stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

V. Hangtan, fonológia, prozódia és a velük összefüggõ kérdések

ÁRPA István: A magyar, orosz, ukrán (ruszin) beszéd és népdal hangképzésének intonációs és tonalitási alapja. = NyéK 80. sz. 1990. 43-47.

BAÑCZEROWSKI Janusz: A lengyel és a magyar vokális fonémakapcsolatokról. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 17-20.

BENKÕ Loránd: Az idõtartam-átváltásról. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 21-28.

BENDIK József: A konferenciabeszéd interlingvális prozódiai elemzése. = NyK 1989. 1-2. sz. 94-111.

BICSKEINÉ ZSULÁN Julianna: A szóbeli kifejezõképesség minõségének vizsgálata szókincselemzés segítségével. = Nyr 1990. 1-2. sz. 67-85.

BOLLA Kálmán: A beszédhangok világa. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 89-92.

*BOLLA Kálmán: A magyar hangtan idõszerû problémái. In: Tiszta beszéd. 1989. 79-97.

BOLLA Kálmán: A szöveg fonetikai szerkezetérõl. In: Tiszta beszéd. 1989. 54-59.

BOLLA Kálmán: Újabb eljárás hangsajátságok megállapítására. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 12-17.

DEME László-WACHA Imre-TATAY Éva: Tanácsok próza- és versmondóknak. = ÉA 1990. 2. sz. 12-13.

FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz. = Nyr 1990. 3-4. sz. 236-246.

FÖLDI Éva: A beszéddallam észlelése. (Egy intonáció-észlelési kísérlet részeredményei.) In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 35-44.

*FÖLDI Éva: Magánhangzó-nazalizáció, hosszú mássalhangzó vagy gemináta? (Hozzászólás Bolla Kálmán: A magyar hangtan idõszerû problémái c. elõadásához.) In: Tiszta beszéd. 1989. 98-120.

GÓSY Mária: Az invariancia jelensége a beszédben. = NyK 1989. 1-2. sz. 73-93.

*HAJZER Lajos: Substitucija vengerskih fonem v russkom jazyke. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 313-320.

KECSKÉS András: A mûalkotás ritmikája. In: Mûelemzés-mûértés. 1990. 64-84.

*KOMLOVSZKI Tibor: A Balassi-vers akusztikája. MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1989. 205-216.

*KONTRA Miklós-RINGEN, Catherine O.-STEMBERGER, Joseph P.: Kontextus-kutatások a magyar magánhangzóharmóniában. = NyK 1989. 1-2. sz. 128-142.

KORNAI András: The sonority hierarchy in Hungarian. = NyK 1990. 1-2. sz. 139-146.

MIKOLA Tibor: Spezifische Arten der Neutralisierung in der uralischen Sprachen. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 29-38.

MOLNÁR Ildikó: Az intonációs összetevõk a beszéd észlelésében és megértésében. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 111-117.

*MOLNÁR Ildikó: A pedagógusjelöltek beszédének hangzástani jellemzõi az 1988. évi Kazinczy-verseny hangfelvételeinek elemzése alapján. In: Tiszta beszéd. 1989. 140-146.

*MOLNÁR Ildikó: A szövegmegjelenítés gondjai 1987-ben. In: Tiszta beszéd. 1989. 60-67.

SZ. NAGY Irma: Az ikerszavak akusztikai hatása. = MNy 1990. 1-2. sz. 85-89.

NAGYNÉ MARKÓ Julianna: Adalékok a beszélõtípusok vizsgálatához. In: Nyelvtudomány 1990. 65-73.

PÉTER Mihály: Az ún. fonetikai jelentésrõl. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 123-132.

SIPTÁR Péter: Palatalizáció. (Részlet egy készülõ magyar fonológiából.) In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 149-158.

Studia in honorem K. Bolla oblata a collegis et discipulis. Szerk. Földi Éva. ELTE BTK Fonetikai Tanszéke, Bp., 1990. 245 l. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 3.)

SUBOSITS István: Adatok az életkor és a beszédtempó összefüggéséhez egy eszközfonetikai vizsgálat alapján. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 159-167.

SZATHMÁRI István: A magyar szórend legfõbb sajátságairól. = MNy 1990. 1-2. sz. 68-72.

SZÛCS László: A beszéd artikulációs szintézise az ELTE Fonetikai Tanszékén. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 177-182.

TATAY Éva: A vers- és prózamondás megítélésének kritériumairól. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 136-37.

*Tiszta beszéd. Szerk. Bolla Kálmán. ELTE, Bp., 1989. 239 l. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 2.)

VARGA László: A magyar hanglejtés fonológiai szempontú kutatásának rövid története. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 183-196.

*VARGA László: A magyar nyelv dallamprozodémái. In: Tiszta beszéd. 1989. 149-215.

VARGA László: Prozodémák a magyar beszédben. = NyK 1989. 1-2. sz. 47-71.

VARGA László: Stilizált beszéddallamok a magyarban. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 169-177.

*WACHA Imre: A hangképzés kommunikatív szerepe a beszédfolyamatban, különös tekintettel a nyelvi rétegzõdésre és az elhangzó beszéd stílusszintjére. In: Tiszta beszéd. 1989. 121-139.

WACHA Imre: A Kazinczy-versenyek hatása a kiejtés és a beszédmûvelés tudományos megalapozására. In: Péchy Blanka emlékezete. 1990. 49-56.

WACHA Imre: A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjai beszélt nyelvi szöveg lejegyzésekor. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 381-390.

WACHA Imre: A rádióhírek szövegformája és megszólaltatási gondjai. (A rádióhírek megfogalmazásáról és mondhatóságáról.) = Nyr 1990. 3-4. sz. 129-142.

WACHA Imre: A részben elkészült kiejtési kézikönyvrõl. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 93-96.

ZELLIGER Erzsébet: A tõ végének hangszerkezete és a toldalékok kapcsolódása a kései ómagyar korban. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 209-216.


+ betűméret | - betűméret