stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

DALOS GYÖRGY

Szalonkommunistaság, disszidencia, radikális kispolgáriság. Csizmadia Ervin interjúja. = Val 1990. 9. sz. 43–63.

DÁNIELISZ ENDRE

GÁBOR Ferenc: Nem rekviem. = Helikon 1990. 5. sz. 8.

DÁVID FERENC

LÁSZLÓFFY Aladár: Szülőföldje és sírja a gondolatszabadság. A D. F.-i modell. = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 5.

REZI Elek: D. F. személyének megörökítése. = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 4.

SZABÓ Zoltán: “...hogy szabadság legyen.” = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 6.

Szükséges ismernünk az igazság útját. (Vázlatos rajz D. F. lelkiarcához.) (Összeáll. Szabó Árpád.) = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 2–3.

VARGA Béla: D. F. és az unitárius vallás. 1. = UnitáriusK 1990. 5–6. sz. 12. [Folytatása: uo., 1991. 1. sz.]

DEBRECENI CSORBA ISTVÁN

[TÓTH István] T. I.: Egy 403 éves vers ébresztése. D. Cs. I.: Elégia Károli Gáspár feleségének... = RomániaiMSzó 1990. jún. 2. 5.

DÉRY TIBOR

ABODY Béla: Alvilági játékok. = NÉvsz 1990. 2. sz. 46–48. [A novellaciklusból kicenzúrázott részlet közlésével]

BARNA Imre: Tavaszelő, Moravia, Budapest. = Filmv 1990. 12. sz. 21–26. [D. T. és Alberto Moravia 1973-as beszélgetésének közlésével]

BORI Imre: Olvasónapló. (D. I. feljegyzéseiről. 1–4.) = 7Nap 1990. 8. sz. 24.; 9. sz. 24.; 10. sz. 24.; 12. sz. 23.

BOTKA Ferenc: Hármastükör az 1934-es bécsi felkelésről. = ÚÍ 1990. 10. sz. 85–91. [A befejezetlen mondat. – Bécs 1934. – Ítélet nincs]

ORAVECZ Paula: Kéziratkeresés Déryvel, 1945-ben. = NÉvsz 1990. 2. sz. 49–51.

TÓBIÁS Áron: Termékeny tagadás. = Kort 1990. 10. sz. 133–141. [Interjú 1970-ből]

TURCZI István: Írók vihar után. (3.) Háy, Déry és a kulturális kormányzat. = Kapu 1990. 4. sz. 70–71. [Köpeczi Béla jelentései Aczél Györgynek, 1960–1961]

DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS

BOTTA István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. Dévai helvét irányba hajlásának problémája. Ordass Baráti Kör, Bp., 1990. 78 l. (A “Keresztény igazság – Új folyama” füzetei)

DEVECSERI GÁBOR

SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [D. G. levele Somlyó Györgynek 1938-ból]

DOBAI PÉTER

ESZÉKI Erzsébet: Ha Sztálin jóslata beválik... D. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma-gunkat. 185–189.

DOBOS LÁSZLÓ

CSANAKY Eleonóra: Pusztító hullámok nélkül... Beszélgetés Dobos Lászlóval. = Hét 1990. 10. sz. 12–13.

CSERI István: A kisebbség mindenütt ugyanazokkal a gondokkal küszködik. [Interjú.] = ErdélyiMság 1990. 2. sz. 14–15.

-il-: Szlovákiai magyar író Bécsben. = BécsiN 1990. 3. sz. 6.

KÁNTOR László: Közös közép-európai házat! Beszélgetés Dobos Lászlóval és Zalabai Zsigmonddal. = AHét 1990. 9. sz. 3.

MIKLÓSI Péter: Interjú Dobos Lászlóval. A Hét 7 kérdése a változások nemzetiségi feszültségeiről, a hazai magyarság egységének tartalmáról. = Hét 1990. 26. sz. 2.

H. OZORAI Katalin: Feltárni a tartalékokat. = Nevelés 1990. 2. sz. 3. [Beszélgetés a Ma-dách Kiadóról D. L. igazgatóval]

STARK R. László: A “gyöngéd” forradalom kihívása. [Interjú.] = Létünk 1990. 1. sz. 103–105.

SZILÁGYI Károly: Állandó építkezés – a kis szellemi közösségek íratlan parancsa. [In-terjú.] = Létünk 1990. 1. sz. 95–102.

TŐZSÉR Árpád: Egy író-politikus növésterve házban és regényben. D. L. 60 éves. = Hitel 1990. 22. sz. 50–54.

TŐZSÉR Árpád: Egy író-politikus növésterve házban és regényben. (Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 60 éves Dobos Lászlót.) = ISz 1990. 9. sz. 978–984.

A 60 éves D. L. köszöntése. – Czine Mihály = Ttáj 1990. 11. sz. 41–42.; E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. okt. 27. 7.; Gál Sándor = Alf 1990. 10. sz. 92–93.; Sütő András = Ttáj 1990. 11. sz. 43–44.

DOBOSSY LÁSZLÓ

D. L. 1980–1990 között készült munkáinak bibliográfiája. = Regio 1990. 4. sz. 233–235.

A 80 éves D. L. köszöntése. – E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. aug. 11. 20.

DOMAHIDY ANDRÁS

MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. D. A. = Szamoshát 1990. 8. sz. 1, 6.

DOMAHIDY MIKLÓS

SZAKOLCZAY Lajos: Erkölcs és szenvedély. D. M. írói világa. = SzabadU 1990. 1. sz. 132–133.

DOMOKOS GÉZA

“Inţeleg istoria ca pe un memento.” Interviuri rămase în sertar. (Rip. George Arion.) = Flacăra (Bucureşti) 1990. 3. sz. 18–19. [1987-ben készült kiadatlan interjú]

DOMOKOS PÁL PÉTER

D. P. P.: Múltbanéző. Tanulmányok. (Szerk., sajtó alá rend. Fazakas István.) Magvető, Bp., 1990. 347 l. [Zelei Miklós interjújával]

HALÁSZ Péter: “Nem vagyok bizakodó...” Beszélgetés Domokos Pál Péterrel. = Erdélyi-Mság 1990. 2. sz. 12–13.

TAKÁCS Géza: Hit és nyelv. A csángók. = SzékelyÚ 1990. 11. sz. 1.

DOMOKOS PÉTER

D. P.: Kállay Ferenc. Akadémiai, Bp., 1990. 252 l. (A múlt magyar tudósai)

D. P.: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Akadémiai, Bp., 1990. 233 l.

DÖBRENTEI GÁBOR

D. G. körlevele. (Közli Szilágyi György.) = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 163–164. [Felhívás a tudományok támogatása érdekében, 1810-ben]

DSIDA JENŐ

CSISZÉR Alajos: D. J. kiadatlan levelei. = Műhely 1990. 5. sz. 36–39. [3 levél 1929–1930-ból Kócsy Böskéhez]

CSISZÉR Alajos: D. J. kiadatlan versei. = Műhely 1990. 6. sz. 40–42. [4 vers közlésével, 1927–1929]

Dénes: D. J. ismeretlen versei. = Hét 1990. 21. sz. 9.

Emlékül Veronkának. Dsida-vers egy emlékkönyvben. (Közli Bura László.) = Művelődés 1990. 11–12. sz. 23. [A Veronika-lelkek c. vers Rettegi Veronka emlékkönyvében]

GÖMÖRI György: A romlandó dolgok költészete. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 111–115.

LATOR László: Két “dal”. D. J. Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 281–291.

MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. D. J. = Szamoshát 1990. 9–10. sz. 1, 6.

MARKÓ Béla: Költő a Koponyák Hegyén. D. J. In: Erdélyi csillagok. 200–213.; = Holmi 1990. 1. sz. 3–10.; Látó 1990. 3. sz. 281–290.

POMOGÁTS Béla: Költő a Kálvárián. D. J.: Nagycsütörtök. In: P. B.: Kisebbség és hu-mánum. 120–133.

DUBA GYULA

DÉNES György: Találkozás Duba Gyulával. Köszöntjük Duba Gyulát 60. születésnapján! [Interjú.] = Hét 1990. 23. sz. 13.

DUSZA István: Egy író esendősége. D. Gy. hatvanéves. = ISz 1990. 6. sz. 563–565.

DUDITH ANDRÁS

SZEPESSY Tibor: Marginalia Dudithiana. = ItK 1990. 1. sz. 71–81.

DUGONICS ANDRÁS

SZELI István: D. A. Születésének 250. évfordulóján. = Üzenet 1990. 12. sz. 930–935.

DUKAI TAKÁCH JUDIT

FENYŐ István: D. T. J. költőnő a magyar klasszicizmus korszakában. (Duka, 1795–Sopron, 1836.) = SoprSz 1990. 1. sz. 1–10.

DUNAI ÁKOS

Nekr. Szathmáry Lajos = Nemzetőr 1990. 476–477. sz. 11.; –. = Duna (Zürich) 1990. 3–4. sz. 20.

DUPKA GYÖRGY

KŐSZEGHY Elemér: Rákóczi földjén élünk. [Interjú.] = HSíp 1990. 2. sz. 27–29.

DURAY MIKLÓS

CSOÓRI Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért. D. M. könyvének előszava. = Alf 1990. 3. sz. 29–35. [Kutyaszorító]

MÁCS József: A látható Duray. = Látóh 1990. 5. sz. 37–42.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret