pýche a zanechali svoj tradičný roľnícky štýl. Preto sú domy podnes poznačené roľníckym stavebným štýlom a sú zariadené starým maľovaným nábytkom. Zovšadiaľ veje ľudová štýlová forma: z domu, z ozdobených hrád, z kvietkovanej povaly a bohato a pestro namaľovaného nábytku. Príklon k tradíciám a konzervatívny roľnícky štýl sú príznačné pre všetky výtvarné prejavy našich národností vôbec.

  Tento príklon k tradíciám môže sa javiť ako etnický svojráz, hoci hmotná kultúra Slovenského Komlóša z väčšej časti nie je slovenského pôvodu, len o máloktorých prvkoch možno s istotou tvrdiť, že boli prinesené zo starej vlasti. Pravdepodobne slovenský pôvod majú malé letné stoličky s prerezaným operadlom a pleteným sedadlom, taktiež za slovenský treba považovať spôsob, akým vymaľujú a ozdobujú podnožie domu.

  Zistiť etnické zaradenie daného javu nie je ľahkou úlohou. Niet pochýb o tom, že obyvatelia Slovenského Komlóša majú vyspelú bytovú kultúru, majú radi čisté, úhľadné, pestro ozdobené, veselé izby, prítulný príbytok. No k takému ozdobenému príbytku dopomohla im obilná konjunktúra v minulom storočí, výsadné postavenie osídlencov a možno i fakt, že uzavretý život v enkláve dával lepšie podmienky ku kolektívnemu duchu a súdržnosti (— čo je jedným z hlavných podnecovateľov a živiteľov ľudového umenia —) v rámci jednej dediny, ale i jedného dvora a domu. V pôvodných sídlickách Komlóšanov (v Honte, Gemeri a Novohrade) takúto vysokú bytovú kultúru v minulosti nenachádzame, veď k tomu chýbali toho času aj materiálne podmienky.


  Vajkai Aurél: Die Volksbauweise in Tótkomlós

  Die einleitenden Zeilen befassen sich mit der Ansiedlung der Bevölkerung. Laut alten Karten entwickelte sich durch die 1746 in Tótkomlós angesiedelten Slowaken zu einer typischen Alfölder Gartensiedlung, umgeben von 226 Hürden. Tótkomlós ist ziemlich dicht nebeneinander besiedelt, zu den Wohnhäusern gehören lediglich kleine Höfe, es fehlen große Stallungen. Scheunen, da sich die eigentliche Wirtschaft in den das Dorf umgebenden Vorwerken abwickelte. Durch die guten Getreideernten wurden die Bauern reich, manche hatten 30—35 m lange Häuser, davor die ebenso lange säulengetragene Laube, große Kornspeicher, Maisscheunen.

  Die Straßen von Tótkomlós sind schattig, alle gepflastert. Die Häuser sind instand gehalten, rein, manche bunt gestrichen. Man kann feststellen, daß das ganze Gewann nur zum Wohnen und zum Lagern diente, ein landwirtschaftlicher Betrieb hier nicht ausgeübt wurde, sondern nur draußen auf den Vorwerken.

  Nach der Schilderung des Dorfbilds folgt die eingehende Beschreibung der Technik in der Bauweise. Es werden der Hausbau im allgemeinen, das Mauerwerk, die Decke, der Wohnungsanstrich, die Dachkonstruktion, der Dachgiebel, der Rauchabzug, die Küche, der Rauchfang, der Ofen, das Tor, der Zaun, die Wirtschaftsgebäude, das Gewann, die Handwerker-Werkstatt beschrieben. Der Beschreibung der Bauweise folgt die Behandlung der Pflege, der Bewachung des Hauses.

  Eingehend werden die Möbel erläutert (Stühle, Tische, Betten, Bänke, das Kanapee, die Truhe, die Anrichte usw.). Letztlich is von der Wohnkultur die Rede. Das Hausinnere ist sehr ordentlich, rein traditionswahrend. Es gibt sehr viele alte bemalte Möbel, es kommen auch vielfarbige Öfen vor, und manchmal sind auch die Zimmerwände reich mit bunten Blumenmustern bemalt. All dies weist auf eine entwickelte Wohnkultur.

  Unter den Wohnhäusern sind 7 einfache, 2 von Großbauern und 9 mit Säulenlauben im einzelnen dargelegt. Nach diesem Teil werden die Vorwerke besprochen.

  Das Tótkomlóser Haus fügt sich organisch in die Gegend und im weiteren Sinn in die Volksbauweise des Alföld ein. Während bei den Bauernhäusern Transdanubiens eher Bauelemente des Barock auftauchen, sind es am Alföld die des Klassizismus. Zwar hat trotzt aller Landschaftszugehörigkeit das Tótkomlóser Haus seinen eigenen lokalen Geschmack, Stil, dennoch ist es auf Grund dessen sofort erkennbar und von der Bauweise der Umgebung unterscheidbar. Genaue Differenzen kann man indessen momentan nur schwer feststellen, da unser Vergleichsmaterial äußerst spärlich is. Soviel kann jedenfalls konstatiert werden, daß in Tótkomlós die Volksbauweise die abwechslungsreichste, die schönste, die reichste der Gegend ist, und der Häusertypus, der sich mit seinen Elementen, mit seiner Konstruktion auch anderorts anzeigt, am enschiedensten, amkräftigsten in Tótkomlós in Erscheinung tritt. Schirmdächer gibt es auch sonstwo, dennoch sind die entwickeisten Exemplare mit abschließenden, entschlossenen Zügen hier zu finden, wobei sie hier am abwechslungsreichsten sind.

  Vielleicht das charakteristischeste am Tótkomlóser Haus ist die traditionelle Beibehaltung des bäuerlichen Stils, und wenn auch die Stirnwand oder der zum Hof gelegene Laubengang von klassizistischen Säulen belebt wird, bewahrt das Haus im Gründe genommen die bäuerliche Form, einen traditionell empfundenen Volksstil. Man kann fühlen, daß hier nicht eine privilegierte Klasse des vergangenen Jahrhunderts, der Landadel lebte, sondern eingewanderte Siedler, dessenungeachtet, daß die Tótkomlóser Ansiedler schon lange früher reicher gewesen sein dürften, als der ungarische Landadel. Das Vermögen gewährte Wohlstand, doch nicht um dadurch in die Adelsschicht vorzudringen und damit den Bauernstil untreu zu werden. Darum konnten die Häuser ihren Bauernstil bewahren, und deshalb blieben die bemalten Möbel in den Zimmern bis zu unseren Tagen erhalten. Allem entstrahlt die traditionelle bäuerliche Stilform, dem Haus, den buntbemalten Hauptbalken der Räume, der blumengeschmückten Zimmerdecke, den reich bemalten farbenprächtigen Möbeln. Die Traditionsliebe, der Konservatismus zum bäuerlichen Stil ist im allgemeinen für unsere heimischen Nationalitäten, gleicherweise bei Slowaken wie bei Deutschen, charakteristich.

  Diese Traditionsverehrung kann Ausdruck des ethnischen Charakteristikums sein, obzwar der Großteil der materiellen Kultur von Tótkomlós nicht slowakischen Ursprungs ist, und man nur über Weniges nachweisen kann, daß die Einwanderer dieses aus der alten Heimat mitbrachten. Anzunehmen ist, daß die kleinen Sommerstühle mit durchbrochener Lehne und geflochtener Sitzfläche slowakischer Herkunft sind, und nach traditioneller slowakischen Art erfolgt auch die Verzierung, Bemalung des Haussockels.

  Die Feststellung des Ethnikums ist keine so einfache Aufgabe. Zweifellos hat die Bevölkerung von Tótkomlós eine entwickelte Wohnkultur, liebt die reinen, netten, bunten, freundlichen Zimmer, das gemütliche Heim. Aber zu diesem schmucken Heim verhalf ihnen der blühende Getreidekapitalismus des vergangenen Jahrhunderts, die privilegierte Lage der Siedler, und vielleicht auch, daß sich bei ihnen, die als versprengte kleine Nationalitätengruppe lebte, der kollektive Geist, der Zusammenhalt (— und dies ist eine der Resultanten, einer der Erhalter der Volkskunst —), innerhalb einer Dorfgemarkung, doch auch auf engerem Gebiet, auf einem Hof, einem Haus besser entwickeln konnte. In ihrer vormaligen Heimat (in den Komitaten Hont, Gömör, Nógrád) konnten wir in der Vergangenheit keine so entwickelte Wohnkultur vorfinden, dazu fehlten damals dort die Vorbedingungen.

 • Boross Marietta :
  Tótkomlós mezőgazdasági fejlődésének vázlata (1828–1959)211-257 [41.76 MB - PDF]EPA-01577-00003-0040

  Náčrt poľnohospodárskeho vývoja Slovenského Komlóša (1828—1959)

  Štúdia skúma asi stopäťdesiatročný vývoj poľnohospodárskej kultúry slovenského obyvateľstva osídleného v Slovenskom Komlóši (Békéšska župa) v prvej polovici 18. storočia. Prisťahovalci spočiatku pokračovali v pestovaní raži, ovsa a zemiakov, zvyčajných to plodín svojich pôvodných severných sídlisk macošsskejšieho podnebia a pôdy. Po krátkom čase sa však naplno prispôsobili dolnozemským hospodársko-výrobným formám.

  V prvých desaťročiach skúmanej periódy hlavným zdrojom výživy bol aj pre nich chov dobytka. Tomu nasvedčujú údaje zo súpisu r. 1828, keď prevažná časť chotára bola označená ako lúka.

  Prechod k intenzívnej, tovarovej výrobe v poľnohospodárstve prebiehal v rámcoch salašníckeho hospodárenia. (Dolnozemské sálašníctvo nie je totožné so salašníctvom na Slovensku. Pozn. prekladateľa.) Predpoklady k tomu nechýbali ani v Slovenskom Komlóši; boli to: rozľahlý obecný chotár a pozemky vo večnom vlastníctve poddaných. Zintenzívnenie hospodárenia naznačujú rozorané pastviská. Stajňový chov dobytka umožňuje zlepšovať a hnojiť pôdu. Hlavnými plodinami — z ktorých veľké množstvá idú do prvej svetovej vojny na predaj — sú pšenica a kukurica. Kukuricu využívajú Komlóšania vo vykrmovaní zvierat.

  V druhej polovici 19. storočia nastáva prudký vzostup vo výrobnej technike. Vroľníckych gazdovstvách sa zjavujú zvestovatelia modernej agrotechniky, poľnohospodárske stroje: sejačky, vejačky, triéry, ba ku koncu 19. storočia všeobecne sa rozšíria aj mláťačky.

  V období medzi dvoma svetovými vojnami poprednú úlohu v kapitalizácii poľnohospodárstva hrajú priemyselné rastliny. Dvadsiate roky charakterizuje rapídny vzrast výroby cukrovej repy; boli roky, keď zaberala do 40% všetkej ornej pôdy. Po príklade mesta Makó vystupuje do popredia aj záhradnícke pestovanie cibule a cesnaku na oráčinách, súčasne vzrastá aj osevná plocha drobnozrnníkov. Pestovanie týchto rastlín vyžaduje veľa ručnej práce, preto Komlóšania zamestnávajú aj cudzie pracovné sily, alebo dávajú polia ,,čiast-károm" na obrábanie.

  Takýto druh intenzívneho poľnohospodárstva — vzhľadom na vtedajšiu agrotechnickú úroveň — je neodmysliteľný od veľkého počtu agrárnych robotníkov. A skutočne, v obci bol vždy nadbytok voľných pracovných síl. V čase medzi dvoma vojnami agrárny proletariát tvoril 36,4% celého obyvateľstva. Nadbytočné pracovné sily nemohlo viazať ani pomerne vyspelé interzívne poľnohospodárstvo, ani náročnými rastlinami zvýšený dopyt po robotných rukách. Komlóšski bedári po prelome storočia grupujú sa ,,v bandách" a pracujú ako sezónni robotníci („šummáši") na repných poliach veľkostatkárov po celej krajine.

  Pozemková reforma po oslobodení krajind nestačila doriešiť všetky problémy. Bolo treba rozdeliť 3453 kat. jutár medzi 1567 bezzemkami. Majitelia pridelených parciel následkom nedostatku finančných prostriedkov a potrebného náradia vo zvýšenej miere boli vystavení úžere poťahom. Počiatky družstevného hospodárenia neboli ani v Slovenskom Komlóši bez peripetií. Výroba v prvých rokoch ešte nepresahovala tradičné rámce neskoršie však nastúpila v komlóšskom poľnohospodárstve moderná agrotechnika.


  Skizze über die landwirtschaftliche Entwicklung in Tótkomlós (1828—1959)

  Die Studie untersucht die annähernd anderthalb Jahrhundert alte landwirtschaftliche Kultur der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Tótkomlós Komitat Békés) angesiedelten slowakischen Einwohner. Die Siedler, aus den nördlichen Gegenden mit ungünstigem Klima und mißlichen Bodenverhältnissen kommend, versuchten in den Anfangsjahren mit der dort heimisch gewesenen Produktion von Roggen, Hafer und Kartoffeln fortzufahren. Nach einigen Jahren gaben sie diese Erzeugung vollkommen auf und paßten sich der am Alföld heimischen Wirtschaftsform an.

  Während der ersten Jahrzehnte der untersuchten Epoche bedeutete auch bei ihnen die Viehhaltung die Haupteinnahmsquelle. Dies beweisen auch Registrierungsangaben des Jahres 1828, die den größeren Teil der Gemeindegemarkung als Futterweiden verzeichnen.

  Die Landwirtschaft entwickelte sich erst im Rahmen der Vorwerke zur intensiven, warenproduzierenden Wirtschaft. In Tótkomlós waren die Vorbedingungen gegeben: die große Gemarkung der Gemeinde und der erbeigene Boden der Leibeigenen. Das Zeichen der Intensivwirtschaft ist die Umbrechung der Weiden. Die Einstallung ihres Viehs, die Düngung förderte die Aufbesserung des Bodens. Die Hauptfrüchte — von denen bis zum Ersten Weltkrieg auch bedeutende Mengen verkauft werden konnten — sind Weizen und Mais. Letzteren verwerteten sie bei der Mast ihres Viehs.

  Die Produktionstechnik steigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprunghaft an. Auf den Bauerngütern erscheinen die moderne Wirtschaft anzeigenden Landmaschinen: Anbaumaschinen, Windfegen, Trieurs; in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts werden sogar Dreschmaschinen allgemein gebräuchlich.

  Im Agrokapitalismus zwischen den beiden Weltkriegen kam auch der Erzeugung gewerblicher Nutzpflanzen eine große Rolle zu. In den zwanziger Jahren steigt die Kultur von Zuckerrüben rapid an, beansprucht in manchen Jahren bis an die 40% der Anbaufläche. Nach dem Beispiel von Makó rückte die Produktion von Zwiebeln und Knoblauch, ferner in zunehmendem Maß die Kleinsämereien von Gartenbau auf Ackerboden in den Vordergrund. Zur Kultur der arbeitsintensiven Pflanzen werden vorranglich Lohnarbeiter eingesetzt, doch häufig kommt auch die Abgabe des Bodens zum Anteilbau vor.

  Eine derartige intensive Bodenbewirtschaftung war — hinsichtlich der zeitgenössischen landwirtschaftlichen Technologie — nur mit einer großen Zahl landwirtschaftlicher Arbeiter durchführbar. Überflüssige Arbeitskräfte standen aber in der Gemeinschaft stets zur Verfügung. Zwischen den beiden Weltkriegen waren 36,4% der Einwohner Agrarproletarier. Die verhältnismäßige Intensivität des Ackerbaus, die Produktion der arbeitsintensiven Pflanzen konnte indessen die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte nicht voll beschäftigen. Schon seit der Jahrhundertwende schlössen sie sich in Banden, die sich als landwirtschaftliche Saisonarbeiter, „summások", bei Großgrundbesitzern für die Zuckerrübenkultur verdingten.

  Die Bodenreform nach der Befreiung löste nur in ziemlich geringem Ausmaß die Probleme. 3453 Katastraljoch sollten unter 1567 Besitzlosen aufgeteilt werden. Auf den den Familien zugeteilten kleinen Parzellen waren sie mangels entsprechenden Kapitals und nötiger Geräte außerordentlich dem Wucher an Zugkräften ausgesetzt. Das Umstellen auf eine Agrargenossenschaft ging auch in Tótkomlós nicht reibungslos vonstatten. Zu Beginn war die Produktion noch auf die traditionelle Basis aufgebaut, doch wurde diese in den letzten Jahren von der modernen Agrotechnik abgelöst.

 • Tábori György :
  Tótkomlós állattartása259-298 [52.67 MB - PDF]EPA-01577-00003-0050

  Dobytkárstvo v Slovenskom Komlóši

  Počas protitureckých bojov v XVI—XVII. storočí Békéšska župa natoľko vyľudnela, že po vyhnaní Turkov v prvej polovici XVIII. storočia zemepáni tohto kraja podnikajú veľké presídľovacie akcie s cieľom zaobstarať si dostatok pracovných síl. Tak došlo i k znovuosídleniu Slovenského Komlóša v r. 1746, keď zemepán Jozef Rudnyánszky zavolal slovenských poddaných z Horniakov. Osádzajúci sa slovenskí kontraktualisti živili sa hlavne extenzívnym chovom dobytka. Keďže obecný chotár bol malý a v ňom pasienkov bolo ešte menej, Komlóšania si prenajímali pastviská susedných dedín — vzdialených nanajvýš na deň chôdze —, kde sa vypásali ich stáda koni, kráv a oviec. Primerane ich vtedajším nárokom, takýto chov im zaisťoval dobré príjmy.

  No pre potreby poľných prác chovajú zvieratá aj v dedine. Do polovice XIX. storočia v prestávkach poľných prác väčšinu domáceho statku umiestňujú v košiaroch („akovoch") okolo dediny.

  Následkom rozmachu poľnohospodárskeho rozvoja v prvej polovici XIX. storočia aj Komlóšania začali prechádzať na obrábanie pôdy, lebo vplyvom veľkých celokrajinských premien stratili väčšinu svojich prenájmov v cudzích chotároch, ba aj domáce pastviská boli poväčšine rozorané. V takýchto pomeroch v polovici XIX. storočia stav dobytka citeľne klesol. Zvyšky z niekdajšieho bohatstva dobytka museli Komlóšania umiestniť buď na obecnom pasienku, alebo v stajniach pri domoch — lebo v r. 1854 zbúrali aj košiare — alebo na novovzniklých sálašoch. Po tomto obrate možno hovoriť už len o intenzívnom chove dobytka, čiže o dobytkárstve primeranom a prispôsobenom potrebám obrábania pôdy.

  Kone ustajňovali zväčša na „sálašoch". Často ich vyháňali na strniská, ale ich pásli často aj v noci. Koni, postrádateľných okolo sálašov a pášucich sa ešte v stáde, pre ktoré útočišťom boli už len kaszaperské a kiškomlóšske pasienky, stále ubúdalo, neskoršie — okolo r. 1930 — ostalo ich len niekoľko kusov, ktoré sa pásli roztratené medzi juncami a jalovicami.

  Komlóšsky gazda dal si veľa záležať na svojich koňoch. Kôň bol symbolom bohatstva a hodnosti. Preto sa jeho kŕmeniu a opatere venovali veľmi starostlivo. Poniektorí chovali kone aj na predaj. Na prelome storočia nové mezóhegyešské plemená začínajú zatlačovať do pozadia dovtedy chované stepné kone malého vzrastu. — Kone nakŕmili trikrát denne vždy v tých istých hodinách. Krm sa vyrábal a pripravoval doma. Gazda veľmi starostlivo navykal kone na chomút. Mená pre ne preberal z maďarčiny. O ich liečenie sa obyčajne postaral sám.

  Počnúc od polovice XIX. storočia ubúda v Komlóši aj dovtedy početných kravských čried a dovtedy chované uhorské biele plemeno postupne vystriedajú strakaté sorty zo západu. Črieda pozostalých bielych volov a jalovíc, navtedy už len pár stovák, pasie sa v kasaperskom a kiškomlóšskom chotári od jari do jesene pod strážou pastierov. Dojnice sa chovajú poväčšine na sálašoch, a ktoré pre mlieko stajnia v dedine, tie každodenne vyháňajú na kiškomlóšske pastvisko. — Pri dome ustajňovaný hovädzí dobytok kŕmia dvakrát denne. V zime sú kravy v stajni, v lete ich držia pod holým nebom v ohradách alebo uviazané o letné jasle či o strom, kde sa statok môže aj napásť.

  Chov ošípaných sa do 90-ych rokov minulého storočia zakladal na salontianskom plemene (podľa mesta Nagyszalonta), ktoré však ustúpilo plemenu tzv. „fecskehasú" (lastovičie brucho) a až po prelome storočí bolo úplne zatisnuté uhorskou mangulicou.

  Výkrm vhodných bravcov začal sa 20. augusta. Mnohí gazdovia kŕmili bravy aj vyše domácich potrieb, lebo slanina mala dobrý odbyt. Skupovali ju slovenskí podomoví obchodníci so železným tovarom z Horniakov. Ošípané kŕmili tiež len dvakrát denne.

  Chov oviec bol na prelome XVIII. a XIX. storočia ešte veľmi rozsiahly. Spoločný predaj vlny zaisťoval Komlóšanom značné príjmy. — Do služby najímali najmä rumunských valachov. Niektorí starci pamätajú sa ešte aj na niekdajšie strungy (esztrenga). Rozoraním pastvísk chov oviec natoľko upadol, že v 1930-ych rokoch chovali na sálašoch po dva-tri kusy už len preto, aby na sviatočnom stole nechýbala ani baranina.

  Prechod k socialistickému veľkopodnikovému hospodáreniu nešiel ani v Slovenskom Komlóši bez úrazov. No krátko po založení družstiev rozmohol sa aj chov zvierat napriek nedostatku chovných priestorov. Sprvu využívali staré stajne a chlievy. Tendencia k modernizácii chovu sa prejavila nielen v mechanizácii prípravy krmu, ale i v tom, že stavebnícke brigády družstiev začali budovať nové, moderné chovné priestory z vlastných zdrojov.


  Viehhaltung in Tótkomlós

  Als Folge der Türkenkriege im 16—17. Jahrhundert war das Komitat Békés derart entvölkert, daß die Gutsherrn des Landstrichs, nach Vertreibung der Türken, eine großzügige Besiedlung betrieben, um die menschlichen Arbeitskräfte zu ersetzen. So wird auch das Gebiet von Tótkomlós 1746 von Gutsbesitzer József Rudnyánszky mit Slowaken aus dem Oberland wieder besiedelt. Die Hauptbeschäftigung der vertraglich angesiedelten slowakischen Leibeigenen ist die extensive Viehhaltung. Da die Gemeindegemarkung klein ist, und innerhalb dieser der Weidegrund für ihr Vieh noch geringer, pachten sie — die einen Tagesmarsch nicht entfernter gelegenen — Weiden der Nachbargemeinden, wo ihre Pferde-, Rinder- und Schafherden weiden können. Aus der Viehhaltung genießen sie einen ihren Ansprüchen entsprechenden guten Verdienst.

  Das für den Gang der landwirtschaftlichen Arbeiten nötige Vieh hielten sie im Dorf, das bis Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils während des Pausierens der Arbeiten in den um das Dorf angelegten Hürden (ung. akol) untergebracht war.

  Mit dem Einsetzen der Entwicklung in der Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenden sich auch die Tótkomlóser diesem Kulturzweig zu, denn als Folge der das ganze Land berührenden Umwälzung, verlieren sie den Großteil ihrer Pachtungen auf fremden Gemarkungen, sogar der größte Teil der am Dorf gelegenen sog. inneren Weide fällt dem Pflug zum Opfer. Unter diesen Umständen nahm Mitte des 19. Jahrhunderts der Viehbestand stark ab. Das verbliebene Vieh wird auf der neu entstandenen Gemeindeweide, in den Ställen des Dorfs — da die Hürden 1854 auch abgerissen wurden —, oder in den in Entwicklung befindlichen Vorwerken untergebracht. Des weiteren können wir nur mehr von einer Viehhaltung sprechen, die für eine intensive Wirtschaft nötig ist.

  Die Pferde wurden eher auf den Vorwerken gehalten. Häufig war das Weiden auf Stoppelfeldern, auch zur Nachtzeit gebräuchlich. Die Stückzahl des auf die Weiden von Kaszaper und Kiskomlós verdrängten Gestüts nahm ständig ab, später — in den dreißiger Jahren des Jahrhunderts — weideten die wenigen Pferde, die bei den Arbeiten am Vorwerk entbehrlich waren, mit dem Jungvieh.

  Für den Bauern von Tótkomlós war das Pferd sein Um und Auf. Dieses kündete seinen Reichtum, gab ihm Rang. Seiner Aufzucht ließ man große Sorgfalt angedeihen. Es gab Bauern, die Pferde auch zum Verkauf züchteten. Die klein gewachsenen Bauernpferde wurden zur Jahrhundertwende langsam von der Mezöhegyeser-Rasse verdrängt. — Das tägliche dreimalige Füttern erfolgte immer zur gleichen Zeit. Das Futter erzeugten und bereiteten sie selbst. Dem Einbrechen in den Strang wurde große Bedeutung beigemessen. Die Pferdenamen übernahmen die Tótkomlóser Slowaken dem Ungarischen. Die Heilung der Tiere besorgten sie eher selbst.

  Auch die großen Rinderherden beginnen sich von Mitte des 19. Jahrhunderts zu verringern, und die bis dahin gezüchtete ungarische weiße Rasse wird vom westeuropäischen. Scheckvieh abgelöst. Ihr verbliebener Bestand von einigen hundert Stück Jungvieh und Ochsen weidet, vom Frühjahr bis zum Herbst, unter Aufsicht von Hirten (ung. gulyás), teils in Kaszaper und teils in Kiskomlós. Der größere Teil der Melkkühe befindet sich auf den Vorwerken, jene aber, die wegen ihrem Milchertrag im Dorf gehalten werden, treibt man täglich auf die Weide von Kiskomlós. — Die in Stallungen gehaltenen Rinder werden täglich zweimal gefüttert. Im Winter werden sie im Stall, im Sommer indes unter freiem Himmel in Hürden gehalten, weiden angebunden an die Sommerkrippe oder an einen Baum des Vorwerks.

  Bis zu den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde hier die Szalontaer Schweinerasse gezüchtet, die zur Jahrhundertwende das ungarische Mangalica-Schwein vollkommen verdrängte.

  Die geeigneten Frischlinge wurden am 20. August in Mast genommen. Viele Bauern mästeten auch mehr Schweine als der Bedarf ihrer Familie erforderte, denn durch den Verkauf des überflüssigen Specks vermehrte sich ihr Einkommen. Die aus dem Oberland kommenden Wanderhändler (ung. vasas tót) kauften diesen auf. — Auch die Schweine wurden nur zweimal täglich gefüttert.

  Die Schafzucht war zur Wende des 18—19. Jahrhunderts sehr entwickelt. Durch den gemeinsamen Verkauf der Schurwolle konnten sie sich einen beträchtlichen Verdienst sichern — Zumeist wurden rumänische Schafhirten angeworben. Einige ältere Leute können sich noch an die Pferche (ung. esztrenga) erinnern. Mit dem Auflassen der Weiden verringerte sich auch die Schafzucht derart, daß in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts auf den einzelnen Vorwerken nur deshalb 2—3 Stück gehalten wurden, um an größeren Festen der Familie auch andres Fleisch an der Tafel vorsetzen zu können.

  Das Umstellen der Wirtschaft auf einen sozialistischen Großbetrieb ging auch in Tótkomlós nicht reibungslos vonstatten. Nach Konstitution der Produktionsgenossenschaften nahm auch bald die Viehzucht ihren Aufschwung, wobei nicht einmal die Unterbringungsmöglichkeiten günstig waren. Es mußten die alten und unzeitgemäßen Stallungen und Koben in Anspruch genommen werden. Die Bestrebunden zur modernen Haltung wurden nicht allein vo der Mechanisierung der Fütterung vorangetrieben, sondern auch von den Baubrigaden der Produktionsgenossenschaften, die aus eigenen Kräften mit dem Bau von geeigneten Stallungen und Koben für die Viehhaltung begannen.

Letöltés egy fájlban (176,1 MB - PDF)