stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Felvilágosodás, reformkor

BÉNYEI Miklós: Erdélyi Magyar Hír-Vivő. Kétszáz éve jelent meg az első erdélyi ma-gyar nyelvű lap. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 26. [Nagyszeben–Kolozsvár, 1790–1791]

CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar iro-dalmi nyelvújítás korszakában. Akadémiai, Bp., 1990. 372 l. (Irodalomtudomány és kritika)

EGRESSY Erna: A komáromi Mindenes Gyűjtemény (1789–1792) nyelvhasználata. = Limes 1990. 2. sz. 20–33.

Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai, 1791–1847. (Sajtó alá rend., jegyzetek, utószó Bényei Miklós.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 356 l. (Színház-történeti könyvtár 20.)

FEHÉR Katalin: A Mindenes Gyűjtemény és a felvilágosodás kori pedagógia kérdései. = MKsz 1990. 3–4. sz. 134–137.

FEHÉR Márta: A tudományos gondolkodás és az oktatási rendszer a múlt század elején. = Kor 1990. 9. sz. 1210–1218.

FENYŐ István: A francia restauráció történetírásának nyomában. François Guizot és a magyar centralisták kapcsolata a reformkorban. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 9–36.

FENYŐ István: Mindenfajta elnyomás ellen. Százötven esztendeje indult a Budapesti Szemle. = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 14. [1840–1841]

FENYŐ István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlő-dése, 1830–1842. Akadémiai, Bp., 1990. 499 l. (Irodalomtudomány és kritika)

GYÁRFÁS Ágnes: A Bécsi Tudós Társaság és kapcsolatai. = Széphalom, 1990. 3. sz. 43–60.

HOLPÁR Gabriella: ,,Műveltté tenni a nemzetet, nemzetivé tenni a műveltséget." Emlékezés a 200 éves Soproni Magyar Társaságra. = Magyarok 1990. 10. sz. 132–140.

HORVÁTH Szilvia: A soproni Magyar Társaság a korabeli sajtó tükrében (1790–1828). = SoprSz 1990. 3. sz. 255–268. [A cikkek annotált bibliográfiájával]

JÁNOS István: A magyar felvilágosodás szépliteratúrai kezdeményei. = Széphalom, 1990. 3. sz. 7–15.

Kétszáz éves a magyar nyelvű színjátszás.

Első kétszáz évünk. = Szính 1990. 10. sz.

Pataki József: A pest-budai úttörők. 1–2. – Kerényi Ferenc: Magyar színészet története Pesten. 3–5. – Hegedűs Géza: Színházi ízlésünk hőskora. 5–6. – Regulák. 7. – Bayer József: A színikritikáról. 8. – Színészek tízparancsolata. [1888-ból] 8.

FARAGÓ Attila: A magyar színjátszás ünnepe. = MKépesÚjs 1990. 37. sz. 17.

GYÖNGYÖSI Gábor: Kétszáz éves magyar színház. = Holnap 1990. 1. sz. 26–27.

HEGEDŰS Géza: Rendezők emlékezete. Kétszáz éves az állandó magyar színjátszás. = Délszig 1990. 17. sz. 43–49.

KATONA Ferenc: A Globusztól a Rondelláig. A magyar színészet kezdetei. Múzsák, Bp., 1990. 187 l.

KISS Jenő: A soproni Magyar Társaság 200 éves jubileumára. = 1990. 1–2. sz. 115–116.

KISS Z. Géza: A magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi vándorgyűlése (1845). = Baranya 1990. 2. sz. 148–160.

Klasszika és romantika között. [Tanulmányok.] (Szerk. Kulin Ferenc, Margócsy István.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 251 l.

KÓKAY György: A Mindenes Gyűjtemény és a korabeli magyar sajtó. = Limes 1990. 2. sz. 5–10.

KŐVÁGÓ Sarolta–DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. Kelemen László (1760–1814). = ÉT 1990. 23. sz. 730. [A Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság igazgatója]

KURUCZ György: Az ,,új mezőgazdaság" irodalma az egykori Festetics-könyvtár anyagában. = MKsz 1990. 1–2. sz. 32–44. [A keszthelyi Helikon Könyvtárban]

*SZ. KÜRTI Katalin: A Református Kollégium és a képzőművészetek (1790–1848). = DMÉ 1988. 249–299.

LUKÁCSY Sándor: Párhuzamos idézetek. Magyarország orvmadara. = MNapló 1990. 42. sz. 6–7. [Irinyi József és Ponori Thewrewk József a sajtószabadságról]

MADARÁSZ Imre: ,,Zengj, hárfa!" Tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor lírájáról. Verselemzések. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1990. 67 l.

MÁRFI Attila: Pécsi színházalapítási törekvések a reformkorban. (Újabb források a városi színjátszás történetéhez.) = Baranya 1990. 2. sz. 47–60.

MEZEI Márta: 1772 – a kultikus ünnepléstől az irodalomtörténeti elemzésig. = ItK 1990. 3. sz. 313–322.

MISKOLCZY Ambrus: Az erdélyi református iskolahálózat a reformkor hajnalán. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 165–178.

PINTÉR Márta Zsuzsanna: A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek drámakötetei. = MKsz 1990. 3–4. sz. 139–147. [Kéziratos iskolai könyvjegyzékek 1773–1781 között]

RÁSZLAI Tibor: Cenzúra és kőnyomat. = AKönyv 1990. 3–4. sz. 177–182. [A felvilágosodás kori könyvnyomtatás]

RUZSICZKY Éva: Kazinczynak a német felvilágosodás két fő képviselőjéhez fűződő kapcsolatáról. = Széphalom, 1990. 3. sz. 119–140. [Johann Gottfried Herder, Christoph Martin Wieland]

T. SÁRAY SZABÓ Éva: A Mindenes Gyűjtemény megjelenésének körülményei és jel-lege. = Limes 1990. 2. sz. 11–19.

SZABÓ Miklós: Gedő József magánkönyvtára. = KerMagv 1990. 3. sz. 161–168. [Gedő József (1778–1855) hagyatéka Kolozsvárott]

SZAJBÉLY Mihály: Vélemények az 1830-as évek magyar prózájáról. In: ,,A mag kikél." Előadások Kölcsey Ferencről. Bp.–Fehérgyarmat. 58–66.

SZÁNTÓ Tibor: Egy reformkori magyar betűmetszőről. A Bodoni-emlékkönyvbe. = AKönyv 1990. 3–4. sz. 169–176. [Bikfalvi Falka Sámuel]

*SZILÁGYI Ferenc: Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak (is) tulajdonított névtelen latin és magyar nyelvű vers 1794-ből. = DMÉ 1988. 353–363.

,,Tekintetes Szerkesztő úr!" Levelek a magyar sajtóról, 1790–1848. (Vál., szöveggond. jegyz. Fehér Katalin, Kókay György. Utószó Kókay György.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 392 l. (Magyar levelestár)

TÓTH István György: Nemesi könyvtárak Vas megyében a XVIII. század második felében. = TörtSz 1990. 3–4. sz. 222–258.

ZÁVODSZKY Géza: Az Egyesült Államok: a magyar aufkläristák ,,semleges" témája a kabineti abszolutizmus éveiben. = TanTud 1990. 5. sz. 15–33.

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret