stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései
(Két- és többnyelvûség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, areális nyelvészet.
A gyermeknyelv kérdései)

ALEKSANDROV, A. T.-BOTOS Éva: A határozottság és a határozatlanság kategóriája a bolgár és a magyar nyelvben, különös tekintettel az articulusra. In: Congressus Septi-mus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 381-385.

ARTOWICZ, El¿bieta: The quantitative analysis of so-called definition strings (verifi-cation of Martin's law on the basis of the Polish and Hungarian lexical material). In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 369-374.

BAÑCZEROWSKI, Janusz: Sylabiczne struktury linearne w jêzyku polskim i wêgier-skim. = SSlav 1990. 1-4. sz. 27-31.

BÖDEY József: Ungarskijat etnonim i nazvanijata na ungarskite etnièeski grupi v imenata y blgarite. = SSlav 1990. 1-4. sz. 59-70.

BORSA Iván: Prilozi povijesti obitelji Gorbonoki pa obitelji Kerhena iz Belosovca/. = SSlav 1990. 1-4. sz. 39-47.

ÈERNYH, S. Ja.: Drevnejšije marijsko-vengerskije svjazi (po dannym antroponimii). In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum 3C. Linguistica. 1990. 112-117.

DEZSÕ László: Uralic and Indo-European in the Northern Eurasian area. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 23-29.

FÁBIÁN-LIZANEC M[iroslava]: Some aspects of the Russian-Hungarian semantic differences. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 355-358.

*FAZEKAS Sándorné: K slovenským predložkovým privlatskovym konštrukciám na zaklade ich maïarských korelátov. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 217-220.

FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Erdélyi kétnyelvûség. = ÉI 1990. 48. sz. 8.

*GJURIN, Velemir: Iz problematike prvih madžarizmov v slovenskem slovartsvu. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 131-148.

GREGOR Ferenc: Magyar eredetû szavak a szlovák szókincsben. = MNy 1990. 3-4. sz. 180-192.

GREGOR Ferenc: O zakonèeniach -us, -ius, -as, -es, -is, -os prevzatých slov latinského povodu. = SSlav 1990. 1-4. sz. 131-141.

GYÖRFFY György: Die Anfänge der ungarisch-slawischen Berührungen. = SSlav 1990. 1-4. sz. 159-186.

HAZAGEROV, T. G.-NIKOLAJEV, S. G.: O nekotoryh osobennostjah vengerskogo ja-zyka v sopostavlenii s russkim. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugri-starum. Linguistica. 1990. 365-368.

HELTAI Pál: Hierarchical lexical relations in English and Hungarian. In: BudaLEX 88. 1990. 121-128.

JORDANOVA, Mirella: A bolgár DA-szerkezet és a magyar megfelelései. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 375-380.

KORPONAY Béla: Outlines of a Hungarian-English case grammar. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 238 l.

KOVÁCS Béla: Syllabus latino-hungaricus. (Az anyaggyûjtésben részt vett Kondorné Látkóczky Erzsébet, Kellner Judit.) Heves Megyei Levéltár, Eger, 1990. 119 l.

LÁSZLÓ Sarolta-SZANYI Gyula: Magyar-német igei vonzatok. 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 155.

LÕRINCZ Jenõ: A szkizofréniás beszéd elemzésérõl. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 170-174.

S. MEGGYES Klára: A képi ábrázolás és a gyermeknyelv. = MTud 1990. 10. sz. 1147-1157.

*MOKUTER Iván: Neke osobenosti književnojeziène prakse kod Južnih Slavena u Maïarskoj. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 17-24.

MOLNÁR CSIKÓS László: A magyar nyelv és kultúra hatása a balkáni nyelvekre és kul-túrákra. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 251-256.

M. NAGY Ilona: A latin mondattani hatás néhány kérdése a magyarban. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 198-203.

NÉMETH Gyula: Törökök és magyarok. Szerk. Róna-Tas András. 1. kötet: Régi törökök. MTA Könyvtára, Bp., 1990. XI, 536 l. (Budapest oriental reprints 4.)

*NYÍRI Mária: Sopostavitel' nyj analiz LSG znat', umet', moè' i ih ekvivalentov v ven-gerskom jazyke. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 351-360.

NYIRKOS István: A magyar és a finn katonai csoportnyelvrõl. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 44-47.

*NYOMÁRKAY István: A burgenlandi horvátok irodalmi- és köznyelvének magyar ele-meirõl. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 25-30.

NYOMÁRKAY István: Über die ungarischen Elemente der Gemeinsprache der burgen-ländischen Kroaten. = SSlav 1990. 1-4. sz. 293-299.

ORTUTAY Péter: Pragmatic aspects of British-American slang and ways of rendering them into Hungarian. = AUBud-L 21. sz. 1990. 197-206.

*RÉTHY, Iris: Konfrontierende Untersuchung der kausalen Konjunktionen im Deutsch-en, Finnischen und Ungarischen. = FUM 12-13. sz. (1988-1989). 19-37.

RÉVAY Valéria: A magyar és a finn melléknévi vonzatokról. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 299-304.

ROHÁLY Gyula: „A kétnyelvûség nálunk természetes jelenség." (A kárpátaljai értelmiség képviselõinek vallomása.) = BékésiÉ 1990. 1. sz. 60-66.

SAARINEN, Sirkka-LABÁDI Gizella: Magyar és finn hangutánzó-hangfestõ igék. = MNy 1990. 3-4. sz. 192-209.

SHERWOOD, Peter: Grammar in the bilingual dictionary, with special refenece to English and Hungarian. In: BudaLEX 88. 1990. 129-140.

SZATHMÁRI István: Über die Forschungen zur gesprochenen Sprache in Finnland mit dem Auge eines Ungarn. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 293-298.

UDVARI István: K voprosu o vengero-slovackih interetnièeskih kontaktah (na osnove slovackojazyènyh dannyh urbarskoj reguljacii Marii Terezii). In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 349-354.

*UDVARI István: Mária Terézia-korabeli Szepes és Zemplén megyei szlovák nyelvû bevallások lexikai hungarizmusai. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 429-439.

VÁMOS Ágnes: A kétnyelvûség története, kutatása. = Inyt 1990. 1. sz. 24-26.

VÁMOS Ágnes: Diglosszia. = Inyt 1990. 1. sz. 26-27.

VÉGH Balázs: A nyelvi interferenciáról. = Kor 1990. 9. sz. 1197-1200.

ZARECKAJA, E. N.: Avtomatièeskij sintez glagol'nyh form russkogo, vengerskogo i anglijskogo jazykov. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Lin-guistica. 1990. 359-364.

ZSULÁN Julianna: Az élõnyelvi szöveg hiba- és töltelékjelenségeinek belsõ összefüggései (14 évesek beszédmûvei alapján). = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 91-104.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret