stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XIV. Nyelvtan és szövegtan
(Alaktan, szóképzéstan, mondattan)

E. ABAFFY Erzsébet: A felszíni és mélyszerkezet különbségére utaló igei markerek a magyarban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 51-54.

ANTAL László: Egy axiomatikus magyar nyelvtan ügyében. (Az alapmondatok kiválasztásának problémája.) = MNy 1990. 3-4. sz. 132-138.

BALÁZS Géza: Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 7-11.

*BALÁZS János: A szöveg szemantikai szerkezete. In: Tiszta beszéd. 1989. 27-33.

BALOGH Dezsõ: A többesjel funkciójáról. = NyIrK 1990. 1. sz. 71-73.

*BÉKÉSI Imre: A szöveg szintaktikai szerkezete. In: Tiszta beszéd. 1989. 40-47.

BÉKÉSI Imre: Az ellentétesség és a kauzalitás szerkezetalkotó összefüggésének logikai háttere. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 23-27.

BÉKÉSI Imre: Szövegalkotás, szövegvizsgálat. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 102-105.

BÉKÉSI Imre-CSÚRI Károly-NAGY L. János-PETÕFI S. János: Szövegtan, interpretáció, interdiszciplinaritás. (Diszkusszió.) In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 57-83.

CSÉCSY Magdolna: A magyar nyelv kötõhangjairól - szinkron szempontból. In: Con-gressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 232-237.

DÁNIEL Ágnes: Szõ - szöveg - szer - szervez. A szöveg szervezõdésének vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 92 l. (Nyelvtudományi Értekezések 132.)

DEME László: Szövegalkat, szövegalkotás, szövegalakítás. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 29-34.

*DEME László: A szövegszerkezet komplex vizsgálatához. In: Tiszta beszéd. 1989. 25-26.

DOMBROVSZKY József: Der Teil und das Ganze. In: Congressus Septimus Internatio-nalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 71-76.

F[ÁBIÁN] P[ál]: Két megjegyzés a mozaikszókról. = ÉA 1990. 2. sz. 9.

FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. MTA Nyelv-tudományi Intézete, Bp., 1990. 44 l. (Linguistica. Series C. Relationes 3.)

FORGÁCS Tamás: Satzmuster und genus verbi im Ungarischen. In: Congressus Septi-mus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 311-318.

HORVÁTH Vera-REMÉNYI Andrea Ágnes: Az ikes ragozásról. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 9-19.

HORVÁTH Veronika: A -ban/-ba nyelvi változóról. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 417-427.

JOBBÁGYNÉ ANDRÁS Katalin: Explication de texte. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 34-47.

JUHÁSZ Dezsõ: A régi tudnimélt kötõszó és a [l] [r] hangviszony. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 65-72.

JUHÁSZ Dezsõ: Már és még. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 117-121.

*KESZLER Borbála: Grammatikai vagy szemantikai kapcsolóelem? (Hozzászólás Békési Imre A szöveg szintaktikai szerkezete címû elõadásához.) In: Tiszta beszéd. 1989. 48-53.

KESZLER Borbála: A nominális mondatok modalitása. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 73-85.

KESZLER Borbála: Subjekt - Subjektsatz. = AUBud-L 21. sz. 1990. 135-139.

KESZLER Borbála: Tartalomváró szavak és kifejezések grammatikai és szöveggrammatikai szerepe. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 142-145.

KIEFER Ferenc: -a/ -e vagy -ja/ -je? = NyK 1990. 1-2. sz. 119-125.

KIEFER Ferenc: Modalitás. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 15 l. (Linguistica. Series C. Relationes 1.)

KIEFER Ferenc: The progressive aspect in Hungarian. In: Congressus Septimus Inter-nationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 305-310.

KONTRA Miklós: Context Makes a Difference. = NyK 1990. 1-2. sz. 133-137.

KORCHMÁROS Valéria: Über das ungarische Adjektiv. (Funktionelle Analyse auf typo-logischer Grundlage.) In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 319-324.

KORPONAY Béla: Some thoughts on causation. = AUBud-L 21. sz. 1990. 147-159.

F. KOVÁCS Ferenc: Szövegszerkesztési problémák. = Köznevelés 1990. 3. sz. 25.

P. LAKATOS Ilona: Szerkezetkeveredés az élõnyelvben. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 189-199.

D. MÁTAI Mária: Hol?, honnan?, hová? In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 107-110.

D. MÁTAI Mária: Szófaj és definíció. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 42-46.

MOLNÁR CSIKÓS László: Leány- vagy fiók-? (Azaz szükség van-e a magyarban a nyelvtani nemre?) = MKépesÚjs 1990. 13. sz. 16.

NAGY L. János: A megnyilatkozás nyelvi értékeirõl. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 29-34.

PARIS, Catherine: Une lecture du hongrois. (Possessif, conjugaison objective et for-mation du pluriel.) = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 157-190.

PÉTER Mihály: Névmások érzelmi-értékelõ jelentése. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 193-198.

PETÕFI S. János: Szöveg, szövegtan, mûelemzés: Textológiai tanulmányok. Szerk. E. Benkes Zsuzsa. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 l.

RÁCZ Endre: Anaforikus névmásaink számbeli egyeztetéséhez. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 199-203.

RÁCZ Endre: A belehallás jelenségérõl. = Nyr 1990. 3-4. sz. 143-150.

RÁCZ Endre: Megjegyzések az ún. kötõhangzó-vitához. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 133-137.

RÁCZ Endre-TAKÁCS Etel: Kis magyar nyelvtan. 8. kiadás. Gondolat, Bp., 1990. 332 l.

RÉDEI Károly: Adalék a finnugor -j(-i) múltidõ-jel megfelelõihez. = MNy 1990. 1-2. sz. 75-77.

SZALAMIN Edit: O tema-rematièeskoj organizacii vyskazyvanij v ustnoj reèi. = SSlav 1990. 1-4. sz. 377-382.

SIMONCSICS Péter: On the verbal nature of negation in Hungarian. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 144-147.

SPIRA Veronika: Hermeneutikai elemzés. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 163-179.

SZATHMÁRI István: Szenvedõ igék napjainkban. = Köznevelés 1990. 2. sz. 11.

SZIKSZAI Lajosné: A magyar ikerszavak keletkezése és rendszere. = Nyr 1990. 3-4. sz. 225-236.

TOMPA József: Igenis nem! = Nemde igen? (Az a/e végû névszótõ cselei.) = MNy 1990. 1-2. sz. 24-31.

TURI Márta: A szituációhoz kötöttség és élõnyelvi szóhasználat. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 477-483.

WACHA Balázs: Még mindig a már, de már a még is. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 81-90.

WACHA Balázs: Milyen szinten kezdjük? = MNy 1990. 1-2. sz. 31-54.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret