stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

IX. A magyar nyelvtudomány és mûvelõdés intézményei és személyiségei

(Megemlékezések, méltatások. Beszámolók.

Kongresszusok és tudományos ülésszakok.

A magyar nyelvtudomány-történet kérdései)

Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Országos Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, 1990. július 2-5. Szerk. Fekete Péter, Raisz Rózsa. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 168 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 189.)

BOLYKI János: „Nyelvvel, kézzel, élettel". Magyar prédikátorok természettudományi munkássága a 16-18. században. = Hitel 1990. 23. 41-43.

Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum: Debrecen, 27. VIII-2. IX. 1990. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 1 B.: Sessiones plenares et sym-posia: Annotationes. (Red. Keresztes László, Maticsák Sándor.) 316 l.; 3 A.: Lin-guistica. (Red. Jakab László, Keresztes László, Kiss Antal, Maticsák Sándor.) 390 l.; 3 C.: Sessiones sectionum Linguistica. Dissertationes. (Red. Jakab László et al.) 382 l.

CSETRI Lajos: Egység vagy különbözõség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 372 l. (Irodalom-tudomány és kritika 178.)

DEME László: A reformkor nyelvétõl reformjaink nyelvéig. = Köznevelés 1990. 29. sz. 13-14.

HORVÁTH Iván: Egy orosz tiszt a magyar nyelvrõl 1808-ban. = MNy 1990. 1-2. sz. 116-119.

JAKAB László-KERESZTES László: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története, 1914-1990. KLTE, Debrecen, 1990. 69 l. (A debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 55.)

KIEFER Ferenc: Paradigmaváltás a nyelvtudományban is? = MTud 1990. 9. sz. 1031-1040.

KISS Jenõ: A soproni Magyar Társaság 200 éves jubileumára. = MNy 1990. 1-2. sz. 115-116.

*Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. Szerk. Gadányi Károly. Közreadja a Mûvelõdési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya. Szombathely-Budapest, 1988. 473 l.

PARIS, Catherine: Une lecture du hongrois. = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 157-190.

P[ERROT], J[ean]-G[OUESSE] M[arie]-J[osephe]: Le Ve Congrès International des linguistes hongrois (Budapest, 27-30 août 1988). = ÉFOu 22. sz. 1989-1990. 241-242.

*PETTRITS, Maria: Ungarische Studenten in Göttingen als Vermittler ungarischen Ge-dankengutes. Ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 283-290.

SZÛTS László: VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Debrecen, 1990. aug. 27-szept. 1. = NyéK 80. sz. 1990. 94-96.

TELEGDI Zsigmond: A magyar nyelvtanírás kezdetei és a héber grammatika. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Bp., 1990. 22 l.


APÁCZAI CSERE JÁNOS


MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. Apáczai erdélyi egyetem-terve 1658-ból. = Kor 1990. 9. sz. 1201-1208.


AUSTERLITZ, ROBERT


H[AJDÚ] P[éter]: Intráda. (Robert Austerlitz köszöntése 70. születésnapján.) = NyK 1990. 1-2. sz. 7-8.


P. BALÁZS JÁNOS


BENKÕ Loránd: Búcsú Balázs Jánostól. = MNy 1990. 1-2. sz. 122-124.

BÜKY Béla: P. B. J. (1910-1990.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 126-128.


BOLLA KÁLMÁN


FÁBIÁN Pál: B. K. köszöntése. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 7-9.


CSÁKY ALBIN


DIÓSZEGI István: Cs. A., egy elfelejtett magyar kultúrpolitikus. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 35-41.


CSÛRY BÁLINT


BENKÕ Loránd: Megnyitó a Cs. B. emlékülésen. = MNyj 28-29. sz. 1990. 9-12.

IMRE Samu: Zárószó (a Cs. B. emlékülésen). = MNyj 28-29. sz. 1990. 67-69.

NYIRKOS István: Cs. B. emlékezete. (Megemlékezés Cs. B. sírjánál, születésének 100. évfordulóján.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 5-7.

SZABÓ T. Attila levele a Csûry emlékülésen részt vevõ nyelvésztársakhoz. = MNyj 28-29. sz. 1990. 13-14.


FARCZÁDY ELEK


SEBESTYÉN Mihály: Közelében többet láttunk. F. E. 1890-1974. = ÉA 1990. 4. sz. 12-13.


FÖLDY JÓZSEF


SZABÓ Kálmán: Egy tudós tanár portréjához. A filológus F. J. = AT 1989-1990. 1. sz. 91-99.


HADROVICS LÁSZLÓ


FRIED István: Professor László Hadrovics - achtzigjährig. = SSlav 1990. 1-4. sz. 5-13.


LAZICZIUS GYULA


BALÁZS János: L. Gy. és a korabeli általános nyelvészet. = MNy 1990. 1-2. sz. 1-8.

DUKKON Ágnes: Az „irodalomtörténész" Laziczius. = MNy 1990. 1-2. SZ. 16-23.

KASSAI Ilona: L. Gy. hangtani munkássága. = MNy 1990. 1-2. sz. 13-16.

KOVÁCS Ferenc: Hegel hatása L. Gy. nyelvelméletének kialakulására. = MNy 1990. 1-2. sz. 8-12.


MAKKAI ÁDÁM


NÉMETH István: Nyelvészet, irodalom, filozófia. (Beszélgetés M. Á. professzorral.) = ÉI 1990. 8. sz. 7.


NÉMETH GYULA


RÓNA-TAS András: N. Gy. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 209 l. (A múlt magyar tudósai)


PÁPAY SÁMUEL


MIKÓ Pálné: P. S. nézetei a nyelvrõl és a nyelvhasználatról. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 181-187.


PÁSZTOR EMIL


P. KOVÁCS Imre: Beszélgetés P. E. fõiskolai tanárral. (A tanár elõször önmagától követeljen, csak azután a tanítványától.) = Köznevelés 1990. 22. sz. 8-9.


PÉCHY BLANKA


P. B. emlékezete. Tanulmányok. Szerk. Hercegi Károly. Mûvelõdési Minisztérium-Kazinczy Gimnázium, Bp.-Gyõr, 1990. 59 l.


ROT SÁNDOR


NÁDASDY Ádám: Laudatio for Sándor Rot on the occasion of his 70th birthday. = AUBud-L 21. sz. 1990. 7-10.


SYLVESTER JÁNOS


ÉDER Zoltán: Sylvester Grammatikájának utóéletérõl. ELTE, Bp., 1990. 19 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébõl 19.)

V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg S. J. Grammatica Hungarolatiná-ja. = VasiSz 1990. 2. sz. 293-295.

SEBESTYÉN Árpád: A prepozíció meghatározása Sylvesternél. = MNy 1990. 1-2. sz. 73-75.

SZABÓ T. Attila: S. J. botanikai és orvosi szövegei (1539, 1541) a „Sárvári iskola" és a magyar orvosbotanikai irodalom kezdetei. = VasiSz 1990. 2. sz. 269-277.


SZABÓ T. ATTILA


Sz. T. A.: Életutamról, munkásságomról. (A Kossuth Lajos Tudományegyetemen díszdoktorrá avatásakor elmondott beszéde.) = MNyj 28-29. sz. 1990. 81-86.

*FAZEKAS Tiborc: Attila Szabó T. (1906-1987.) = FUM 12-13. sz. 1988-1989. 307-309.

SEBESTYÉN Árpád: Sz. T. A. a Kossuth Egyetem díszdoktora. = MNyj 28-29. sz. 1990. 71-80.

SEBESTYÉN Árpád: Végsõ út a Házsongárdba. (Búcsú Szabó Törpényi Attilától). = MNyj 28-29. sz. 1990. 87-94.


SZENCZI MOLNÁR ALBERT


SZATHMÁRI István: Wegweisende Züge in der Grammatik von Albert Szenczi Molnár. = SSlav 1990. 1-4. sz. 382-390.


TOMPA JÓZSEF


R[ÁCZ] E[ndre]: T. J. 1905-1990. = ÉA 1990. 2. sz. 8.


ZOLNAI BÉLA


BENKÕ László: Egy elfelejtett filológus. Száz éve született Z. B. = FilKözl 1990. 3-4. sz. 172-177.

BENKÕ László: Z. B. élete és munkássága. Budapest. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 88 l. (Nyelvtudományi Értekezések 129.)


ZSILKA JÁNOS


DOBAI Péter: Négy vers Zs. J. hatvanadik születésnapjára. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 46-50.

Emlékkönyv Zs. J. professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Havas Ferenc, Horváth Katalin, Ladányi Mária. ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Bp., 1990. 280 l.

ERDEI László: Zs. J., a dialektikus. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 62-65.

GECSÕ Tamás: Két vers Zs. J. 60. születésnapjára. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 81.


ZSIRAI MIKLÓS


LAKÓ György: Zs. M. külföldi tudományos kapcsolatai. = Nyr 1990. 1-2. sz. 31-33.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret