stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Általános rész

(összefoglaló munkák, bibliográfiák, hungarológia)

Az Alföld repertóriuma, 1980–1989. (Összeáll. Sebők Vilma.) Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 1990. 297 l.

ANISZI Kálmán: Faggató. = Kor 1990. 2. sz. 204–216. [Kerekasztal-beszélgetés Ady Józseffel, Bajor Andorral, Miklóssy Gáborral, Sípos Lászlóval, Szőcs Istvánnal a művészetről]

Les auteurs dramatiques hongrois du vingtičme sičcle. Panorama. (Réd. Anna Lakos avec la collab. de Mireille Davidovici.) Institut hongrois du théâtre, Bp., 1990. 36 l.

Bakonszeg története és néprajza. [Tanulmányok.] (Szerk. Ujváry Zoltán.) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg [!Debrecen], 1990. 592 l.

BALÁZS Mihály: A kolozsvári unitárius kollégium könyvtáráról. = Vig 1990. 11. sz. 850–852.

BÁRDOS Zsuzsa: Békés megye irodalmi topográfiájának munkálataiból. = BékésiÉ 1990. 4. sz. 465–469.

BARICZ Zsolt: A Bethlen Gábor Gimnázium bibliotékájának évszázadai. = Csongrádm-Ktáros 1990. 1–2. sz. 12–17. [Alapítva 1723-ban Hódmezővásárhelyen]

BATÁRI Gábor: A Biblia és az írók. = RefL 1990. 45. sz. 6.

BENEDEK Marcell: Délsziget, avagy A magyar irodalom története. 3. kiad. (Sajtó alá rend., utószó Benedek István.) Kelenföld, Bp., 1990. 359 l.

BENKŐ László: A soproni Magyar Társaság. 1790–1990. = Diakonia 1990. 2. sz. 23–27.

BORNEMISSZA Eszter: Találkozó a Hungarológiai Központban. = KárpátiIgSzó 1990. febr. 3. 1. [Az ungvári Hungarológiai Központról]

BORSA Gedeon: A hazai könyvnyomtatás történetének vázlata a szabadságharcig. = Ktáros 1990. 9. sz. 538–542.

BUSCH, Christiane: 19. Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Osteuropa-, Südosteuropa- und DDR Forschung (ABDOSD) vom 11. bis 14. Juni 1990 in Budapest. = SüdOE-Mit 1990. 3. sz. 248–250.

Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics Gé-za, Herner János, Keserű Bálint.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 468 l., 36 t. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.)

Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Sessiones plenares, dissertationes. (Redigunt László Keresztes, Sándor Maticsák.) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 323 l.

CZIGÁNY György: Szó elszáll – ?! = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 346–355. [Írók, költők hang- és filmfelvételeiről]

CZINE Mihály: Protestantizmus és irodalom. = Kor 1990. 10. sz. 1287–1292.

S. CSOMA János: Finnugor nyelvészet a Bécsi Egyetemen. = BécsiN 1990. 4. sz. 8. [In-terjú Rédei Károllyal]

DOBÓ László: Színházi élet Nagykanizsán, 1784–1950. Városi Tanács, Nagykanizsa, 1990. 182 l.

E. I.: Versek adatbankban. = MKépesÚjs 1990. 43. sz. 15. [A magyar költészet versesztétikai adatbankja]

ENTZ Géza: Emlékezés az Erdélyi Múzeum Egyesületre. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 18–21. [Kolozsvár, 1859–1948]

FABULYA László: A nagy múltú középiskolák könyvtárai. Országos Pedagógiai Könyv-tár és Múzeum, Bp., 1990. 111 l. (A magyar neveléstörténet forrásai 4.)

FODOR András: Tájegységek kultúrája és az irodalom. In: F. A.: Szülöttem föld. 342–366.

FORGÁCS Éva: Töredék. Az irodalom és a képzőművészet kapcsolatáról a magyar kul-túrában. = Je 1990. 1. sz. 17–24.

FRIEDRICH Károly: „Celeberrimae collectiones Sopronienses.” A soproni evangélikus gyülekezet gyűjteményei. = SoprSz 1990. 2. sz. 97–127. [Könyvtár, levéltár és múzeum]

HANÁK Péter: A Duna a magyarság történeti múltjában és nemzeti tudatában. = Századvég 1990. 1. sz. 226–236. [Angolul: NHQu 120. sz. 1990. 57–67.]

HORVÁTH Dezső: Divatos könyvgyűjtői területek a könyvnyomtatás kezdetétől napjainkig. = KtáriF 1990. 3–4. sz. 251–260.

HUDI József: A Veszprém megyei sajtó kezdetei (1788–1847). = Limes 1990. 2. sz. 77–90.

INCZE László: Székely Újság redivivus. = SzékelyÚ 1990. 10. sz. 1. [Kézdivásárhely saj-tótörténete a XIX–XX. században]

A journey into history. Essays on Hungarian literature. (Ed. by Moses M. Nagy.) Lang, New York, 1990. 236 l. (American university studies. Series XIX. General literature 25.)

KÁLDOS János: Adalékok az RMNy I. kötetéhez. = MKsz 1990. 3–4. sz. 156–158.

KARDOS József: A megfontolt haladás híve. = KárpátiIgSzó 1990. márc. 2. 4. [Interjú Petro Lizaneccel, az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének és az ungvári Hungarológiai Központnak a vezetőjével]

KERTÉSZ Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai. Annotált biblio-gráfia. 2., átd., bőv. kiad. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Bp., 1990. 415 l.

KISS Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen.

A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom. 215–218. – Erőd a kősziklán. 450 éves a Debreceni Kollégium. 279–285.

KOVÁCS Ilona: A XX. századi külföldi magyar személyiségek biográfiai adattára. Hun-garika névkataszter – Index biograficus hungaricus. = KtáriF 1990. 5–6. sz. 473–479.

KÖPECZI Béla: Az Erdélyi Múzeum újraindulása. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 11–13. [Kolozsvár, 1874–1917, 1930–1947. Budapest, 1990]

Kurrens folyóiratok jegyzéke. (Összeáll. Csűryné Bezerédy Ágnes, Szigeti Gáborné.) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1990. 185 l.

LÁNG József: Az irodalomtudományi bibliográfiai kutatások eredményei s e kutatások néhány problémája. = KtáriF 1990. 5–6. sz. 516–522.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1984. (Szerk. Dobó Katalin.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 480 l.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk. Kókay György, V. Windisch Éva.) 3. köt. 1849–1905. Általános rész. Személyi rész I. A–Gy. (Összeáll. H. Törő Györgyi, Nagy Miklós, Tódor Ildikó.) Akadémiai, Bp., 1990. 774 l.

Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Aachs–Bálint Rezső. Megindította id. Szinnyei Jó-zsef. Új sorozat. Írja és szerk. Gulyás Pál. (Gond. Láng József.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1990. 16, 1247 l. [A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által 1939-ben kiadott mű reprintje]

Magyar írók élete és munkái. 7. köt. Ebeczky Béla–Ézsöl Mihály. Megindította id. Sziny-nyei József. Új sorozat. Írta és összeáll. Gulyás Pál. (Sajtó alá rend., bev. Viczián János.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete–Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára–Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 846 l.

Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25.–1944. március 22. Repertórium. 3. köt. 1941. jú-lius–1942. december. (Összeáll. Dékány Endre.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 491 l. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai)

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvkötészeti irodalom 1989-ben. (Összeáll. Hel-tai János.) = MKsz 1990. 3–4. sz. 160–169.

Magyar színháztörténet. 1. köt. 1790–1873. (Szerk. Kerényi Ferenc. Mutatók Molnár Klára.) Akadémiai, Bp., 1990. 539 l., 60 t.

MARGÓCSY József: Ököritó és „környéke” (1910–1990). = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 48–59. [Az 1910-es ököritói tűzvész irodalmi feldolgozásai]

MÉSZÁROS István: Nagymúltú szellemi műhelyünk: a Szent István Társulat. = KatSz 1990. 3. sz. 239–262. [1848-tól]

MOLNÁR Szabolcs: Nemcsak ragozzuk – hisszük is az igét. = AHét 1990. 11. sz. 11. [A Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tanszékéről]

MONOK István: Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon 1722–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1990. 159 l. (Könyvtártörténeti füzetek 7.)

Művészet. Repertórium. 1. köt. 1981–1985. (Összeáll. Környey Lászlóné.) II. Rákóczi Fe-renc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1990. 587 l.

B. NÁDOR Orsolya: Egy régi-új intézmény. Nemzetközi Hungarológiai Központ – Buda-pest. = ÚjFo 1990. 5. sz. 70–74.

Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai, 1813–1893. (Összeáll., bev. Margócsy József.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 223 l. (Színháztörténeti könyvtár 23.)

ÓNODY Éva: Mivel gazdagítottuk az európai művelődést? = Magyarok 1990. 1. sz. 53–56. [Interjú Giay Bélával, a Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatójával]

OROSZ László: Kecskemét irodalmi öröksége. Kecskeméti Lapok Kft.–Kecskemét Mo-nográfia Szerkesztősége, Kecskemét, 1990. 102 l. (Kecskeméti füzetek 2.)

ÖTVÖS Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. = Vig 1990. 10. sz. 745–748.

Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban, 1886–1949. (Szerk. Fu-taky Hajna. Bev., jegyz. Márfi Attila.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 398 l. (Színháztörténeti könyvtár 24.)

PETHŐ NÉMETH Erika–G. SIN Edit: Írók, költők Szentendrén. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága–Pest Megyei Művelődési Központ, Szentendre, 1990. 169 l.

REISINGER János: Jeremiás alakja az irodalomban. = Délszig 1990. 17. sz. 33–37.

ROSDY Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. = Lymbus Tom. 2. 1990. 23–32. [1948-as levéltári jegyzék egy elveszett, XIII–XVIII. sz-i iratanyagról]

RÜBBERDT, Irene: Seher – Erlöser – Anführer: Die prophetisch-messianistische Attitüde in der ungarischen Lyrik der Moderne und Avantgarde. = BBHung Tom. 5. 1990. 43–65. [Vajda János, Ady Endre, Komjáthy Jenő, Kassák Lajos költészetében]

SZABÓ György: A Pápai Református Kollégiumi Nagykönyvtár története. = Vig 1990. 12. sz. 938–941.

SZABÓ Károly–HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak köny-vészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 1. füzet. (Összeáll. Borsa Gedeon irányításával Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. 320 l.

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. 3. köt. 1920–1950. (Összegyűjt., a regesztákat készítette, bev. Dunainé Bognár Júlia.) Magyar Színházi In-tézet, Bp., 1990. 405 l. (Színháztörténeti könyvtár 22.)

SZILÁGYI Ferenc: A Vizsolyi Biblia hatása a magyar irodalomban. = Confessio 1990. 3. sz. 59–74.

SZTRINKÓ István: Kecskemét irodalmi néprajza. = Fo 1990. 9. sz. 58–63.

P. SZŰCS Julianna: Egytálétel. Írók, képek, szobrok a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Népszabadság 1990. márc. 10. mell. 19.

THOMKA Beáta: Ars moriendi. Egy magyar haláltánc-ének margójára. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 296–303. [A halál diadala c. XV. századi mű és a haláltánc-téma költészetünkben]

Új Forrás, 1969–1988. Repertórium. (Összeáll., szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva. Bev. Vekerdi László.) József Attila Megyei Könyvtár–Új Forrás Szerkesztősége, Tatabánya, 1990. 333 l.

VICZIÁN János: Magyar írók élete és munkái. Múlt, jelen, jövő és ajánlások a helyismereti személyi adattár készítéséhez. = KtáriF 1990. 5–6. sz. 465–472. [Gulyás Pál kéziratos bibliográfiája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában és egyéb hazai lexikonok és adattárak]

A Viharsarok című lap repertóriuma, 1953. (Összeáll. Kárász József.) Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely, 1990. 119 l.

 

Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok

ÁBRAHÁM Vilmos: Petőfi héber tolmácsolója. = ÚjÉ 1990. 17. sz. 4. [Avigdor Hameiri, 1890–1970]

ÁBRÁN László: Sportriporterből lett műfordító. = OrszV 1990. 44. sz. 15. [Interjú Tade-usz Olszanskival]

ÁCS Pál: A régi magyar irodalom szlovák kapcsolatai. = ItK 1990. 2. sz. 242–248.

ÁGH István: Lengyel világfi, magyar gazdálkodó. Zygmunt Krasiński és Berzsenyi Dá-niel. = Som 1990. 3. sz. 43–48.

BALASSA Péter: Európa a magyar kultúrában. = Kor 1990. 6. sz. 691–693.

Bemutatkozik a Magyar Ruszisztikai Intézet. = SzI 1990. 5. sz.

SZVÁK Gyula: Néhány gondolat a történeti ruszisztika első honi műhelyéről. 161–162. – KRAUSZ Tamás: A Magyar Ruszisztikai Intézet programjához. 163–164. – SZI-LÁGYI Ákos: „Állami-orosz” – „civil-orosz”. 164–165.

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Kulturális érintkezés erdélyi magyarok és finnek között. 2. A legrégibb időktől 1849-ig. = Négykezes 1990. 1. sz. 33–34.

BERTA Erzsébet: Georg Trakl Magyarországon 1945 előtt. = StudLittDebr Tom 26. 1990. 85–115.

BODNÁR György: Opening remarks to the Comparative Criticism Colloquium, Veszprém, June 15–17, 1989. = Neohel 1990. 1. sz. 9–12.

BORBÉLY Gábor: „...miért vett mégis karjára az idő?” Vergilius és Radnóti IV. eclogájáról. = Vig 1990. 8. sz. 604–605.

BORDÁS Győző: Mladen Leskovac köszöntése. = Üzenet 1990. 1. sz. 49–50.

BORZSÁK István: Livius magyarországi utókora. = AntTan 1989–1990. 1. sz. 39–43.

CAZELLES, Nicolas: Revue de littérature comparée. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 283–288. [Az 1986/3–4. számok magyar vonatkozású tanulmányairól]

CUSHING, George F.: Az ember tragédiája angolul. = Nagyv 1990. 6. sz. 908–915. [Thomas R. Mark és George Szirtes fordítása]

CSÁVOSSY György: Eminescu fordításának műhelykérdéseiről. = Helikon 1990. 3. sz. 6.

[CSERVENKA Judit] Cs. J.: A magyar irodalom párizsi követe. = Magyarok 1990. 4. sz. 12–13. [Beregi Tivadar]

CSISZTAY Gizella: A magyar és a svéd irodalom szolgálatában. Stockholmi beszélgetés Csatlós Jánossal. = Hitel 1990. 22. sz. 59–61.

CSORDÁS Gábor: Pilinszky János levele Tadeusz Różewiczhez. = Je 1990. 9. sz. 704–705.; Látóh 1990. 10–12. sz. 32–35. [1976-ból]

DANYI Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi kötődései. = Híd 1990. 12. sz. 1222–1227.

DÁVID Gyula: Szárhegy után tíz évvel/előtt tíz nappal. A román–magyar irodalmi kap-csolatok régi és új gondjairól. = Helikon 1990. 38. sz. 1, 7–8.

DÁVID Gyula: Váradi hídverés. 1935–1945. = Kelet–Nyugat 1990. 3. sz. 13. [Egy 1935-ös román–magyar írói ankétról]

DEBRECZENI Attila: „Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek.” Pope Essay on man-je Csokonai világkép-szintézisében. = It 1990. 2–4. sz. 279–303.

Der Dichter als Mittler. – Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940. (Mitgeteilt von Paul Kárpáti.) = BBHung Tom. 5. 1990. 243–250. [Farkas Gyulának egy német irodalmi könyvsorozat fordításának tervéről]

DIENER, Georges: A Francia Intézet Magyarországon, 1947–1989. Francia–magyar kul-turális kapcsolatok. Magvető–L’Harmattan, Bp.–Párizs, 1990. 133 l.

DOMOKOS Péter: Der Ausbau der kulturellen Beziehungen zwischen den finnisch–ugri-schen Völkern. (Zum Gedenken an Irén N. Sebestyén.) = SpecSibirica Tom. 3. 1990. 3–12.

FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. Hölderlin: Hälfte des Lebens, Tandori Dezső: Az élet fele. Konnexitás, kohézió és jelentés-struktúra vizsgálata és összevetése. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 127–143.

E. FEHÉR Pál: Illyés Petőfije szlovákul. = Népszabadság 1990. júl. 12. 9. [Ctibor Stít-nicky fordítása]

FEJTŐ Ferenc: Tisztelet és távolság. Lukács György és Thomas Mann különös viszonya. = MNapló 1990. 14. sz. 7.

„Feszültséggel teli csend.” Részletek finn és svéd kritikákból. (Összeáll. Jávorszky Béla.) = Alf 1990. 3. sz. 50–53. [Csoóri Sándor műveiről]

FODOR Pál: Evlia Cselebi útleírásai. = Keletkut 1990. 2. sz. 37–55.

FRIED István: Neuere Angaben zu den slowenisch–ungarischen Beziehungen. = SSlav Tom. 36. 1990. 109–114. [Szlovén vonatkozású írások a XIX. századi magyarországi német nyelvű sajtóban]

FRIED István: Az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez. = Ttáj 1990. 3. sz. 96–106.

FRIED István: A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatás néhány kérdése. = Regio 1990. 1. sz. 173–183.

GÁLL Ernő: Emil Cioran és a magyarok. = Helikon 1990. 32. sz. 3–4.

GÖMÖRI György: Nyugatról nézve.

Balassi Bálint és a korabeli lengyel költészet. 7–22. – Sir Philip Sidney magyarországi kapcsolatai és hírei Magyarországról. [Az 1570-es években] 23–39. – Angol kortársak Báthori István lengyel királyról. 40–44. – Magyarok a régi Anglia egyetemein. 49–55. – Protestáns peregrináció. 56–62. – Petőfi „ír súgója”: Thomas Moore. (A Nemzeti dal geneziséhez.) 65–73. – Lengyel és magyar költészet a XIX. és XX. században. Kapcsolódások és különbségek. 181–201. – Angol irodalomtörténész a magyar irodalomról. Martin Seymour-Smith: Macmillan guide to modern literature. Macmillan Reference Books, 1985. 275–280.

GÖRÖMBEI András: Bolgár elemek Nagy László költészetében. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 117–140.

GRAGGER, Robert: Kulturwerte Ungarns für Deutschland. (Aus dem Gragger-Nachlaß.) = BBHung Tom. 5. 1990. 219–242. [Előadás 1917-ben]

GRENDEL Lajos: Reflexiók egy vita után. = ISz 1990. 1. sz. 66–70. [A Literárny týžden-ník 1989-es évfolyamában a magyar–szlovák kapcsolatokról és a nemzetiségi kérdésről]

HEIMLICH István: Hungarians in Norway. = SkandF 1990. 4. sz. 358–368.

HOBOTYJEV, Georgij: Magyar írók művei – oroszul. = KárpátiIgSzó 1990. febr. 3. 4.

HORVÁTH Katalin: Lizanec professzor. = KárpátiIgSzó 1990. júl. 1. 2. [Petro Lizanec]

HÓZSA Éva: Tudunk-e Csáthul? = Üzenet 1990. 2. sz. 152–154. [Csáth Géza: U nepoz-natoj kući. Szabadka, 1989. Lazar Merković és Tomislav Vojnić fordítása]

I. L.: Megnyitott zsilipek. = Nagyv 1990. 4. sz. 603. [Eva Haldimann cikke a mai magyar irodalomról. Neue Zürcher Zeitung, 1989. dec. 2.]

JUHÁSZ György: Irodalmunk szlovén nagykövete. Muraszombati beszélgetés Jože Hradil műfordítóval. = Hitel 1990. 6. sz. 31–32.

JUNG Károly: Borislav Jankulov elfelejtett délszláv hősdal-fordításai. A magyar–délszláv kapcsolattörténeti archeológia ismeretlen fejezete. = Létünk 1990. 1. sz. 81–90.

K. Cs.: „Azt fordítom, amihez kedvem van.” Beszélgetés Elżbieta Sobolewskával. = MNapló 1990. 32. sz. 15.

KABDEBÓ Tamás: Egy párhuzamról. = Életünk 1990. 4. sz. 348–349. [Magyar–ír kap-csolatok]

KÁDÁR Judit: I. A. Fessler hatása Julia Pardoe „magyarság-képére”. = ItK 1990. 5–6. sz. 730–743. [Julia Pardoe: The Hungarian castle. London, 1842]

KÁDÁR Judit: Two English authoresses on Hungary in the early Victorian age. = Neohel 1990. 2. sz. 213–228. [Mrs Gore, Julia Pardoe]

KAISER, Wolfram: Der Arzt Franz Ernst Brückmann (1697–1753) und seine ungarische Reise von 1724. = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 87–94. [Fiktív levelekben megírt latin nyelvű útibeszámoló 1724-es észak-magyarországi utazásáról]

KALÁSZ Márton: A kentaur bőre. Sebestyén György emlékezete. = EurUtas 1990. 1. sz. 71.

KARAFIÁTH Judit: Az eltűnt Proust-kultusz nyomában. (Proust kultusza Magyarországon a két háború között.) = ItK 1990. 3. sz. 377–386.

KÄFER István: Építőkövek az „európai házhoz”. = Vig 1990. 9. sz. 716–717. [Karol Wlachovský fordításairól]

KERÉNYI Ferenc: Az első erdélyi magyar Lessing-előadás. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 46–48. [Kolozsvár, 1796]

KERESKÉNYI Sándor: Zöld ág. (Desmoulins és Petőfi.) = MTud 1990. 2. sz. 196–202.

KOLÁR, Jaroslav–HUSOVÁ, Marcella: Adalék a Szent Tamásról szóló prédikáció Besse-nyei-fordításához. = ItK 1990. 4. sz. 528–538. [P. Jordan Simon német nyelvű prédikációja]

KOVAČEK, Božidar: Dve Vukove narodne pesme u prevodu na madjarski Karolja Bodo-ra. = SSlav Tom. 36. 1990. 227–237.

KOVÁCS Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is... Adalékok a magyar Árkádia-kuta-táshoz. = ItK 1990. 5–6. sz. 711–723.

KÖPECZI Béla: Eminescu és az 1848–1849-es magyar szabadságharc. = Val 1990. 7. sz. 38–51.

LENGYEL Béla: Karl Krausról – magyar szemmel. = Nagyv 1990. 4. sz. 593–596. [Jászi Oszkár Karl Krausnak írott levelével, 1934]

LŐKÖS István: Az élménytől a recepcióig. (Krleža és Ady viszonyáról.) = Ttáj 1990. 10. sz. 62–73.

LŐKÖS István: Németh László délszláv irodalmi tárgyú esszéi. (1–3.) = Kort 1990. 4. sz. 118–127.; 5. sz. 128–139.; 6. sz. 137–141.

LUKÁCS István: Magyar–szlovén kulturális kapcsolatok. Beszélgetés Vilko Novakkal. = Hitel 1990. 16. sz. 30–33.

LUX Ágnes: Megértik-e a finnek Adyt? = Négykezes 1990. 1. sz. 31–32.

MADARÁSZ Imre: Örkény in Italien. = BücherUng 1990. 1–4. sz. 35–36.

MADARY Kamill: Lajos Mikes als Strindberg-Übersetzer. Ein Beitrag zu der ungari-schen Strindberg-Bibliographie. = SkandF 1990. 4. sz. 88–95.

MÁRIÁS József: Az Irgalom-ról román nyelvű kiadása alkalmából. = ErdélyiF 1990. 3. sz. 1, 6. [Németh László: Indurare. Hegedüs László fordítása]

MASÁT András: Zu der gegenwärtigen Situation sowie den Aufgaben und Möglichkeiten der ungarischen Skandinavistik. (Einleitender Vortrag zur Skandinavistentagung in Budapest, 22–23 April 1988.) = SkandF 1990. 4. sz. 8–20.

MÁTÉ Györgyi: Örkény és a Vadzab. A Tóték franciául. = MHírek 1990. 18. sz. 41. [A lille-i Folle Avoine színház bemutatója]

MÉLYKUTI Ilona: Holdvilágon nem sül cipó. Történelmi alperességeink. = 168 óra 1990. 20. sz. 22–23. [Beszélgetés Csiki Lászlóval, Mészöly Miklóssal és Zöld Ferenccel a piatra neamti és székelyudvarhelyi magyar könyvkiállításról, magyar–román kapcsolatokról] Hozzászólás: Nagy Zoltán = 168 óra 1990. 22. sz. 31.

MOLLAY Károly: XIV. századi osztrák költő híradása Nyugat-Magyarországról. = SoprSz 1990. 4. sz. 340–343. [Peter Suchenwirt 1330 k.–1395 k.]

D. MOLNÁR István: Magyar írók Lengyelországban. = MNapló 1990. 19. sz. 15.

NAGY Miklós: Kemény Zsigmond és a történelmi regény kortárs nyugati mesterei. = ItK 1990. 2. sz. 231–237. [Walter Scott, Victor Hugo, Prosper Mérimée, Alfred de Vigny]

NYERGES László: Carlo Goldoni színháza Magyarországon. 2. (1841–1941.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 5–30.

PAPP János: Faludi Ferenc költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai. = VasiSz 1990. 4. sz. 581–583.

PAŠIAKOVÁ, Jaroslava: Utópia és valóság Karel Čapek és Karinthy Frigyes életművében. = ISz 1990. 3. sz. 303–307.

POMOGÁTS Béla: A megbékélés reményében. A három erdélyi irodalom kapcsolatai a két világháború között. = ÚÍ 1990. 8. sz. 20–23. [Magyar–román–szász kapcsolatok]

POMOGÁTS Béla: Negyedik Európa. = Kor 1990. 6. sz. 694–699. [Az erdélyi magyar és a világirodalom]

PRAŽÁK, Richard: Cseh–magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. = Regio 1990. 3. sz. 29–51.

RADÓ György: Egy barátság évtizedei. = Som 1990. 3. sz. 49–55. [Magyar–lengyel kap-csolatok]

SÁFÁRY László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920–1938). = Regio 1990. 4. sz. 121–144. [1941-es szakdolgozat rövidített változata]

SANTARCANGELI, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Akadémiai, Bp., 1990. 139 l. (Irodalomtörténeti füzetek 121.)

SÁRKÖZY Péter: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Momenti e problemi dei rapporti letterari italo–ungheresi. Carucci, Roma, 1990. 248 l. (Gaia. Collana di studi di letteratura comparata 4.)

SZABÓ Győző: Olasz–magyar folyóiratok. = Nagyv 1990. 2. sz. 283–285.

N. SZABÓ József: Magyarország kulturális kapcsolatai 1945-ben. = KultKöz 1990. 2. sz. 40–49.

SZABOLCS Ottó: Európai tankönyvek Magyarországról. = Magyarok 1990. 3. sz. 38–44.

SZABOLCSI Miklós: Late Symbolism in Hungarian and Austrian literature. = SSlav Tom. 36. 1990. 369–376.

SZÁNTÓ F. István: Finnek és magyarok. A „határtalan” Európa küszöbén. = MNapló 1990. 40. sz. 8. [Interjú Yrjö Varpióval]

SZÁSZ Ferenc: Deutschunterricht in Ungarn im Zeichen des aufgeklärten Absolutismus. = BBHung Tom. 5. 1990. 171–186.

SZILI József: Comparative poetics: eastern and western literariness. = Neohel 1990. 1. sz. 45–58.

SZILVÁSY Orsolya–SZABÓ Erzsébet: Lehetőségeink. Interview Maximilian Droschl-lal. = SzegE 1990. 18. sz. 4. [A mai magyar irodalom kiadása Ausztriában]

SZOVÁK Kornél: Horatius magyarországi utóéletének kérdéséhez. = MKsz 1990. 1–2. sz. 1–13.

A szovjet népek irodalma Magyarországon 1989. [Bibliográfia.] (Összeáll. Wintermantel István.) = SzI 1990. 5. sz. 175–192.

SZÖRÉNYI László: A halász. = Lit 1990. 2. sz. 230–236. [A magyar irodalom helye a világirodalomban]

TAKÁCS Ferenc: Mise és karnevál: A Joyce-kultusz rítusai. = ItK 1990. 3. sz. 387–399.

TAMÁS Attila: Kosztolányi Dezső és az osztrák líra. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 69–83.

TARNÓI László: Die Friedensbotschaft des Miklós Radnóti – deutsch. = BBHung Tom. 5. 1990. 7–41.

TAŻBIR, Janusz: Magyarország mint szimbólum és figyelmeztetés a régi lengyel irodalomban. = Száz 1990. 5–6. sz. 815–828.

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

A bensőségesség tere. [Kosztolányi és Rilke.] 32–38. – A félelem tere. [Kosztolányi és Edgar Allan Poe.] 39–46.

TÓTFALUSI István: Esterházy svédül. = Nagyv 1990. 2. sz. 286–287. [A szív segédigéi Csatlós János fordításában]

TÓTH László: A történelem igazsága – az irodalom igaza. Szlovák és magyar írók pár-beszéde. = Kort 1990. 1. sz. 94–102.

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Czóbel Minka „Éji ének” című verse W. Kirkconnell antológiájában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 71–78. [The Magyar Muse, 1932]

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Kölcsey-versek a kortárs angol fordító, John Bowring antológiájában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 3. sz. 300–305. [Poetry of the Magyars. London, 1830]

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Watson Kirkconell Kölcsey-fordításai. = ItK 1990. 2. sz. 248–255.

VAJDA Gábor: Időrablás. = Üzenet 1990. 2. sz. 150–152. [Csáth Géza: U nepoznatoj kući. Szabadka, 1989. Lazar Merković és Tomislav Vojnić fordítása]

VARPIO, Yrjö: A magyar irodalom finnországi fogadtatása. = Magyarok 1990. 11. sz. 131–135.

VARPIO, Yrjö–SZOPORI NAGY Lajos: Ismerkedő ismerősök. A magyar irodalom fo-gadtatása Finnországban – a finn irodalom fogadtatása Magyarországon, 1920–1986. Magyar–finn közös kutatás. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Bp., 1990. 266 l.

Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. Atti del VI Convegno di Studi Italo–Ungheresi. Budapest, 10–13 giugno 1986. A cura di Zsuzsa Kovács e Péter Sárközy. Akadémiai, Bp., 1990. 451 l., 16 t.

DI FRANCESCO, Amedeo: Nostalgie esotiche. Italia nella letteratura ungherese di fine secolo. 197–220. – FERENCZI László: Ferrero en Hongrie 1905–1918. 221–227. – SÁRKÖZY Péter: Dante, modello poetico-umano della poesia di Mihály Babits. 289–311. – ANGELINI, Maria Teresa: Due romanzieri. Mihály Babits e Giuseppe Antonio Borgese. 339–346. – TAKÁCS József: Futurismo italiano e attivismo ungherese. 369–372. – SZABÓ György: Il rinnovamento del linguaggio poetico. Due proposte per un dinamismo espressivo. L’attivismo di L. Kassák ed il futurismo di T. Marinetti. 373–383.

VERESS Dániel: „A valódi humor keserű.” Madách és Arisztophanész. = EurIdő 1990. 20. sz. 7.

VOIGT Vilmos: Vörösmarty: Szózat – Kellgren: Ungersk nationalsĺng – Runeberg: Vĺrt land/Maammelaulu. = SkandF 1990. 4. sz. 128–178.

VÖLKER, Arina: Ungarn 1686 im Bericht des halleschen Militärwundarztes Johann Dietz (1665–1738). = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 81–86. [1735-ben íródott visszaemlékezés a török elleni hadjáratról]

WITTE, Barthold C.: Die deutsch–ungarischen Kulturbeziehungen und ihre Bedeutung für den europäischen Dialog. = Pannonia 1990. 1–2. sz. 23–25.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Akadémiai, Bp., 1990. 218 l. (Mo-dern filológiai füzetek 47.)

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kései, névtelen Szologub-fordítása. = SzI 1990. 4. sz. 150–153.

ZEMAN László: A lírafordítás kérdésköréhez irodalmunkban. = ISz 1990. 3. sz. 308–321. [Szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret