←Vissza

Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig

Háromszáz éves időszakot dolgoz fel ez a CD-ROM. A mohácsi csatavesztéstől a reformkor

kezdetéig tekinti át történelmünket. A szerzők igyekeztek minél látványosabbá,

élvezetesebbé tenni az általános és középiskolás diákok számára a feldolgozott tananyag

megismerését, elsajátítását. A lemez használatát részletes útmutató segíti. Könnyedén lehet

a szövegben előre vagy hátra közlekedni, képeket hívhatunk elő, majd egy kattintással

visszajuthatunk a képet övező ismeretanyaghoz, a feladat gombra kattintva érdekesebbnél

érdekesebb feladatok bukkannak elő, valamint a Hallgasd meg gombra kattintva

érdekes részleteket hallhatunk korabeli írásos művekből. A használati útmutatót

mindig érdemes előre áttanulmányozni, hogy használat közben, esetleg órai bemutatáskor,

gördülékenyen tudjunk az anyagban közlekedni.

A szellemi kultúra megismertetését az irodalmi élettel kezdi. Az egyoldalas rövid

bevezető szöveg linkjei vezetnek el bennünket a kor jeles irodalmi személyiségei, mű-

vei, az első magyarországi újságok felé. Tájékozódhatunk a reformációról, annak jeles

egyéniségeiről, a reneszánszról és a barokkról szintúgy. Heltai Gáspár, Károli Gáspár,

Tótfalusi Kis Miklós bibliafordításairól és kiadásairól, Sylvester János és Szenczi

Molnár Albert grammatikájáról, Pesti Gábor hatnyelvű szótáráról szerezhetünk ismereteket.

Akorabeli építészetet tárgyaló részben is ugyanazon módszerrel tudjuk elérni a té-

mához kapcsolódó feladatokat, mint az irodalomnál. Itt is hasonló típusú feladatok vannak,

mint az előző részben: párosítsd össze, egészítsd ki, rakd össze stb. Minden helyes

válasz esetén egy sárga színű kerek fejecske mosolyog ránk, rossz válasz esetében egy

szomorú piros fejecske néz velünk szembe. A művészetekkel foglalkozó részben olvashatunk

a mecénásokról, akik maguk is próbálkoztak a művészeti alkotómunkával, pl.

Széchényi Ferenc. Azonkívül megtudhatjuk, hogy a korabeli alkotások alapanyaga nagyrészt

a kő és a fa volt, megnézhetünk néhány ravatalképet, amit a korabeli divat indukált.

Részletes képet kapunk a korabeli festészetről, szobrászatról, zenéről. A tudományos életről

szóló részbe bekerült a selmecbányai bányatiszt képző iskola, összefoglaló táblázat

segít eligazodni a korabeli iskolarendszer szerkezeti felépítésében. A keszthelyi

Georgikon sem maradt ki. A Ratio Educationisról azonban csak igen szűken ír.

Tájak és népek főcímet viselő részben a határokról és a végvárakról tudunk meg sok

mindent. Itt már nem a bevezető részből jutunk el az új ismeretanyagokhoz, hanem a feladatok

szolgálnak erre a célra. Ugyanis a feladatoknál az oldal aljára egy nyitott könyvet

ábrázoló ikon került, amire rákattintva előjön az oda vonatkozó szövegrész. Térké-

pek, hadvezérek, végvárak képei illusztrálják az anyagot, Sok kirakós feladat és keresztrejtvény

teszi mozgalmasabbá az ismeretanyag elsajátítását, azonkívül kiegészítős és

feleletválasztásos feladatokkal is találkozunk. Megtudhatjuk mi az a defterdár és mivel

foglalkozik a kádi, ki ölette meg Fráter Györgyöt. A mindennapokba is beláthatunk. Megtudhatjuk

miért irtották az erdőket az Alföldön, ki szabályozta először az erdőhasználatot

Magyarországon, hogy a 17. században Tokaj volt a leghíresebb magyar borvidék.

Fontos információ ebből a korból, hogy a törökök elnéptelenítette térségekbe ekkor kezdődtek

a különböző népcsoportok bevándorlási hullámai. A német, szlovák, román, rutén

nemzetiség aránya megnőtt, a magyarság aránya a királyságban 50%-ra csökkent.

Egy külön fejezet foglalkozik a korabeli társas kapcsolatokkal, ezen belül a családdal,

helyi közösségekkel, vallási és etnikai közösségekkel. Felhívja a figyelmet arra, hogy

már ekkor megkezdődött a családok felbomlása, hiszen ahogy megerősödött a személyiség

szerepe, létrejöttek az ún. kiscsaládok. Az apai rokonság továbbra is meghatározó

volt, és a nőknek továbbra is a fiú utód biztosítása volt a fő funkciója. A korabeli társadalmi

viszonyokról is informálódhatunk, ha megoldjuk a hozzá készített feladatok sorát.

Gazdag képillusztráció segít megismerni a korabeli épületekkel, ruhákkal, fegyverekkel

és étkezéssel kapcsolatos dolgokat. Kerek bástya, szögletes bástya, rondella, fülesbástya

és egyebek válnak érthetővé számunkra. Pendely, párta, süveg, bocskor, a paraszti

hajviselet, hogy néz ki a mente és egyebek tartoznak a ruhákat bemutató részbe. Hogyan

néz ki a kanócos puska, hol viselték a mellvértet, mi a különbség a csákány és a

fejsze között . ilyen és hasonló kérdésekre kapunk választ, ha gondosan áttanulmányozzuk

a fegyverekről szóló ismeretanyagot. Végül pedig a különleges, sehova be nem sorolható

ismeretek kerültek az Ez+Az címszó alá: miért tiltották a dohányzást, hány hamis

tanút talált Forgách Zsuzsanna a hűtlenségi peréhez, mit számított ki Hell Miksa csillagász

pontosan, miért maradt el 1852-ben október ötödike, stb.

A lemez kimerítően részletes irodalomjegyzéket tartalmaz, mely két célt szolgál. A

több mint 250 felsorolt nyomtatott mű egyrészt a felhasznált irodalmat, másrészt az érdeklődő

diákok számára tudásuk bővítésére szánt műveket tartalmazza. Pontosan fel van

sorolva ebben a jegyzékben a tudásanyag kialakításához felhasznált folyóirat, atlasz, CDROM,

zenemű azonosításához szükséges minden adat.

Mohácstól a reformkorig : Játékos feladatok általános és középiskolásoknak [elektronikus

dok.] / Balhegy Gabriella, Diósi Alojzia [et al.] ; szerk. Miklósi László .- Budapest:

Cartographia Kft., 2003 ISBN 963 352 837 2 CM

Válogatott bibliográfia az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményében

található a fentebb ismertetett taneszközhöz kapcsolódó tankönyvekből, kézikönyvekből

és folyóirat cikkekből:

A160.430/

Az Újkori kultúra története / Egon Friedell. . Budapest : Holnap, 1989. . 19 cm

A160.430/2, E160.430/2:1

Reneszánsz és reformáció / [ford. Vas István, . Tandori Dezső]. . 1990. . 204, [2] p.

A236.554

Tasso és Zrínyi : A .Szigeti veszedelem. olasz epikai modelljei / Király Erzsébet. .

Bp. : Akad. K., 1989. -160, [4] p. ; 25 cm. . (Humanizmus és reformáció)

A235.587

A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon : Sylvester Jánostól Zsámboky

Jánosig / Téglásy Imre -Bp. : Akad. K., 1988. -198, [2] p. : ill. ; 25 cm. . (Humanizmus

és reformáció)

A237.507

Huszár Gál élete, művei és kora : 1512?-1575 / Botta István. . Bp. : Akad. K., 1991. -

497, [3] p. : ill. ; 24 cm. . (Humanizmus és reformáció)

BX312.113=1

Az iskolaügy Erdélyben a reformáció korában / Tonk Sándor. In: Egyházak a változó

világban : A Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai : Esztergom, 1991.

május 29-31. / szerk. Bárdos István és Beke Margit. . Tatabánya : József M. Kvt.,

[19]92. . 423.426. p.

A238.316

Hitújítók és hitvédők / írta Péter Katalin. . [Bp.] : Kossuth, 1993. . 67, [5] p. : ill. ; 24

cm. . ( A világtörténelem nagy alakjai)

A46.224

Az halálra való készületről rövid tanúság : Alsólindva 1573 / Kultsár György ; [vál.,

sajtó alá rend. Nyíri Sándor]. . Bp. : Ráday Gyűjtemény, 1990. . 115 p. ; 17 cm

A163.205/1

Az Újkori kultúra története, I-III. : Középkor, pestis, misztika : Reneszánsz és reform

áció : Barokk és rokokó / Egon Friedell ; [ford. Vas István ..., Tandori Dezső]. . Bp. :

Holnap, 1993. . 741, [3] p. ; 19 cm

A228.781

Pädagogik und Reformation : Von Luther bis Paracelsus / eingel. ausgew. und erl. von

Franz Hofmann. . Berlin : Volk u. Wissen, 1983. . 236, [2] p., 10 t. ; 22 cm. .

(Pädagogische Bibliothek)

730.913 Keresztyén nevelés 5. 1. 1997. . 4.7.p.

Szűcs Ferenc: A reformáció oktatási és nevelési eszménye

AX164.529

Papok és nemesek : Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő

másfél évszázadból / Péter Katalin. . Bp. : Ráday Gyűjt., 1995. . 263 p. ; 20 cm. . ( A

Ráday Gyűjtemény tanulmányai)

A163.616/

Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. . Bp. :

Osiris, 1994- . . 3 db ; 20 cm. . (Osiris könyvtár, Vallástörténet)

A163.616/3

3. kötet: Mohamedtől a reformációig. . 1996. . 347 p.

A166.021/

Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. . 2. jav.

kiad. . Bp. : Osiris, 1995-1998. . 3 db ; 20 cm. . ( Osiris könyvtár, Vallástörténet)

A166.021/3

3. kötet: Mohamedtől a reformációig. . 1998, cop. 1996. . 347 p.

A22.512, E22.512:1

A magyar reformáció irodalmi hagyományai : Kézikönyv református középiskolák

számára / kész. Győri L. János. . 2., bőv. kiad.. . Budapest : Ref. Ped. Int., 1998. .

252 p. : ill. ; 25 cm

A225.696, E225.696:5, E225.696:1, E225.696:4, E225.696:2, E225.696:6,

E225.696:3

XVI. századi városi iskoláink és a .studia humanitatis. / Mészáros István. . Bp. :

Akad. K., 1981. . 237 p. ; 25 cm. . (Humanizmus és reformáció)

AX149.851, E151.479, E151.479:1, E151.479:2

A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században / Mé-

száros István. . Bp. : Tankvk., 1984. . 150 p., [16] t. : ill. ; 19 cm. . (Egyetemes nevel

éstörténet)

AX244.122

Reformáció hatása a magyar iskolakultúrára / Szentgyörgyvölgyi Péter. . [Budapest] :

FKGPTudpol. Int., [199?]. . 17, [2] p. : ill. ; 25 cm

AX240.755, E240.755:1, E240.755:2

Alternatívák Mohács után / R. Várkonyi Ágnes. . Bp. : Korona, 1996. . 76 p. ; 24 cm.

. (Atörténelem alternatívái : Forrásfüzet az iskolai oktatáshoz ; 5.)

A309.833/ (OT 700)

A művészet története / [... főmunkatársai Jeannine Auboyer et al.] ; [... magyar változatának

főszerk. Aradi Nóra]. . [Budapest] : Corvina, [1986]-1993. . 10 db ; 30 cm

A309.833/5 (OT 700)

[5.] kötet: A korai reneszánsz / [ford. Sziberth Bertalan] . . 1991. . 303 p. : ill.

A625.497/1

Művészetismeret : A reneszánsz irodalmából / [szerk. Trencsényi Borbála]. . [Budapest]

: Alternatív Közgazd. Gimn., 1990. . 131 p. : ill. ; 29 cm

A465.016

A reneszánsz és az újvilág / Giovanni Caselli ; [ford. Buzinkay Géza]. . [Bp.] :

Corvina, cop. 1991. . 47, [3] p. : ill. ; 29 cm. . (Hogyan éltek hajdanában)

A160.430/

Az Újkori kultúra története / Egon Friedell. . Budapest : Holnap, 1989-. . 19 cm

A160.430/2 (Múz), E160.430/2:1

2.kötet: Reneszánsz és reformáció / [ford. Vas István, ... Tandori Dezső]. . 1990. .

204, [2] p.

A160.141

Dióhéjban a reneszánsz művészetről : Építészet, szobrászat, festészet / [írta Flavio

Conti ... ; ford. Szántó Tamás]. . [Bp.] : Corvina, 1990. . 64 p. : ill. ; 20 cm. . (Dió-

héjban)

A161.343/

Idők szép virága : Válogatás a középkor és a reneszánsz magyar irodalmából / Molnár

Szabolcs gondozásában. . Budapest : Szépirod. Kvk. : Kriterion, 1991-. . 21 cm

710.509 Magyartanítás 1988. 31.évf. No.4. 162-172. p.

Csákvári József: Egy korszakbevezető reneszánsz óra

A162.374, 162.900, E162.900:1

Humanisták és prédikátorok : <Magyar reneszánsz>. . Bp. : Interpopulart, 1993. . 111

p. ; 20 cm. . (Populart füzetek)

A163.205/1

Az újkori kultúra története, I-III. : Középkor, pestis, misztika : Reneszánsz és reformá-

ció : Barokk és rokokó / Egon Friedell ; [ford. Vas István , Tandori Dezső]. . Bp. :

Holnap, 1993. . 741, [3] p. ; 19 cm

A3.597, E3.597:1

Irodalom a középiskolák I. osztálya számára / Madocsai László. . Budapest : Nemz.

Tankvk., 1999. . 344 p. : ill. ; 20 cm

A3.698, E3.698:1

Irodalom tankönyv 14-15 éveseknek / Gintli Tibor, Schein Gábor. . Budapest : Korona,

1999. . 322, [1] p. : ill. ; 24 cm

A3.697, E3.697:1

Irodalom tankönyv 12-13 éveseknek / Tarján Tamás. . Budapest : Korona, 1999. .

257, [2] p. : ill. ; 24 cm

A242.123

Envisioning process as content: toward a renaissance curriculum / eds. Arthur L. Costa,

Rosemarie M. Liebmann. . A folyamat mint tartalom : A reneszánsz tanterv felé vezet

ő út. . Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, cop. 1997. . XXX, 245 p. : ill. ; 26 cm

A154.518

Az itáliai reneszánsz / Leonyid Batkin / [ford. Soproni András]; [nem orosz nyelvű

idézeteit ford. Bellus Ibolya]. . Bp. : Gondolat, 1986. . 519 p. ; 21 cm

A23.454

Régi táncok iskolája : A francia reneszánsz / Széll Rita. . Budapest : Nemz. Tankvk.,

2001. . 174 p., XVI t. : ill. ; 29 cm

712.303 Könyv és nevelés 26. 4-5. 1984. . 168.170.p.

Szepesi Hajnal: Egy téma komplex összefoglalása a könyvtárban : (a magyar reneszánsz)

AX311.297, E311.297:1

Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében : formatani összefoglalás a Zeneelmélet II.

és Zeneelmélet III. főiskolai tankönyvekhez / Frank Oszkár. . Bp. : Tankvk.,

1990. . 125 p. ; 29 cm

710.273 Tantusz 1993. 48.évf. No.2. 7.9. p.

Fehér Katalin: Színház és színjátszás a barokk korban

A464.016, E464.016:1

A madarakról és a vadakról / az aiszóposzi meséket magyarította Heltai Gáspár és Pesti

Gábor; a fabulákat gyerekeknek átírta Ács Pál és Székely Júlia Anna. . Bp. : Móra,

1985. . 178 p. : ill. ; 24 cm

A446.344, 446.343

Száz fabula / Heltai Gáspár ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. . Budapest

: Unikornis, 1998. . 189 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 20x21 cm. . (Nagy magyar

mesemondók)

A166.176, E166.176:1

Biblia, újtestamentum : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [vál.,

sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond] . . Budapest : Európa,

1997. . 333 p. ; 20 cm. . (Európa diákkönyvtár)

A46.042+mell.

Grammatica Hungarolatina : Sárvár, 1539 / Sylvester János ; [a fakszimile szövegét

közzéteszi Kőszeghy Péter]. . [Hasonmás kiad.]. . Bp. : Akad. K., 1989. . [96] p. + 1

mell. . (Bibliotheca Hungarica antiqua)

A160.464+mell.

Dictionarium Latinoungaricum / Szenczi Molnár Albert ; [a mell. Imre Mihály tanulmánya ;

a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. . Bp. : Akad. K., 1990. .

[984] p. + 1 mell.. . (Bibliotheca Hungarica antiqua)

APRÓ JABLONSZKI ILDIKÓ

Mohácstól a reformkorig: Játékos feladatok általános és középiskolásoknak [elektronikus dok.] / Balhegy

Gabriella, Diósi Alojzia [et al.] ; szerk. Miklósi László .- Budapest: Cartographia Kft., 2003