stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Romániában

ABLONCZY László: A sátán szelleme tovább kísért. Beszélgetés Kincses Elemérrel. = Ttáj 1990. 9. sz. 85–95. [A romániai magyar színházi életről]

ANISZI Kálmán: Anyanyelvi szorongások. (Beszélgetés Péntek Jánossal, a Kolozsvári Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének tanszékvezető tanárával. = ErdélyiT 1990. 4. sz. 17–21.

ANISZI Kálmán: „Harcban álltunk a hatalom fullajtárjaival...” (Beszélgetés Kötő Józseffel, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával.) = SzabadU 1990. 3. sz. 119–123.

BALÁZS Sándor: Egy szamizdat és környéke. = AHét 1990. 8. sz. 9. [Kiáltó Szó. Kolozsvár, 1988]

BALÁZS Sándor: Kiáltó Szó. Amit a cenzúra nem vet ki. = Kor 1990. 1. sz. 9–21.

BEKE György: Csángó halál. = ÚÍ 1990. 2. sz. 22–28.; Látóh 1990. 6. sz. 47–58.

BEKE György: Könyvek sorsa. = Népszabadság 1990. nov. 10. 20. [Horváth Sz. István: Könyvek Erdélyről 1988–1989 c. bibliográfiája (Erdélyi Magyarság, 1990. február) és a Raoul Şorban-féle bukaresti könyvváltozat]

BEKE György: Láthatatlan könyvmáglyák Erdélyben. = AKönyv 1990. 3–4. sz. 7–28. [Magyar nyelvű könyvkiadás, 1945–1985]

BEKE György: A nemzet hűségén. Magyar újságírás Brassóban 1945-ben. = Jel-Kép 1990. 4. sz. 83–95.

BÉRCZES László: Deportált évek. Beszélgetés Sylvester Lajossal. = Látóh 1990. 9. sz. 1087–1095. [A sepsiszentgyörgyi színház igazgatója 1973 és 1985 között]

BÉRCZES László: A szobor összetört. Beszélgetés a kolozsvári Állami Magyar Színház vezetőivel. = Szính 1990. 4. sz. 2–7. [Bíró József, Csiky András, Kötő József, Tompa Gábor, Visky András]

BERTHA Zoltán: Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. = Ttáj 1990. 3. sz. 66–80. [Rövidített változata: Helikon 1990. 49. sz. 2–3.]

BODOR Pál: Milyen lesz az új Bolyai Egyetem? = NyéK 78. sz. 1990. 32–35. [Beszél-getés Pálfalvi Attila román közoktatási miniszterhelyettessel]

BÖLÖNI Domokos: Papírrobbanás. = Látó 1990. 12. sz. 1491–1496. [Romániai magyar kiadványok 1989 decembere után]

BÖLÖNI Domokos: Székely Útkereső. = Helikon 1990. 21. sz. 12. [Székelyudvarhelyi folyóirat]

COCORA, Ion: Ce fac teatrale. = Tribuna (Cluj-Napoca) 1990. 11. sz. 10. [A Kolozsvári Magyar Színházról is]

CSEKE Péter: A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre az Erdélyi Fiatalok tükrében. = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 8. [A harmincas években]

CSEKE Péter: Egy létparadoxon megoldási kísérletei 1937-ben. A Nem lehet vitáról öt-ven év múltán. = Látó 1990. 2. sz. 185–197. [A Makkai Sándor írása nyomán kialakult vita]

CSEKE Péter: Szerkesztette: László Dezső. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval 1984-ben. = Látó 1990. 11. sz. 1353–1366. [Erdélyi Fiatalok]

DÁVID Gyula: Könyvkiadás. = Köznevelés 1990. 10. sz. 7. [Magyar nyelvű könyvkiadás Romániában]

DÁVID Gyula: Magyar nyelvű egyházi és vallásos sajtó Romániában. = Kor 1990. 10. sz. 1346–1352. [1919 után]

ENYEDI Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945–1989 között. = MV 1990. 9. sz. 86–95.; Látóh 1990. 10–12. sz. 182–202.

Erdélyi Múzeum. (Szerk. Szabó T. Attila.) Magyar Néprajzi Társaság–Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 183 l. [Az 1874–1947 között Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában megjelent folyóirat betiltott, 1947. évi 1/4. füzetének reprintje]

FERENCZI Géza: Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez. (1–3.) = Kor 1990. 2. sz. 250–254.; 3. sz. 373–384.; 5. sz. 628–637.

Fölfalja-e Magyarország az erdélyi magyar kultúrát? = Szempont 1990. 1. sz. 6–17. [A körkérdésre válaszol: Ara-Kovács Attila, Balassa Péter, Deme László, Cs. Gyímesi Éva, Ilia Mihály, Kányádi Sándor, Petőfi S. János, Pomogáts Béla és Szőcs Géza]

GAAL György: A Dávid Ferenc Egylet évtizedei. = Kor 1990. 10. sz. 1328–1330. [1885–1919, 1922–1948]

GAAL György: Egyetem-alapítási kísérlet 1920-ban. = Helikon 1990. 26. sz. 1, 8. [Egy erdélyi magyar tudományegyetem tervéről]

GAAL György: Egy felekezetközi egyetem alapítása Kolozsváron 1920-ban. = KerMagv 1990. 4. sz. 230–237.

[Gál Elemér] G. E.: Poesis és Szamoshát Napok Szatmár megyében. = Szamoshát 1990. 9–10. sz. 6.

GÁLL Ernő: Nemzeti és nemzetiségi tudat. = TársSz 1990. 7. sz. 8–27. [Az erdélyi magyarságnál]

GITTAI István: A 90–91-es színházi évad küszöbén Nagyváradon. = Helikon 1990. 37. sz. 8.

GITTAI István: Tiltott könyvek szabadon. = Kelet–Nyugat 1990. 4. sz. 13. [Beszélgetés Dá-vid Gyulával, a Kriterion szerkesztőjével]

GÖMÖRI György: Újraindul az Erdélyi Múzeum! = NyéK 77. sz. 1990. 41–42.

GYULAI Katalin: Minden diktatúra a művészet elsorvasztásáról álmodik. Körkép a romániai magyar színházakról. (1–3.) = Kelet–Nyugat 1990. 1. sz. 10.; 2. sz. 10.; 3. sz. 10.

HALÁSZ Péter: Új könyvek a moldvai magyarságról. = Ttáj 1990. 8. sz. 84–91.

Hetven év. A romániai magyarság története, 1919–1989. (Szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea.) Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 157 l. (A magyarságkutatás könyvtára 5.)

JAKABFFY Tamás: A hosszúra nyúlt évtized. Arcélek és sarkpontok a hetvenes évek romániai magyar rövidpróza-irodalmában. (1–2.) = Helikon 1990. 44. sz. 1–2.; 45. sz. 1–2.

JÁNOSHÁZY György: Marosvásárhelyi (színházi) sorok. = Helikon 1990. 37. sz. 8.

JÓZSA T. István: A hazai magyar sajtó új térképe. = Kor 1990. 1. sz. 139–140.; 12. sz. 1649–1654. [Romániában]

KÁNTOR Lajos: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszázados történetéből. Esszé. Héttorony, Bp., 1990. 87 l., 10 t.

KÁNTOR Lajos: Történelmi tévedések: távlatok? = Kor 1990. 1. sz. 3–8. [A Korunk 67 éve]

KAPÁS István: Viták a pszichoanalízisről a Korunk című folyóiratban 1926–1940 között. = Hel 1990. 2–3. sz. 183–194.

KATONA Ádám: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület Székelyudvarhelyen. = BécsiN 1990. 3. sz. 6.; ErdélyiF 1990. 7. sz. 17.

KISS András: Porából megéledett főnix. Történeti visszatekintés, krónika és előrepillantás az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltját, jelenét és jövőjét illetően. = Művelődés 1990. 11–12. sz. 1–4.

KISS Zsuzsanna: Keresni kell a kék madarat. = ErdélyiF 1990. 5–6. sz. 19. [Interjú Antal Pállal, a marosvásárhelyi bábszínház rendezőjével]

A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai. (Gyűjt., szerk. Barabás Béla, Joó Rudolf. Előszó Csőgör Lajos. Bev., utószó Joó Rudolf.) Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 174 l., 1 t. (A magyarságkutatás könyvtára 3.)

KRILEK Sándor: A túlzás mindig veszélyes! Gondolatok irodalombírálatunkról és -törté-netírásunkról. = Szamoshát 1990. 8. sz. 2.

A lényeg: hogy az esélyek legyenek vagy maradjanak egyenlők. Dr. Demeter Jánossal, a nemzetiségek anyanyelvű oktatásáról beszélget Szokai Imre. = Ttáj 1990. 6. sz. 17–33. [Romániában, 1920 óta]

LŐWY Dániel: Tett az új tudományért. = Kor 1990. 2. sz. 260–262. [A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete]

MAGYARI Tivadar: Merre, Echinox? = Echinox 1990. 10. sz. 8.

MARTOS Gábor: „Ezer énekből vérzők.” Kerekasztal-beszélgetés a 20 éves Echinox c. folyóiratról. = Életünk 1990. 7. sz. 554–559. [Résztvevők: Beke Mihály András, Cselé-nyi Béla, Láng Gusztáv, Tarján Tamás]

MÁTHÉ Dénes: Az Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi lét. = Kor 1990. 4. sz. 507–510.

METZ Katalin: Vázlatos jegyzet az erdélyi magyar színjátszásról. = Magyarok 1990. 2. sz. 136–151.

MEZEI József: Miért szűntünk meg? = Művelődés 1990. 2. sz. 1. [A Művelődés c. lapról]

Mire vállalkozik a feléledő Erdélyi Múzeum-Egyesület? A Hét kérdéseire válaszol Benkő Samu, az egyesület ideiglenes alelnöke. = AHét 1990. 25. sz. 9.

MOLNOS Lajos: Szempont. = Helikon 1990. 36. sz. 2. [Kolozsvári folyóirat]

MÓZES Huba: A megmaradás ösztönének formakeresése. Az erdélyi (sic!) Helikon kezdeteiről. = Kort 1990. 12. sz. 122–127. [Az első helikoni találkozó határozatainak közlésével. Marosvécs, 1926]

NAGY György: Végveszélyben (volt?) a romániai magyar értelmiség. = Kor 1990. 3. sz. 355–372. [Szociológiai-statisztikai elemzés az 1966–1990 közötti időszakról]

NIEDERMÜLLER Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa. = BUKSZ 1990. 3. sz. 331–339. [A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport a romániai magyar nemzetiségi intézményrendszerről]

PÁLL Árpád: Egy könnyelműen bátor vállalkozás. Balogh Edgár a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonról. [Interjú.] = AKönyv 1990. 2. sz. 49–56.

PÁLL Árpád: A sorsformáló értelem nyomában. Beszélgetés Benkő Samuval, a romániai magyar tudományosság intézményi rendszerének változásairól. = Kor 1990. 2. sz. 149–167.; MTud 1990. 5. sz. 540–559.

POMOGÁTS Béla: Egy visszatérő gondolat. = ÚÍ 1990. 12. sz. 83–88. [A transzilvaniz-musról]

POMOGÁTS Béla: Erdély jelene és jövője. = Ttáj 1990. 9. sz. 52–61.; Látóh 1990. 10–12. sz. 168–181.

POMOGÁTS Béla: Erdélyiség és európaiság. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 5–6.

POMOGÁTS Béla: 1940 szeptembere. Az erdélyi magyar irodalom a visszatérésről. = Magyarok 1990. 9. sz. 87–101. [A második bécsi döntés után]

POMOGÁTS Béla: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 227 l. (Műelemzések kiskönyvtára)

POMOGÁTS Béla: A második erdélyi nemzedék. = Kr 1990. 12. sz. 38–40. [Erdélyi Fia-talok]

POMOGÁTS Béla: A megbékélés reményében. A három erdélyi irodalom kapcsolatai a két világháború között. = ÚÍ 1990. 8. sz. 20–23. [Magyar–román–szász kapcsolatok]

POMOGÁTS Béla: A történelem viharában. Erdély magyar irodalmi élete 1940 és 1948 között. = ÚÍ 1990. 9. sz. 88–95.

Romániai magyar sajtó 1990. = Művelődés 1990. 4–5. sz. 24–28. [1990 augusztusában érvényes lista]

SÁNTHA Attila: Tizenkét független magyar lap indult Erdélyben. A nagyváradi MADISZ találkozó margójára. = SzékelyÚ 1990. 6. sz. 1.

SÓLYOM Noémi: Sorsfordulón. Merre tart a kolozsvári Magyar Színház? = AHét 1990. 7. sz. 5.

STANIK István: Kell egy lap! = AHét 1990. 10. sz. 7. [Kelet–Nyugat, Nagyvárad]

SZ. I.: Magyar oktatás Erdélyben 1918–1939. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 36–37.

H. SZABÓ Gyula: A nyesett ág kizöldül. = Könyvvilág 1990. 3. sz. 12. [A Kriterion Könyvkiadó „Index. Tiltott könyvek szabadon” c. sorozatáról]

SZILÁGYI István: Gondolati hozam – esztétikai érték. = AHét 1990. 8. sz. 7. [A Helikon c. szépirodalmi hetilap]

SZŐCS István: A hallgatás csapdái. = Helikon 1990. 1. sz. 2. [A romániai magyar irodalomtörténet-írásról]

SZŐCS István: Megszűnő színházak? = Helikon 1990. 37. sz. 1, 8.

SZŐCS János: „Esdve kértek magyar papot.” = Magyarok 1990. 11. sz. 22–28. [A moldvai csángókról]

„Találkozások Európával.” Romániai magyar írótalálkozó, Bécs. = Életünk 1990. 12. sz. 1056–1061. [Bajor Andor, Domokos Géza, Lászlóffy Aladár, Sütő András előadásai]

TORDAI Zádor: Névjegykommentár. = Szempont 1990. 1. sz. 29–36. [A Szempont első számának programnyilatkozata]

VENCZEL Katalin: Európa „kötőanyaga”. = Magyarok 1990. 11. sz. 123–125. [Az Ablak c. székelyudvarhelyi folyóiratról]

VERESS Dániel: Nyolcvanas évek. = Művelődés 1990. 9. sz. 1–5. [A Sepsiszentgyörgyi Színház]

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret