←Vissza

BOGNÁRNÉ LOVÁSZ KATALIN

Maskara és tea a könyvtárban(?), avagy javaslatok könyvtáros tanároknak az iskolai könyvtárak pr munkájának hatékonyabbá tételére

Iskolai könyvtárosként és most főiskolai oktatóként is régóta foglalkoztat az a téma, hogyan

lehetne az iskolai könyvtárakat és a könyvtárostanárok munkáját a felhasználókkal

minél jobban megismertetni.

Az iskolai könyvtárosok úgy gondolják, hogy ha teszik a napi feladataikat, kölcsö-

nöznek, irodalmat keresnek, könyvtárhasználati órát tartanak, programot szerveznek, akkor

az iskola közössége elismeri munkájukat. Ez azonban sajnos legtöbb helyen nem így

van. A tanárok és diákok nem ismerik igazán a könyvtár állományát, szolgáltatásait és

az információ és a teljesebb tudás megszerzésében betöltött szerepét, az iskolai könyvtáros

szerepéről nem is beszélve.

Az angol nyelvű szakirodalmat áttanulmányozva azzal kellett szembesülnöm, hogy

iskolai könyvtárosoknak és az egész könyvtáros szakmának a világon sok helyen ugyanazokkal

a problémákkal kell szembenéznie: tisztelet hiánya, munkájuk el nem ismerése,

kevés fizetés, és ahogy egy cikkben fogalmazták a .deprofessionalization., ami azt jelenti,

hogy sok könyvtárosi állást nem könyvtáros végzettségű alkalmazottal töltenek be.1

Ez utóbbi sajnos nagyon jellemző a magyar iskolai könyvtárakra, és ez a helyzet még két

évig nem is fog változni, hiszen a 2003. évi költségvetési törvény 2 2006-ra tolta ki annak

a törvénynek alkalmazását, mely előírja a könyvtárosi végzettségű iskolai könyvtá-

ros alkalmazását, és meghatározza, tanulócsoportokhoz köti az alkalmazandó könyvtá-

rosok számát.3

Ahhoz, hogy a használók jobban megismerjék az iskolai könyvtárak állományát,

szolgáltatásait, a könyvtáros munkáját és megváltozzon a könyvtárakról kialakult általános

kép, kemény public relations (pr) munkára, vagy ahogy egy angol szerző írja iskolai

könyvtárak esetében .learning community relations., azaz .tanuló közösség kapcsolati

. munkára van szükség.4

Ahhoz, hogy az iskolai könyvtárak az információs társadalom kihívásaira válaszolva

igazi forrás- és információközpontokká válhassanak, és ne csak a kötelező irodalom

raktárai legyenek, elengedhetetlenül szükséges a jól képzett könyvtárostanár, aki . mint

Kovácsné Garamszegi Krisztina fogalmazza cikkében . .átgondolt pr-munkát folytat, és

tudatos kapcsolatépítő tevékenységével valósítja meg a maga elé tűzött célokat..5

A pr először a profit orientált intézményekben alakult ki, de a non-profit intézmé-

nyek is hamar rájöttek alkalmazásának hasznosságára. Jelszava: .Csinálj jót és beszélj

róla., lényege a szervezet kommunikációjának megszervezése. Abrit PR intézet szerint

a pr nem más, mint egy szervezet tervezett és kitartó törekvése jó hírnevének kialakítá-

sára, fenntartására, a szervezet és a környezete közötti bizalom megteremtése.6

Az iskolai könyvtárak esetében kommunikációra van szükség az iskola közössége

(az iskola vezetése, tanárok, diákok, adminisztratív dolgozók) és a könyvtár között, hogy

megteremtsük a bizalmat könyvtárunk iránt, hogy az iskola közössége megismerje és elismerje

munkánkat. Az iskolai könyvtáros munkájához tartozik a pr feladatok ellátása,

a pr kapcsolatok kiépítése, a megfelelő kommunikáció folytatása a könyvtár használóival

és külső környezetével.

A kommunikáció sokféle csatornán és módon folyhat; vannak hagyományos és kevésbé

hagyományos utak, melyeken eljuttathatjuk az üzenetünk az érintetteknek. Az alábbiakban

néhány javaslattal szeretnék szolgálni az iskolai könyvtárosoknak, melyek kö-

zül alkalmazva elősegíthetik könyvtáruk jobb megismerését, munkájuk elfogadását. Legtöbbjüket

több éves könyvtárostanári tapasztalatom alapján dolgoztam ki, másokat

magyar vagy angol nyelvű szakirodalomból kölcsönöztem. Ezekben a szakirodalmakban

több olyan ötlettel is találkoztam, melyek bennem is megfogalmazódtak, mikor vé-

giggondoltam, hogy milyen eszközökkel lehetne segíteni a könyvtárostanárok pr tevé-

kenységét. Nincsenek közöttük .korszakalkotó. ötletek, sokat közülük már sikeresen alkalmaznak

könyvtáros kollegáink, van néhány, amely első olvasásra talán kissé meglepő,

de így egy csokorba szedve remélem mindenki talál olyanokat, amelyeket megvalósíthatónak

gondol a saját könyvtárában is.

Javaslatok könyvtárostanárok részére az iskolai könyvtárak imázsának növelésé- re és szerepüknek jobb megértéséhez és elfogadásához:

Az iskolai könyvtárak pr tevékenysége általában az alábbi célcsoportokra

terjed ki.7

. Az iskola vezetése, gazdasági vezetés

. Tantestület

. Diákok

. Szülők

. Intézményen kívüli kapcsolatok

. Helyi könyvtárostanári munkaközösség

. Könyvtárostanárok Egyesülete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

. Pedagógiai intézetek

. Helyi közkönyvtárak, más kulturális intézmények

. Helyi önkormányzat (általában az igazgatón keresztül)

Ajavaslatokat próbáltam a fent említett célcsoportok sorrendjében közölni, bár több gondolatban

keverednek ezek a célcsoportok, ezeket az iskolai közösség egészére irányuló

pr munka címszó alá soroltam. Természetesen ezeken a célcsoportokon kívül is lehet

kapcsolata egy iskolai könyvtárnak, de úgy vélem ezek a legfontosabbak és legáltalánosabbak.


Az iskolavezetésre irányuló pr tevékenység

Ha az iskolavezetés felismeri és elismeri az iskolai könyvtár fontosságát az önálló ismeretszerzésre

nevelésben, akkor mindenben támogatni fogja. Ez erkölcsi és természetesen

anyagi támogatást is jelent, hiszen ő közvetíti a könyvtárérdekeit a fenntartó felé, amely

az anyagi forrásokat biztosítja az iskolai könyvtár működéséhez.

. Érdemes az igazgatót, gazdasági vezetőt . a szokásos, formális találkozásokon is

túl - akár évente többször is meghívni a könyvtárba és elmondani neki elképzelé-

seinket és gondjainkat. Biztos, hogy sok mindenben partnerre találhatunk bennük.

. Az iskolai vezetés számára próbáljunk meg minden fontos információt a lehető

leggyorsabban és pontosan beszerezni. Folyamatosan figyeljük az iskola számá-

ra fontos pályázati lehetőségeket, és évente készítsünk beszámolókat, statisztiká-

kat az iskolai könyvtár működéséről.

A tantestületre irányuló pr munka

A kollégákkal való kapcsolat is nagyon fontos, hiszen ők az egyik legfontosabb .célkö-

zönség.,akik számára a szolgáltatásainkat nyújtjuk. Tudatosítani kell a tanárokban, hogy

a könyvtár milyen módon tudja segíteni a munkájukat, mert sajnos sokan úgy vélik, hogy

az iskolai könyvtár csak a diákok számára szükséges, és nem ismerik fel annak fontosságát

önmaguk számára is, ezért nem is használják.

Tapasztalataim szerint, ha valaki egy iskolában .csak. könyvtárosként dolgozik és

emellett nincsenek szakórái, akkor sajnos nem mindig számít .teljes értékű. szellemi

munkatársnak. Ezért is olyan fontos, hogy az iskolai könyvtárosok próbálják meg érvé-

nyesíteni a .Tegyél jót és beszélj róla. elvét minden lehető fórumon. Ilyenek lehetnek a

tantestületi értekezletek, ahol szemérmességet félretéve be kell számolni a végzett munkáról,

az általuk elért eredményekről.

. Egyénre vagy munkaközösségekre (szakokra) szabott szolgáltatásokat kínálhatunk

a tanárok részére, hogy jobban megismerjék a könyvtár állományát, a számukra

fontos dokumentumokat. Ide tartozhat az adott tantárgy szakirodalmának figyelé-

se és a könyvtár által beszerzett könyvek és egyéb dokumentumok listájának folyamatos

szolgáltatása, bibliográfiák összeállítása tantárgyakhoz, témakörökhöz,

versenyekhez. A már meglévő dokumentumokból listák, ajánlóbibliográfiák ké-

szíthetők a különböző munkaközösségek részére. Ezeket a listákat elkészíthetjük

nemcsak szaktárgyakra, hanem évfolyamokra bontva is. Így a tanárok is jobban

tudnak tájékozódni az őket érdeklő könyvtári dokumentumokról. Ez a gondoskod

ás sokkal nyitottabbá teheti őket munkánk iránt és a jövőbeni közös feladatokra.

. Az újonnan érkező kollégáknak mindenképpen ajánljuk fel könyvtárunk bemutat

ását egy kedélyes beszélgetéssel és egy kis harapnivalóval egybekötve. Így biztosan

még emlékezetesebb marad.

. Ismertessük meg a kollégákat a könyvtárhasználati ismeretek tartalmával.8 Hívjuk

fel a figyelmüket arra, hogy a könyvtárban tartott szakórák milyen előnyökkel

járhatnak a diákok számára.

. A számítástechnikában jártas iskolai könyvtárosok felajánlhatják kollégáiknak,

hogy segítenek nekik a számítógépes katalógusban, az adatbázisokban való eligazodásban,

az Interneten való keresés vagy a szoftver használat rejtelmeinek elsajátításában.


A diákokra irányuló pr munka

A diákok általában szívesen látogatják az iskolai könyvtárat: interneteznek, beszélgetnek,

újságot olvasnak, és gyorsan valami könyvet kérnek a házi feladat elkészítéséhez.

Azt, hogy a könyvtár és a könyvtáros mennyiben tudja segíteni őket az információs mű-

veltség/írástudás elsajátításában, már kevesen tudják.

. A könyv és könyvtárhasználati órák tartása az egyik legjobb pr tevékenység, mert

itt tudatosulhat a diákokban a könyvtár szerepe a tanulás és ismeretszerzés folyamatában.

. Az egyéni foglakozás a diákokkal, a könyvtáros kedvessége és segítőkészsége is

nagyban hozzájárul a könyvtár és a könyvtáros iránti bizalom megteremtéséhez

és növeléséhez.

. Sok diák érdeklődik a könyvtár iránt, és szívesen segít nekünk az egyszerű könyvtári

feladatok elvégzésében. ők azok, akiket felkészíthetünk könyvtári versenyekre

is. Ezek a .kis könyvtárosok. is sokat segíthetnek a könyvtár propagálásában

és a könyvtáros hivatásának megismertetésében.

. Az angol nyelvű szakcikkekben több helyen találkoztam azzal a gondolattal, hogy

az iskolai könyvtárak vegyenek minél több szépirodalmat, nem csak kötelező olvasmányokat,

hanem a tanárok és diákok szabadidős olvasmányait is.9 Wanda

Higgins is olvasó klubok létrehozását javasolja cikkében, ahol a diákok a könyvtáros

vezetésével megbeszélhetik olvasmány élményeiket. Tanárok meghívását is

szorgalmazza ezekbe a klubokba, ahol részvételük példázhatja a diákok számára,

hogy az olvasás egy élethosszig tartó tevékenység.10 Tudom, hogy a magyar szakirodalom

az iskolai könyvtárat munka és szakkönyvtárnak tartja, és a szabadidős

olvasmányok közvetítését meghagyja a közkönyvtáraknak. (Bár az Olvasás Évé-

ben több iskolai könyvtárban szerveztek hasonló klubokat, tartottak rendezvényeket

vagy versenyeket.11) Véleményem szerint azonban az iskolai könyvtárnak is

nagyon fontos feladata van az igénykeltésben. Sajnos sok olyan gyerek van, aki

az iskolai könyvtáron kívül nem jár más könyvtárba, ha itt izgalmas szabadidős

olvasmányt tudunk adni a kezébe, talán elmegy a települési könyvtárba, és keres

még hasonlókat. Az őket érdeklő, érdekes könyvekkel becsalogathatjuk a diákokat

az iskolai könyvtárakba, és ha már ott vannak újabb, más típusú könyveket is

ajánlhatunk. Természetesen a nyugati országok anyagi lehetőségeit nem lehet öszszehasonlítani

a magyar iskolai könyvtárakéval, mert sajnos sok helyen a legfontosabb

szakirodalom beszerzésére sincsen pénz, de ha van rá pénzügyi keret, pró-

báljunk fordítani szabad idős olvasmányok beszerzésére is.

. Wanda Higgins a fenn említett cikkében a középiskolások iskolai könyvtárba vonzására

tesz javaslatokat. Szerinte a könyvtár légköre is nagyon meghatározó . bú-

torzat, díszítések, könyvtári szabályok . abban, hogy a diákok mennyire szeretik

használni az iskolai könyvtárat. Akönyvtár egyik részében . természetesen a munkaasztalok

mellett . kényelmes székek, fotelek, alacsony asztalok, étel- és italautomata,

fiatalos dekoráció elhelyezését, és .lazább. könyvtári szabályok bevezetését

javasolja. Olyan hirdetőtábla, faliújság kihelyezését tartja fontosnak, amelyen

a diákok tájékozódhatnak a helyi hírekről, és információkat szerezhetnek az

őket érdeklő programokról, eseményekről.12


Az iskolai közösség egészére irányuló pr munka

. Az iskolai könyvtárnak legyen egy állandó .kiállítóhelye. a tanáriban és az iskola

egy frekventált pontján, ahol a könyvtár által beszerzett új könyvek és más tí-

pusú dokumentumok listáját és a könyvtárral kapcsolatos egyéb híreket, rendezvényeket

lehet elhelyezni.

. Magukat az új beszerzésű dokumentumokat is külön, figyelemkeltő polcon helyezz

ük el a könyvtárban, ahol a könyvtárba látogatók figyelmét nem kerülhetik

el.

. Legyen minden évben egy bolondos figyelemfelkeltő nap/hét, amikor minden lehet

ő helyen és módon hirdessük könyvtárunkat az iskolában. Engedjük szabadon

fantáziánkat és vonjuk be a munkába a diákokat is.

. A pr munkához talán az is hozzátartozik, hogy a könyvtárat még .használhatóbbá.

próbáljuk tenni a célcsoportok számára. Nem tartom rossz ötletnek a bécsi Vá-

rosi Könyvtár Főkönyvtárának új épületében alkalmazott elrendezést, ahol különféle

típusú (papír és nem papír alapú) dokumentumokat egymás mellett helyezték

el.13 Bár tudom nehezen kivitelezhető ez az elrendezés az iskolai körülmények kö-

zött, de az órákra, beszámolókra vagy házi feladatokra készülő tanároknak és di-

ákoknak sokat segíthet, hiszen a különféle típusú dokumentumok együttes elhelyezésével

teljesebb kép alakul ki az általa felhasználható eszközök összességé-

ről, a könyvtár kínálatáról.

. Mindenképpen fontos szerintem az iskolai könyvtár szolgáltató jellegének tudatosítása

a használókban azzal is, hogy a már említett kiállító pontokon felhívjuk

a diákok és tanárok figyelmét az iskolai könyvtár szolgáltatásaira, hogy miben és

mivel tudjuk segíteni a tanulás és információszerzés folyamatát.

. Ha van rá lehetőség, a könyvtári számítógépeket is csatlakoztassuk az iskola intranet

hálózatához, hogy a könyvtár állománya minden iskolai számítógépről el-

érhető legyen.

. Mindenképp fontos lenne, hogy minden iskolai könyvtárnak legyen honlapja,amelyet

a diákok és szülők akár otthonról is elérhetnek és tájékozódhatnak a könyvtár

szolgáltatásairól és az állományáról, és elérhetnek hasznos linkeket. Ezt lehetőleg

állandóan frissítsük a legújabb .szerzeményeinkkel. és a könyvtár aktuális

programjaival. Biztosan lennének vállalkozó szellemű diákok, akik segítenének

ebben a munkában is. Ha nincs lehetőség külön könyvtári honlap létrehozására,

akkor az iskola honlapján rendszeresen jelentkezzünk könyvtári hírekkel és szolgáltatásokkal.

. Az iskolai könyvtárnak a közösségi élet középpontjának kell lennie. Olyan helynek,

ahová szívesen járnak be a diákok és tanárok, akár irodalomgyűjtés miatt,

órákra való készülésre, akár programokon való részvételre, vagy csak egy kis beszélgetésre.

Sok fajta programot lehet szervezni az ünnepkörökhöz kötődőktől

kezdve író-olvasótalálkozókig. Hívhatunk vendég előadókat, akik a diákokat érdeklő

témában tarthatnak előadást. Ilyen témák lehetnek például: továbbtanulás,

felvételik, karrier lehetőségek. Érdekes program lehet kollegák vagy diákok tanulmányúti

beszámolóinak helyet adni az iskolai könyvtárban. Akollegák sajnos nemcsak

az iskolai könyvtárat és a könyvtárostanár munkáját nem ismerik, hanem egymásét

sem. Az ilyen alkalmak jó lehetőséget teremthetnek nem csak a könyvtár,


de egymás munkájának jobb megismerésére is. Próbáljunk meg minél több iskolai

programot, összejövetelt .becsalogatni. a könyvtárba. A résztvevők, .ha már

úgy is ott vannak., biztosan szívesen körülnéznek a könyvtárban is.

. A felhasznált irodalomban említett angol nyelvű cikkeket és web lapokat tanulmányozva,

arra a következtetésre jutottam, hogy a diákok és tanárok iskolai könyvtárba

.vonzása. mindenütt sok fejtörést okoz az iskolai könyvtárosoknak. A sok

hasznos ötlet mellett számos olyannal is találkoztam, amely már szinte túlzásnak

tűnhet az iskolai könyvtár reklámozása érdekében ( pl.: öltözzünk maskarába .csakúgy.,

vagy szervírozzunk teát és kávét reggelente a könyvtárban vagy helyezzünk

el tea vagy kávé automatát), de érdemes azért elgondolkozni rajtuk. Nekem tetszik

például a fotópályázat ötlete, melynek témája: .kapjuk olvasáson a tanárokat

.. Érdekes kiállítást lehetne rendezni ilyen képekből.14

. A már többször említett Wanda Higgins azt javasolja cikkében, hogy tegyük .felhasználóbaráttá.

az iskolai könyvtárakat azzal, hogy a könyvek egy részét nem a

hagyományos ETO szerinti elrendezésben helyezzük el a polcokra, hanem témák

szerinti csoportosításban.15 A cikkíró véleményével egyetértve, úgy vélem, hogy

az állomány egy részének elhelyezése egyes műveltségterületekhez, tantárgyakhoz

kapcsolódóan nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanárok és diákok haté-

konyabban kereshessenek a könyvtár állományában.

. Célszerű kérdőíves módszerrel felmérni, mi a tanárok és a diákok véleménye az

iskolai könyvtárról, és milyen szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni. Biztosan

tőlük is nyerhetünk megvalósítható ötleteket könyvtárunk fejlesztéséhez, és

képet kaphatunk arról is, hogy milyen pr munkát végzünk.

A szülőkre irányuló pr tevékenység

A legtöbb szülőnek sajnos nincsen pontos elképzelése arról, hogy milyen szerepet játszik/

játszhat az iskolai könyvtár a diákok nevelésében és tanulmányi munkájában. Benn

ük is tudatosítani kell feladatainkat.

. A már említett honlapon tájékozódhatnak könyvtárunkról, de az évi rendszerséggel

a beiratkozni vágyók számára megtartott nyílt napokon is, ahová sokszor szü-

lők kísérik el gyermeküket, információval szolgálhatunk számukra.

. A könyvtár által szervezett programokra, pl. író-olvasó találkozó is meghívhatjuk

a szülőket. Biztosan szívesen részt vesznek, főleg ha őket is bevonjuk a meghí-

vott író kiválasztásába, esetleg a szervezésbe.

. Vegyük fel a kapcsolatot a Szülői Munkaközösséggel, ahol több olyan szülő van,

akik szeretnek tevékenyen részt venni az iskola életében. Adjunk nekik lehetősé-

get az iskolai könyvtár jobb megismerésére is.

Külső kapcsolatokra irányuló pr tevékenység

A külső kapcsolatrendszer kifejlesztése könyvtárostanár kollégákkal, szakmai szervezetekkel,

partnerintézményekkel, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az iskolai könyvtárról, és

egyben iskoláról is pozitív kép alakuljon ki.

. Elengedhetetlen az iskolai könyvtárosok egymással való kapcsolata, találkozása

olyan helyeken, ahol tapasztalatokat lehet cserélni. Fontos a jó kapcsolatok ápolása

a városi, kerületi iskolai könyvtárosokkal. Ne csak az évente egyszeri

kötelező találkozókon cseréljük ki gondolatainkat, hanem akár napi kapcsolatban

legyünk könyvtárostanár kollegáinkkal. Nem csak egy kisebb közösségen belül,

hanem konferenciákon, tanulmányutakon, workshop-okon való részvétellel az országban

dolgozó több iskolai könyvtárost is megismerhetünk, és ötleteket szerezhetünk

könyvtárunk jobb megismertetéséhez.

. Nagyon fontos, hogy csatlakozzunk valamilyen szakmai szervezethez, pl. a Magyar

Könyvtárosok Egyesületéhez vagy a Könyvtárostanárok Egyesületéhez, és

tevékenyen részt vegyünk annak munkájában. Honlapjaikon (www.mke.hu;

http://server.pedint-szfvar.sulinet.hu/kte/) sok hasznos és érdekes információt találhatunk.

. Létezik egy könyvtárostanári levelező fórum is, melyet a ktartan@freemail.hu

e-mail-en keresztül érhetünk el. Itt megoszthatjuk véleményünket távoli kollégákkal

aktuális témákról és segítséget is kérhetünk problémáink megoldásához, problémáinkhoz.

. A helyi pedagógiai intézet könyvtárosa is segítségünkre lehet módszertani kérdé-

sekben. Ha van rá lehetőség vegyünk részt a pedagógiai intézetek által szervezett

tanfolyamokon.

. Fontos a jó kapcsolatok ápolása a helyi közkönyvtárral is. Közös programokat

szervezhetünk és ellátogathatunk egymás könyvtárába. Meghívhatjuk a helyi közkönyvtár

egy munkatársát könyvtárunkba, amikor a diákok megismerhetik a két

könyvtár szolgáltatásai közötti azonosságokat és különbségeket, és esetleg még a

beiratkozásra is módjuk nyílhat. Próbáljunk meg hidat teremteni a többfajta könyvtártípus között.

. A helyi kulturális intézményekkel is fontos a jó kapcsolatok ápolása, mert kiterjedt

kapcsolati rendszerükkel és tapasztalataikkal segíthetnek nekünk rendezvé-

nyek és előadások szervezésében. Ezeknek az intézményeknek is biztosítsunk lehetőséget

a bemutatkozásra és propagáljuk programjaikat.

Tudom, hogy ezeknek az ötleteknek a megvalósítása sok munkát róna a könyvtárosokra,

némelyiknek anyagi vonzata is van. Különösen olyan helyeken okozhat a többletmunka

gondot, ahol csak egy könyvtáros látja el a teendőket, aki nehezen tud időt szakítani

ezekre a feladatokra is a napi teendők mellett. Azonban úgy látom, hogy szükség van az

iskolai könyvtárak menedzselésére, a pr munkára, ahhoz, hogy az iskola közössége jobban

megismerje az iskolai könyvtár állományát és szolgáltatásait és az iskolai könyvtá-

ros munkáját. Ahogy Szeles Péter fogalmazza könyvében .egy szervezet . jelen esetben

egy iskolai könyvtár . működését aszerint ítéli meg környezete, hogy mit tesz és hogyan,

továbbá a szervezet működéséről mit tud, azaz milyen ismeretekkel és információkkal

rendelkezik a működéséről..16 Ezért kommunikálni kell környezetünkkel, és ha megfelelően

végezzük, az nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott iskolában hatékonyabb

oktató és nevelőmunka folyhasson, hiszen az iskolai könyvtár dokumentumainak segíts

égével tudnak megfelelő tudásra szert tenni a diákok. Ha sikerül elsajátíttatnunk velük

a szellemi munka technikáját, és megfelelő információs műveltségre tudnak szert tenni,

akkor mindezek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy később a tanulmányaik során

vagy a munkahelyükön sikeresen tudjanak helyt állni. Ahogy Szabados Tamás, az Oktatási

Minisztérium politikai államtitkára kifejtette egy szombathelyi szakmai fórumon,

ma már oktatás célja nem lehet az, hogy minél nagyobb ismerethalmazt zúdítson a gyerekekre,

hanem, hogy megtanítsa az önálló ismeretszerzésre, mert az életben és a munkaerő

piacon erre van leginkább szükség.17 Ebben a munkában nagy feladat hárul az iskolai

könyvtárosokra is.

Ha az iskola vezetését és a tantestületet is meg tudjuk győzni az iskolai könyvtár fontosságáról,

akkor ez pozitívan hathat akár a könyvtár anyagi helyzetére is. Hiszen, ha felismerik

fontos szerepünket a tanulás és ismeretszerzés folyamatában, akkor szívesebben

fognak lobbizni az önkormányzatnál és más fórumokon az iskolai könyvtár érdekében.

Szükség van a társadalomban kialakult könyvtár- és könyvtároskép megváltoztatá-

sára, és ennek egyik legjobb helyszíne az iskolai könyvtár lehet. Ebben oroszlánrész juthat

az iskolai könyvtárosoknak, hiszen ezt a társadalmunkban élő nem túl árnyalt képet

talán .alulról., a gyerekek, diákok felől lehet talán legkönnyebben megváltoztatni. Ha

bennük valósághű kép alakul ki a könyvtárosok munkájáról, akkor felnőtté válva talán

másként fogják megítélni a könyvtár, a könyvtáros szerepét.

Ez nehéz feladat, és nem megy egyik napról a másikra. Ne várjunk azonnali sikereket

erőfeszítéseink nyomán. A pr tevékenység tervezett és folyamatos munka, aminek

csak lassan érik be a gyümölcse. Hiszem azonban, hogy kitartó munkával sikerül az embereket

meggyőznünk, hogy a könyvtárak nem unalmas helyek, hanem a mai világban

nélkülözhetetlen információhoz jutás elsődleges helyszínei és eszközei. Ehhez kívánok

minden kollégának kitartást és jó munkát.

Hivatkozások:

1. Blosh, Marie: Changing the Way We Do Business. = American Libraries, 2003/1., 48. p.

2. Bush, Gail-Kwielford, Merrilee Andersen: Marketing Reflections: Advocacy in Action. = Teacher

Librarian. 2001/5. 8.p.

3. 2003. évi CXVI. tv A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három-

éves kereteiről.= Magyar Közlöny, 2003/152. 89§/2, 11941.p.

4. 2002. LXII tv. A Magyar Köztársaság 2003. költségvetéséről = Magyar Közlöny 2002/163. 83§(3),

9703. p.

5. Kovácsné Garamszegi Marianna: Konfliktusok, kapcsolatok az iskolai könyvtárban. = Iskolakönyvt

áros. 1999/3. 20.p.

6. Mónus Ágnes: Public Relations: A bizalomépítés művészete. Bp., Edge 2000 Kft., 2003.18 p.

7. A felosztás Kovácsné Garamszegi Krisztina cikke alapján készült.

8. U.a. 5.

9. http://www.doe.tased.edu.au/0278/issue/031/promotion.htm; Higgins, Wanda: What Do Young

Adults Want in Their School Library? = Book Report, 1999.S/O. 26.p.

10. Higgins, Wanda: What Do Young Adults Want in Their School Library? = Book Report, 1999.S/O.

26.p.

11. U.a. 9. 25. p.

12. Orbán Anna: Sínen a hajó: Abécsi Városi Könyvtár Főkönyvtárának új épülete = Könyvtári Levlap,

2002/5., 31.35. p.

13. Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Szerk.: Emmer Gáborné, Bp., KTE, Flaccus Kiadó,

2004. 140.p.

14. 8-as hivatkozásban szereplő weblap.

15. U.a. 9.

16

16. Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban. Bp., Geodézia Szakkönyvek, 1999., 13. p.

17. (skl):Változik az oktatás:Ajövőben az önálló ismeretszerzés a cél, = Vas Népe, 2004. június 10., 3.p.

Felhasznált irodalom:

1. Blosh, Marie: Changing the Way We Do Business. = American Libraries,. 2003/1. 48.50. p.

2. Bush, Gail-Kwielford, Merrilee Andersen: Marketing Reflections: Advocacy in Action. = Teacher

Librarian. 2001/5., 8.12.p.

3. Higgins, Wanda: What Do Young Adults Want in Their School Library? = Book Report, 1999/S-O.

25.27.p.

4. Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Szerk.: Emmer Gáborné, Bp., KTE, Flaccus Kiadó,

2004., 305 p.

5. Kovácsné Garamszegi Marianna: Konfliktusok, kapcsolatok az iskolai könyvtárban. = Iskolakönyvt

áros. 1999/3., 20.22.p.

6. Mónus Ágnes: Public Relations:A bizalomépítés művészete. Bp., Edge 2000 Kft., 2003. 144 p.

7. Schrock, Kathy: The ABC.s of Marketing. = School Library Journal, 2003/11. 36.37. p.

8. Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban. Bp., Geodézia Szakkönyvek, 1999. 310 p.

9. Jó ötleteket találhatunk még könyvtárunk népszerűsítésére a következő web címeken:

http://www.doe.tased.edu.au/0278/issue/031/promotion.htm

http://www.librarysupport.net/librarylovers

http://www.librarysupportstaff.com/marketinglibs.htlm

http://ebib.oss.wroc.pl/english/grant/stepien.php

Katalin BOGNÁR LOVÁSZ

Fancy dress and tea in the library (?) orrecommendations forthe librarians-teach- ers, to make the pr work in the school libraries more effective.

The author, as a school-librarian looks for new PR. methods, promoting the effectiveness

of the work. Accordingly for better uderstanding of the image and role of the libraries

the PR activity has to be extended to the management and economic management

of the school, the teaching staff, the students, parents, and several organizations

outside the school.

Katalin LOVÁSZ Frau BOGNÁR

Maskentracht und Tee in der Bibliothek (?), oder Vorschläge für Bibliothekar- Lehrer zur wirksameren PR-Arbeit in der Schulbibliothek.

Als Schulbibliothekarin sucht die Autorin jene PR-Methoden, die die Effizienz der Arbeit

steigern.Zum besseren Verständnis der Rolle und des Bildnisses der Bibliotheken sollte

sich die PR-Arbeit auf die Schulleitung, wirtschaftliche Leitung, Lehrkollegium,

Schülerschaft, Eltern und auf zahlreiche außerschulische Organisationen erstrecken.