stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás

11th International Congress on Empirical Aesthetics of the International Association of Empirical Aesthetics. August 22–25, 1990. Budapest. Proceedings. (Ed. by László Ha-lász.) Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences, Bp., 1990. 333 l.

ÁGH Attila: A posztmodern karnevál. = KultKöz 1990. 3. sz. 3–17.

ANTAL Mária: Übersetzung aus zweiter Hand – am Beispiel eines Romans von Emilia Flygare-Carlčn. = SkandF 1990. 4. sz. 22–30. [Lakner Sándor fordítása, 1844]

BACSÓ Béla: Az „ismétlés” mint esztétikai és egzisztenciális kategória. = NHáz 1990. 4. sz. 34–38.

BALASSA Péter: Modern vég, posztmodern kezdet – vita és párbeszéd. = Alf 1990. 4. sz. 59–68.

BÁLINT György: Pszichoanalízis és irodalom. = Hel 1990. 2–3. sz. 319–321. [Első közlése: Emberismeret, 1935]

BALOGH Edgár: Az irodalmi hatékonyságról. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 65–70.

BÁN Ervin: Forrásnyelvi és magyar szavak aránya a fordításokban. = MNy 1990. 3–4. sz. 210–213. [Szépirodalmi szövegekben]

BÉCSY Tamás: Az integráló lételmélet. (A színjátékmű ontológiájához.) = Lit 1990. 4. sz. 330–357.

BEZECZKY Gábor: Jelentés a világról. Jelentéstani kérdések irodalomelméleti szempontból. = Lit 1990. 3. sz. 261–279.

BEZECZKY Gábor: A jelentésteremtő metafora. = Hel 1990. 4. sz. 379–389.

BEZECZKY Gábor: A nyelv homogeneitásának koncepciója. = Lit 1990. 1. sz. 11–29.

BÓKAY Antal: A múzsák, pszükhé és tudományaik. = Hel 1990. 2–3. sz. 153–170. [Irodalom és pszichoanalízis]

BÜKY Béla: Az álidézetekről. = JelKép 1990. 3. sz. 85–98.

CSÁVOSSY György: Eminescu fordításának műhelykérdéseiről. = Helikon 1990. 3. sz. 6.

CSIBRA István: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről. (Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak.) = It 1990. 1. sz. 164–169.

DÁNIEL Ágnes: Sző-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Akadémiai, Bp., 1990. 92 l. (Nyelvtudományi értekezések 132.)

DOMOKOS Mátyás: Er oder Sie? Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténete. = Nagyv 1990. 10. sz. 1550–1551. [Ravensbrücki passió]

FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti-szemantikai aspektusból.) = FilKözl 1990. 1–2. sz. 1–19.

FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. (Hölderlin: Hälfte des Lebens; Tandori Dezső: Az élet fele – konnexitás, kohézió és jelentésstruktúra vizsgálata és összevetése.) = HungKözl 1990. 1–2. sz. 127–143.

FÓNAGY Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp. 1990. 44 l. (Linguistica. Series C. Relationes 3.)

FRIED István: Nyelvünk és történelmünk a Duna-tájon. = Ttáj 1990. 8. sz. 30–39.

GEORGE, Emery: Kosztolányi Dezső mint Hölderlin ambivalens fordítója. = FilKözl 1990. 1–2. sz. 33–52.

GÖMÖRI György: Nyugatról nézve.

Megnevezzük a meg nem nevezhetőt? Jegyzetek erotikus szókészletünkről és tabuinkról. 158–163. – A magyar nyelv fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre. 246–255. – Felemás Radnóti. [Steven Polgar, Steven Berg és S. J. Marks fordítása] 256–259. – Pilinszky angolul. [Ted Hughes és Csokits János fordítása] 260–263.

GYÖRGY Péter: Az elsüllyedt sziget. (1–2.) = 2000 1990. 3. sz. 54–63.; 4. sz. 57–62. [A magyar avantgárd]

HÁRS György Péter: Művészet és identitás. = Lit 1990. 3. sz. 293–305.

HERCEG János: Kitekintő. Naplójegyzetek 91. (1989.) = Üzenet 1990. 1. sz. 30–35.; Látóh 1990. 5. sz. 86–94. [A fordításról]

HORVÁTH Iván: A legnehezebb kérdés. = 2000 1990. 1. sz. 49. [Szövegkritikai problémák a szövegkiadásban]

HORVÁTH J. József: A Korán Magyarországon. = AKönyv 1990. 2. sz. 124–128. [A fordítás története]

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

A regény új időszámítása. 57–61. – Irodalmi állványok. [Action gratuite és motívumok a regényben.] 61–65. – Őszinte szó történelmi regényeinkről. 65–71. – Regények a színpadon. 98–100. – Mi volt a dada? 134–138. – A kortárs vallomása. [Önélet-rajzokról] 150–152.

IMRE László: A magyar verses regény. Akadémiai, Bp., 1990. 313 l. (Irodalomtörténeti könyvtár 39.)

JAKABFFY Tamás: Bűvös-e a tizennégy? avagy a szonett (itt)honossága. = Helikon 1990. 29. sz. 2.

K. Cs.: „A merész fordítás híve vagyok.” = MNapló 1990. 22. sz. 2. [Interjú Radics Vik-tóriával]

KÁLMÁN C. György: Comparing criticism to what? = Neohel 1990. 1. sz. 79–100.

KÁLMÁN C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. Akadémiai, Bp., 1990. 172 l. (Opus 12.)

KÁLMÁN C. György: A metafora problémája a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomelméletben. = Hel 1990. 4. sz. 498–504.

KANYÓ Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok. (Szerk. Bernáth Árpád, Csúry Károly.) JATE, Szeged, 1990. 400 l.

KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában. (1–2.) = Nyr 1990. 1–2. sz. 36–53.; 3–4. sz. 161–175. [Körkép ’88]

KÉRY László: Vas István, Shakespeare fordítója. = Nagyv 1990. 9. sz. 1396–1400.

KIS PINTÉR Imre: Esélyek.

A kritika szerepe a kultúrában. 20–32. – Irodalomértésünk elbizonytalanodásáról. (Hozzászólás a Kortárs vitájához.) 33–40.

KONCSOL László: Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers. Madách–Móra, Bratislava–Bp., 1990. 231 l. [Megjelent Szegeden, a Zenit Könyvkiadó gondozásában is]

KOVÁCS Ferenc: Esztétikai önbecsülésünk. = Helikon 1990. 25. sz. 8. [Irodalom-esztétikánk a XX. sz. második felében]

KRISTÓ NAGY István: Mióta van irodalom? = Köznevelés 1990. 29. sz. 19–20.

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hermeneutika és irodalomfelfogás. = Kr 1990. 11. sz. 10–13.

KULCSÁR SZABÓ Ernő: A fordulat jellege. Pozitivizmus és szellemtörténet. = Lit 1990. 1. sz. 77–98. [Az irodalomtudományban]

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség, avantgarde, posztmodern. Az irodalmi modernség és az „egész”-elvű gondolkodás válsága. = Kort 1990. 1. sz. 129–142.

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az új történetiség esélyei. A mai irodalomkutatás szellemi helyzetéről. = Alf 1990. 3. sz. 82–89.

KULIN Katalin: Irony. = ALitt 1990. 3–4. sz. 381–398.

LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Színjáték és dráma. = Nevelés 1990. 9. sz. 264–269.

LŐRINC László: Kosztolányi és a bábszínház. Egy Kosztolányi-fordítás háttere. = ItK 1990. 1. sz. 101–110. [A lovag meg a kegyese. Óflamand játék]

LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1–20.

MARGÓCSY István: A magyar irodalom kultikus megközelítései. (Kommentár és florilegium.) = ItK 1990. 3. sz. 288–312.

MAROSI Ernő: Interdiszciplinaritás a művészettörténetben. = BUKSZ 1990. 1. sz. 85–91. [Irodalomtudomány és művészettörténet kapcsolatáról is]

MÉSZÁROS Sándor: A realizmus, szocialista realizmus – az 1945 utáni stílustörténeti kutatások tükrében. = It 1990. 1. sz. 74–106.

MÓZES Huba: A nyolc szótagos sor mértékváltozatai. = ÚÍ 1990. 12. sz. 102–107.

Műelemzés – műértés. [Tanulmányok.] (Szerk. Sipos Lajos.) Sport, Bp., 1990. 246 l. BÉCSY Tamás: Az ontológiai drámaelemzés lehetőségei. 8–33. – JOBBÁGYNÉ AND-RÁS Katalin: Explication de texte. 34–47. – PÁLA Károly: A szemiotikai elemzés kérdései. 48–63. – KECSKÉS András: A műalkotás ritmikája. 64–84. – KELEMEN Péter: Hermeneutikai analízis. 85–106. – HONTI Mária: A strukturalista elemzés lehetőségei. 107–121. – PACH Éva: Eszmetörténeti elemzés. 122–139. – CSERHALMI Zsuzsa: A novellaelemzés alapfogalmai. 140–149. – CSERHALMI Zsuzsa: A regényértelmezés szempontjai. 150–162. – SPIRA Veronika: Hermeneutikai elemzés. 163–179.

SZ. NAGY Irma: Az ikerszavak akusztikai hatása. = MNy 1990. 1–2. sz. 85–89. [Irodalmi példákkal]

NAGY Pál: A lehetőségek margójára. = Látó 1990. 2. sz. 210–213. [A kritikáról]

NÉMETH István: Nyelvészet, irodalom, filozófia. Beszélgetés Makkai Ádám nyelvészprofesszorral. = ÉI 1990. 8. sz. 7.

ODORICS Ferenc: Konstruktivista irodalomtörténet-írás nem-konzervatív keretben. = Lit 1990. 2. sz. 141–147.

P. A.: „Mintha én ők lennék.” = MNapló 1990. 22. sz. 2. [Interjú Kántor Péterrel műfordításairól]

PERROT, Jean–GOUESSE, Marie-Josephe: Le Ve Congrčs international des linguistes hongrois. (Budapest, 27–30 aoűt 1988.) = ÉFOu Tom. 22. 1990. 241–242.

PETŐCZ András: Jelben-létezés. Gondolatok az avantgarde-ról. = Kr 1990. 1. sz. 24–26.

PETŐFI S. János:: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. (Szerk. E. Benkes Zsuzsa.) Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 l.

RÁCZ Péter: Lesz-e kastélyuk a műfordítóknak? Ahol a magyar világnyelv volt. = MNapló 1990. 39. sz. 8–9. [A József Attila Kör műfordító táborai, Mihályi, 1984–1990]

RADNÓTI Zsuzsa: A magyar dada az asztalfiókban. = Je 1990. 10. sz. 797–802. [Dada-ista színpadi művek]

SASZET Géza: Haiku? = Helikon 1990. 20. sz. 4.

SIMOR András: Kis magyar verstörténet. Szerző, Bp., 1990. 184 l.

SLÉDER Éva: A személynevek névelőzése a Vizsolyi Bibliában. = MNy 1990. 3–4. sz. 213–221.

SZABOLCSI Miklós: Late Symbolism in Hungarian and Austrian literature. = SSlav Tom. 36. 1990. 369–376.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről. = Lit 1990. 1. sz. 30–76.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: On the uses and limits of structural analysis for literary scholarship. = Semiotica (New York–Berlin) 1990. 1–2. sz. 1–49.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: The rise and fall of literary and artistic canous. = Neohel 1990. 1. sz. 129–159.

SZÉLES Klára: What is the meaning of works interpretation? (If any?) = ALitt 1990. 3–4. sz. 399–407.

SZEPES Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája. Tevan, Bp., 1990. 362 l.

SZILI József: A nemzeti irodalomtörténet-írás elméletei. = Lit 1990. 2. sz. 129–140.

A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1990. 133 l. (Szemiotikai szövegtan 1.)

TANDORI Dezső: A személyes avantgárd. = Holmi 1990. 9. sz. 1008–1020.

THOMKA Beáta: A műfajteremtő elvek változásai és a prózakritika. = Lit 1990. 2. sz. 170–177.

TÖRÖK Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 280 l.

VARGA Domokos: Öt magyar Kalevala. = SzI 1990. 6. sz. 123–131. [A fordítások összevetése]

VERES András: Az irodalmi mű értékalakzatai. = ItK 1990. 2. sz. 185–212.

VERESS Dániel: Az emlékezés kelepcéje. = Helikon 1990. 34. sz. 8. [Az önéletírás]

VITÉZ Ildikó: Kosztolányi – Büchner társszerzője. (A Danton halála – magyar fordításainak tükrében.) = It 1990. 2–4. sz. 368–389.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi japán versfordításai – forrásaik fényében. (2.) = ItK 1990. 1. sz. 46–70. [Első része: ItK 1986. 3. sz.]

ZEMAN László: A lírafordítás kérdésköréhez irodalmunkban. = ISz 1990. 3. sz. 308–321.

ZIRKULI Péter: Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról: költészet és hatalom. = Holmi 1990. 11. sz. 1236–1245.

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret