stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

IV. Általános elméleti és módszertani kérdések

ANDRÁSFALVY Bertalan: Honismeret és művelődéspolitika. = Honism 1990. 4. sz. 5-9.
ANDRÁSFALVY Bertalan: A népművészet és népismeret ,,haszna". In: A kultúra haszna. Közművelődési Oktatók, Kutatók Országos Konferenciája, Pécs, 1989. augusztus 24-26. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1990. 15-29.
ANDRÁSFALVY Bertalan: Ökológia és néprajz. = Ethn 1990. 1. sz. 124-125.
ANDRÁSFALVY Bertalan: Törekvések a néphagyomány iskolai oktatására. = Művelődés 1990. 10. sz. 21-24.
BALASSA Iván: A magyar őstörténetkutatás néprajzi lehetőségei. = MTud 1990. 3. sz. 287-291.
BARABÁS Jenő: A néprajz szerepe a műemlékvédelemben. In: Műemlékvédelem és társadalomtudomány. Az Egri Nyári Egyetem előadásai, 1989. augusztus 17-25. Nyári Egyetem Intéző Bizottsága, Eger, 1990. 7-14. (Az Egri Nyári Egyetem előadásai)
BARABÁS Jenő: Törekvések és irányok a mai magyar néprajzi kutatásban. = Ethn 1990. 1. sz. 120-122.
*BÍRÓ Katalin: Egy parasztpárti politikus a népművészetről 1974-ben. = DMÉ 67. sz. 1988. 327-351.
*BORS Zsuzsa-CSÓK Márta: Gyerekek a múzeumban. Kísérletek a Néprajzi Múzeumban folyó múzeumpedagógiai munka hatékonyságának mérésére. = MúzK 1987-1988. 102-125.
*DÉGH Linda: Institutional application of folklore in modern Hungary. In: Kultur anthropologisch... Hrsg. Chr. Giordano et al. Institut für Kulturanthropologie und Eur. Ethn. Frankfurt/Main, 1989. 229-242. (Notizen 30.
) FÜVESSY Anikó: A népi emlékezet tévedései. = MúzL 63-64. sz. 1990. 154-157.
*GERGELY A. András: Rendezőelvek és etnoregionalizmus Magyarországon. Társadalmi reformterveink margójára. = Tértárs 1989. 4. sz. 93-108.
GUNDA Béla: Innováció, hagyomány, történetiség. = Ethn 1990. 1. sz. 122-124.
GYÁNI Gábor: A helytörténetírás jelentőségéről. = Honism 1990. 1. sz. 3-6.
*HAJDÚ Zsigmond: Elvi megjegyzések a régészeti kultúrák etnikai interpretációjának kérdéséhez. = NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 13-29.
*HALMOS István: Hogyan kell újra kiadni a magyar népi játékokat? = ZenetudD 1989. 239-244.
HETÉNY János: Az élő emlékezés hézagpótló értéke. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 71-74.
HOFER Tamás: Etnografičeskoe issledovanie mobil'nosti i rassloenia v sovremennom vengerskom obščestva. In: Tradicii v sovremennom obščestve. Nauka, Moszkva, 1990. 57-61.
*HOFER Tamás: A néprajztudomány alakulásának néhány várható tendenciája az ezredfordulóig. = MúzK 1987-1988. 34-41.
*HOFFMANN Tamás: Geschichtsdarstellung in der ethnographischen Ausstellung. Budapester Experiment. In: Ethnographie im Museum. Staatliches Museum, Dresden, 1989. 32-40. (Dresdner Tagungsberichte 1.)
HOPPÁL Mihály: Jelképek a kultúrában. In: Jelképtár. Helikon, Bp., 1990. 5-14. (Curiositas 3.)
HOPPÁL Mihály: A magyar ethnoszemiotikai kutatás. = Jel-Kép 1990. 3. sz. 123-153.
HOPPÁL Mihály: Visual Anthropology in East Europe. (A Class Struggle for Identity.) = Visual Anthropology 1990. 1. sz. 81-89.
JUHÁSZ Antal: A szegedi nagytáj Bálint Sándor értelmezésében. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 65-70.; Üzenet 1990. 7-9. sz. 707-712.
*KISS Z. Géza: A helytörténet fogalma és lehetőségei etnikai csoportok karakterisztikus jegyeinek feltárásában. In: Új táborverés. II. és a III. Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 1. köt. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1989. 59-73. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/1.)
KISS Z. Géza: Ormánsági tűzkárjelentések a néptudományi kutatás szolgálatában. (Drávacsehi, 1814.) = JPMÉ 35. sz. 1990. 189-199.
*KLANICZAY Gábor: Az interdiszciplinaritás az utóbbi negyedszázad történettudományában. = Száz 1989. 1-2. sz. 163-177.
*KÓSA László: Kirchliche Archivmaterialien und ihre Anwendung in der Ethnologie. = Stádium 1989. 2-3. sz. 43-46.
KÓSA László: A kisnemesek néprajzi kutatásának elméleti-módszertani tanulságai, a vizsgálatok szakmai jelentősége. = Hírharang 1990. 2-3. sz. fol. 11-12.
*KUNT Ernő: Vizuális kultúra és vizuális művészetek. Vizuális antropológiai jegyzetek 1. = HOMÉ 27. sz. 1988. 275-284.
*LAKOS János: Hogyan írjam meg falum történetét? Útmutató. Pest Megyei Levéltár, Bp., 1989. 207 l. (Pest megyei levéltári füzetek 18.)
MAGYARI NÁNDOR László: Emlék-kockák. Szempontok az emlékezési gyakorlat vizsgálatához. = Átmenetek 2. sz. 1990. 3-26.
MAGYARI VINCZE Enikő: Kulturális gyakorlatok - szociológiai megközelítésben. Interjú Victor Karadyval. = Átmenetek 1990. 2. sz. 37-42.
NIEDERMÜLLER Péter: Az antropológia haszna, egy közép-európai példa. = BUKSZ 1990. 3. sz. 331-336.
NIEDERMÜLLER Péter: Egy tudomány válaszútjai: néprajz, antropológia, empirikus kultúrakutatás. = Ethn 1990. 1. sz. 127-129.
NIEDERMÜLLER Péter: Válaszúton a néprajztudományban. Rostás Zoltán interjúja Niedermüller Péter antropológussal. = Átmenetek 2. sz. 1990. 27-36.
*PALÁDI-KOVÁCS Attila: A néprajz a társadalomtudományok mai rendszerében és szervezetében. = MHOMK 26. sz. 1989. 1-10.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A néprajzi kutatás jelene és perspektívái. Eredmények és feladatok, elméleti megközelítések. = Ethn 1990. 1. sz. 110-117.
SÁRKÁNY Mihály: Vágyak és választások. Újabb észrevételek Niedermüller Péter ,,Néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás elméleti dilemmái" c. írásához. = BUKSZ 1990. 2. sz. 288-294.
SZENT-IVÁNYI István: Hozzászólás Niedermüller Péter előadásához. = Ethn 1990. 1. sz. 129-130.
SZILÁGYI Miklós: Helyi identitás, helyi monográfiák, lokális néprajz. = Ethn 1990. 1. sz. 126-127. Útmutató néptáncok gyűjtéséhez. = Honismmell 1990. 2-3. sz. 6 sztl.
*VIGA Gyula: Néhány megjegyzés a néprajz és a kulturális ökológia kapcsolatához. = MHOMK 26. sz. 1989. 115-118.
VOIGT Vilmos: Die Schatten der ungarischen Semiotik. In: Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Hrsg. J. Bernard, J. Kelemen. Wien-Bp., 1990. 381-402.
VOIGT Vilmos: Az etnológus szeme, szemüvege és tükre. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 36-42. (Történelem és kultúra 5.)
*VOIGT Vilmos: A kultúrák találkozása: jelbeszéddel. = NyPÍ 10. sz. 1988. 36-45.
VOIGT Vilmos: A magyar néprajz helye a társtudományok között. = Létünk 1990. 1. sz. 25-37.
*VOIGT Vilmos: A megváltozó hagyomány. A XVIII. század képének megértéséhez. Bevezető. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 7-37.
VOIGT Vilmos: A nemzetközi folklorisztika ma. = Hel 1990. 1. sz. 3-36.
VOIGT Vilmos: A szociális antropológia és a vizuális kommunikáció. In: Művészetszociológia-szöveggyűjtemény, 2. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 357-365.
VOIGT Vilmos: Seid umschlungen, Millionen! Actuality traditional European (folk)cultures. In: Papers 1. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 435-443.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret