←Vissza

 

Somlai Péter

EGYETEMESSÉG ÉS RELATIVIZMUS
(Tizennyolc jegyzet)

(részlet)

1. Korszellem ma és tegnap
A relativizmus "a tegnap csatakiáltása" - állítja Clifford Geertz ("Anti-antirelativizmus", lásd: "Az értelmezés hatalma" - Bp. 1994, Századvég, 305.). Így lenne valóban? Én ma is ezt a csatakiáltást hallom, azokét, akik a kulturális hagyományok végső érvényességére hivatkoznak és tagadják az egyetemes érvényűt, mondván, hogy ez olyan "partikularizmus, amely univerzálisnak tetteti magát" (Charles Taylor, Az elismerés politikája - lásd: Fleischmidt Margit (szerk.) Multikulturalizmus - Bp. Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1997, 135).
     Szerintem inkább az univerzalizmus jelszava a tegnapé, tegnapelőtté. Az új évezred elején kevés elavultabb eszme van, mint az egyetemes humanizmus, s gyorsan az etnocentrizmus gyanújába keveredik az, aki "emberi"-t mond.


2. Fekete, fehér, igen, nem
A színhely: Tokió. Szünet van a politika-elméleti világkonferencián. Együtt teázgat s közben az univerzalizmusról és relativizmusról beszélget két résztvevő, Fekete és Fehér.
     Fekete: Az univerzalizmus patriarchális eszme, amit férfiak találtak ki férfiaknak. Továbbá a fehérek, főként a nyugatiak eszméje. Egyenlőséget állít, közben pedig igazolja az elnyomást.
     Fehér: Szó sincs róla. Az univerzalizmus az emberre vonatkozik és az emberi nem egységét fejezi ki, nem pedig a fehér férfiak uralmát a fehér nők, illetve a nem fehér népek felett.
     Fekete: Csakhogy az egyetemes emberi jogok eszméje nem jelentett akadályt Amerika és Afrika elfoglalásakor, a helyi törzsek kiirtásakor, s később sem, a rabszolga-kereskedelem idején, a gyarmatbirodalmak berendezkedésekor.
     Fehér: De hiszen a hódítás, emberirtás és gyarmatosítás nem az emberi jogok jegyében folyt. Azt persze nem lehetett megakadályozni, hogy egy eszmét meghamisítsanak, de a huszadik század második felében mégis felszabadultak a gyarmatok, az emberi jogokat pedig egyetemes érvényűnek ismerték el az ENSZ megalapításakor.
     Fekete: Ti ismertettétek el egyetemes érvényűnek. Ez az elismerés csak arra szolgált, hogy ne kelljen kárpótlást nyújtanotok a bennszülöttek utódainak, az egykori gyarmatoknak, a harmadik világ népeinek, továbbá arra, hogy ne kelljen lemondanotok katonai, gazdasági, kulturális uralmatokról s ne kelljen elismernetek a népek, országok, kultúrák sokféleségét.
     Fehér: Csakhogy én éppen a sokféleségről beszéltem az imént, s arról, hogy a multikulturalizmust az univerzalizmus jegyében kell elismerni. Ezt a törekvést is uralmi eszköznek tartod?
     Fekete: Igen.
     Fehér: Nem.