stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

HAJNÓCZY PÉTER

CSÍKVÁRI Gábor: A reménytelenség poézise. (H. P.: A halál kilovagolt Perzsiából.) = It 1990. 1. sz. 5–22.

LÁNG Zsolt: Olvasónapló. A semmi közelében. = Látó 1990. 3. sz. 350–352.

KIS PINTÉR Imre: Vázlat egy lezárult pályáról: H. P. In: K. P. I.: Esélyek. 97–100.

MARNO János: Amióta most már egyre inkább. A mezítlábas apostol. Műsor H. P. emlékére. Magyar Rádió, 1989. = Hitel 1990. 5. sz. 56–57.

SZERDAHELYI Zoltán: Félelemérzés és szublimáció. Vizionárius alaphelyzet és a “rémkezelés” összefüggései H. P. műveiben. = ÚjHölgyfutár 1990. 3. sz. 22–25.

SZERDAHELYI Zoltán: Posztmodern kompozíciós jegyek H. P. műveiben. = Ttáj 1990. 11. sz. 73–84.

TÓDOR János: Embólia úr 1980. Posztumusz interjú Hajnóczy Péterrel. = Árgus 1990. 1. sz. 31–32.

HAMVAS BÉLA

BOGNÁR József: Ki az aláíró? = ÉI 1990. Hozzászólás: Darabos Pál = ÉI 1990. 28. sz. 2.

BOSNYÁK Sándor: H. B. és a modern magyar művészet. = KultKöz 1990. 4. sz. 93–100. [Csáji Attila, Gyarmathy Tihamér, Halmy Miklós, Illés Árpád, Kürthy Sándor, Martyn Ferenc, Papp Oszkár, Szántó Piroska, Váczi László visszaemlékezései a “H. B. nyomában” c. kéziratos interjúkötetből]

HEGYI Béla: Hamvas. In: H. B.: Különböznünk szabad? 175–176.

KASLIK Ibolya: Magyar önismeret – H. B. családregényének kapcsán. = Szivárvány 30. sz. 1990. 84–97. [Karnevál]

KEMÉNY Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek H. B. Karneváljához. Akadémiai, Bp., 1990. 202 l. (Irodalomtörténeti füzetek 120.)

Egy későn jött Kossuth-díj ürügyén. Hamvas Béláné Kemény Katalinnal Varga Mária beszélget. = Hitel 1990. 12. sz. 18–19.

KOZMA Szilárd: H. B. életműve. = Kelet–Nyugat 1990. 14. sz. 7.

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

Az elmélyülés műfaja. H. B. esszéírása. 63–111. – Az egzisztenciális műfaj. H. B. regényszemlélete és a Karnevál. 112–131.

WORONOWICZ, Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. sz. 132–140. [Szentkuthy Miklós, H. B., Határ Győző európai megismertetésének lehetőségéről]

ZALAI K. László: Amikor H. B. megvédi Marxot a marxistáktól. = Kr 1990. 10. sz. 10–12. [H. B.: Válasz Keszi Imrének. 1946. Közlése: uo, 12–13.]

HANKISS ÁGNES

FÁBIÁN Péter: Erős várunk nékünk a humanizmus. Interjú Hankiss Ágnessel a magyar tájról. = Népszabadság 1990. szept. 22. 28.

HARASZTI SÁNDOR

CZÍMER József: Egy kommunista dicsérete. = ÚjIdő 1990. 7. sz. 44–47.

HÁSZ RÓBERT

FEKETE J. József: H. R. [Interjú.] = Dunatáj (Zombor) 1990. 15. sz. 5.

HATÁR GYŐZŐ

H. Gy.: Rólunk szól a történet. 1. köt. Légy minaret! 2. köt. A költészet kiskátéja. 3. köt. Az ige igézetében. [Glosszák.] Aurora, London, 1990. 196, 265, 279 l. (Aurora könyvek)

BÁLINT Bea: Buddhával azonos vágányon. Verset írni vásott rossz szokás. Beszélgetés Határ Győzővel. = KépHét 1990. 40. sz. 36–37.

GÖMÖRI György: Nyugatról nézve.

A lehetőségek színháza. [H. Gy.: Sírónevető.] 142–148. – H. Gy. hetvenéves. Az író hetvenedik születésnapja alkalmából. 149–153.

GÖNCZ Árpád: Világdráma. H. Gy.: Golghelóghi. = Kort 1990. 12. sz. 140–142.

HEGYI Béla: Távolsági beszélgetés Határ Győzővel. = Látóh 1990. 1. sz. 36–53. [Megjelent: Alföld 1989. 11. sz.]

KABDEBÓ Tamás: H. Gy. 75. = Nemzetőr 1990. 480. sz. 5.

G. KOMORÓCZY Emőke: Az “időtlen madár”. H. Gy., a “modern Apokalipszis” megörökítője. = Stádium 1990. 4. sz. 6–16.

WORONOWICZ, Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 132–140. [Szentkuthy Miklós, Hamvas Béla, H. Gy. európai megismertetésének lehetőségéről]

HATVANI ISTVÁN

H. I.: Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe. – Introductio ad principia philosophiae solidioris. (Ford. Tóth Péter. Bev., jegyz. Tóth Béla.) MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Bp. [Debrecen!] 1990. 143 l., 15, 304 col. [Az 1757-ben Debrecenben, a Kállai Nyomda által kiadott mű reprintjével]

HATVANY LAJOS

ILLÉS Endre: Ady és Hatvany. H. L. új könyve. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 236–237. [1928]

NAGY Sz. Péter: Egy régi párbaj. = Mo 1990. 34. sz. 27. [Osvát Ernő és H. L.]

HÁY GYULA

H. Gy.: Született 1900-ban. Emlékezések. (Németből ford. Majoros Éva.) Interart, Bp., 1990. 472 l., 16 t.

GYERTYÁN Ervin: A nagy inkvizítor írója és áldozata. H. Gy. emlékére. = ÉI 1990. 18. sz. 10.

ILLÉS Ernő: A per lezárult. = FSzM 1990. 22. sz. 18. [H. Gy.-emlékest 1990 májusában]

TURCZI István: Írók vihar után. (3.) Háy, Déry és a kulturális kormányzat. = Kapu 1990. 4. sz. 70–71. [Köpeczi Béla jelentései Aczél Györgynek, 1960–1961]

HEGEDÜS GÉZA

HEGYI Béla: Hova vezet a tegnap? H. G. In: H. B.: Különböznünk szabad? 147–156.

HEGYI BÉLA

H. B.: Különböznünk szabad? [Esszék, tanulmányok.] Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 179 l.

HELTAI GÁSPÁR

BENDA Kálmán: H. G. és a kolozsvári nyomdászat. = MGrafika 1990. 1. sz. 18–21.

INDIG Ottó: Heltai századai. = Kelet–Nyugat 1990. 4. sz. 1, 3.

HELTAI JENŐ

Cs. I. [CSUKÁS István]: H. J. levele. = ÚjIdő 1990. 3. 54. [1954-ből az ÁKV-nak, Jaguár c. regényéről]

HENSZLMANN IMRE

Tudományos tanácskozás H. I. halálának 100. évfordulója alkalmából. Budapest, 1988. október 28. [Előadások.] = ArsHung 1990. 1. sz.

ZÁDOR Anna: Megemlékezés Henszlmann Imréről. Elnöki megnyitó. 3–6. – MAROSI Ernő: Henszlmann, avagy: a művészettörténész helye a magyar társadalomban. 27–37. – TÍMÁR Árpád: A Henszlmann-kutatás története. 39–45. – SZÉLES Klára: H. I. a művészet fejlődésének törvényeiről. 47–56. – KOMÁRIK Dénes: H. I. “emigrációja”. 57–64. – SISA József: H. I. részvétele a lille-i székesegyház és a konstantinápolyi emléktemplom pályázatán. 65–79. – KEMÉNY Mária: H. I. szerepe az Akadémia palotájának építésében. 107–111. – HORLER Miklós: H. I. műemlékvédelmi elvei. 113–121. – KŐHEGYI Mihály: H. I. és a lébényi templom első restaurálása. 123–128. – BEKE László: Henszlmann és a fényképezés. 129–131. – Adalékok H. I. életrajzához. (Közli Tímár Árpád.) [Dokumentumok.] 133–141. – H. I. irodalmi munkássága. [Bibliográfia.] (Összeáll. Tímár Árpád.) 143–164.

HERCEG JÁNOS

KULCSÁR Katalin: “Hétpróbás kisebbségi emberek voltunk...” [Interjú.] = Magyarok 1990. 2. sz. 68–70.

HERCZEG FERENC

Hevesi Sándor és H. F. levelezése. (Közli Gajdó Tamás.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 123–146. [22 levél 1916–1935 között]

ILLÉS Endre: H. F. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 168–171. [1943]

RÓNAY László: Hang a múltból. H. F. – mai szemmel. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 7–36.

HERÉDI GUSZTÁV

H. G.: A pofám története. = Látó 1990. 7. sz. 944–973. [Önéletrajzi írás]

HERNÁDI GYULA

INKOVICS Andrea: A halál a legnagyobb botrány. Beszélgetés Hernádi Gyulával – például a tabukról. = Népszabadság 1990. júl. 18. 9.

PÓSA Zoltán: H. Gy. Akadémiai, Bp., 1990. 304 l. (Kortársaink)

HERVAY GIZELLA

Kérdezett – H. G. Válaszolt – H. G. = Tekintet 1990. 3. sz. 5–22. [Öninterjú 1980-ból]

HEVESI SÁNDOR

H. S. és Herczeg Ferenc levelezése. (Közli Gajdó Tamás.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 123–146. [22 levél 1916–1935 között]

sz. l.: Emlékezés Hevesi Sándorra. = ÚjEmb 1990. 4. sz. 6.

SZÉKELY György: Nemzeti kesergő. Hevesi és Craig. = Szính 1990. 10. sz. 15–17. [H. S. és Edward Gordon Craig levelezése]

HOGYA GYÖRGY

ELEK Tibor: “Költészet és valóság”, avagy a “képzelet szertartásai”. (“Újdonságok” a csehszlovákiai magyar prózában.) = ISz 1990. 2. sz. 198–204. [H. Gy.: Metszéspontok]

HONTERUS JÁNOS

MESCHENDÖRFER, Hans: Neues aus der Honterus-Forschung. = ZSL 1990. 2. sz. 175–191.

NUSSBÄCHER, Gernot: Neue Erkenntnisse in der Honterus Forschung. = Revue Roumaine d’Histoire 1990. 1–2. sz. 141–146.

SEBŐK László: Az első Erdély-térkép és előzményei. = MÉpítőműv 1990. 5. sz. 30–31. [1532-ből]

HORVÁT ISTVÁN

H. I. és Ferenczy János levelezése. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Soós István.) MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1990. 309 l. (Magyarországi tudósok levelezése 2.)

SZALAI Anna: Pályakezdő évek Pest-Budán. H. I. és íróbarátai, 1800–1815. Szépirodalmi, Bp., 1990. 361 l.

SZŐCS István: Hivatalból örök nacionalista. = Helikon 1990. 27. sz. 4.

HORVÁTH ISTVÁN

HORVÁTH Arany: Engem megtanítottak nem félni. = RomániaiMSzó 1990. máj. 13. 3. [Édesapja halálának körülményeiről]

TÓBIÁS Áron: Menedéke volt Magyarózd. = Művelődés 1990. 12. sz. 18–19. [Beszélgetés Ballainé Bíró Erzsébettel, H. I. Magyarózdon élő rokonával]

HORVÁTH PÉTER

ESZÉKI Erzsébet: El akarok jutni a közönséghez. H. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 56–60.

HORVÁTH TAMÁS

UGRIN Aranka: A leltárhiány nagyobb. Beszélgetés Horváth Tamással. = Magyarok 1990. 1. sz. 57–65.

HUNYADY SÁNDOR

MARTON Lili: Emlékezés Hunyady Sándorra. = CsaládiT 1990. 8. sz. 14.

Száz éve született H. S. – Dalos László = FSzM 1990. 33. sz. 8–9.; M. G. P. [Molnár Gál Péter] = Népszabadság 1990. aug. 15. 9.

HUSZÁR GÁL

BOTTA István: H. G. reformátor (1512?–1575) háromszoros exkommunikációja. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 131–149.

FEKETE Csaba: Lelkünkkel vesszük... Legkorábbi, nyomtatott úrvacsorai énekünk. = RefEgyh 1990. 9. sz. 201–202. [Valaki Krisztusnak vacsoráját vészed...]

HUSZÁR SÁNDOR

KÁNTOR Oszkár: Az elűzetett... = ÚjSymp 1990. 1–2. sz. 79–82.

HUSZÁR TIBOR

GYŐRFFY Miklós: Kollaboráns értelmiségiek. A Kádár-korszak antiintellektualizmusa. [Interjú.] = 168 óra 1990. 1. sz. 22–23.

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. H. T. az irodalom és a politika egyezségéről. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 11. sz. 4, 6.

HUSZTI JÓZSEF

BORZSÁK István: H. J. emlékezete, 1887–1954. = AntTan 1989–1990. 1. sz. 86–90.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret