stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XVI. Stilisztika, verstan és a velük összefüggõ kérdések

BENCZE Lóránt: Current Hungarian grammar and style „In a current" a novel by László Dobos. = AUBud-L 21. sz. 1990. 23-41.

BÜKY László: Nyelvjárási és költõi kitérés. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 11-15.

CSÚRI Károly: Lehetséges világok vizsgálata mint mûértelmezés. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 35-43.

DANYI Magdolna: Költõi kifejezésformák jelentéstani értelmezése Pilinszky János költészetében. = Híd 1990. 3. sz. 353-360.

DANYI Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi kötõdései. = Híd 1990. 12. sz. 1222-1227.

*FÁBIÁN Pál: Babits Mihály: Örökségem. (Elemzés.) In: Tiszta beszéd. 1989. 34-39.

FÜSI Ágnes: Kiegészítések József Attila Füst címû versének értelmezéséhez. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 72-76.

HADAS Emese: A sötétben és fényben ülõ lét. A teremtés dialektikája Füst Milán Szõlõhegyen címû versében. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 85-90.

HOLCZER József: Megszemélyesít? = Köznevelés 1990. 6. sz. 12.

HONTI Mária: A strukturalista elemzés lehetõségei. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 107-121.

*HORVÁTH Iván: Történeti rétegek a 16. századi metrumkincsben. MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1989. 193-206. (Reneszánsz füzetek 77.)

HORVÁTH Katalin: Megnevezés és metaforizálódás. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 102-107.

HORVÁTH Mária: Költõ a költõrõl. (Kosztolányi írásai Petõfirõl.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 53-58.

JÁRAI Csongor: Vers-pillérek. (Szilágyi Domokos egy költeményének elemzése.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 113-116.

KELEMEN Péter: Hermeneutikai analízis. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 85-106.

KELEMEN Sándor: A synekdokhé elve. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 135-137.

KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában. 1-2. = Nyr 1990. 1-2. sz. 36-53.; 3-4. sz. 161-175.

KONCSOL László: Ütemezõ. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers. Zenit Kiadó, Szeged, 1990. 231 [8] l.

LADÁNYI Mária: „Mesebeli király-lyánnyal / Hogyha akarsz találkozni..." (Tábor Eszter: A harmadik címû versérõl.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 160-164.

LÁNCZ Irén: Gondolatok Szirmai Károly nyelvi stílusáról. = Híd 1990. 6. sz. 711-717.

LINDNER Márta: A „zengett a fény" költõi kép elemzése. (Gondolatok a szinesztéziáról - a jelentésintegráció jegyében.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 165-169.

GY. MISZLAI Gabriella: Szabadvers és verszene. = Nyr 1990. 1-2. sz. 58-66.

Mûelemzés-mûértés. Szerk. Sipos Lajos. Sport Kiadó, Bp., 1990. 246 l.

NÉMETH Zsuzsanna: Szín- és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai címû Kosztolányi-kötetben. = Nyr 1990. 3-4. sz. 190-200.

ORAVECZ Barna: Ami jelen van. (Tûnõdés egy versrõl.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 188-192.

PÁLA Károly: A szemiotikai elemzés kérdései. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 48-63.

PUMNÉ HORPÁCZI Ibolya: Utassy József: Földem. (Verselemzés.) = Nyr 1990. 3-4. sz. 200-204.

SZABLYÁR Ferenc: A szférák zavaró zenéje. = ÉA 1990. 2. sz. 15.

SZATHMÁRI István: Ady Endre: Sóhajtás a hajnalban. (Verselemzés.) In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 169-175.

SZATHMÁRI István: Babits „Messze...Messze..." címû verse és a nominális szerkesztésmód. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 236-241.

SZATHMÁRI István: Die Stilistik, eine Disziplin im Grenzgebiet zwischen der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft. = AUBud-L 21. sz. 1990. 219-228.

SZILÁGYI Péter: Ady Endre verselése. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 561 l.

SZUROMI Lajos: A szimultán verselés. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 397 l.

TÖRÖK Gábor: Pontok és kérdõjelek az általános stíluselméletben. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 280 l.

TÖRÖK Gábor: Újabb József Attila kommentárjaimból III. (Nietzsche hatása? A archetípus?). = Nyr 1990. 3-4. sz. 176-190. [A tanulmány elõzményeit l. Nyr 1988. 319-326; 419-426.]

VASS László: Szupertextuális kohézió és stilisztika. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 45-56.

WACHA Imre: Szempontok a drámai nyelv akusztikumának, akusztikus stílusváltozásainak vizsgálatához. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 197-207.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret