stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Régi magyar irodalom

E. ABAFFY Erzsébet: Korai kis szövegemlékeink újabb olvasata. = MNy 1990. 1–2. sz. 124–127. [Halotti Beszéd; Ómagyar Mária-siralom]

ÁGOSTON Magdolna: Mátyás király és kora Jakob Unrest Osztrák krónikájában. = Életünk 1990. 8. sz. 666–670.

ÁGOSTON Vilmos: Humanizmus és esztétikum (1–2.) = Helikon 1990. 10. sz. 6–7.; 11. sz. 6–7.

V. BÁLINT Éva: Matthias, der Renaissancekönig. = BpRundschau 1990. 10. sz. 9. [Interjú Klaniczay Tiborral]

BEKE György: Gyulafehérvári Sorok. = Magyarok 1990. 11. sz. 49–52.

BÉNI Gyöngyi: Budapest, Mátyás király könyvtára. 2. kiad. ,,Tájak, korok, múzeumok" Egyesület, Bp., 1990. 16 l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 371.)

Bibliotheca Corviniana. (Összeáll., tanulmány, jegyz. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára.) 4., bőv., átd. kiad. Helikon, Bp., 1990. 562 l., 1 mell., 11 l.

Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi Corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6.–október 6. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 161 l. [Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése c. jegyzékével]

Bibliotheca Corviniana 1490–1990. Nemzetközi Corvina-kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Beöthyné Kozocsa Ildikó: Beszámoló = OSZKHír 1990. 1–4. sz. 21–22.; Czikora Györgyi = Vig 1990. 8. sz. 639.; OSZKHír 1990. 5–12. sz. 66.; Földesi Ferenc = OSZKHír 1990. 1–4. sz. 20–21.; Marthy Barna = MNőkL 1990. 10. sz. 15.; P. Szabó Ernő = AKönyv 1990. 3–4. sz. 121–130.; Szilvássy Zsoltné = OSZKHír 1990. 1–4. sz. 3–4.; Vadas József = Köznevelés 1990. 14. sz. 5.; 20. sz. 25.; Végh Ferenc = OSZKHír 1990. 5–12. sz. 63–64.; Wehli Tünde = Hitel 1990. 14. sz. 23.; – = Népműv 1990. 1–2. sz. 74.

BÍRÓ Ferenc: A barokk és a felvilágosodás között. (A magyar irodalom a XVIII. század középső évtizedeiben.) = It 1990. 2–4. sz. 217–278.

BOLYKI János: ,,Nyelvvel, kézzel, élettel." Magyar prédikátorok természettudományi munkássága a 16–18. században. = Hitel 1990. 23. sz. 41–43.

BORSA Gedeon: A magyarországi könyvnyomtatás a 16. században. = MGrafika 1990. 1. sz. 14–18.

BORSA Gedeon: Új példánya került elő az első hazai nyomtatványnak. = MKsz 1990. 3–4. sz. 129–131. [Chronica Hungarorum, 1473]

BORZSÁK István: Veriloquium. = MNy 1990. 3–4. sz. 153–161. [Etimologizálás Árpád-kori irodalmunkban]

Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 468 l., 36 t. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.)

HERNER János–SZÖRÉNYI László: A tudás könyve. Hasznos útmutató haladó kincsásóknak. [XVII. századi névtelen kézirat szövegközlése.] 9–33. – HOLL Béla: Novum genus melodiae. Ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missa-léban. 35–52. – KEVEHÁZI Katalin–MONOK István: A Csongrád megyei levéltár fe-rences kódexe. 65–82. – KARNER Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvtárakban. 83–91. – FEHÉR Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526–1553). 105–120. – HECKENAST Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). 155–169. – MÁTÉ Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. [Árkosi-kódex, 1617] 189–207. – SZABÓ András: A magyar későhumanizmus történetéhez. 215–232. – JANKOVICS József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje. ,,Nicasius doctor receptájából." 233–240. – LUDÁNYI Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. 271–277. – ERDEI Klára: Hungarikák a XVII. századi gottorfi és preetzi könyvtárakban. 279–294. – ÖTVÖS Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról. Adalék a töredékes apróságokhoz. 317–323. – PETNEKI Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). 337–343. – NÉMETH S. Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. 351–361. – HAJNÓCZI Gábor: Vitruvius De architectura című műve a budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 32. kéziratában. 363–373. – GALAVICS Géza: Személyiség és reneszánsz portré. Ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. 401–418. – MIKÓ Árpád: Janua mortis. Nicasius Ellebodius (1535–77) síremléke. Adalék a Radéczi-kör műpártolásához. 419–429.

ČAMBALOVÁ, Daniela: Knižné väzby vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave. = Kniha ’89 1990. 114–120.

CSAPODI Csaba: A Corvina-kutatás újabb eredményei és feladatai. = MTud 1990. 10. sz. 1140–1146.

CSETRI Elek: Bethlen Gábor toleranciája. = KerSzó 1990. 4. sz. 5–8.

CSONKA Ferenc: Ismeretlen vers Hunyadi Mátyásról. = ItK 1990. 5–6. sz. 744–745. [A göttingeni Universitätsbibliothek XV. sz-i kódexében. Feltételezett szerzője Lászai János]

V. ECSEDY Judit: A Bornemisza–Mantskovit nyomda története. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 59, 36 l. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 1.)

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. 1/2. köt. 1617–1625. (Sajtó alá rend., mutatók Balázs Mihály.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 265–551. l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/2.)

FABINY Tibor: Evangélikus bibliafordítóink. = Lelkipásztor 1990. 4. sz. 125–127.

FEKETE Csaba: Mikor jelent meg a ,,Laubáni Biblia"? = MKsz 1990. 1–2. sz. 68–69. [1758]

FEUERNÉ TÓTH Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the age of Matthias Corvi-nus. (Ed. by Péter Farbaky.) Akadémiai, Bp., 1990. 178 l., 8 t. (Studia humanitatis 8.)

FODOR Sándor: A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről. (1–2.) = KerSzó 1990. 11. sz. 5.; 12. sz. 4–5.

GERICS József–LADÁNYI Erzsébet: Szent István királlyá avatása és egyházszervezése Theotmar krónikájában. = MKsz 1990. 3–4. sz. 93–98.

GRÜLL Tibor: Lackner Kristóf könyvtárának maradványai. = MKsz 1990. 3–4. sz. 132–133.

GÜNDISCH, Gustav: Die Bücherei des Hermannstädter Ratsherrn Johannes Bayer. = ZSL 1990. 1. sz. 23–34. [J. B. (?–1601) könyvtárának jegyzékével]

GYÖRFFY György: A 750 év előtt beköltöző kun társadalom a Codex Cumanicus alapján. = Jászk 1990. 1. sz. 70–80.

HORVÁTH J. József: Chronica Hungarorum. = Mo 1990. 22. sz. 26.

HUTTMANN, Arnold: Ungarische Ärzte in Siebenbürgen während der Türkenzeit in Un-garn. = ZSL 1990. 2. sz. 192–196.

JAKÓ Klára: A kolozsvári Báthori-egyetem története 1607-ig. (1–2.) = Kor 1990. 11. sz. 1500–1504.; 12. sz. 1636–1643.

JAKÓ Klára: A peregrináció irodalmáról. = Kor 1990. 6. sz. 786–790. [XVII–XVIII. sz.]

JAKÓ Klára: Petrus Ramus és az első kísérlet egyetem alapítására Erdélyben. = Kor 1990. 2. sz. 246–249. [A XVI. században]

JAKÓ Zsigmond: Egy középkori kolostor társadalomrajza. A kolozsmonostori apátság történetéből. = Kor 1990. 1. sz. 117–126. [A XIV–XVI. században]

JANKOVICS József: Archaikus betegségelhárító imádságok. = Lymbus Tom. 2. 1990. 105–108. [XVII. sz. elején lejegyzett imádságok szövegközlésével]

JÁNOSY Erzsébet: Az első erdélyi katolikus nyomda. Beszélgetés Pap Leonárd szerzetes atyával. = CsaládiT 1990. 9. sz. 10. [A csíksomlyói ferences kolostor nyomdája. Kájoni János alapítása 1675-ben]

KARSAY Orsolya: Ismeretlen Corvin-kódex margójára. = Vig 1990. 11. sz. 828–831.

Kassa város olvasmányai, 1562–1731. (Szerk. Monok István. Sajtó alá rend. Gácsi Hed-vig. A mutatókat összeáll. Farkas Gábor, Varga András.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 226 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 15.)

A Kecskeméti Piarista Rendház XVI. századi könyvei. Katalógus. (Összeáll. Kósáné Hor-váth Mária. Bev. Mader Béla.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 51 l. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae.) (Acta bibliothecaria. Tom. 10. fasc. 4.)

KILIÁN István: A szegedi piarista betlehemes 1730-ból. = SzabadU 1990. 1. sz. 102–103. [Szövege elveszett, az előadás megmaradt színlapja alapján]

KLANICZAY Tibor: Egyetem Magyarországon Mátyás korában. = ItK 1990. 5–6. sz. 575–612. [Universitas Istropolitana, Pozsony, 1465–1477 k.]

E. KOVÁCS Péter: Egy középkori utazás emlékei. (Estei Hippolit utazása Magyarországon.) = TörtSz 1990. 1–2. sz. 101–127. [1487-ben]

KOVÁTS Miklós: Kassa régi egyeteme. = Széphalom, 1990. 3. sz. 187–193. [1657-ben alapított egyetem, 1777-ben akadémiává minősítették]

KÖNCZE-GERÉB Árpád: Magyar bibliafordítók. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 8–9.

KRISTÓ Gyula: Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon. = ItK 1990. 4. sz. 425–443.

LACZA Tihamér: Tudósok Mátyás udvarában. = Hét 1990. 14. sz. 16.

LENGYEL Dénes: Botond mondája. = Népi kult. – népi társ. Tom. 15. 1990. 221–229.

LENGYEL László: A theatrum sacrum a magyarországi barokk művészetben. = Agria 25–26. sz. 1990. 585–656. [Az Iskoladráma és folklór (Noszvaj, 1988. okt. 13–15.) c. konferencia kísérő kiállítása az egri Dobó István Vármúzeumban]

Lőcsei stipendiánsok és literátusok. 1. köt. Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 1550–1699. (Sajtó alá rend. Katona Tünde, Latzkovics Miklós.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 370 l. (Fontes rerum scholasticarum 2/1.)

LUKÁCSI Béla: Corvinák világtalálkozója. A Vatikán gesztusa. = 168 óra 1990. 14. sz. 20–21. [Interjú Karsay Orsolyával, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának vezetőjével a Corvina-kiállításról]

MAGYARI András: Az erdélyi kuruckor emlékíróinak világáról. = Helikon 1990. 8. sz. 4.

Matricula Universitatis Tyrnaviensis, 1635–1701. – A Nagyszombati Egyetem anyakönyve, 1635–1701. (Kiadásra előkészítette, bev., jegyz. Zsoldos Attila.) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1990. 36, 34, 369 l. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 11.)

Mátyás király emlékezete. = Köznevelés 1990. 14. sz.

Mészáros István: Magyarság és európaiság eszménye. 8–9. – Bata Imre: A reneszánsz egyéniség. 10.

MAZAL, Otto von: Die Handschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias I. Corvi-nus von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek. = Biblos (Wien) 1990. 1. sz. 27–40.

MÉSZÁROS István: Egy tankönyv ötszáz éve. = PedSz 1990. 3. sz. 226–232. [Szalkai-kódex. Szalkai László 1489–1490-ben írt könyve]

MINÁRIK, Jozef: Codex Nitriensis. = Kniha ’89 1990. 176–177.

MONOK István: Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16–17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. = BBHung Tom. 5. 1990. 81–88.

G. NAGY Ágota: A szellemi nyitottság évszázada. Beszélgetés a reformáció koráról. = RefL 1990. 1. sz. 4. [Szabó Andrással]

NÉMETH Péter: Szabolcs vezér alakja középkori kútfőinkben és a történeti irodalomban. = Agria 25–26. sz. 1990. 311–316.

ORAVCOVÁ, Mariana: Filozófia a nagyszombati egyetem működésének korában. = MFilSz 1990. 3–4. sz. 401–407.

OZSVALD Árpád: A corvinák sorsa: Mátyás könyvtára. = Hét 1990. 14. sz. 8.

PAJORIN Klára: Das Herrscherideal der Humanisten: rex doctus. Vor 500 Jahren starb Matthias Corvinus. = BücherUng 1990. 1–4. sz. 13–15.

PANEK Zoltán: Bethlen Gábor vitézlő oskolája. = ÚÍ 1990. 2. sz. 29–42.

PAVERCSIK Ilona: Johann Gerhard Mauss és a pesti könyvkereskedelem színvonala a 18. század közepén. (1–2.) = MKsz 1990. 1–2. sz. 14–31.; 3–4. sz. 113–128.

PRIKRYL, Ľubomír Viliam: Slovacikálne mapy a plány z hl’adiska výtvarného a gra-fického. = Kniha ’89 1990. 82–94.

Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. (Bev. Jankovics József. Tanulmányok Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes.) Európa, Bp., 1990. 131 l., 72 t. [Készült a British Library Kézirattárában őrzött ,,The true and exact dresses and fashions of all nations in Transylvania" c. gyűjtemény alapján]

SCHRAMKÓ Péter: A ,,Csepreg városának 1621. esztendőben lett veszedelméről való ének" újabb variánsa. = ItK 1990. 5–6. sz. 669–672. [Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, 10a E 36/2.]

SLÉDER Éva: A személynevek névelőzése a Vizsolyi Bibliában. = MNy 1990. 3–4. sz. 213–221.

SOLTÉSZ Zoltánné: A magyar ősnyomtatványok. = MGrafika 1990. 1. sz. 3–7.

SOPKO, Július: Výzdoba väzby a iluminácia stredovekých kódexov slovenskej prove-niencie. = Kniha ’89 1990. 67–81.

STRBA Sándor: Érsekújvár szerepe kódexirodalmunk történetében. = Hét 1990. 6. sz. 11.

[SZABÓ Csaba] Sz. Cs.: A gyűjtésről, lejegyzésről. = Életünk 1990. 9. sz. 758. [Utószó ,,A pokolban kínlódó dúsgazdag históriája" c. XVII. sz-i iskoladrámához, uo. 743–757.]

SZAKÁLY Attila: ,,Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha." Habent sua fata Bibliotheca Corviniana. Beszélgetés dr. Csapodi Csabával a Corvina-kutatás kérdéseiről. = Tér-Kép 1990. 19. sz. 22.

SZENCI SZABÓ János: A Halotti Beszéd keletkezési ideje. = MNy 1990. 1–2. sz. 89–94.

SZENDE Katalin–GRÜLL Tibor: Soproni glosszák a XVI–XVII. századból. = MNy 1990. 3–4. sz. 246–255. [Magyar–latin szójegyzék]

SZEPES Erika: Néhai való jó Mátyás királ... (Ismeretlen szerző.) = Ezredvég 1990. 1–2. sz. 50–61. [Emlékdal Mátyás király haláláról, 1490–1510 körül]

SZILI József: Tűvarázs avagy magyar írás a VIII–IX. századból. = ÚÍ 1990. 2. sz. 81–94. [Egy rovásírásos tűtartóról]

TARNAI Andor: A parodia a XVI–XVIII. századi Magyarországon. = ItK 1990. 4. sz. 444–469.

TARNAI Andor: Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon. = Kor 1990. 4. sz. 492–499.

TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva: A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a barokk kori mirakulumirodalom tükrében. = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 65–79. [Német nyelvű változata megjelent: Volkskultur – Geschichte – Religion. Würzburg, 1990]

R. VÁRKONYI Ágnes: ,,Megmaradásunkra való..." = Liget 1990. 2. sz. 79–92.; Látóh 1990. 7–9. sz. 262–280. [Ökológiai vonatkozású írások a régi magyar irodalomban]

VESZPRÉMY László: Ransanus krónikája Géza–Szt. István-fejezetének forrásproblémája. = MKsz 1990. 3–4. sz. 99–112. [Epithoma rerum Hungarorum]

VIZKELETY András: Megjegyzések a latinitás és az anyanyelv szerepéhez a középkori historiográfiában. = Vig 1990. 9. sz. 682–684.

VIZKELETY András: Megjegyzések Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században című könyvéhez. = ItK 1990. 4. sz. 520–528.

VIZKELETY András: Zur Typologie der Überlieferung der Marienklagen und Passions-lieder im Mittelalter. = SSlav Tom. 36. 1990. 439–443.

VONYÓ József: A polgári társadalom fejlődése a Pannon-térségben a 16. századtól a francia forradalomig. (A Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion 20. Konferenciája, Eszék, 1988. július 5–9.) = Száz 1990. 5–6. sz. 1050–1058.

WEHLI Tünde: Mátyás-kori kódexfestészet két budapesti kiállításon. = ÚjMűv 1990. 3. sz. 26–31. [Bibliotheca Corviniana, Matthias Rex]

A négyszáz éve megjelent Vizsolyi Bibliáról szóló írásokat ld. Károlyi Gáspárnál.

 

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret