Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Hírek – kitekintés

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Anno

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

     

H

í

r

e

k

 

 

k

i

t

e

k

i

n

t

é

s

Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája

(RKTDK) Csurgón

 

„Az egész világ feléledt,
S az elérkezett tavasznak
Örömére minden örvend;”
(Csokonai V. M.)

 

 

Ezt a vígságfakasztó idézetet választotta mottójául a Csokonai emlékeket ápoló dunántúli kisváros, Csurgó református gimnáziuma az idei RKTDK meghívójának élére. Az immár második évtizedébe lépett diák tanulmányi versenyt még 1995-ben, a kunszentmiklósi gimnáziumban indította útjára a kitalálója, Szabó Sándor tanár. Öt év után az ötletgazdával együtt – aki elvállalta a csurgói gimnázium igazgatását – költözött a rendezvény is.

 

Az alábbi szavakkal köszöntötte a résztvevőket 2005. március 18-án, a nyitó plenáris ülésen Szabó Sándor igazgató:

 

„Második évtizedébe lépett rendezvényünk, a Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája, az RKTDK. Az elmúlt évek történetében soha ennyi iskola (21) és ennyi diák (113) nem jelentkezett. Köszönet érte. Külön köszöntjük az RKTDK-sok családjában az először jelentkezett bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és a székelyudvarhelyi líceum diákjait és pedagógusait.

 

Külön öröm számunkra az, hogy a felkészítő tanárok között megjelent már a második nemzedék, hiszen többen vannak közöttünk, akik természettudományos elkötelezettségüket egykor RKTDK-sként kezdték.

 

Köszönjük a felkészítő tanárok, a zsűrik és a verseny lebonyolítását segítők munkáját, a konferencia háttereként résztvevő kiállítók: Szabó László szobrászművész, Peter Mercea fotóművész, Németh László malakológus és a „Múzsám a Természet” kiállításait. őszinte hálával vagyunk a „jókedvű adakozók”, a szponzorok segítségéért.

 

Csurgó és szeretett iskolánk köszönti vendégeit, és azt kívánjuk, hogy a verseny közben is tudjunk a találkozás, a feléledt tavasz örömének örülni. Isten gazdag áldása legyen az RKTDK valamennyi részvevőjén!”

 

A verseny témakörei a földrajz, növénytan, állattan és embertan, valamint a néprajz. A zsűrikben egy-egy terület jeles szakértői, egyetemi oktatók, muzeológusok „kollokválnak” a pályázó kis- és nagydiákokkal. Ez a megméretés több szempontból eltér a közoktatásban mostanság kialakult, lexikális ismeretekre koncentráló, „tesztelő” tanulmányi versenyektől. A legfontosabb különbség, ami a Könyv és Nevelés szerkesztőségének érdeklődését is fölkeltette, hogy hónapokkal a konferencia előtt már témát választanak a pályázók, majd választott témájukban – szaktanári irányítás mellett – alapos egyéni kutatómunkát végeznek, egyrészt a „terepen”, megfigyelés és följegyzések formájában, másrészt a könyvtárban (legelőbb persze az iskolai könyvtárban!), a szakirodalomban, miközben elsajátítják a tudományos kutatói tevékenység legalapvetőbb módszereit. A másik lényeges különbség, hogy a pályázók a konferencián háromfős szakértő zsűri előtt, élőszóban védhetik meg pályamunkájukat, s majd csak a pályamunkák és a védés együttes minősítése után alakul ki a kategóriánkénti és korcsoportonkénti helyezési sorrend. Végül fontos eltérés, hogy ez a rendezvény határok nélküli, tehát nyitott a Kárpát-medence református diáksága számára, így most éppen Székelyudvarhelyről, Székelykeresztúrról és Nagyenyedről érkeztek tanulók, de jártak már a konferencián többek között nagyváradiak, nagyberegiek, zilahiak, kolozsváriak is. (Ráadásul újabban ökumenikussá kezd válni a konferencia, hiszen jönnek evangélikusok, unitáriusok és katolikusok is!) A konferencia itt fölsorolt értékei persze nem valamiféle izzadságos pedagógiai avantgardizmus „termékei”, sem a spanyolviasz-effektus mintái. Egyszerűen arról van szó, hogy a szervezők tudatosan és bátran elevenítettek föl és újítottak meg hagyományos (s gyakran éppen ezért konzervatívnak bélyegzett, már-már eltemetett) pedagógiai értékeket.

 

A kétnapos konferenciának állandó kísérő programjai az ember és természet viszonyát több oldalról is megközelítő kiállítások. Közülük talán a legsikeresebb évről évre a „Múzsám a természet” címet viselő diák képzőművészeti pályázat alkotásaiból készült tárlat. A kiállításokat az RKTDK szinte valamennyi rendezvényén Balogh Mihály, az OPKM főigazgatója, a KéN főszerkesztője nyitotta meg. Így történt ez az idén is, s a mostani díjnyertes alkotásokat a Könyv és Nevelés jelenlegi ill. a következő számaiban mutatjuk be, egyúttal ajánljuk ezt a nívós tudományos diákkonferenciát kedves olvasóink figyelmébe.


 

 

A Magyar Olvasástársaság felhívása

A Magyar Olvasástársaság azzal a felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben lévő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a Népmese Napjaként tiszteljük ezentúl. A Népmese Napját első ízben 2005 őszén rendezzük meg, és a budapesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét a tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban megkapott mese egész életünkre kihathat.

 

Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon keresztül élni segítette az embereket!

 

Bővebb információ: www.hunra.hu; www.nepmese.hu; e-mail: attila@oszk.hu; ks@naput.hu


 

 

A KTE hírei

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2005. január 27-én a tisztújító közgyűlésén új vezetőséget választott.

 

A KTE elnöke Bondor Erika, az ellenőrző bizottság elnöke Szakmári Klára lesz ezentúl. Az elnökség tagjai: Hock Zsuzsa, Horváthné Szandi Ágnes, Melykóné Tőzsér Judit, Sáráné Lukátsy Sarolta, Tóth Józsefné, Zseli Klára. Póttagok: Juhászné Belle Zsuzsa, Dán Krisztina, Petri Ágnes. Az ellenőrző bizottság tagjai: Sunyovszky Anna, Rakonczás Szilvia.

 

*

 

Az MKE Könyvtárostanárok Egyesülete három évente Országos Szakmai Konferenciát szervez általános és középiskolában dolgozó könyvtárosoknak, melynek célja, hogy fórumot biztosítson az ország könyvtáros tanárainak, iskolai könyvtárosoknak.

 

Egyesületünk a Könyvtárostanárok X. Nyári Akadémiájának helyszínéül Szombathelyt választotta.

 

 

A Nyári Akadémia témája:

 

Az iskolai könyvtárak helye a pedagógiai programokban.

 

 

Időpontja:

 

2005. június 29 – július 2.

 

Programot és jelentkezési lapot a következő címről lehet kérni: BDF Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Horváthné Szandi Ágnes, 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 11.

 

*

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum június 10-én a Magyar Pedagógusok Háza bemutatkozása címmel konferenciát tart. A konferencia alkalmával előadások hangoznak el arról a sokirányú tevékenységről, amely az OPKM hagyományos könyvtári tevékenységéhez szervesen kapcsolódik.


 

 

Változások a Könyv és Nevelés Szerkesztőbizottságában

Nagy Attila sokirányú elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem vesz részt a folyóiratunk Szerkesztőbizottságának munkájában. Eddigi segítségét köszönjük. Értékes írásait továbbra is örömmel közöljük.

 

Új tagja Szerkesztőbizottságunknak Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Központi Könyvtár igazgatója. Meggyőződésünk, hogy közreműködése nagyban hozzájárul folyóiratunk színvonalának emeléséhez.


 

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesületének csurgói közgyűlése és konferenciája

2005. június 27–29.

A Konferencia előadói:

 

DR. JELLENITS ISTVÁN: Tanítórendek és iskoláik könyvtárai Magyarországon.

DR. KORZENSZKY RICHARD: Az egyházi könyvtárak helyzete a rendszerváltás után.

BALOGH MIHÁLY: Az egyházi és felekezeti könyvtárak története és sorsa különös tekintettel a XX. századra.

DR. NAGY ATTILA: A református kollégiumok és gyűjtemények művelődéstörténeti jelentősége mai szemmel.


 

 

Domokos Lászlóné emlékülés

2005. április 7-én Domokos Lászlónéra és az általa alapított Új Iskolára emlékezett a Magyar Pedagógiai Társaság. Az egykori iskola épülete előtt majd a MOM Központ dísztermében Trencsényi László a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára köszöntötte a résztvevőket, majd Göncz Árpád volt köztársasági elnök, az Új Iskola egykori diákja üdvözölte az eseményt és emlékezett iskolás éveire. A továbbiakban Németh András egyetemi tanár, a MTA Pedagógiai Bizottsága, Fehér Márta az Alapítványi Magániskolák Egyesülete, Vekerdy Tamás igazgató a Suli Nova Alternatív Pedagógiák Központja nevében mondott, elemző-értékelő köszöntőt.

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az emlékülés idejére jelentette meg Áment Erzsébet A budai Új Iskola pedagógiája és az Emmi néni iskolája című köteteket.

 

Az emlékülésen Áment Erzsébet mutatta be a kiváló pedagógus Domokos Lászlóné Löllbach Emma életpályáját. A tanítványok közül Kereszty Zsuzsa, Mari Guha, Pálóczi Dalma, Pénzes Judit, Szendrői Ágnes emlékezett meghatottan az iskolára és annak pedagógusaira.


 

 

Egymástól tanulni

Kollegiális tanácsadás mint a kooperatív tanártovábbképzés eszköze. Az Augsburgi Egyetem 2004. október 20-án hivatalosan bejelentette, hogy az egyetem Prof. Dr. Hildegard Macha által vezetett pedagógiai tanszékén beindult a „tanuljunk egymástól” mottó alapján szervezett – a tartományok és a szövetségi kormányzat által támogatott – kooperatív tanártovábbképző projekt. A munkában részt vesznek a Saarlandi Egyetem és az Osnabrücki Egyetem tudományos kutatói is.

 

A továbbképzést során mindenféle iskolatípus pedagógusaiból önkéntes csoportokat szerveznek, akik havi üléseiken megoldási stratégiákat keresnek a hivatásukkal kapcsolatban felmerülő problémákra. A csoportok először is kiképzést kapnak a kollegiális tanácsadás körében és munkájukat mintegy két évig figyelemmel kíséri az Augsburgi Egyetem.

 

A tanárok és iskolaigazgatók egymást segítik személyes célkitűzéseik kidolgozásában és azoknak gyakorlati kivitelezésében. Így pl. meglátogatják egymás óráit, azokat objektív kritériumok alapján a csoportban kiértékelik. Nagy súlyt fektetnek a bizalmas, megbecsülésen alapuló légkör kialakítására.

 

Súlyt fektetnek a személyes alkotóerő fejlesztésére, az oktatási stílus vizsgálatára, az ennek alapján történő oktatási stílus fejlesztésére.

 

H. J.


 

 

Két kamarakiállítás az OPKM Könyves Kálmán körúti „Tündérpalotájában”

József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a költő életét és munkásságát bemutató könyvekből, illusztrációkból.

 

Június elsején kiállítás nyílt az OPKM gyermek- és ifjúsági könyvgyűjteményének illusztrációiból.

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]