stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok

ÁBRAHÁM Vilmos: Petőfi héber tolmácsolója. = ÚjÉ 1990. 17. sz. 4. [Avigdor Hameiri, 1890–1970]

ÁBRÁN László: Sportriporterből lett műfordító. = OrszV 1990. 44. sz. 15. [Interjú Tade-usz Olszanskival]

ÁCS Pál: A régi magyar irodalom szlovák kapcsolatai. = ItK 1990. 2. sz. 242–248.

ÁGH István: Lengyel világfi, magyar gazdálkodó. Zygmunt Krasiński és Berzsenyi Dá-niel. = Som 1990. 3. sz. 43–48.

BALASSA Péter: Európa a magyar kultúrában. = Kor 1990. 6. sz. 691–693.

Bemutatkozik a Magyar Ruszisztikai Intézet. = SzI 1990. 5. sz.

SZVÁK Gyula: Néhány gondolat a történeti ruszisztika első honi műhelyéről. 161–162. – KRAUSZ Tamás: A Magyar Ruszisztikai Intézet programjához. 163–164. – SZI-LÁGYI Ákos: „Állami-orosz” – „civil-orosz”. 164–165.

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Kulturális érintkezés erdélyi magyarok és finnek között. 2. A legrégibb időktől 1849-ig. = Négykezes 1990. 1. sz. 33–34.

BERTA Erzsébet: Georg Trakl Magyarországon 1945 előtt. = StudLittDebr Tom 26. 1990. 85–115.

BODNÁR György: Opening remarks to the Comparative Criticism Colloquium, Veszprém, June 15–17, 1989. = Neohel 1990. 1. sz. 9–12.

BORBÉLY Gábor: „...miért vett mégis karjára az idő?” Vergilius és Radnóti IV. eclogájáról. = Vig 1990. 8. sz. 604–605.

BORDÁS Győző: Mladen Leskovac köszöntése. = Üzenet 1990. 1. sz. 49–50.

BORZSÁK István: Livius magyarországi utókora. = AntTan 1989–1990. 1. sz. 39–43.

CAZELLES, Nicolas: Revue de littérature comparée. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 283–288. [Az 1986/3–4. számok magyar vonatkozású tanulmányairól]

CUSHING, George F.: Az ember tragédiája angolul. = Nagyv 1990. 6. sz. 908–915. [Thomas R. Mark és George Szirtes fordítása]

CSÁVOSSY György: Eminescu fordításának műhelykérdéseiről. = Helikon 1990. 3. sz. 6.

[CSERVENKA Judit] Cs. J.: A magyar irodalom párizsi követe. = Magyarok 1990. 4. sz. 12–13. [Beregi Tivadar]

CSISZTAY Gizella: A magyar és a svéd irodalom szolgálatában. Stockholmi beszélgetés Csatlós Jánossal. = Hitel 1990. 22. sz. 59–61.

CSORDÁS Gábor: Pilinszky János levele Tadeusz Różewiczhez. = Je 1990. 9. sz. 704–705.; Látóh 1990. 10–12. sz. 32–35. [1976-ból]

DANYI Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi kötődései. = Híd 1990. 12. sz. 1222–1227.

DÁVID Gyula: Szárhegy után tíz évvel/előtt tíz nappal. A román–magyar irodalmi kap-csolatok régi és új gondjairól. = Helikon 1990. 38. sz. 1, 7–8.

DÁVID Gyula: Váradi hídverés. 1935–1945. = Kelet–Nyugat 1990. 3. sz. 13. [Egy 1935-ös román–magyar írói ankétról]

DEBRECZENI Attila: „Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek.” Pope Essay on man-je Csokonai világkép-szintézisében. = It 1990. 2–4. sz. 279–303.

Der Dichter als Mittler. – Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940. (Mitgeteilt von Paul Kárpáti.) = BBHung Tom. 5. 1990. 243–250. [Farkas Gyulának egy német irodalmi könyvsorozat fordításának tervéről]

DIENER, Georges: A Francia Intézet Magyarországon, 1947–1989. Francia–magyar kul-turális kapcsolatok. Magvető–L’Harmattan, Bp.–Párizs, 1990. 133 l.

DOMOKOS Péter: Der Ausbau der kulturellen Beziehungen zwischen den finnisch–ugri-schen Völkern. (Zum Gedenken an Irén N. Sebestyén.) = SpecSibirica Tom. 3. 1990. 3–12.

FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. Hölderlin: Hälfte des Lebens, Tandori Dezső: Az élet fele. Konnexitás, kohézió és jelentés-struktúra vizsgálata és összevetése. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 127–143.

E. FEHÉR Pál: Illyés Petőfije szlovákul. = Népszabadság 1990. júl. 12. 9. [Ctibor Stít-nicky fordítása]

FEJTŐ Ferenc: Tisztelet és távolság. Lukács György és Thomas Mann különös viszonya. = MNapló 1990. 14. sz. 7.

„Feszültséggel teli csend.” Részletek finn és svéd kritikákból. (Összeáll. Jávorszky Béla.) = Alf 1990. 3. sz. 50–53. [Csoóri Sándor műveiről]

FODOR Pál: Evlia Cselebi útleírásai. = Keletkut 1990. 2. sz. 37–55.

FRIED István: Neuere Angaben zu den slowenisch–ungarischen Beziehungen. = SSlav Tom. 36. 1990. 109–114. [Szlovén vonatkozású írások a XIX. századi magyarországi német nyelvű sajtóban]

FRIED István: Az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez. = Ttáj 1990. 3. sz. 96–106.

FRIED István: A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatás néhány kérdése. = Regio 1990. 1. sz. 173–183.

GÁLL Ernő: Emil Cioran és a magyarok. = Helikon 1990. 32. sz. 3–4.

GÖMÖRI György: Nyugatról nézve.

Balassi Bálint és a korabeli lengyel költészet. 7–22. – Sir Philip Sidney magyarországi kapcsolatai és hírei Magyarországról. [Az 1570-es években] 23–39. – Angol kortársak Báthori István lengyel királyról. 40–44. – Magyarok a régi Anglia egyetemein. 49–55. – Protestáns peregrináció. 56–62. – Petőfi „ír súgója”: Thomas Moore. (A Nemzeti dal geneziséhez.) 65–73. – Lengyel és magyar költészet a XIX. és XX. században. Kapcsolódások és különbségek. 181–201. – Angol irodalomtörténész a magyar irodalomról. Martin Seymour-Smith: Macmillan guide to modern literature. Macmillan Reference Books, 1985. 275–280.

GÖRÖMBEI András: Bolgár elemek Nagy László költészetében. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 117–140.

GRAGGER, Robert: Kulturwerte Ungarns für Deutschland. (Aus dem Gragger-Nachlaß.) = BBHung Tom. 5. 1990. 219–242. [Előadás 1917-ben]

GRENDEL Lajos: Reflexiók egy vita után. = ISz 1990. 1. sz. 66–70. [A Literárny týžden-ník 1989-es évfolyamában a magyar–szlovák kapcsolatokról és a nemzetiségi kérdésről]

HEIMLICH István: Hungarians in Norway. = SkandF 1990. 4. sz. 358–368.

HOBOTYJEV, Georgij: Magyar írók művei – oroszul. = KárpátiIgSzó 1990. febr. 3. 4.

HORVÁTH Katalin: Lizanec professzor. = KárpátiIgSzó 1990. júl. 1. 2. [Petro Lizanec]

HÓZSA Éva: Tudunk-e Csáthul? = Üzenet 1990. 2. sz. 152–154. [Csáth Géza: U nepoz-natoj kući. Szabadka, 1989. Lazar Merković és Tomislav Vojnić fordítása]

I. L.: Megnyitott zsilipek. = Nagyv 1990. 4. sz. 603. [Eva Haldimann cikke a mai magyar irodalomról. Neue Zürcher Zeitung, 1989. dec. 2.]

JUHÁSZ György: Irodalmunk szlovén nagykövete. Muraszombati beszélgetés Jože Hradil műfordítóval. = Hitel 1990. 6. sz. 31–32.

JUNG Károly: Borislav Jankulov elfelejtett délszláv hősdal-fordításai. A magyar–délszláv kapcsolattörténeti archeológia ismeretlen fejezete. = Létünk 1990. 1. sz. 81–90.

K. Cs.: „Azt fordítom, amihez kedvem van.” Beszélgetés Elżbieta Sobolewskával. = MNapló 1990. 32. sz. 15.

KABDEBÓ Tamás: Egy párhuzamról. = Életünk 1990. 4. sz. 348–349. [Magyar–ír kap-csolatok]

KÁDÁR Judit: I. A. Fessler hatása Julia Pardoe „magyarság-képére”. = ItK 1990. 5–6. sz. 730–743. [Julia Pardoe: The Hungarian castle. London, 1842]

KÁDÁR Judit: Two English authoresses on Hungary in the early Victorian age. = Neohel 1990. 2. sz. 213–228. [Mrs Gore, Julia Pardoe]

KAISER, Wolfram: Der Arzt Franz Ernst Brückmann (1697–1753) und seine ungarische Reise von 1724. = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 87–94. [Fiktív levelekben megírt latin nyelvű útibeszámoló 1724-es észak-magyarországi utazásáról]

KALÁSZ Márton: A kentaur bőre. Sebestyén György emlékezete. = EurUtas 1990. 1. sz. 71.

KARAFIÁTH Judit: Az eltűnt Proust-kultusz nyomában. (Proust kultusza Magyarországon a két háború között.) = ItK 1990. 3. sz. 377–386.

KÄFER István: Építőkövek az „európai házhoz”. = Vig 1990. 9. sz. 716–717. [Karol Wlachovský fordításairól]

KERÉNYI Ferenc: Az első erdélyi magyar Lessing-előadás. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 46–48. [Kolozsvár, 1796]

KERESKÉNYI Sándor: Zöld ág. (Desmoulins és Petőfi.) = MTud 1990. 2. sz. 196–202.

KOLÁR, Jaroslav–HUSOVÁ, Marcella: Adalék a Szent Tamásról szóló prédikáció Besse-nyei-fordításához. = ItK 1990. 4. sz. 528–538. [P. Jordan Simon német nyelvű prédikációja]

KOVAČEK, Božidar: Dve Vukove narodne pesme u prevodu na madjarski Karolja Bodo-ra. = SSlav Tom. 36. 1990. 227–237.

KOVÁCS Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is... Adalékok a magyar Árkádia-kuta-táshoz. = ItK 1990. 5–6. sz. 711–723.

KÖPECZI Béla: Eminescu és az 1848–1849-es magyar szabadságharc. = Val 1990. 7. sz. 38–51.

LENGYEL Béla: Karl Krausról – magyar szemmel. = Nagyv 1990. 4. sz. 593–596. [Jászi Oszkár Karl Krausnak írott levelével, 1934]

LŐKÖS István: Az élménytől a recepcióig. (Krleža és Ady viszonyáról.) = Ttáj 1990. 10. sz. 62–73.

LŐKÖS István: Németh László délszláv irodalmi tárgyú esszéi. (1–3.) = Kort 1990. 4. sz. 118–127.; 5. sz. 128–139.; 6. sz. 137–141.

LUKÁCS István: Magyar–szlovén kulturális kapcsolatok. Beszélgetés Vilko Novakkal. = Hitel 1990. 16. sz. 30–33.

LUX Ágnes: Megértik-e a finnek Adyt? = Négykezes 1990. 1. sz. 31–32.

MADARÁSZ Imre: Örkény in Italien. = BücherUng 1990. 1–4. sz. 35–36.

MADARY Kamill: Lajos Mikes als Strindberg-Übersetzer. Ein Beitrag zu der ungari-schen Strindberg-Bibliographie. = SkandF 1990. 4. sz. 88–95.

MÁRIÁS József: Az Irgalom-ról román nyelvű kiadása alkalmából. = ErdélyiF 1990. 3. sz. 1, 6. [Németh László: Indurare. Hegedüs László fordítása]

MASÁT András: Zu der gegenwärtigen Situation sowie den Aufgaben und Möglichkeiten der ungarischen Skandinavistik. (Einleitender Vortrag zur Skandinavistentagung in Budapest, 22–23 April 1988.) = SkandF 1990. 4. sz. 8–20.

MÁTÉ Györgyi: Örkény és a Vadzab. A Tóték franciául. = MHírek 1990. 18. sz. 41. [A lille-i Folle Avoine színház bemutatója]

MÉLYKUTI Ilona: Holdvilágon nem sül cipó. Történelmi alperességeink. = 168 óra 1990. 20. sz. 22–23. [Beszélgetés Csiki Lászlóval, Mészöly Miklóssal és Zöld Ferenccel a piatra neamti és székelyudvarhelyi magyar könyvkiállításról, magyar–román kapcsolatokról] Hozzászólás: Nagy Zoltán = 168 óra 1990. 22. sz. 31.

MOLLAY Károly: XIV. századi osztrák költő híradása Nyugat-Magyarországról. = SoprSz 1990. 4. sz. 340–343. [Peter Suchenwirt 1330 k.–1395 k.]

D. MOLNÁR István: Magyar írók Lengyelországban. = MNapló 1990. 19. sz. 15.

NAGY Miklós: Kemény Zsigmond és a történelmi regény kortárs nyugati mesterei. = ItK 1990. 2. sz. 231–237. [Walter Scott, Victor Hugo, Prosper Mérimée, Alfred de Vigny]

NYERGES László: Carlo Goldoni színháza Magyarországon. 2. (1841–1941.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 5–30.

PAPP János: Faludi Ferenc költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai. = VasiSz 1990. 4. sz. 581–583.

PAŠIAKOVÁ, Jaroslava: Utópia és valóság Karel Čapek és Karinthy Frigyes életművében. = ISz 1990. 3. sz. 303–307.

POMOGÁTS Béla: A megbékélés reményében. A három erdélyi irodalom kapcsolatai a két világháború között. = ÚÍ 1990. 8. sz. 20–23. [Magyar–román–szász kapcsolatok]

POMOGÁTS Béla: Negyedik Európa. = Kor 1990. 6. sz. 694–699. [Az erdélyi magyar és a világirodalom]

PRAŽÁK, Richard: Cseh–magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. = Regio 1990. 3. sz. 29–51.

RADÓ György: Egy barátság évtizedei. = Som 1990. 3. sz. 49–55. [Magyar–lengyel kap-csolatok]

SÁFÁRY László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920–1938). = Regio 1990. 4. sz. 121–144. [1941-es szakdolgozat rövidített változata]

SANTARCANGELI, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Akadémiai, Bp., 1990. 139 l. (Irodalomtörténeti füzetek 121.)

SÁRKÖZY Péter: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Momenti e problemi dei rapporti letterari italo–ungheresi. Carucci, Roma, 1990. 248 l. (Gaia. Collana di studi di letteratura comparata 4.)

SZABÓ Győző: Olasz–magyar folyóiratok. = Nagyv 1990. 2. sz. 283–285.

N. SZABÓ József: Magyarország kulturális kapcsolatai 1945-ben. = KultKöz 1990. 2. sz. 40–49.

SZABOLCS Ottó: Európai tankönyvek Magyarországról. = Magyarok 1990. 3. sz. 38–44.

SZABOLCSI Miklós: Late Symbolism in Hungarian and Austrian literature. = SSlav Tom. 36. 1990. 369–376.

SZÁNTÓ F. István: Finnek és magyarok. A „határtalan” Európa küszöbén. = MNapló 1990. 40. sz. 8. [Interjú Yrjö Varpióval]

SZÁSZ Ferenc: Deutschunterricht in Ungarn im Zeichen des aufgeklärten Absolutismus. = BBHung Tom. 5. 1990. 171–186.

SZILI József: Comparative poetics: eastern and western literariness. = Neohel 1990. 1. sz. 45–58.

SZILVÁSY Orsolya–SZABÓ Erzsébet: Lehetőségeink. Interview Maximilian Droschl-lal. = SzegE 1990. 18. sz. 4. [A mai magyar irodalom kiadása Ausztriában]

SZOVÁK Kornél: Horatius magyarországi utóéletének kérdéséhez. = MKsz 1990. 1–2. sz. 1–13.

A szovjet népek irodalma Magyarországon 1989. [Bibliográfia.] (Összeáll. Wintermantel István.) = SzI 1990. 5. sz. 175–192.

SZÖRÉNYI László: A halász. = Lit 1990. 2. sz. 230–236. [A magyar irodalom helye a világirodalomban]

TAKÁCS Ferenc: Mise és karnevál: A Joyce-kultusz rítusai. = ItK 1990. 3. sz. 387–399.

TAMÁS Attila: Kosztolányi Dezső és az osztrák líra. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 69–83.

TARNÓI László: Die Friedensbotschaft des Miklós Radnóti – deutsch. = BBHung Tom. 5. 1990. 7–41.

TAŻBIR, Janusz: Magyarország mint szimbólum és figyelmeztetés a régi lengyel irodalomban. = Száz 1990. 5–6. sz. 815–828.

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

A bensőségesség tere. [Kosztolányi és Rilke.] 32–38. – A félelem tere. [Kosztolányi és Edgar Allan Poe.] 39–46.

TÓTFALUSI István: Esterházy svédül. = Nagyv 1990. 2. sz. 286–287. [A szív segédigéi Csatlós János fordításában]

TÓTH László: A történelem igazsága – az irodalom igaza. Szlovák és magyar írók pár-beszéde. = Kort 1990. 1. sz. 94–102.

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Czóbel Minka „Éji ének” című verse W. Kirkconnell antológiájában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 71–78. [The Magyar Muse, 1932]

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Kölcsey-versek a kortárs angol fordító, John Bowring antológiájában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 3. sz. 300–305. [Poetry of the Magyars. London, 1830]

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Watson Kirkconell Kölcsey-fordításai. = ItK 1990. 2. sz. 248–255.

VAJDA Gábor: Időrablás. = Üzenet 1990. 2. sz. 150–152. [Csáth Géza: U nepoznatoj kući. Szabadka, 1989. Lazar Merković és Tomislav Vojnić fordítása]

VARPIO, Yrjö: A magyar irodalom finnországi fogadtatása. = Magyarok 1990. 11. sz. 131–135.

VARPIO, Yrjö–SZOPORI NAGY Lajos: Ismerkedő ismerősök. A magyar irodalom fo-gadtatása Finnországban – a finn irodalom fogadtatása Magyarországon, 1920–1986. Magyar–finn közös kutatás. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Bp., 1990. 266 l.

Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. Atti del VI Convegno di Studi Italo–Ungheresi. Budapest, 10–13 giugno 1986. A cura di Zsuzsa Kovács e Péter Sárközy. Akadémiai, Bp., 1990. 451 l., 16 t.

DI FRANCESCO, Amedeo: Nostalgie esotiche. Italia nella letteratura ungherese di fine secolo. 197–220. – FERENCZI László: Ferrero en Hongrie 1905–1918. 221–227. – SÁRKÖZY Péter: Dante, modello poetico-umano della poesia di Mihály Babits. 289–311. – ANGELINI, Maria Teresa: Due romanzieri. Mihály Babits e Giuseppe Antonio Borgese. 339–346. – TAKÁCS József: Futurismo italiano e attivismo ungherese. 369–372. – SZABÓ György: Il rinnovamento del linguaggio poetico. Due proposte per un dinamismo espressivo. L’attivismo di L. Kassák ed il futurismo di T. Marinetti. 373–383.

VERESS Dániel: „A valódi humor keserű.” Madách és Arisztophanész. = EurIdő 1990. 20. sz. 7.

VOIGT Vilmos: Vörösmarty: Szózat – Kellgren: Ungersk nationalsĺng – Runeberg: Vĺrt land/Maammelaulu. = SkandF 1990. 4. sz. 128–178.

VÖLKER, Arina: Ungarn 1686 im Bericht des halleschen Militärwundarztes Johann Dietz (1665–1738). = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 81–86. [1735-ben íródott visszaemlékezés a török elleni hadjáratról]

WITTE, Barthold C.: Die deutsch–ungarischen Kulturbeziehungen und ihre Bedeutung für den europäischen Dialog. = Pannonia 1990. 1–2. sz. 23–25.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Akadémiai, Bp., 1990. 218 l. (Modern filológiai füzetek 47.)

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kései, névtelen Szologub-fordítása. = SzI 1990. 4. sz. 150–153.

ZEMAN László: A lírafordítás kérdésköréhez irodalmunkban. = ISz 1990. 3. sz. 308–321. [Szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok]


 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret