Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Oktatástörténet

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Kitekintés

Hírek

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

TanszerMúzeum (Nádasi András rovata)

 

O

k

t

a

t

á

s

t

ö

r

t

é

n

e

t

Modellek és minták, csontkészítmények, száraz és nedves preparátumok

 

Az iskolai oktatásban szemléltetésre használt klasszikus eszközök között jelentős mennyiségben találunk régebben gyűjtött eredeti tárgyakat és mintákat. Ha belépünk egy régi iskola természetrajzi, biológiai szertárába, többnyire csontvázak, kitömött kisragadozók, madarak és spirituszban ázó halfélék fogadnak. Kis kutatással bizonyára a herbáriumra vagy a rovargyűjteményre is rátalálunk.

 

Az 1538-ban alapított Debreceni Református Kollégium rovargyűjteménye

 

A szertárak történetének bemutatására itt nem vállalkozunk, de a taneszközök története szempontjából alapvetően fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a taneszközök szakszerű tárolása, hozzáférhető tétele, a demonstrációra történő előkészítése – amely a szertárak alapfunkciója volt – meghatározta az eszközök hatékony felhasználását.

 

A Sárospataki Református Gimnázium biológia szertára

 

Muzeális értékű taneszközeink többségét, a múzeumokon kívül, a szertárak őrizték meg, ahol szakszerűen tárolták és lajstromozták, miként azt néhány példán majd bemutatjuk. Sok régi középiskola speciális óriás szekrényeket, egyedi bútorokat, üveges tárlókat készíttetett a szertárak számára, amely nemcsak a tárolást, hanem a láttatást is szolgálta. A szertárak létrejöttét megelőzően az akkori taneszközök a tantermekben és a könyvtárban, a könyvek mellett kaptak helyet, mint egy mai forrásközpontban.

 

 

Herbárium a Debreceni

Református Kollégiumból

 

Historiae Naturalis –

a teknősbéka leírása

 

A rendszeres szertárfejlesztés az ENTWURF és az 1883. évi középiskolai törvény eredménye, amikor is a korábban főként adományozásból gazdagodó szertárak fejlesztése a fenntartó feladatává vált. Az 1900-as évektől kezdődően a szertárak állományát iskolafokozatonként és tantárgyak szerint is előírták.

 

 

Rovargyűjtemény a Debreceni Református

Gimnázium szertárában

 

Két kötet az MTM fatörzsgyűjteményéből

http://www.bot.nhmus.hu/hndend.html

 

A mai szertárakban a régiesnek tűnő eszközök mellett műanyagból készült, nagyméretű, szétszedhető sejt-, virág-, az élethű szív vagy testmodellek, torzók és a műanyagba ágyazott készítmények állnak, ezek a modern tanszeripar termékei. Mindezen szemléltető eszközök összességét mintának nevezzük.

 

A minta, többnyire a természet jelenségeiből választott valódi egyed, speciális módon tárolva és láthatóvá téve. Legjellegzetesebb példái az üvegtetővel ellátott fadobozba zárt (ún. dobozos készítmények) vagy átlátszó műanyagba öntött növényi termések, rovarok (beágyazott készítmények), kövületek, ásványok és kőzetek; szárazon, vagy nedves eljárással preparált élőlények, azok szervei, vagy az ezekről készült élethű műanyag másolatok. A köznyelvben ezeket, a biológia tanítását segítő taneszközféleségeket, kitömött emlős állatok, madarak, spirituszos és csontkészítmények, csontvázak néven emlegetjük. Sajátos szemléltető eszköznek tekinthető számos egyéb, tematikus gyűjtemény, pl. a rovargyűjtemény és a herbárium is.

 

A Győri Bencés Gimnázium herbáriuma 9 fatáblás, könyvszerű, 26 x 40 cm-es tároló dobozban található. Az azonosító cédulák kézzel írottak, a lapok sorrendje a Diószegi Fazekas Füvész-könyvét követik. A herbáriumi lapok és a fajok száma egyaránt 904 darab. A képen látható, csatolt maggyűjtemény egy fatáblás, könyvszerű tároló dobozban található. A magok 125, alul és fölül üveggel ellátott, zárt fiókban helyezkednek el. Egy fiók olykor több részre tagolódik. A maggyűjtemény 546 fajt foglal magában.

 

 

Könyv alakú herbárium –

Győri Bencés Gimnázium

 

Részlet a herbárium maggyűjteményéből

 

A természetrajz, majd a biológia oktatásának alapvető szemléltető eszközei a száraz preparátumok, vagyis a „kitömött állatok”. Korábban vadászó földesurak, vagy hivatásos vadászok gyakran ajándékoztak preparált nagyvadakat, egzotikus madarakat és halakat az iskoláknak. Az 1800-as évek végén már a virágzó tanszeripar szállította a preparátumokat. A fővárosi iskolákat a Budai Praeparatorium és Tanszerkészítő Intézet látta el.

 

A „Tanszer...Múzeum” korábbi írásaiban már említett Lampel Róbert-féle tanszer-raktár pl. 1899-ben az egyes állatok forgalmazásán kívül „kakasok viaskodva”, „ölyv zsákmánnyal”, „sárgarigó fészek tojásokkal”, és hasonló állatcsoportokat ajánlott a középiskoláknak. A korabeli tanszerkatalógusok adatai szerint több száz, egyedileg preparált, kitömött állat volt forgalomban.

 

Vadászgörény és zsákmánya – minta az egri Dobó István Gimnázium gyűjteményéből

 

A mongúz és a kobra harca a Sárospataki Református Gimnázium szertárában

  

A preparálás – egyedisége folytán – napjainkban is különleges területe a tanszeriparnak. A ma már többségében műanyag alapú „csontkészítmények” eredetileg szintén a preparációs műhelyekben készültek. Egy 1930-ban kiadott miniszteri utasítás a középiskolák számára, az emberi szervezet megismerése céljából, a következő csonttani készítményeket ajánlja: csontváz, fogak, csontvázrészek, csigolyák, bordák et.c., harántirányban és hosszában szétfűrészelt hengeres és lapos csontok, esetleg csiszolt lapos csontok, kettéfűrészelt, esetleg csiszolt fogak.

 

 

Műanyagból készült kutyacsontváz - 2006

 

Kutyacsontváz tárlóban - 1920

 

A természetrajz, biológia tanításának szintén alapvető taneszközei még a nedves preparátumok. Az úgynevezett spirituszos készítményekből is igen nagy volt a választék. A kínálatban ilyen tételek találhatók: homoki százlábú, hegyi százlábú, fali kaszás pók, gyepi béka, barna varangy, macskacápa et.c. A spirituszos készítmények ára a kitömött állatokénál jóval magasabb, a korábbi századfordulón egy házimacska borszeszben 60 korona, egy kitömött kutya csak 24 korona.

 

 

   

Szétszedhető modell

 

Száraz preparátum

 

Nedves preparátum

 

Csontváz

 

Sorozatunkat folytatjuk, a jelenlegi taneszközök és a korábbiak didaktikai és metodikai jellegzetességeinek egybevetésével. A cikkben bemutatott biológiai taneszközök, készítmények jelenleg használt példái megtalálhatók a taneszköz választékban, pl. a www.biocalderoni.hu weboldalon, vagy a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis www.tanszertar.hu honlapján.

 

A mellékletben a Calderoni cég 60. számú tanszer árjegyzékében található állattani eszközök láthatók.

 

 

Melléklet

 

 

 

 

 

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]