stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   



A 2000. június 3-i közgyűlés iratai

Dr. Kerekes Jenő ellenőri jelentése

Alulírott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megválasztott ellenőre, folyó év május 30-án megvizsgáltam Egyesületünk pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó nyilvántartását, az 1999. évi költségvetés teljesítését, valamint a 2000. évre elkészített költségvetés tervezetét. Megállapításaimat, észrevételeimet, továbbá egyes javaslataimat megvitatás és tudomásulvétel végett az alábbiakban terjesztem tisztelettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlése elé.

1. 1999. december 31-én a pénztárkönyv egyenlege 6 289 000 lej volt. A Román Kereskedelmi Banknál nyitott bankszámlánk egyenlege 147 054 000 lej volt. Ugyanennél a banknál valutaszámlánkon az egyenleg 163 081 000 lej volt.

Ezek az összegek megfelelnek a főkönyvi számlákon szereplő egyenlegekkel, valamint az évvégi mérlegben szereplő összegekkel.

Az Egyesületünk közgyűlése által az 1999. évre megszavazott költségvetésben előirányzott 640 880 000 lej bevételt 54,18%-kal túlteljesítettük. Egyesületünk összbevétele ui. 1999-ben 988 128 000 lejjel volt egyenlő. A 347 248 000 lej túlteljesítés alapítványi támogatásokból (289 848 000 lej), kiadványaink terjesztéséből (+29 millió lej), valamint bankszámláinkon elhelyezett összegek után kapott többletkamatokból (+29 millió lej) keletkezett

Gondos, körültekintő pénzgazdálkodásra mutat, hogy Egyesületünk az elmúlt esztendőben is gondoskodott arról, hogy megfelelő pénztartalék álljon rendelkezésére az esetleges támogatási kimaradások, késedelmes átutalások következtében előálló nehézségek átvészelésére. E tartalék összege a tárgyidőszakban 40 000 000 lej volt. Ezt az összeget a Mezőgazdasági Banknál levő bankszámlánkon kamatoztattuk. Ebből az alapból előlegeztük többek között a gondozásunkra bízott két kripta javítási költségeit.

A költségeknél az évi mérlegben 448 000 000 lej szerepel. Ez az összeg azonban nem egyenlő az évi teljes kiadások összegével. Ennek oka, hogy a célpályázatokból kapott pénzek nyilvántartása nem a költségszámlán történik, mivel minden célpályázatból származó pénzbevétel és annak kamatoztatása külön számlákon történik. Ez, véleményünk szerint is, nem a legjobb megoldás. Soó Tamás gazdasági tanácsos úrral megtárgyaltuk ezt a kérdést, s egyöntetűen arra a következtetésre jutottunk, hogy a jövőben a célpályázatok kiadásait is költségvetési tételként kell kezelni és a költségszámlán kell nyilvántartani. Így valamennyi költség egy számlán fog megjelenni, ennek alapján pedig reális képet kapunk Egyesületünk évi költségeiről.

Az adósok és hitelezők számláinak egyenlege többnyire megfelel a normális tevékenységnek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy két könyvterjesztőnk, akikkel kiadványaink terjesztésére szerződéses viszonyunk van, jelentős összegekkel tartozik Egyesületünknek. E két könyvterjesztő a Pallas-Akadémia, valamint a csíkszeredai Corvina. Előbbinek a tartozása 14 000 000 lej, utóbbinak 16 000 000 lej. Javasoljuk, mindkét adóst szólítsuk fel, hogy fennálló tartozásaikat haladéktalanul rendezzék. Helyesnek találjuk a tanácsos úr elhatározását, hogy a tartozások rendezéséig velük az együttműködést felfüggeszti.

2. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a nyilvántartások vezetése az érvényben levő törvényes rendelkezések szigorú betartásával történik, a könyvelési szabályok által előírt bizonylatok alapján. Egyesületünk évi mérlege elkészült, leadása a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál határidőre megtörtént.

A könyvelési tételek átvizsgálásánál nem találtunk hiányosságokat, pazarlásra utaló kiadásokat.

3. A költségvetés teljesítésével kapcsolatosan megjegyezzük, hogy akárcsak 1998-ban, ebben az esztendőben sem sikerült a tagsági díjak befizetését maradéktalanul teljesíteni. A lemaradás 1999-ben a megelőző évhez hasonlóan közel 5% körül mozog. A lemaradás fő oka szerintünk többek között az, hogy az Egyesületünkbe beiratkozott egyetemi és főiskolai hallgatók tanulmányaik befejezése után, eltávozva Kolozsvárról, az esetek döntő többségében a továbbiakban nem fizetik a tagsági díjat. Javasoljuk, hogy diák tagjaink számára nyissunk külön nyilvántartást, továbbá próbáljuk meg értesíteni vidéki csoportjainkat a végzett diákok hazatéréséről, hogy lakhelyükön felvehessék velük a kapcsolatot, s így tagságunk soraiból ne maradjanak ki.

Hasonlóképpen javasoljuk, hogy azokat a tagjainkat, akiknek tagdíjhátraléka meghaladja a két évet, minősítsük át pártoló tagoknak.

Mindkét javaslatunk alkalmazásával tagságunkról reálisabb képet kaphatnánk, következésképpen a tagsági díjak bevételénél nem jelentkezne minden esztendőben olyan nagy lemaradás.

A tagsági díjakkal kapcsolatosan további javaslatot terjesztünk elfogadás végett közgyűlésünk elé: tekintettel a lej értékének jelentős csökkenésére, amely a folyó esztendőben minden valószínűség szerint tovább folytatódik, javasolom, hogy a közgyűlés megfelelő mértékben emelje fel a tagsági díjak összegét 50 000 lejről évi 70 000 lejre, a nyugdíjasok tagsági díját 25 000 lejről 35 000 lejre. Diákok részére a tagsági díj maradjon továbbra is 10 000 lej.

4. A költségvetés kiadási oldalán majdnem minden tételnél túllépés mutatkozik. E túllépések a szükségleteknek megfelelően történtek, s egyben elfogadhatóak, hiszen – amint láthattuk – a bevételeket jelentősen túlteljesítettük.

A dologi kiadásoknál mutatkozó 38,3%-os túllépés (előirányzat 113 000 000 lej, teljesítés 295 194 000 lej) az elengedhetetlenül szükséges bútorzat- és felszerelés-kiegészítés következtében keletkezett (csak a 2 új számítógép ára közel 70 000 000 lej volt).

Az alapkutatásoknál az előirányzott 75 000 000 lejt 33,3%-kal teljesítettük túl, hasonlóképpen a kiadványoknál is túllépés mutatkozik, 108 000 000 lej előirányzatnál 227 000 000 lej volt a teljesítés.

A fenntartási költségeknél mutatkozó túllépés a közszolgáltatási díjaknál (víz, gáz, villany, posta, telefon) menet közben bekövetkezett jelentős emelések következménye.

A személyi kiadásoknál jelentkező megtakarítások abból adódtak, hogy az év folyamán két alkalmazottunk szülési, illetve gyermeknevelési szabadságon volt.

5. A 2000. évre elkészített és a gazdasági tanácsos úr által bemutatott költségvetés-tervezet véleményünk szerint reális, a célul kitűzött feladatokból indul ki, s figyelembe veszi a várható lehetőségeket.

Mindezek alapján úgy értékeljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénzügyi-gazdasági tevékenysége 1999-ben hatékony és korrekt volt. Kérjük a közgyűlést, hogy fogadja el a gazdasági-pénzügyi beszámolót, és hagyja jóvá az előterjesztett 2000. évi költségvetést.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret