stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XV. Nyelvtörténet, etimológia
(Az irodalmi nyelv történetének kérdései)

E. ABAFFY Erzsébet: Korai kis szövegemlékeink újabb olvasata. = MNy 1990. 1-2. sz. 124-127.

E. ABAFFY Erzsébet: XVI. századi missziliseink mûvelõdéstörténeti tanulságai. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 11-15.

BÁRCZI Géza: A magyar igeragozás története. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 76 l. (Nyelvtudományi Értekezések 130.)

Czech-kódex, 1513. A nyelvemlék hasonmása és betûhû átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi és a jegyzeteket írta N. Abaffy Csilla. A bevezetést írta N. Abaffy Csilla és Csapodi Csaba. Az MTA Könyvtárában õrzött K 42 jelzetû kódexrõl készült az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 421 l. (Régi magyar kódexek 4.)

DANKÓ Imre: Balavál. (Szómagyarázat.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 129-131.

DANKÓ Imre: A szabolcs-szatmári helytörténetírásról a Szamosközi Tanulmányok kapcsán. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 491-496.

GYÕRFI Dénes: A Calepinus-szótár a Bethlen Könyvtárban. = NyIrK 1990. 2. sz. 165-167.

HEGEDÜS Attila: Régi Magyar Levéltár. (Tahy Anna zálogoslevele. Somlóvásárhely, 1546. szept. 27.) = MNy 1990. 3-4. sz. 255-256.

HELIMSKIJ, Jevgenij: UGRICA: Etimologii c istoriko-foneticeskim podtekstom. (A magyar hall, megyek, vagyok, van, legyek története.) = NyK 1990. 1-2. sz. 63-68.

IKEDA, Tetsuro: On some problems of sentences in old Hungarian - how to identify sentences as units. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 192-197.

KISS Gábor: A Vizsolyi Biblia Lukács evangéliumában található õsi, irányt jelölõ igekötõk konkordanciája. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 146-152.

KISS Gábor: tanituanyoc, tanituánjoc, tanituánjokat, tanituan'. A Vizsolyi Biblia számítógépes vizsgálata különös tekintettel a [ny] hang jelölésére. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 87-101.

KOIZUMI, Tamotsu: On the word order of the Uralic languages. In: Congressus Sep-timus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 158-161.

KÓSA Ferenc: Andrád Sámuel nézetei és nyelvének sajátossága Elmés és mulatságos rövid anekdoták címû mûvében. = NyIrK 1990. 2. sz. 151-161.

MÁTAI Mária D.: Prodolženije diahronièeskih javlenij v sinhronnoj sisteme vengerskogo jazyka. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 176-180.

*MÁTAI Mária: Igetõrendszerünk történetébõl. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1989. 44 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 187.)

MÁTÉ Jakab: A romániai magyar szövegnyelvészet kibontakozása és eredményei. = Nyr 1990. 1-2. sz. 86-101.

MOLLAY [Károly] Karl: Hussiten in Westungarn. = SSlav 1990. 1-4. sz. 261-264.

NYÍRI Antal: Az egyes és a többes 3. személyû birtokos személyjelek története a magyarban. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 186-191.

*RÉDEI Károly: A finnugor igeragozásról különös tekintettel a magyar igei személyragok eredetére. = NyK 1989. 1-2. sz. 143-161.

SZENCI SZABÓ János: A Halotti Beszéd keletkezési ideje. = MNy 1990. 1-2. sz. 89-94.

SZENDE Katalin-GRÜLL Tibor: Soproni glosszák a 16-17. századból. (Nyelvtörténeti adatok.) = MNy 1990. 3-4. sz. 246-255.

Szent Margit élete, 1510. A nyelvemlék hasonmása és betûhû átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Az OSzK Kézirattárának M Nyelvemlék 3 jelzetû kódexérõl készült. Az átiratot és a jegyzeteket készítette Dömötör Adrienne és Pólya Katalin. A bevezetést írta P. Balázs János. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 512 l. (Régi magyar kódexek 10.)

TÓTH Sándor László: Árpád megasz arkhon címéhez. = MNy 1990. 3-4. sz. 228-230.

ZELLIGER Erzsébet: Mellérendelõ összetett szavak az õsmagyar és a korai ómagyar korban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 269-274.

ZELLIGER Erzsébet: Sprachliche Schichten in Keszthelyi-kódex. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 204-208.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret