←Vissza

 

Farkas Attila Márton - Mund Katalin

TECHNICIZÁLT SPIRITUALITÁS,

avagy a modern okkultizmus kulturális szemantikája

I. Bevezetés


Az ezotéria, illetve okkultizmus új formája körülbelül a XIX. század végén jelent meg Magyarországon. A polgári szalonok színes világában még asztaltáncoltatók, Tarot-kártya-vetők, asztrológusok, jógával és keleti tanokkal foglalkozó bohém művészek és más egyéb "csodabogarak" tűntek fel, elkápráztatva az úri közönséget. A szocialista rendszer időszakában úgy látszott, az okkultizmus, illetőleg ezoterika erőteljesen háttérbe szorult, sőt eltűnt, a rendszerváltás után aztán újra virágzásnak indult. Ami persze így nem igaz, hiszen egyrészt megmaradt a világháborút és a bolsevik terrort túlélő maradék polgári középosztálybeliek körében, másrészt bizonyos marginális értelmiségi szubkultúrákon belül az ellenzéki lét egyik szublimált-spiritualizált, alternatív formájaként is megjelent.1 A nyolcvanas évek vége óta szinte naponta jelennek meg ilyen témájú könyvek, nyomtatott és elektronikus folyóiratok, magazinok, amelyek mindig újabb "titkos tudásokkal" ismertetnek meg, amelyekből valamilyen újra felfedezett és modernizált ősi (jobbára keleti) gyógymódot tanulhatunk, hasábjaikon korszerűen átértelmeződnek a Kabbala, az I Ching, a Grál és más ezoterikus rendszerek, kultuszok titkai. Persze a különféle kiadványok mellett számtalan tanfolyamon lehet elsajátítani a jóga, a reiki, a fényadás vagy éppen az aura-fésülés művészetét, sőt bárki lehet látó, megvilágosodott, beavatott, jógi vagy sámán - leginkább a modern pszichológiai, önismereti módszerek populáris és ezoterizált változatainak segítségével. Emellett havonta látogat hazánkba egy-egy buddhista, hindu, vagy valamilyen szinkretisztikus irányzatot képviselő mester Indiából, Tibetből, Koreából, sőt még Kínából is, de leginkább Nyugatról.
      A jelenséggel így vagy úgy, de vélhetőleg már mindenki találkozott, mondhatni: kultúránk szerves részét alkotja. Ennek kapcsán viszont felmerül egy érdekesség is, jelesül, hogy ezek a nem keresztény új vallási mozgalmak, ezek a főként New Age gyűjtőnéven futó különféle újokkultista irányzatok igen figyelemreméltó paradoxont rejtenek magukban: Bár elvileg vallási mozgalmak, a spiritualizmus majd minden jellegzetességével, ám emellett korunk modern tudományosságának, pontosabban a tudományos-technikai kultúrának és világképnek számos elemét is magukba építették, illetve építik folyamatosan. Beszédmódjuk, szó- és eszközhasználatuk, a rítusaikban és napi praxisukban megnyilvánuló külsőségeik, valamint világképük számos lényeges eleme még az eredetileg valóban ősi tanításokat, irányzatokat, kultuszokat is ízig-vérig modern, nyugati és városi jelenségekké varázsolják.
      Közhely, hogy a tudomány "korunk vallása". Fogalmazzunk inkább így: a tudomány világképünk alapja, illetve világképe az uralkodó világkép, amely zsarnoki módon iktat ki, avagy formál át a saját képére minden más világképet, értéket, ideológiát, szemléletmódot. Így ennek a zsarnoknak ellenállni nem lehet, noha erre is vannak (meglehetősen szánalmas) kísérletek. Gondoljunk egyes keresztény szekták olykor kifejezetten harcias formában megnyilvánuló explicit tudományellenességére. Mit lehet hát tenni? Nyilvánvalóan egyetlen dolgot: behódolni a zsarnoknak, alakoskodni, látszólag elfogadni a játékszabályait, sőt mi több: felölteni formáját, és ezáltal megszerezni a vágyott legitimációt, mely nélkül nincs túlélés. Az okkultizmus - de általában a spiritualitás - számára ezt a legitimációt csak a tudomány, ez a megfellebbezhetetlen, az egész kultúránkra ráterpeszkedő, kizárólagos tudásformaként érvényesülő szellemi hatalom adhatja meg, s ebbe a csapdába nem csupán a felsorolt "formabontó" új irányzatok, hanem maga a Katolikus Egyház is beleesett. (Persze másként, mint amazok.) Mint ahogyan annak idején éppen fordítva: a tudomány legitimációját az Egyházhoz, illetve a keresztény világképhez való illeszkedés adta. (Gondoljunk arra, hogy Kepler a bolygók vonzását még a Szentlélek művének volt kénytelen tulajdonítani.) Most pedig fordult a kocka: az áhított legitimáció nyilvánvalóan a tudományos-technikai világképhez való hasonulással nyerhető el. Ami persze a lényegen, az eszmék szemantikai tartalmán és a kétféle gondolkodásmód közötti minőségi különbségen, illetve elemi ellentéten mit sem változtat. Kissé frivol módon fogalmazva: megadni Istennek, ami az Istené, és a császárnak is, ami az övé. Márpedig a "császár" ebben az esetben a tudomány. A behódolás, a hozzáidomulás nélkül minden világkép és tudásforma léte illegitim. Nos, elsősorban ebben keresendő az "alternatív világképek" olykor elképesztő formákat öltő "tudományossága".
      De van ennek a "tudományosságnak" más oka is. A nem keresztény új vallási mozgalmakat, a mindenféle "nyúédzses" irányzatokat többek között az különbözteti meg a hagyományos vallásosságtól, történelmi egyházaktól, tradicionális spirituális formáktól, hogy bennük az egyes eszme- és hitrendszerek határai jóval összemosódottabbak. Magyarán, aki hisz az asztrológiában, az nagy valószínűséggel elfogadja a buddhista tanításokat vagy az indián hagyományokat éppúgy, mint a druida papok (elképzelt) ősi misztériumait is, annak ellenére, hogy ezek az eszmék és kultuszok a legkülönfélébb kulturális környezetből származnak. Ebben a típusú vallásosságban voltaképpen az individualitás játszik domináns szerepet, tehát az egyén szükségleteinek, igényeinek megfelelően válogatja össze hitét a "vallási piac" számos eleméből. A megunt tanításokat elhagyja, újakat vesz helyettük, mert ennek a vallásosságnak a jellege erőteljesen fogyasztói. (Jelen sorok írói személyesen ismernek számos olyan "hívőt", akik pár év leforgása alatt legalább féltucatnyi ilyen irányzatot, módszert, kultuszt stb. próbáltak ki, mindegyiket teljes hittel és odaadással, mindenkor újabb és újabb "szellemi megközelítésekre", és persze ezek révén nyert érdekességekre és élményekre vágyva.) Mivel ezeknek a mozgalmaknak, illetve irányzatoknak nincs - s a fentiekből következően nem is lehet - átfogó "paradigmájuk", azaz valamiféle meghatározott keretük, dogmatikájuk stb., amelyben az egyes hitelemek meghatározott struktúrába rendeződhetnének, így ezt a funkciót az éppen uralkodó tudományos-technikai világkép fogja betölteni.
      Annál is inkább, mert az ezekhez az irányzatokhoz csatlakozó, azokkal szimpatizáló emberek zömében ateista családokból kerülnek ki, vagy legalábbis olyan családokból, ahol a hagyományos vallások szerepe erősen meggyengült. Így viszont az a világkép, amelyben felnevelkedtek, lényegében az uralkodó világkép, s az ezoterikával ezt emelik spirituális síkra. Egy világképet egyébként amúgy sem könnyen cserél le az ember, legfeljebb abban az esetben, ha az új világkép legalább annyira "működőképes", azaz legalább annyira átfogó, az abban hívő, azzal azonosuló számára bizonyosságot nyújtó, mint a megelőző. Az új vallási mozgalmak ezoterikusainak tudományoskodása, illetőleg a scientizmussal való kokettálásuk ebből a szempontból is érthető, hiszen éppen ez jelenti világképük alternatív voltát a hagyományos vallásossággal szemben - amivel neveltetésüknél fogva amúgy is szemben álltak. Ezért pedig minden ponton, minden vonásukban igyekeznek a lehető legmodernebbek lenni. Ez azokra az irányzatokra is érvényes, amelyek ideológiájukat tekintve szembehelyezkednek a modernséggel, s vele a tudományossággal is. Így pl. még a krisnások is más bolygókra történő utazásokról beszélnek a meditáció kapcsán, noha irányzatuk mind dogmáikat, mind életmódjukat tekintve kifejezetten archaizáló. "Ahogy az Amerikába készülő ember különböző könyvekből szerezhet felvilágosítást úticéljáról, úgy a Véda irodalom hasonlóképpen a lelki bolygókról nyújt információt. Egy jógi az összes ilyen leírást ismeri, ezért kívánsága szerint akármelyik bolygóra űrhajó nélkül eljuthat. A mai űrutazás nem a legjobb módszer más bolygók elérésére. Sok idő, erőfeszítés és pénzpocsékolás (...) Az anyagi világegyetemen túlra azonban lehetetlen mechanikai úton eljutni. A felsőbb (magasabb életszínvonalú) bolygókat elérő, általánosan elfogadott módszert meditációs jógának vagy gjána jógának nevezik."2
      Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az okkultizmuson, illetőleg a "modern ezotérián" a XVIII. század végétől, a XIX. század elejétől megjelenő, zömében áltudományos, erőteljesen spirituális tartalmú eszmerendszereket, illetve ezek szubkulturális megjelenését értjük. Amit az "okkult" fogalma ma, a mi kultúránkban jelent. Merthogy némi zavart okozhat a fejekben a tény, hogy az okkult filozófia, illetőleg okkult tudás a XVIII. század előtt (de még részben a század folyamán is) az akkori "komoly" tudománytól teljességgel elválaszthatatlan. Rendkívül hamis képet mutatnak azok a kultúrtörténeti munkák, amelyek a középkori, reneszánsz és barokk Európában illetve az archaikus magaskultúrákban különválasztják - mi több: szembeállítják - a tudományos gondolkodást a mágikus-vallásos-spirituális gondolkodás- illetve tudásformáktól. Ezek tökéletesen szerves egységet képeztek, s így e szétválasztás önkényes aktus. Voltaképpen nem más, mint a mi technikai kultúránk szemléletmódjának, ahol a vallás és a tudomány, az okkult és a tudományos már élesen kettéválik, visszavetítése.