←Vissza
KÖNYVEK A KÉMIA TANULÁSÁHOZ


A könyv középiskolák számára írt tankönyvcsaládjának első kötete.
Az előszó szerint "... a tankönyv kicsit különbözik az eddig megszokottaktól. A szerzők célja az volt, hogy ezt a kémiakönyvet úgy lehessen olvasni, mint egy érdekes hetilapot?" Ezt a célt többek között a leckékbe épülő 83 olvasmány segítségével érik el. Az Előszó további részében röviden ismertetik a tankönyv szerkezetét, majd Balesetvédelem címszó alatt a kísérletezés legfontosabb szabályaira emlékeztetik a tanulókat.
A könyv a tananyagot 26 leckében tárgyalja, 4 fő témakörbe csoportosítva: Az anyagok részecskéi; Anyagi halmazok; A kémiai átalakulások elvei; A kémiai átalakulások típusai. Terjedelme 176 oldal.
Az egyes leckékben a tanulnivaló mellett, keskeny hasábon magyarázó rajzok, kiegészítő ismeretek, fotók kaptak helyet. Itt találjuk - filmszalagra emlékeztető keretbe foglalva - a kísérletekről készült fényképeket, vagy egyszerű rajzokat. A tankönyvben kevés kísérlet szerepel, ezek többnyire olyanok, amit a tanulók már 7-8. osztályban láthattak, attól függően, hogy milyen színvonalú általános iskolába jártak. A diákjait ismerő tanár feladata eldönteni, hogy csak ezeket végzi el, vagy lehetőségeitől és a rendelkezésére álló időkerettől függően továbbiakkal egészíti ki.
A sárga színű alappal kiemelt olvasmányok beépülnek a tananyagegységekbe, tartalmuk igen változatos: kémiatörténeti érdekességek, tudósok munkássága, környezetvédelmi problémák, a kémiai megjelenése a mindennapi életben, stb. Ezek a szövegek - a tanulók motiválása, érdeklődésének fenntartása mellett - képességfejlesztő szerepet is kapnak.
Hosszabb, kiegészítésekkel, ábrákkal, érdekességekkel megszakított szövegből a lényeg kiemelése nem minden 15 éves tanuló számára könnyű feladat, ezért nagyon fontosak a leckék végén található rövid, tömör összefoglalások. Segíthetik a megfelelő tanulási módszerek elsajátítását, jól hasznosíthatók a tanórák előtti percekben a tanultak felidézésére és az egyes nagyobb témakörök összefoglalásánál is.
A témakörök végén is van összefoglalás, a második és harmadik fejezet után következő visszautal az előzőekben tanultakra is, ezzel a tárgyalt nagyobb anyagrészt beilleszti a teljes általános kémiai ismeretanyag rendszerébe. Kár és számomra nehezen érthető, hogy a negyedik fejezet után miért nincs összefoglalás.
A szerzők művüket - jogosan - "tankönyv és feladatgyűjtemény"-ként határozzák meg, hiszen a leckéket követő Kérdések és feladatok rovatban több mint 380, gondosan szerkesztett, gazdag tartalmú feladat található. A tanultak egyszerű számonkérése csak az egyik cél, nagyobb hangsúlyt kap a képességfejlesztés. A feladatok egy része az értő olvasás fejlesztését szolgálja, a kérdések az olvasmányok tartalmára vonatkoznak, a bennük rejlő összefüggések feltárását segítik. Néhány feladat az olvasmányok lényegének kulcsszavakban történő kiemelését, vagy adott témájú poszter készítésének módját gyakoroltatja. Szerepelnek kutatómunkát igénylő feladatok, honlapok, folyóiratok cikkei (pl.: Élet és Tudomány) alapján. A tanultak megértésének és alkalmazásának, az összefüggések felismerésének magasabb szintjét igénylik a tesztkérdések összeállítására vonatkozó feladatok. A szerzők megismertetik a diákokkal a tesztek különböző - egyszerű és többszörös választás, relációanalízis, többszörös asszociáció - fajtáit, majd a példák alapján hasonlók szerkesztésére buzdítanak.
A legtöbb leckéhez kapcsolódik néhány - összesen 52 - egyszerűbb, vagy mérsékelten összetett számítási feladat.
A tananyagegységeket általában a Javasolt kísérletek, vizsgálatok rovat zárja. A 68 feladatban nemcsak kifejezetten kémiai kísérletek, hanem ezeken kívül egyszerű megfigyelések, mérések elvégzéséhez, modellek készítéséhez kapnak útmutatást a diákok. A vizsgálatok a háztartásban fellelhető anyagokkal és eszközökkel könnyen elvégezhetők.
Az ismeretszerzés fontos forrása a gazdag képanyag. A fotók, egyszerű rajzok általában kis méretűek, fekete fehérek. A könyvben periódusos rendszer is található. Az első borítón id. Pieter Brueghel igen érdekes metszete, a hátsó borítón néhány elem és egyszerű vegyület színes modellje látható.
Sok fontos, naprakész adatot készen kapnak a diákok és a szerzők tudatosan törekednek arra, hogy a tanulók szokásává váljon más források, elsősorban a Négyjegyű függvénytáblázat használata.
Jó, hogy az olvasmányok külön szerepelnek a tartalomjegyzékben, de hiányolom a név és tárgymutatót.
A tartalom, a feldolgozott tananyag tudományos szempontból korszerű, megfelel a 9. osztály tantervében előírtaknak, a kémiatanítás számára megfogalmazott céloknak, feladatoknak és fejlesztési követelményeknek. A tárgyalás mélysége nem lépi túl az átlagos képességű 15 éves tanulók által befogadható mértéket, sőt pl.: az oxidációs szám esetében talán a leírtaknál még valamivel több is hasznos lenne.
A feldolgozás módja világossá teszi a tanulók számára a szerkezet és tulajdonságok szoros összefüggését, azt, hogy az általános kémia tanulása nem öncélú. A szerzők a hétköznapokban is alkalmazható ismeretek átadására, természettudományos szemléletmód kialakítására törekednek, a mindennapi jelenségek tudatos megfigyelésére ösztönzik a diákok.
Előfordul a tankönyvben néhány sajtó és egyéb hiba, remélhető, hogy ezek a további kiadásokba már nem kerülnek bele.
A tananyag az általános iskolában tanultakra épül, amit a különböző helyről érkező tanulók feltehetően nagyon eltérő színvonalon sajátítottak el, ezért fontos, hogy a szerzők törekednek - néhány estben talán túlzott mértékben is - ezen ismeretek felelevenítésére.
A tankönyv nyelvezete világos és közérthető. A szerzők igyekeznek egyszerűen fogalmazni, a bonyolultabb fogalmakat hétköznapi hasonlatok, megszemélyesítés segítségével érthetőbbé tenni, a tanulókhoz közelebb hozni.
Az oldalak szerkesztése úgy történt, hogy a kiegészítő tananyag csak színben különül el a kötelező alapismeretektől, így talán nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tanulók figyelme ezekre az érdekes és hasznos részekre is kiterjed.
A kötés minősége és a tartalom lehetővé teszi a mű tartós tankönyvként való használatát.
A könyv elsősorban azok számára készült, akik nem csak azért tanulják a kémiát, mert érettségizni szeretnének belőle. A szerzők a hátsó borítón megfogalmazott üzenetükben azoknak ajánlják tankönyvüket, akik még nem szeretik a kémiát, nekik szeretnék megmutatni, hogy milyen fontos része életünknek a kémia, és milyen öröm és szellemi kaland a világ megismerése. A könyv megfelel a célkitűzéseknek, remélhető, hogy sok diák számára teszi könnyebbé és élvezetesebbé a kémia tanulását.

Rajkányi Lajosné
Dr. Büki András - Oláh. Zsuzsa: Kémia 9. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó. 176 p.

A szerzőpáros tankönyvcsaládjának második kötete 2002-ben íródott, s szemléletében a 9. osztályosok számára megírt tankönyvet követi. A szerzők elsődleges célja a kémia megszerettetése, a mindennapi élet és a kémia közötti szoros összefüggés felismertetése. Ezt a szándékot így fogalmazzák meg a könyv hátsó borítóján: "... leginkább azt szeretnénk, ha mindenki megtapasztalná, hogy önmagában, minden kifejezett haszon nélkül is öröm és szellemi kaland a világ megismerése."
A figyelem felkeltését, a diákok motiválását már a borítólapon szép metszet e is segíti. A kép egy süvegcukor készítő műhelyt ábrázol, jól láthatók a cukornádból kiinduló folyamat egyes lépései.
A szerzők az Előszóban köszöntik a diákokat, ebben ismertetik a tankönyv szerkezetét és kifejezik azon reményüket, hogy a tanítás mellett sikerül olvasóik képességeit és készségeit is fejleszteni.
A Balesetvédelem címet viselő oldalon ismertetik a kémia szaktanteremben való munka és viselkedés általános szabályait és bemutatják a mindennapi életben is egyre szélesebb körben használatos veszélyjeleket.
A szerves kémiát 25 tananyagegységben tárgyalják, amit négy nagy fejezetben rendeznek el.
Az első fejezet az Általános ismeretek címet viseli. Ebben a szerzők a szerves kémia elméleti alapjait rögzítik, és csak ezután, erre építve kezdik tárgyalni a szerves vegyületek tulajdonságait. A szerves kémia tárgykörének meghatározása után, a szerves vegyületekben előforduló kémiai kötések részletes tárgyalása, a molekulák szerkezetének bemutatása, a funkciós csoportok felsorolása és szerepük elemzése következik. Megismerkedünk az izoméria megjelenési formáival, részletes képet kapunk a szerves vegyületek halmazszerkezetéről és a jellemző reakciókról. Ez a tárgyalásmód alkalmat ad az általános iskolában és a 9. osztályban tanult általános kémiai ismeretek idevonatkozó részeinek átismétlésére is. Az öt leckét ismétlő összefoglalás követi. A szerzők azt ígérik hogy a fejezet alapos megtanulása után a diákoknak nem kell a szerves vegyületek tulajdonságait bemagolniuk, mert képesek lesznek ezekre szerkezetük alapján következtetni. Az ígéretnek megfelelően a teljes tananyagot következetesen a szerkezet és tulajdonságok szoros összefüggésében tárgyalják. Az összefoglalásban bemutatnak egy, a szerves vegyületek jellemzését segítő, jól összeszedett szempontrendszert.
A szerves vegyületek tárgyalása 3 fejezetben történik, Szénhidrogének, Heteroatomos szerves vegyületek és Biológiailag fontos szerves vegyületek címekkel. Sajnálom, hogy ez a tagolás csak a tartalomjegyzékben jelenik meg, az egyes leckék folyamatosan számozva követik egymást. Talán további eligazítást jelentene a diákok számára is, ha a nagyobb egységek kezdetén, azok címe is megjelenne. Az első fejezethez hasonlóan a többi is ismétlő összefoglalással fejeződik be.
A tankönyv végén Név- és tárgymutató és egy periódusos rendszer kapott helyet, így a terjedelme 152 oldal.
A szerzők - az Előszóban megfogalmazottak szerint - a megszokottól eltérő módon szerkesztették tankönyvüket, hogy azt úgy lehessen olvasni, mint egy érdekes hetilapot. Ennek érdekében 64 különböző hosszúságú olvasmányt építettek be - sárga színnel megkülönböztetve - a tananyagot tárgyaló szövegekbe. A tartalmuk igen változatos: a szerves kémiai nevezéktan legfontosabb tudnivalói konkrét példákon bemutatva, kémiatörténeti érdekességek, fontos felfedezések, jelentős tudósok - többek között magyar Nobel-díjasok - munkássága, környezetvédelmi témák feldolgozása, stb. Nyolc olvasmány foglakozik a kábítószerek fajtáival, hatásukkal, az alkoholfogyasztás és a dohányzás következményeivel. Kár, hogy az olvasmányok címe nem jelenik meg a tartalomjegyzékben.
A több oldalas, olvasmányokkal és képekkel megszakított leckék minden esetben rövid, tömör összefoglalással záródnak, ezek nagy segítséget jelentenek a diákoknak a lényeg kiemelésében, óra elején és ismétléskor jól hasznosíthatók a tanultak felidézésére.
A szerzők jogosan állítják a tankönyv alcímében, hogy ez "tankönyv és feladatgyűjtemény", a leckék végén ugyanis összesen 325 - különböző mértékben összetett - feladatot találunk. Ezek egy része a tanult ismeretek és fogalmak egyszerű számonkérése, mások hétköznapi problémákat vetnek fel, melyeket a diákok a tanultak alapján már meg tudnak magyarázni. A képességfejlesztés érdekében szerkesztett feladatokban a tanulók témát - pl.: az olvasmányokból - és útmutatást kapnak egy előadás, poszter, faliújság, tabló elkészítéséhez, vitára való felkészüléshez. Szerepelnek kutatási témák, melyekhez megadott folyóiratokban (Természet Világa, Élet és Tudomány) könyvekben, honlapokon férhetnek hozzá a tanulók.
Sok lecke végén egyszerű, vagy mérsékelten összetett - összesen 34 - számítási feladat kapott helyet.
A legtöbb tananyagegység Otthoni kísérletekkel záródik. A 40 kísérlet és megfigyelés a háztartásban megtalálható anyagokkal és eszközökkel elvégezhető, jól kiegészíti a tankönyvben található tanórai kísérletek - filmszalagra emlékeztető keretbe foglalt, egyszerű rajzzal vagy fotóval ábrázolt és igen szűkszavúan leírt - nem túl gazdag kínálatát. Az otthoni kísérleteket részletes - gyakran megfigyelési szempontokkal kiegészített - útmutatás alapján végezhetik a tanulók. Tudatos tanári munkával az ezek elvégzéséről szóló beszámolók - a képességfejlesztést is szolgálva - jól beépíthetők a tanórák anyagába.
A tananyagot és az olvasmányokat gondosan válogatott tartalmú, fekete-fehér képanyag gazdagítja. Jól sikerültek a viszonylag nagy méretű modellfotók, a többi kép minősége változó. Egyszerű, elsősorban a molekulák szerkezetét bemutató rajzok, táblázatok segítik a megértést.
A hátsó borítóról már idézettek szerint, a szerzők a világ megismerésében szeretnék a diákokat segíteni, ennek megfelelően igyekeznek a kémia és a többi tudomány - itt elsősorban a biológia - kapcsolatát hangsúlyozni. A könyv utolsó mondataiban egy figyelmeztetéssel bocsátják útjukra a tanulókat: a Föld zárt rendszer, amelyben a korlátlan növekedés nem valósítható meg, a fejlődés lehetséges útja a mennyiségi növekedés helyett, a jó minőség, a valódi értékek megtalálása, ehhez a jövő nemzedékének szakmai tudásra, tájékozottságra van szüksége.
A feldolgozott tananyag megfelel a tantervi előírásoknak, összhangban van a kémiatanítás számára megfogalmazott célokkal, feladatokkal és fejlesztési követelményekkel.
A tankönyv korszerű ismereteket közöl, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő színvonalon. A szerzők világosan, a 16 éves korosztály számára is jól érthetően fogalmaznak. Az egyes oldalak szerkesztése változatos, minden oldalon felkínálva a tanulóknak az ismeretszerzés többféle forrását: alap- és kiegészítő ismereteket tartalmazó szöveg, rajzok, képek, adatok, táblázatok, grafikonok, definíciók, stb.
A betűméret megfelelő, sajtó és egyéb hiba alig található. A könyv puha kötésben, ízléses, színes első és hátsó borítólappal jelent meg. A kötés és a feldolgozás egyaránt alkalmassá teszi tartós tankönyvként való használatra.
Ajánlható olyan iskolákban, ahol az elsődleges cél nem az érettségire való felkészülés, de fontos hogy a kémia tanulása ne nyűg és teher legyen, ahol a tanulók eltérő képességei miatt jelentős szerepet kap a differenciált oktatás.Rajkányi Lajosné


Dr. Büki András - Oláh Zsuzsa: Kémia 10. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 152 p.