stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

I. Alkalmazott nyelvészet

(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként.

Idegen nyelvek oktatása magyarok számára.

A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül.

A szaknyelvek és a terminológia kérdései)

ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna: Az anyanyelvi alapkészségek (beszéd, olvasás, írás) gondozása. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 28-33.

ÁGOSTON Mihály: Az írott beszéd idõszerû kérdései. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 391-396.

ÁGOSTON Mihály: A jugoszláviai magyarság anyanyelvérõl. = ÉA 1990. 3. sz. 3-4.; 4. sz. 4-5. (Megjelent az újvidéki Magyar Szó 1990. márciusi különszámában is.)

ANTALNÉ KOLLÁTH Anna: Megjegyzések rumi általános iskolások nyelvhasználatáról. In: Nyelvtudomány. 1990. 53-63.

BAGI Ádámné: Tantárgyközi anyanyelvi nevelés az általános iskola ötödik osztályában. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 144-154.

BALOGH Lajos: Híradás Kárpátaljáról. = ÉA 1990. 3. sz. 5.

BÁNFFY György: A színmûvész és anyanyelve. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 17-21.

BÁNRÉTI Zoltán: Alternatív képességfejlesztõ program az általános iskola felsõ tagozata számára. (Nyelvtan, kommunikáció, irodalom címû programról.) = Köznevelés 1990. 3. sz. 9-10.

BÁNRÉTI Zoltán: Nyelvtan - Kommunikáció - Irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztõ program az általános iskolák felsõ tagozata számára. Programleírás. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 99 l. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 6.)

BARTOS György: Gondolatok az anyanyelvi mozgalomról. = NyéK 80. sz. 1990. 6-9.

BENKÕ Loránd: A magyartanárok „szakmán túli" feladatairól. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 11-16.; PedSz 1990. 12. sz. 1217-1222.

DEBRECZENI Tibor: Drámapedagógia, magyarságtudat, nyelvtanulás. = NyéK 77. sz. 1990. 71-73.

DEME László: Beszéd- és érintkezéskultúránk napjainkban. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 11-24.

DEME László: Ember és anyanyelve. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 24-27.

DEREGÁN Gábor: Az idegennyelv-oktatás színe és visszája. = Köznevelés 1990. 13. sz. 3-4.

DÖRNYEI Zoltán: Csoportdinamika és nyelvoktatás. = PedSz 1990. 4. sz. 307-318.

DÖRNYEI László: A magyar nyelv használtassék. = NyéK 80. sz. 1990. 23-27.

DUBA Gyula: Anyanyelv és demokrácia. = NyéK 79. sz. 1990. 44-46.

ÉDER Zoltán: Az idegen szavak használata a televízióban. ELTE, Bp., 1990. 22 l. (Dol-gozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébõl 20.)

ERDEI Iván: The place and function of language and speech-culture in the training of teacher. = AUBud-L 21. sz. 1990. 65-73.

FAZEKAS Tiborc: Tájékoztatás a Hamburgi Hungarológiai Centrum munkájáról. = NyéK 77. sz. 1990. 39-41.

FEHÉR Márta: A tudományos gondolkodás és az oktatási rendszer a múlt század elején. = Kor 1990. 1210-1218.

FÜLÖP Lajos: Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 63-66.

GALAMBOS Ferenc Iréneusz: Az öntudat csorbulásai. = ÉA 1990. 4. sz. 6.

GÁL Róza: Az idegennyelv-oktatás fejlesztésének néhány kérdése. = Inyt 1990. 1. sz. 1-12.

GÁL Róza: Idegennyelv-oktatásunk fejlesztésének lehetõségei. = Köznevelés 1990. 3. sz. 3-5.

GRAF Rezsõ: Nyelvtudat - nemzettudat. = NyéK 77. sz. 1990. 26-29.

GRANICZ Katalin: Anyanyelvünk megõrzésének fontossága az emigrációban. = NyéK 77. sz. 1990. 56-58.

HORTOBÁGYI Ildikó: Magyartanítás a római egyetemen. = NyéK 79. sz. 1990. 52-56.

HORVÁTH Endre: A hiba. (Nyelvi és módszertani kérdések.) = Inyt 1990. 2. sz. 45-51.

HORVÁTH Mátyás: Beszédhelyzetek teremtése szemléltetéssel. = NyéK 80. sz. 1990. 34-40.

HORVÁTH Mátyás: A kezdõ magyartanítás problémái. = NyéK 77. sz. 1990. 13-18.

HORVÁTH Mátyás: A környezet hatása az újvidéki általános iskolások nyelvhasználatára. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 459-463.

HORVÁTH Mátyás: Süni és a kezdõ nyelvtanulás. = NyéK 80. sz. 1990. 40-43.

HORVÁTH Mátyás: A vajdasági magyarság intézményrendszere és az anyanyelvi mozgalom. = NyéK 79. sz. 1990. 47-51.

HORVÁTH SZ. István: A magyar anyanyelvi oktatás távlatai Erdélyben. = Köznevelés 1990. 5. sz. 12.

JAKÓCS Dániel: A magyar nyelv fakultatív oktatása a szófiai Kliment Ohridszki Egyetemen. = NyéK 80. sz. 1990. 47-52.

A. JÁSZÓ Anna: Az olvasástanítás aktuális problémái, történeti áttekintéssel. = Nyr 1990. 3-4. sz. 205-224.

KASZÁS Károly: Az anyanyelvi mozgalom néhány kérdése jugoszláviai viszonylatban. = NyéK 80. sz. 1990. 31-33.

KECSKÉS István-PAPP Tünde: Microcomputer programs to teach Hungarian as a foreign language. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 343-348.

KISS Jenõ: Magyar szakos ELTE-hallgatók nyelvszociológiai elõismereteirõl - elõítéleteirõl. In: Studia in honorem K. Bolla 1990. 103-105.

KONTRA Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990 188 l. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 5.)

KÓSA László: Maradék. Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a 19-20. század fordulóján. = MKépesÚjs 1990. 35. sz. 24-25.

KOVÁCS László: A könyvtár szerepe a hungarológiai oktatásban. = NyéK 77. sz. 1990. 32-35.

KOVÁCS László: Visszapillantás az Anyanyelvi Konferenciára. = NyéK 79. sz. 1990. 33-35.

KÖVESI Józsefné: Anyanyelv - idegen nyelv. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 141-143.

LÁNCZ Irén: Nyelvállapot és nyelvi norma a 7 Nap nyelvében. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 439-452.

*LENGYEL Zsolt: Demokrácia, nyelvpolitika és nyelvoktatás. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 11-15.

LÕRINCZE Lajos: Az Anyanyelvi Konferencia jövõjérõl. (Gondolatok a védnökségi ülésre készülve.) = NyéK 79. sz. 1990. 36-41.

LÕRINCZE Lajos-GÁL Sándor-NAGY Károly-POMOGÁTS Béla: Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének határozata a „25-ös Bizottság" javaslata alapján. = NyéK 80. sz. 1990. 9-12.

LÕRINCZE Lajos: Merre tart az Anyanyelvi Konferencia? = ÉA 1990. 4. sz. 3.

LUCZA Katalin: Erasmus a nyelvtanórán. = ÉA 1990. 3. sz. 20.

LUDÁNYI András: Az adai - portlandi magyar nyári egyetem tanulságai. = NyéK 77. sz. 1990. 29-32.

MÉSZÁROS István: Elemi tanoda, elemi iskola. = MNy 1990. 1-2. sz. 96-97.

MÉSZÁROS István-FLECKENSTEINNÉ CSERVENKA Júlia-ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna-KÖNYVES-TÓTH Lilla: A magyar olvasástanítás története. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 341 l.

MIKSA Lajos: Nyelvoktatás és átképzés. = Köznevelés 1990. 1. sz. 7.

MOLNÁR CSIKÓS László: Talpszél-marógép. (Szakszómagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 12. sz. 16.

NAGY János: A család és a munkahely szerepe a beszédnevelésben. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 58-64.

NAGY János: Módszertani javaslatok a magyarnak idegen nyelvként való tanításához. = NyéK 77. sz. 1990. 8-13.

NAGY Károly: Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülése. = NyéK 80. sz. 1990. 12-16.

Nyelvvédelem - honvédelem. Tanulmányok a katonák nyelvérõl. (Az 1984-ben Debrecenben a TIT Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által „A katonák nyelve" címmel rendezett konferencia anyaga. Szerk. Grétsy László.) Zrínyi Kiadó, Bp., 1990. 69 l.

PAKUSZA Vilmos: Magyarságtudat és nyelvi tudatosság külföldi diákjaink körében. = NyéK 77. sz. 1990. 19-22.

PÁSZTOR Emil: A helyesírás tanításának pedagógiai jelentõsége, módszerei, normatívái. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 67-70.

PÁSZTOR Emil: Így javított Arany János. = Köznevelés 1990. 5. sz. 11.

PÁSZTOR Emil: Az írói szótár az iskolában. = Köznevelés 1990. 29. sz. 20.

PÁSZTOR Emil: Az iskolai Toldi-szöveg hibái. = Köznevelés 1990. 3. sz. 17.

POMOGÁTS Béla: Anyanyelvi párbeszéd. = ÉI 1990. 33. sz. 8.

POMOGÁTS Béla: Magyar-magyar párbeszéd az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének ülése után. = NyéK 80. sz. 1990. 16-19.

POMOGÁTS Béla: Újítsuk meg az Anyanyelvi Konferenciát. = MKépesÚjs 1990. 32. sz. 17.; NyéK 79. sz. 1990. 42-43.

V. RAISZ Rózsa: A fõiskolára jelentkezõ fiatalok grammatikai szemléletérõl. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 84-88.

RAJSLI Ilona: Nyelvállapot-vizsgálat a Képes Ifjúság 1989. évfolyamában. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 453-458.

SOMOGYI László: A burgenlandi magyarok történelmérõl, jogairól és nyelvhasználatáról. = BékésiÉ 1990. 2. sz. 197-202.

SPENGLER Györgyné: Napirenden az idegennyelvoktatás átalakítása. Mit tehet az iskola? = Köznevelés 1990. 17. sz. 10-11.

Z. SZABÓ László: A mozgalmak, versenyek formái, szerepük a nyelvi magatartás kialakításában. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 124-129.

SZENDE Aladár: „Az anyanyelv értékrendjének érvényesítése az iskolában." = ÉA 1990. 4. sz. 14.

SZENDE Aladár: A nyelvi norma pedagógiai értelmezésérõl és jelentõségérõl. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 49-52.

SZENDE Aladár: Nyelvismeret és magatartás. = ÉA 1990. 1. sz. 14.

SZÉPFALUSI István: Család és anyanyelv. = ISz 1990. 10. sz. 1015-1034.

SZIKSZAI Lajosné: A modern nyelvészetbõl hasznosítható módszerek a nyelvtanításban. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 111-117.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Normaváltozás az „ifjúsági nyelvben". In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 57-59.

TORMA József: Egy nyelvtanár ötleteibõl. = Köznevelés 1990. 3. sz. 6.

TÓTH Lajos: Anyanyelvû oktatás a Vajdaságban. = Hitel 1990. 25. sz. 38-39.

H. VARGA Gyula: Az ifjúsági beszédkultúra fejlesztésének egy modellje. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 138-140.

Vita a nyelvhasználati törvényrõl Szerbiában. = MKépesÚjs 1990. 34. sz. 24-25.

WACHA Imre-SZENDE Aladár-BENCÉDY József: Útmutatók az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 1990. évi magyar nyelvi tételeinek kidolgozásához. = ÉA 1990. 2. sz. 18-19.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret