←Vissza

ÁRVAINÉ TÓTH ÉVA

10 év egy község, egy könyvtár és egy könyvtáros életében

A címben említett párhuzam nem szokatlan, hiszen egészen biztos hogy a három dolog

együtt és egymásért létezhet. Cserkeszőlő az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődött,

bebizonyította létjogosultságát mint önálló község, kivívta az elismerést a Tiszazugban,

sőt országosan is. Cserkeszőlő a térség egyik legfiatalabb és dinamikusan fejlődő községe.

Köszönhető ez annak, hogy a község vezetői, többek között a polgármester mindent

megtesznek annak érdekében, hogy az ide látogató turisták és az itt élő lakosok elé-

gedettek legyenek ellátásukkal, életkörülményeikkel illetve környezetükkel. Ennek kö-

szönhető az is, hogy ma egy gyönyörű könyvtárban jó körülmények között végezhetem

munkámat. Szerencsésnek mondhatom magam azért is, mert az új épület tervezésétől a

kivitelezéséig mindig kikérték véleményemet. 10 éve dolgozom itt, 23 évesen kerültem

ide. A könyvtár és az én könyvtárossá válásom együtt alakult. Hosszú volt az útja mindkettőnknek.

Eredetileg nem készültem könyvtárosi pályára, de ezt a döntésemet nem bántam

meg, annak ellenére, hogy ennek a szakmának nem nagy az elismertsége. A könyvtárban

eltöltött tíz év után mondhatom, hogy bennünket csak és kizárólag a szakma és

az emberek szeretete, a segíteni akarás vágya tart ezen a pályán. Úgy érzem a kultúra

szociális munkásai vagyunk. Anyagi és erkölcsi elismerést kevésbé kapunk. Kapunk viszont

szeretetet az olvasóktól. A szakma elsajátításáról Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző

Főiskola könyvtártudományi tanszékének remek tanárai (a teljesség igénye nélkül: Barátné

dr. Hajdú Ágnes, dr. Baricz Zsolt, dr. Monok István stb.) gondoskodtak. Úgy

érzem, hogy az a 10 év, amit Cserkeszőlő könyvtárában eltöltöttem eredményesnek tekinthet

ő, és legalább ennyi fogja még követni.

Könyvtárunk 1957-óta működik. Először mint községi könyvtár, majd később klubkönyvtárként

funkcionált. Volt időszak, amikor az állomány egy része (pl. az ifjúsági irodalom,

a kötelező irodalom) az iskolában került elhelyezésre. Tíz évvel ezelőtt születtek

tervek arra, hogy a falu szélén, viszontagságos körülmények között működő könyvtárat

jól megközelíthető helyre kell telepíteni. Az elgondolás jó volt, hiszen a költöztetés után

az olvasók számára a könyvár könnyen elérhetővé vált. A lakosság egyre inkább érdeklődést

mutatott az olvasás iránt. A könyvtárhasználók megszokták azt, hogy a könyvtár

nemcsak megőriz bizonyos dokumentumokat, hanem információs központként is műkö-

dik. Történt ez a rendszerváltás után, amikor a kis könyvtárak elhagyatott állapotba kerültek,

a járási könyvtárak felügyelete megszűnt és így a puszta létünk is veszélyben forgott.

A kis egyszemélyes könyvtárak . mint mienk . a fenntartó önkormányzatok jóindulat

ára bízva, szinte teljesen elszigetelve, magukra maradva működtek. Ami könyvtárunk

Cserkeszőlőn ideiglenesen a polgármesteri hivatal mellett kapott helyet. Itt ugyan könnyen

elérhetőek voltunk, de az épület nem felelt meg a minimális igényeknek sem.

2002-ben került sor pályázati pénzből, illetve saját erőből arra, hogy az önkormányzat

felépítette a község központjában az általános iskola udvarán, a bölcsőde és az óvoda

mellett a könyvtár új épületét. A három intézmény (Petőfi Sándor Általános Művelődé-

si Központ elnevezéssel) szerves egységet alkot. Vezetője Fekete Istvánné, ő koordinálja

a három intézmény működtetését. Az összevonással a fenntartó célja az volt, hogy

hozzáférhetővé tegye az óvodába és az iskolába járó gyermekek számára életkoruknak

megfelelő irodalmat, és erősítse a szülők szerepét is gyermekeik kulturális igényeinek

megteremtésében. Az olvasás megszerettetése érdekében könyvtári vetélkedőket tartunk,

és az iskolai feladatok is búvárkodásra, olvasásra ösztönzik diákjainkat. Folyamatosan

arra törekszünk, hogy gyermekeink felfedezhessék maguknak azt a különös vilá-

got, amit csak egy könyv, egy irodalmi alkotás elolvasása adhat. Fontosnak tartjuk a szü-

lők érdeklődésének felkeltését is, hiszen gyermekeik élete és életminőségének kialakítása

nagyban függ a családon belül kialakult olvasási szokásoktól. Cserkeszőlőn is sikerült

több szülővel úgy megszerettetni az olvasást, a könyvtári légkört, hogy egyre többen

gyermekeikkel együtt járnak könyvtárba. Az édesapa vagy az édesanya esetenként hozza

magával óvodás vagy kisiskolás gyermekét, és együtt keresnek könyveket, együtt kölcsönöznek.

Az olvasás megszerettetése és fejlesztése így válik egyben iskolai, könyvtá-

ri és szülői feladattá. Több olyan könyvtári rendezvényünk is van amely összehozza a

családokat a könyvtár falain belül. Ilyenek az ünnepek előtti kézműves foglalkozások,

a videofilm- vetítések, kötetlen beszélgetések, előadások stb. A három intézmény . az

óvoda, az általános iskola, és a községi könyvtár . összevonása mellett az iskolai illetve

a községi könyvtár állományának összevonására is sor került. Így kettős funkciót töltünk

be: egyrészt iskolai könyvtárként működünk, másrészt közkönyvtári, közművelő-

dési feladatokat is ellátunk.

Gyűjteményünket úgy alakítjuk, hogy mindkét funkciónak eleget tegyünk. Arra tö-

rekszünk, hogy mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár a lakosság számára tudjunk

szolgáltatásokat nyújtani és mint iskolai könyvtár az iskolai feladatoknak megfelel

ő komplex gyűjteményünk legyen. A tavalyi év folyamán az állománygyarapításra fordított

összeg 900 000 forint volt, ebből nyomtatott kurrens időszaki kiadványokra

101 000 forintot költöttünk.

A nyomtatott dokumentumok mellett gyűjtjük, tároljuk, nyilvántartjuk, feltárjuk és

szolgáltatjuk a nem nyomdai úton előállított audiovizuális, számítástechnikai informá-

cióhordozókat is. Eddig egy géppel rendelkeztünk, de májustól az Informatikai és Hírközlési

Minisztériumtól pályázaton nyert két számítógéppel és egy multifunkcionális

nyomtatóval tudjuk olvasóink igényeit kielégíteni. Idén kiépítésre kerül az internet hálózat,

és ez új lehetőséget jelent a szolgáltatások terén.

Célunk az, hogy a minél több rétű szolgáltatás nyújtásával a felhasználók száma is arányosan

növekedjék. Sajnos még csak egy-felhasználós számítógépes katalógusunk van, melyre a

feldolgozás történik de tervezzük on-line könyvtári nyilvántartó rendszer megvásárlását is. Az

esztétikus környezet mellett célszerűen tervezett tájékoztató, kölcsönzőpult és elkülönített

könyvtárosi munkaszoba áll rendelkezésre. A könyvek elhelyezése szabadpolcos rendszerben

történik. Külön helyiségben a felnőtt irodalom, külön a gyermek- és ifjúsági irodalom és külön a kézikönyvek

az olvasóteremben. Az olvasóteremben a könyvtárhasználóknak lehetőségük van beiratkozás

nélkül televíziót és videót nézni, valamint újságot olvasni. A felnőtt részlegben a

polcok között kényelmes .öblökben. kialakított asztaloknál művelődhetnek, tanulhatnak

a felnőtt olvasók és a diákok, a jó megvilágítást külön erre a célra felszerelt lámpák

biztosítják.

Intézményünk a könyvtári feladatok mellett a helyi újság szerkesztésében is jelent

ős szerepet vállal, amennyiben összegyűjti (esetenként írja) a cikkeket, kapcsolatot tart

a nyomdával, és terjeszti a kész újságot. Művelődési ház hiányában a könyvtáros közművelődési

feladatokat is ellát. Jelentős feladat még a község kulturális, hagyományőrző

és társadalmi ünnepeinek szervezése és lebonyolítása, az amatőr művészeti és mű-

kedvelő mozgalom támogatása, a település néprajzi, helytörténeti, művészeti értékeinek

felkutatása, megőrzése, hagyományaink ápolása. Mindez ismeretterjesztő előadásokat,

kötetlen beszélgetéseket, szakmai tapasztalatcseréket jelent. Támogatjuk a civil szervezeteket,

esetünkben a Cserkeszőlői .Õszi Napfény. Nyugdíjasklubot és a Cserkeszőlői

Ifjúsági Klubot. Mindezek a munkák nagy igénybevételt és felelőséget jelentenek, ezért

szükséges lenne a személyi feltételek javítása. Remélem, hogy előbb vagy utóbb ez is

megvalósul, és ez lehetővé teszi, hogy a könyvtár látogatóinak, olvasóinak és a rendezvényeinken

részt vevő embereknek több, igényesebb szolgáltatást tudjunk nyújtani.