←Vissza

A technika vonzásában

A tizenévesek technológiára alapozott aktív tevékenysége az USA iskolai könyvtáraiban


.A tizenévesek és a könyvtáros együtt dolgoznak. Nemcsak a könyvtáros, hanem mindenki,

így a tanárok és tanulók is juthatnak döntési helyzetbe..

Azt hihetnénk, hogy sokkal több munkát igényel a könyvtárostól, ha munkájában és

szolgáltatásaiban fontos szerepet kap a tanulói tevékenység segítése, ill. ha a technológia

alkalmazását középpontba helyezi, . de ez nem igaz. Tájékoztatást kapunk a könyvben

arról, hogy miért nem, és ötleteket a tanulói aktivitás elősegítéséhez.

. Mire gondoltak a szerzők, amikor megfogalmazták a címet: .A technika vonzá-

sában.?

. Milyen módszerek, tevékenységek segítenek ahhoz, hogy a tanulói aktív tevé-

kenység kialakulhasson a könyvtárban és ugyanakkor hogyan alakul a könyvtá-

ros szerepe és feladata?

Ennek tisztázásához, és az iskolai könyvtárosok ez irányú gyakorlati munkájához járul

hozzá ez a kiadvány. Ehhez figyelembe kell venni a következőket:

Az Amerikai Egyesült Államokban az iskolai könyvtárak számítógéppel való ellá-

tottsága széleskörű. A gond az, hogyan csalogassák be a könyvtárba az olvasókat, milyen

foglalkozásokkal, programokkal érhetnék el azt, hogy a tizenéveseket jobban bevonják

a munkába.

. Mit nevezhetünk tanulói aktív tevékenységnek, részvételnek a könyvtárban?

. Azt nem, ha a könyvtáros egy jó projektet talál ki, amelyben a tanulók aktívan

dolgoznak.

. Azt sem, ha a könyvtáros a tanulók ötletére alapozva tervez meg és visz végbe

egy programot.

. A valódi tanulói részvétel, önálló, tevékenység ezekkel szemben az, ha a program

minden egyes részében aktívan részt vesznek a tanulók, a gondolat kipattanásától

egészen a terv megvalósításáig.

Ez azt jelenti, hogy a tizenévesek:

. felvetik az új program tervét;

. eldöntik, mely elképzelések, tervek felelnek meg a legjobban az adott helyzetben

a könyvtári feladatoknak és szolgáltatásoknak;

. meghatározzák a terv lehető legjobb kivitelezését;

. team tagjaként csoportmunkában dolgoznak;

. a könyvtár működése keretében kivitelezik a tervet..

Acél az, hogy a tizenévesek a társadalom sikeres tagjaivá váljanak. Ez segíthető úgy is,

hogy döntéshozatali helyzetet hozunk létre, azért, hogy jó és rossz döntéseik során megtanulják,

hogyan hozzanak jó döntéseket. A tanulói részvétel egész folyamatában a könyvtáros

és a tizenévesek együttműködnek. A könyvtáros tanácsadóként segít, és hagyja,

hogy a tanulók is döntsenek. Ez az elv méginkább fontossá válik, amikor már a technológia

is bekapcsolódik.

A serdülők azt hiszik, hogy a felnőtteknél jobban ismerik a technológiát, mert a technikai

problémák megoldása nekik könnyebben sikerül. Ezzel szemben nem rendelkeznek

azzal az információs műveltséggel, amellyel a technológia hatékony felhasználóivá

válhatnak.

A könyvtári aktív részvételi program azon célok elérésében segíthet, hogy a tanulók:

. megértsék és megismerjék önmagukat a másokkal való kapcsolatukban, melyre

a csoportmunka jó lehetőséget ad;

. az őket körülvevő technológia hatékonyabb felhasználóivá váljanak;

. tapasztalatot szerezzenek a társas érintkezés, az erkölcs, az érzelmek, az ügyesség

és a megismerés területén.

Hogyan vonjuk be a tizenéveseket a munkába? Néhány segédanyag már készült a fiatalok

aktív könyvtári tevékenységével kapcsolatban, amelyekben a következők a legfontosabb

tényezők:

1. Annak tudatosítása, konkrétan miért akarjuk bevonni a fiatalokat.

2. A könyvtár együttműködési készültségének megállapítása.

3. A jelenlegi helyzetből kiinduló modell kialakítása a fiatalok bevonására.

4. A szervezeti keretek megállapítása.

5. A résztvevők hozzáállásában a korlátok leküzdése.

6. A jogok és kötelességek összeállítása.

7. A felhívás a fiatalokhoz, toborzásuk.

8. Erős önirányító folyamat kialakítása.

9. A fiatalok felkészítése szerepeikre.

10. Generációk közötti tréning lefolytatása.

11. A munka segítése az összejövetelek alkalmával.

12. Segítő terv kifejlesztése.

13. Kapcsolatépítés.

14. Segítő Internet kapcsolatok létrehozása. (p.7.)

Minden fejezet az adott témakör jelentőségét, megszervezésének módozatait, alapelveit

tartalmazza, végül a tanulói tevékenységet összehasonlítják a .részvétel létrájával..

Alapinformációkat és tesztkérdéseket is tartalmaznak.

Külön-külön fejezet tárgyalja a négy tevékenységet, melyek egységes felépítése a

következő:

. a tizenévesek aktivizálásának különböző lehetőségei;

. az adott tevékenység megfeleltetése a tizenévesek fejlődési vonalának;

. a szükségesnek látszó képzési és készségfejlesztési gondolatok, ötletek;

. a feladatok és felelősségek jegyzéke.

A fő témakörök:

1. Naggyá lenni

A tizenévesek részvételi programjának alapfeltétele, hogy a fiatalok tudják, hogy tevé-

kenységük akármilyen kevéssel, de mégis hozzájárul a világ megjavításához. Ezért ezek

a programok .naggyá. változásukat kell, hogy elősegítsék, azaz pozitív önértékelésüket

és önismeretüket, az értékrendszerük fejlesztését és a társadalmi együttélést szolgálják.

A fejezet két programot ismertet részletesen, melyek címe: A hálózat; Az on-line oktat

ás tervezése.

2. A generációk egymáshoz közelítése

A könyvtár a közösségek építésében is jelentős szerepet vállal. Mindig is feladata volt,

és ma is az, hogy a generációkat egymáshoz közeledésükben segítse. Egyik alkalommal

a tanulók a kisebbekkel úgy foglalkoznak, hogy meséket olvasnak fel nekik, máskor pedig

az idősebb emberekkel találkoznak, akik az elmúlt időkről mesélnek nekik, így adva

a tanulóknak segítséget ahhoz, hogy megismerjék a múltat, azaz a történelmet. Ezeknek

a rendezvényeknek a megszervezése óvatos tervezést igényel: meg kell határozni az

oktatási-nevelési célokat, a rendezvény számára kellemes környezetet keresni, kitalálni,

mi érdekli a fiatalokat, és egyeztetni, miről szeretnének az idősek beszélni. A könyvtá-

rosnak a kiegyensúlyozott szemlélet kialakításában van nagy szerepe. A leírt két részvé-

teli program: Mesélj nekem egy történetet on-line (idősebbek részvételével). A házi feladat

képei (fiatalabbaknak a képek beemeléséről, szerkesztésükről, jogi kérdésekről).

3. Írás, olvasás és az ifjúság részvétele

Az információs műveltség alapvető a társadalom életében. Folyamatos feladat az írás és

olvasás a tizenévesek számára is, és ugyanannyi figyelmet igényel, mint az elsőosztá-

lyos kezdők esetében. Az iskolai könyvtár úgy segít ebben, hogy a tanulók a TAB-ok

(Teen Advisory Boards = Tizenévesek Tanácsadó Testülete) tagjaként állományfejlesztési

tevékenységekben vesznek részt. Ezeken kívül az interneten választják ki az őket

leginkább érdeklő weboldalakat, melyekhez linkgyűjteményt készítenek. Mindezek sikere

érdekében olyan jellegű oktatás szükséges, amely az olvasni vágyást, valamint az

egész folyamat értékelési módjával kapcsolatos készségeket fejleszti. A .Fan talk.

(Rajongók klubja, vagy chat-elése) olyan .furcsa oldalt. jelent, amelyet az interneten a

tizenévesek kedvenc könyvükről, írójukról, filmjükről vagy színészükről írnak. A.Teen

guides. (Tini vezető) a tizenévesek osztályuk tanulói között vitát vezetnek, felhasználva

a rendelkezésre álló technológiát.

4. Elérjük, hogy a dolgok megtörténjenek a könyvtárban

Amikor a tizenévesek segíteni jönnek a könyvtárba, mielőtt megkapnák feladatukat, fontos

átgondolnunk, hogy mire van szükségük fejlődésükhöz, mi a könyvtár küldetése, és

hogy milyen feladatokat képesek a tizenévesek elvégezni. Ha önkéntesként vannak a

könyvtárban a fiatalok, a könyvtáros bevonja őket a könyvtárpolitika és a tervezés folyamatába

is annak érdekében, hogy tudják, milyen fontos dolgokat kell végezniük. Elő-

ször a tizenévessel egy interjú van, és a feladat elhelyezése, utána a fiatalok tájékoztatá-

sa és képzése, majd a felülvizsgálat és az eredmény értékelése. Végül ne feledkezzünk

meg az elvégzett munka elismeréséről! .Wires no more. (Nincs többé kábel) c. tevékenység

a könyvtár vezeték nélküli technológiával történő felszerelésére vonatkozó döntésről

és annak előkészítéséről szól. .The ins and outs of e-mail newsletters. (Amit az email

újságba tesznek és felhasználnak) tanulói részvétel, melynek célja a könyvtár programjainak

és eseményeinek meghirdetése a tizenévesek erre a célra készített e-mail

folyóirata segítségével.

A tizenévesek aktív részvételének kialakításakor a könyvtáros számára az egyik legnagyobb

akadályt a könyvtári dolgozók jelentik. Hogyan lehet ezt a nehézséget leküzdeni?

Elsősorban a dolgozók továbbképzésével, amely ennek a munkának az alapja, az,

hogy megértesse, miért olyan fontos a tizenévesek részvételi tevékenysége.

Sok gyakorlati információ található a könyvben, többek között: a bevezetést tanulói

részvételi jegyzék követi, és több melléklet (A-I) segíti az olvasót, hogy megtalálja a saját

útját a tanulói aktivitás létrehozásához.

A könyvet a fenti tevékenységek kézikönyveként és ötletek tárházaként iskolai

könyvtárak gyakorló könyvtáros-tanárainak ajánljuk.

CELLER ZSUZSANNA

LINDA W. BRAUN: Technically involved. Technology-Based Youth Participation for Your Library. (Linda W. Braun: A technika vonzásában. A fiatalok technológiára alapozott aktív tevékenysége az Ön könyvtárában.) American Library Association, 2003. 138 p.