stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

II. Általános nyelvészet
(Nyelvfilozófia, szemiotika, számítógépes nyelvészet,
pszicholingvisztika, szociolingvisztika,
kommunikáció-kutatás magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai)

BUGÁN Antal: A beszédkapcsolatok lélektani vonatkozásai. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 48-52.

BÜKY László: Szociolingvisztikai kérdések a magyar költõi nyelvben. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 331-336.

CONSTANTINOVITS Milán-VLADÁR Zsuzsa: Kooperatív verbális viselkedés az üzleti tárgyalásokon. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 29-34.

FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 44 l. (Linguistica. Series C. Relationes 3.)

I. GALLASY Magdolna: Prezentálás. (Az általános ismertség jelzésének nyelvszokása.) In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 108-112.

HAVAS Ferenc: Dialektikus nyelvelmélet és bölcselet. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 97-101.

KABÁN Annamária: A tudományos stílus szemiotikájából. = NyIrK 1990. 1. sz. 67-70.

KÁLLAY Géza: A nyelv lételméleti felfogása Heidegger filozófiájában. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 122-126.

KANYÓ Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok. Szerk. Bernáth Árpád és Csúri Károly. JATE, Szeged, 1990. 400 l.

KAPITÁNY Ágnes-KAPITÁNY Gábor: Nyelv és esztétikum a megismerésben. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 127-134.

KESERÛ Katalin: Nyelv és társadalom az építészet tükrében. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 138-141.

KISS Jenõ: Az európai szociolingvisztika felé. = MNy 1990. 3-4. sz. 230-234.

KONTRA Miklós: A magnetofontól a számítógépig. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 399-404.

KONTRA Miklós: Rövid beszámoló a budapesti köznyelvi kutatásokról. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 397. [téves oldalszámozás!]

KOUTNY Ilona: Magyar-eszperantó gépi fordítási modell. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 153-159.

MÁTÉ Jakab: A 20. századi nyelvtudomány-történet néhány elvi kérdése. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 175-180.

MEDGYES Péter-KAPLAN, Robert B.: A magyar kutatók idegennyelv-tudása. = MTud 1990. 10. sz. 1219-1232.

NÉMETH T. Enikõ: Az emberi kommunikáció kutatásának néhány alapkérdése. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-90. 43-56.

PÉNTEK János: A nyelvi közlés zavarai, különös tekintettel a kommunikáció kontextusára. = NyIrK 1990. 2. sz. 143-149.

P[ETÕFI] S[ándor] J[ános]- B[ÉKÉSI] I[mre]: Elõszó [a Szemiotikai szövegtan címû kiadványhoz]. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 5.

PETÕFI S. János: Az irodalmi mûvek elemzésétõl a multimediális kommunikáció szemiotikai elmélete felé. 25 év textológiai kutatás: visszatekintés, kitekintés. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 127-133.

PETÕFI Sándor János: Szemiotikai textológia - Didaktika. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 7-21.

PLÉH Csaba: A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. = NyK 1989. 1-2. sz. 1-45.

PLÉH Csaba: A mondatmegértés tanulmányozásának módszerei. = MPSz 1990. 5-6. sz. 225-260.

PLÉH Csaba: A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 55-75.

PUSZTAY János: Nyelvek bölcsõjénél. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 167 l. (Kérdõjel sorozat)

RÉGER Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 166 l. (Kérdõjel sorozat)

REMÉNYI Andrea Ágnes: A budapesti szociolingvisztikai interjú kódolási rendszerérõl. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 405-416.

T. SOMOGYI Magda: A magyar nyelv és kultúra tanításának gondjai a külföldiek számára. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 277-282.

SÕRÉS Anna: Kísérlet a norma fogalmának és aspektusainak rendszerezésére. = Nyr 1990. 1-2. sz. 14-21.

Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petõfi S. János, Békési Imre. Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, Szeged, 1990. 133 l.

SZENDE Tamás: A politikai kultúra néhány nyelvhasználati-pragmatikai vonatkozása (1957-1988). = Nyr 1990. 1-2. sz. 22-30.

TÖRÖK Gábor: Nyelvi szempontok ideológiai szövegek értelmezéséhez. = MNy 1990. 3-4. sz. 147-153.

VAARI, Reet: Finnisch- und Ungarischunterricht an der Universität Tartu. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 283-287.

G. VARGA Györgyi: Presztízsváltozat, stigmatizált változat. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 178-181.

VASS László: Jellem és stílus. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 118-121.

VITÁNYI Pál: A „Zsilka-féle posztulátum"-tól a hologramikus jelentésig. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 263-268.

WACHA Imre: A magatartás, a gondolkodás és a beszéd összefüggéseirõl. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 53-57.

WACHA Imre: Számítógépes program terve szövegszintaktikai kutatásokhoz. In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 209-222.

ZSILKA János: A lelkiismeret nyelvi tere. = Hitel 1990. 1. sz. 34-35.

ZSILKA János: Nyelvi rendszer és etika. = Hitel 1990. 9. sz. 40-41.

ZSILKA János: Nyelvi rendszer és etika - Nyelvi rendszer és szabad akarat. In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 217-233.


+ betűméret | - betűméret