stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XVIII. Az 1990-ben ismertetett nyelvészeti könyvek, tanulmányok, cikkek

Ágoston Mihály: Rendszerbomlás? Újvidék, 1990. - Ism. Graf Rezsõ = NyéK 80. sz. 1990. 104-106.

Bagi Ferenc: A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának fõbb kérdései. Újvidék, 1988. (Értekezések, monográfiák 20). - Ism. Szende Aladár = NyéK 80. sz. 1990. 101-104.

Benkõ Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. - Ism. Haader Lea = ÉA 1990. 1. sz. 18.

Berger, Albert: Urkunden-Regestern aus dem Archiv der Stadt Bistritz 1203-1570. Aus dem Nachlass hg. von Ernst Wagner. I-II. Köln-Wien, 1986. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 11.) - Ism. Szabó T. Ádám: Ernst Wagner újabb kiadványa az erdélyi Beszterce Város Levéltárának okleveleirõl. = MNy 1990. 1-2. sz. 107-111.

Beszélt nyelvi tanulmányok. Szerk. Kontra Miklós. Bp., 1988. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 1.) - Ism. Elekfi László = Nyr 1990. 3-4. sz. 249-256.; Répási Györgyné = PedSz 1990. 3.sz. 291-292.

Boross József-Szûts László: Megszólal az alvilág. A mai magyar argó kisszótára. Bp., 1990. - Ism. B. J. = ÉA 1990. 3. sz. 10.

Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költõi nyelvében. Bp., 1989. - Ism. K[ovalovszky] M[iklós] = ÉA 1990. 4. sz. 11.; J. Soltész Katalin = MTud 1990. 9. 1119-1121.

Décsy Gyula: Hamburger for America and the . (A Handbook of the Trans Hamburger Culture). Bloomington, 1984. - Ism. Tolcsvai Nagy Gábor = MNy 1990. 1-2. sz. 113-114.

*Elekfi László: Petõfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel az aktuális mondattagolásra). Bp., 1986. (Nyelvészeti tanulmányok 27.) - Ism. Fodor István = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 277-281.

Élõnyelvi tanulmányok. Szerk. Balogh Lajos, Kontra Miklós. Bp., 1990. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 3.) - Ism. Büky László = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 113-115.; Kemény Gábor = MTud 1990. 9. sz. 1125-1126.

Fekete Péter: A Heves megyei Levéltár térképeinek földrajzi nevei. Eger, 1989. - Ism. Dóka Klára = Honism 1990. 5-6. sz. 127-128.

Fónagy Iván: A költõi nyelv hangtanából. Bp., 1989. - Ism. Büky László = MTud 1990. 2. sz. 234-235.

Gáspár Simon Antal: Az én szülõföldem, a bukovinai Istensegíts. Bp., 1986. - Ism. Sebestyén Árpád = MNyj 28-29. sz. 1990. 146-148.

Guttmann Miklós-Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza. Bp., 1987. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 182.) - Ism. Bokor József = MNy 1990. 1-2. sz. 104-105.

Hlavacska Edit-Hoffmann István: Magyarul - felsõ fokon. Magyar nyelvi gyakorlatok idegen ajkúaknak. Bp., 1989. - Ism. Szende Aladár = NyéK 77. sz. 1990. 106-108.

Horváth Mátyás: Anyanyelvi nevelés a korai ifjúkorban. Újvidék. 1988. - Ism. Szende Aladár = NyéK 78. sz. 1990. 106-109.

Jakab László- Kálnási Árpád: A nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor, 1987. (Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3.) - Ism. Pesti János = MNy 1990. 3-4. sz. 236-240.

Kálnási Árpád: A mátészalkai járás földrajzi nevei. Debrecen, 1989. - Ism. Szabó József = MNyj 28-29. sz. 1990. 153-156.

Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. Bp., 1988. - Ism. Fülöp László = Nyr 1990. 1-2. sz. 124-125.

Kiss Jenõ: Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. Bp., 1983. (Nyelvtudományi Értekezések 127.) - Ism. Oszkó Beatrix = MNy 1990. 3-4. sz. 242-244.; H. Tóth Tibor = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 116-122.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4. jav. kiad. Bp., 1988. - Ism. Balassa Iván = Ethn 1990. 2. sz. 353-354.; Fodor István = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 273-275.

Kosztolányi Dezsõ: Nyelv és lélek. Bp.-Újvidék, 1990. (2., bõv. kiad.) - Ism. Szeli István: Stílusról, nyelvrõl. = Híd 1990. 11. sz. 1151-1154.

Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes. Bp., 1990-. - Ism. Sebestyén Árpád: Egy új kiadványsorozatról. = MNyj 28-29. sz. 1990. 133-142.

Lõrincze Lajos: Bilingérezés. Szógyûjtemény Szentgál 18-19. századi nyelvébõl. Veszprém, 1989. - Ism. Kiss Jenõ = Nyr 1990. 3-4. sz. 247-248.

Magyar Névtani Dolgozatok 82. sz. Bp., 1989. - Ism. Mezõ András: Szabolcsi jobbágynevek a 16. században. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 2. sz. 228-231. [Ádám Imre: Szabolcs megye dadai járásának jobbágynevei 1574-bõl]

A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977). Szerk. Füredi Mihály, Kelemen József. Bp., 1989. - Ism. Tusnády Gábor = MTud 1990. 9. sz. 1121-1122.

Medicusi és borbélyi mesterségek. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyûjtésébõl. Szerk. Hoffmann Gizella. Bp., 1989. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 9.) - Ism. Varga Imre = ItK 1990. 5-6. sz. 753-756.

Mészáros István-Fleckensteinné Cservenka Júlia-Adamikné Jászó Anna-Könyves-Tóth Lilla: A magyar olvasástanítás története. Bp., 1990. - Ism. Szende Aladár = NyéK 79. sz. 1990. 93-102.

Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706. I-II. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 1989. - Ism. Köpeczi Béla = MTud 1990. 7. sz. 871-872.

Nagy Jenõ: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Bukarest, 1984. - Ism. A. Molnár Ferenc = MNyj 28-29. sz. 1990. 148-152.

Névtudomány és mûvelõdéstörténet. Szerk. Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Zalaegerszeg, 1989. - Ism. Büky László = MTud 1990. 6. sz. 748-749.

Nyirkos István: Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban. Debrecen, 1987. - Ism. Jakab László. = MNyj 28-29. sz. 1990. 165-168.

Papp György-Pató Imre-Vajda József: Magyar nyelv (és a kifejezõkészség fejlesztése a középfokú oktatás és nevelés I-IV. osztálya számára). Újvidék, 1989. - Ism. Szende Aladár: Új magyar nyelvtankönyv Jugoszláviában. = NyéK 79. sz. 1990. 87-93.

Péntek János-Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. Bukarest, 1985. - Ism. Grynaeus Tamás = Ethn 1990. 3-4. sz. 559-560.

Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Bp., 1989. - Ism. Huszár Ágnes = MTud 1990. 9. sz. 1122-1124.

Rot Sándor: Outlines of Present-Day Hungarian. L. Kossuth University. (Summer Courses.) Bp., 1986. - Ism. Bencze Lóránt = MNy 1990. 1-2. sz. 106-107.

Szabó József: A nagykónyi nyelvjárás. Szekszárd, 1986. - Ism. Sebestyén Árpád = MNyj 28-29. sz. 1990. 142-145.

Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. - Ism. J. Nagy Mária = NyIrK 1990. 1. sz. 103-105.

Szaknyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes. Bp., 1989. - Ism. Büky László = ÉA 1990. 3. sz. 11-12.

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költõi nyelvünkben. Bp., 1988. - Ism. Kabán Annamária = NyIrK 1990. 2. sz. 192-193.; Kemény Gábor = Nyr 1990. 1-2. sz. 120-122.

Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája. Újvidék, 1985. - Ism. Graf Rezsõ = Nyr 1990. 1-2. sz. 118-120.

Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseirõl. Szerk. Fábián Pál, Szathmári István. Bp., 1989. - Ism. Bencédy József = ÉA 1990. 3. sz. 11.; Szabó Zoltán = NyIrK 1990. 2. sz. 190-192.

Várkonyi Imre: Büssüi tájszótár. Bp., 1988. - Ism. H. Tóth Tibor = MNy 1990. 1-2. sz. 102-104.

Vöõ Gabriella: Igaz ember igazat szól. Közmondások a romániai magyar folklórból. Bukarest, 1989. - Ism. Lábadi Károly: Erdélyi közmondások. = MKépesÚjs 1990. 4. sz. 15.

Winkler-kódex 1506. A nyelvemlék hasonmása, betûhû átirata és latin megfelelõi. Közzéteszi Pusztai István. Bp., 1988. (Codices Hungarici IX.) - Ism. Madas Edit = ItK 1990. 5-6. sz. 751-753.; Vekerdy Lilla = MNy 1990. 3-4. sz. 234-236.

Zala megye földrajzi nevei II. Közread. Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Vitányi Borbála. Zalaegerszeg, 1986. (Adatok és források Zala megye történetéhez 3. Zalai gyûjtemény 24.) - Ism. Bárth János = Ethn 1990. 2. sz. 154.

Zerkowitz Judit: Tanítsunk nyelveket. Bp., 1988. - Ism. Szerdahelyi Judit = PedSz 1990. 5. sz. 483-486.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret