Corvinus Library
#49 sz Holló

A H O L L Ó
105 SZ. ÖCSCS.
HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION
Homepage: http://www.hungary.com/corvinus/
--
Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb
E néphez állanék ezennel én Minden népek között a föld kerekén

49.sz. 2003, október 1
A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
Jelentés és köszönet!
Már több alkalommal irtam a gödöllöi jamboree idején történt eseményröl, mikoris az elöre megbeszélt idöben egyszerre lobbantak lángra a magyar szolidaritás tüzei a Kárpát medence minden olyan pontján, ahol magyar cserkészek voltak. Ennek a szimbolikus cselekedetnek nem kell sok magyarázat, hiszen a lényeg a nevében van. Egyszerüen jelezni akartuk, hogy hiába választanak el bennünket mesterséges határok, lélekben egyek vagyunk és szolidaritást vállalunk a világ minden magyarjával, aki velünk érez.
Az idén a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magáévá tette az inditványt és felkérte csapatait az egész világon, hogy helyi idöszámitás szerint este kilenc órakor gyujtsanak tábortüzet, vagy akár csak egy mécsest is.
Úgy véltük, ez nem csak cserkész feladat, hanem a világ osztatlan magyarságáé is, tehát felhivással fordultunk otthoni és határon kivüli honfitársainkhoz, szervezetekhez, hogy csatlakozzanak e kötetlen mozgalomhoz. Bár az ötlet és a kezdeményezés a miénk, nem szabtunk feltételeket, mindenkit örömmel fogadtunk.
A világ magyarságának köreiben futótüzként terjedt felhivásunk a Magyar Szolidaritás Tüze ügyében. A Földgolyó minden sarkából érkeztek csatlakozást bejelentö E-levelek. Minden levelet felsorolni nem tudunk, igy csak azokat az országokat emlitjük meg (a teljesség igénye nélkül), ahol lángba lobbantak a tábortüzek, gyertyák, mécsesek :
Magyarország, Erdély, Felvidék, Délvidék, Kazahsztán, Ausztrália, Németország, Svédország, Kanada több provinciája, USA több állama, Ausztrália több állama, Finnország, Spanyolország, Anglia, Hollandia, Argentina, Hawaii, Svájc, Brazilia, Puerto Rico, Horvátország.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség öregcserkészeinek felhivása természetesen nemcsak az interneten, de szóban, irásban, telefonon is, lavina-szerüen terjedt. Ennek határairól persze nincs jelentésünk. Voltak, akik magányukban egy gyertyát gyujtottak, s voltak, ahol társadalmi szervezetek fogtak össze s szép ünnepélyt tartottak.
Több, nagyjelentöségü szervezet, igy a Szent Korona Szövetség, a
2
Magyarok Világszövetsége, sok Polgári Kör, a Magyar Kolping Szövetség, a Melbourni Trianon Társaság, Magyar-Costa Rica-i Barati Tarsasag, Patrónás Diákok Szövetsége, Levédia Kör, Boldog Gizella Alapítvány, Erdélyi Kárpát Egyesület vett részt a mozgalomban, akiktöl értesitést kaptunk.
Tudtunkkal az alábbi média közölte felhivásunkat: Heti Válasz, Nemzetör, Fidesz Hírlevél, New Yorki Magyar TV, Magyar Nemzet, Demokrácia Központ, Magyar Jelen, Magyar Lobbi (USA), Hungarian Forum (Ausztrália) A melbournei Magyar Elet, SBS Rádió, a canberrai helyi magyar közösségi rádió, a kolozsvári Szabadság (megnézhetö az aug.23-i számában: www.szabadsag.ro),
Ha valaki tud más publikációról, kérjük közölje, hogy megköszönhessük pártfogásukat.
Hálás köszönetünket fejezzük ki minden résztvevönek és támogatónak, egyéneknek és szervezeteknek egyaránt Tudjuk, hogy egy olyan akcióban vettünk részt mindannyian, amelyik évröl évre nagyobb arányokat ölt, s rövidesen az egész magyarság szolidaritásának a kifejezöje lesz. Emlékeztetni fog barátot, ellenséget egyaránt, hogy van magyar egység a földön s ezzel számolni kell.
Jó Munkát!

Magyaródy Szabolcs

************************************
AUTONÓMIA VAGY ÁLLAMPOLGÁRSÁG?
Az MVSZ teljes erövel a határon kivülrekedt magyarok kettös állampolgárságért inditott harcot. Október 23-án kezdik az aláirásgyüjtést a megszerzett engedély alapján. Rövidesen össze fog gyülni a szükséges kettöszázezer aláirás, amely alapján a kormányt kényszeriteni lehet a népszavazás megtartására. Ez azonban még nem gyözelem. Az állampolgársági törvény megváltoztatásához kétharmados többség szükséges. Az pedig a mai helyzetben elérhetetlennek tünik. Ha meg is szavazná a jelenlegi koalició, mindent elkövetnének a törvény felhigitása érdekében. Ezt a folyamatot már láttuk a kedvezmény törvény kiüritése körüli szemfényvesztési cirkuszban. A végén nem lenne más, mint egy kedvezményes határátlépési igazolvány - ha annyi...
Alapvetöen nagy hiba, hogy a kettös állampolgárság nem érvényesithetö a környezö államok jóindulata és beleegyezése nélkül és az érintett véreinknek nincs értékelhetö beleszólási joga.
Amihez vitathatatlan joguk van a nemzetközi törvények szerint és amiben cselekvöképesek, az AUTONÓMIA. Annak kikényszeritése elsösorban rajtuk múlik és másodsorban a mindenkori kormányunk erélyes támogatásán.
Precedens van rá elég! Skócia Irország, Welsz, Belgium, Catalonia, Baszk- föld, Aland szigetek, Korzika. Legfontosabb a Dél-Tyrol példája. Azt akár szóról szóra követni lehet (a gyilkosságok nélkül persze). Ennek érdekében szivesen megküldjük kérésre e-mailen a Dél-Tyrol autonómia harcainak történetét.
3
BUDAPESTI BESZÁMOLÓ
2003 május 17-julius 9
A munkaterv szerint és váratlanul adódó helyzetekben az alábbiakat sikerült elintézni részben vagy egészben:
KÖNYVEK:
a./ A Hévizi könyvet kijavitotta a szerzöje, Hévizi Józsa. Ez is állandóan késett, mert Józsa a tanév végén nagyon el volt foglalva és az érettségiztetés is rengeteg idöt igényel. Végül is az elutazásom elött egy nappal kaptam meg a javitott lemezt. Most a végsö összeállitásra kerül sor, rövidesen a nyomdába kerül
b./ A Lipcsey könyv sajnos messze van a befejezéstöl. A nyersforditást a nemrég elhunyt Szappanos Tamás lektorálta, de mivel Ildikó rengeteget belejavitott az eredeti szövegbe (forditás után...) felborult a rend. Most, miután megkaptam a teljes és végleges magyar szöveget Ildikótól, Csermely Péter elvállalta a kötet rendezését. Ez igen komoly feladat, a nagyfokú fragmentáció és javitások miatt. Szappanos Pistától, aki fivére hagyatékát intézte Kecskeméten, megkaptam CD-n a teljes angol anyagot, és egy ott lakó unokatestvértöl, Szappanos Lászlótól, a papir munkát.
c./ A szlovák történelmi zsebkönyv heteken belül elkészül. Remélhetöleg októberre készen lesz a mü a lektorálásra és forditásra.
Igen értékes, alig ismert németnyelvü doktori disszertáció (Martin Eggers: "Das Grossmärisches Reich. Realität oder Fiction?") teljes szövegét is átadtam, ami forradalmasithatja a szlovák és cseh történetirást. Erre svájci barátunk Böröcz József hivta fel a figyelmünket, majd kérésünkre beszerzett egy példányt számunkra.
d./ Prof. Pozsony Ferenc Csángó könyvének forditása is leállt. A szerzö által ajánlott hölgy kitünöen leforditott három fejezetet Heidelbergben, majd családi bonyodalmakra hivatkozva leállt vele. Most keresünk egy jó forditót.
Pozsony Ferenc, ünnepélyes keretek között vette át a Néprajzi Múzeumban a Györffy István dijat. A prezentáción részt vettem és Munkaközösségünk nevében gratuláltam neki.
e./ Nagy öröm ért és az otthoni utam koronáját jelentette, hogy végre 4-5 év után találtam egy teljességgel alkalmas személyt a "Magyarország szerepe a Szovjet Unió szétrombolásában" cimü könyvünk megirására.
Elözöleg felkértem dr. Samu Mihály prof. úrat, hogy vállalja el e rendkivül fontos munkát. Elfoglaltsága miatt nem tudta a megbizást elfogadni, de ajánlott valakit. A nevét addig nem hozzuk nyilvánosságra, amig el nem készül a könyv.
Csak annyit mondhatunk, hogy a személy otthoni és amerikai diplomával rendelkezik, több könyvet irt és igen értékes forrásmunkákkal rendelkezik. További szakdolgozatokat és irodalmat mi bocsájtunk rendelkezésére.
Remény van rá, hogy a magyar szöveget ez év végéig megkapjuk. Ha szerencsénk van, a forditást is elvállalja, ha ideje lesz rá.
4
BESZÉLGETÉSEK:
Országos Széchenyi Könyvtár:
Nem-hivatalos megbeszélést folytattunk Juhász András történésszel, aki segitségünkre volt egy fontos ügyben.
A szóbeli megállapodás értelmében, a budapesti készleteinkböl, könyveket adunk át az OSZK-nak a külföldi magyar intézetek ellátására. Ezt eredetileg az elözö külügyminisztériummal szerettük volna megoldani, de mivel a cenzurájuk (MTA?) a hat cimböl csak négyet akart elvállalni. Visszaléptünk, mert nem fogadjuk el a cenzurát. Reméljük, hogy az OSZK-val sikeresebbek leszünk.
A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE
Mivel a KMCSSZ felfüggesztette a társ-szervezeti viszonyt, nem vagyunk tagja e szervezetnek. A Külügyi Bizottsággal azonban tartom a kapcsolatot, mert tevékenységünk egyezik, vagy kiegésziti egymást.
A KB kérésére egy rövid beszámolót tartottam külügyi munkásságunkról a Küldöttgyülésükön. Felolvastam a "Magyar szolidaritás lángja" (MSZL) cimü felhivást is, majd elhagytam a termet, mivel a szavazáson úgy sem vehettem részt.
Késöbb tudtam meg, hogy egy debreceni küldött, Kovács Éva egyetemi tanárnö, javaslatot terjesztett elö a MSZL terv elfogadására és támogatására. Ennek nagyon örültem, amikor hirül hozták, de annak már kevésbé, hogy az egyik felszólaló augusztus 18-19-ét inditványozta a lebonyolitásra. Igy is szavazták meg... Ez késöbb annyiban módosult, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elötti tüzápolást meghosszabbitották egy nappal.
Patrubány Miklós elnök úr rendelkezésemre bocsájtotta az egyik irodát a harmadik emeleten, amit ezennel hálásan megköszönök. Némi forditásokkal és lektorálással hasznossá próbáltam tenni magam.

A HÖSÖK TERÉN
Ugyancsak részt vettem az MVSZ és más szervezetek által rendezett junius 1-i ünnepségek keretén belül a Bandholtz tábornok szobrának megkoszoruzásán. Levélbeli meghivásunk nyomán az USA követséget az USAF magyarul tudó örnagya, Kelety Edmund Zoltan Úr képviselte. Nota bene, azt a poziciót tölti be a követségen, amelyet unokaöcsém Prileszky István tartott négy évig. Ismerik is egymást futólag. Kicsi a világ....
A koszorúzás után a Hösök terére vonult a tömeg. A tér majdnem teljesen megtelt a gyülekezési és koszorúzási terekröl átvonulókkal. Népviseletek, népzenészek, szavalók, mindenhonnan.
Majd a beszédekre került sor. Az ilyenkor szokásos témákat taglaló beszédek után, Király Zoltán förendezö, az MVSZ alelnöke, nekem is szót adott.
Rövid 5-6 perces beszédem során a "Trianon" szó használatát tiltó kommunista rendelkezések nevetséges voltára hivtam fel a figyelmet.
Felolvastam a 48 sz. Holló harmadik oldalán lévö anyagot a Margaret MacMillan könyvröl. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy Trianonról igen is kell és
5
lehet is beszélni, még akkor is, ha a külügy minisztérium nem szereti azt hallani. A magyarokról szóló fejezet végéröl felolvasott mondat felvillanyozta a közönséget, különösen a "Yet", azaz "még " szó hatott a lelkesen tapsoló tömegre.
MÉDIA SZEREPLÉSEK
Ebböl a szempontból is átlagon felül jól sikerült az út.
1. Június 4-én a HIR-TV adásán egy beszélgetésen voltam. Téma természetesen a könyvakciónk volt.
2. Junius 17-én a Duna TV-ben tárgyaltunk a közös témákról és felmerült egy késöbbi interview lehetösége is.
3. Junius 27-én Budakalászon vettem részt egy határontúli magyarok kulturkonferenciáján (KKMKCSZF). Ezen kb 6-8 perc állott rendelkezésemre, hogy elmagyarázzam az érdekükben kifejtett tevékenységünket.
4. Ugyancsak junius 27-én a BP-TV Pol-óra programján vettem részt egy teljes órás beszélgetésen. Balogh Barna, a programvezetö kérésére a cserkész témával kezdtük, majd rátértünk a munkánkra. Itt felhasználtam az alkalmat a Dzurinda féle "mübalhé" magyarázatára is. Ez már erösen külpolitikai téma volt.
5. Három rádió interview készült.
Az elsö Gecse Gézával, a "Határok nélkül" élö adásban ment. Jól sikerült, de rövid idö állt rendelkezésünkre, talán hét perc összesen. Adás után a rendezö hölgy bejött és sajnálkozott az idö rövidsége miatt, de remélte, hogy maskor is eljövök.
A második, régi ismerösünkkel, Cservenka Judittal volt, amely a Kossuth rádión és a Szülöföldünk adásában volt hallható.
A harmadikat pedig Benkei Ildikó vette fel magnóra. Ez a felvétel, kérdés-felelet formátumban elhangzott a Vasárnapi Ujság augusztus 17.-i adásában.
6. Kéri Edit tollából kétoldalas cikk jelent meg a Demokrata hetilap június 28-i számában (38. oldal), "Yet (Még)" cimmel, ami persze a MacMillan könyvre utalt.
7. Ugyancsak a Demokrata július 3-i számában (64. oldal) jelent meg egy három oldalas, fényképes cikk a munkánkról. (Boros Károly, Ágg Károly)
8. A Magyar Világ július 4-i kiadásában (14. oldal) ugyancsak Kéri Edit tollából jelent meg egy cikk a könyvakcióról, amelyben a Holló 48. számában felsorolt munkatársaink neve is szerepel.
9. Végül a Nemzetör július 9.-i számának 12. oldalán jelent meg egy cikk rólunk. (Várkonyi Zsolt)
A két TV, a három rádió adás, ujság cikkek kb. kettö millió nézöt, hallgatót és olvasót jelentenek, hiszen csak a Vasárnapi Ujságot másfélmillió ember hallgatja. A "Vasujság" különösen értékes, mivel a másfél millióból 5-600,000 hallgató a trianoni határokon kivül hallgatja az adást, eröt meritvén a hétköznapok elviseléséhez. Igy nyugodtan mondhatjuk, könyvakciónkról ma már rengetegen tudhatnak. Már Ausztráliából is jelezték, hogy hallották a Szülöföldünk rádió müsorának munkánkról szóló tudósitását.
6
MUNKÁNK MEGBECSÜLÉSE
Munkánkat önként és fizetés nélkül teljesitjük. Azért határozottan jól esik mindenkinek, ha a munkáját elismerik valamilyen formában.
A Boross kormány óta, vesztes háborút folytattunk a jótevöink, iróink és munkatársaink kitüntetése ügyében. Mióta Jeszenszky, akkori külügyminiszter úr kb 25 kitüntetést adományozott az általunk felterjesztett érdemes személyeknek (sokan nem is tudják a mai napig, hogy mi terjesztettük fel öket), a Horn kormány minden folyamatban lévö felterjesztést lesöpört az asztalról. Még a már Ottawában lévö és a kanadai külügyminisztérium által engedélyezett Kostya Sándor bátyánknak adományozott kitüntetést sem adták át. Késöbb pedig egyszerüen letagadták az egészet. Tették ezt annak ellenére, hogy a kanadai kormány már irásban gratulált Sándor bátyánknak.
A mai kormánytól nyilván, nem várhatunk semmit. Ezért Mádl Ferenc köztársasági elnök Úrhoz fordultam segitségért. Abban reménykedtem, hogy talán van lehetösége kitüntetést adni az arra érdemes személyeknek, a kormány engedélye nélkül.
Egy régi barátunk közbenjárására, június 3-án fogadott az Elnök úr titkárságvezetöje, Dr. Szentgyörgyi András. Közölte velem, hogy semmi féle kitüntetést nincs joguk adományozni a kormány javaslata nélkül.
Végülis abban állapodtunk meg, hogy kéri Mádl Úrtól, hogy adjon egy köszönö levelet, vagy oklevelet az általunk felterjesztetteknek. Csak arra kért, hogy ne zúditsunk a nyakukba egyszerre túl sokat.
Június 16.-án kelt levelében, a köztársasági Elnök Úr értesitett, hogy nagyra értékeli munkánkat és ezt igérte: "Örömmel köszönném meg - személyes levélben - mindazok tevékenységét, akik alkotásukkal vagy közremüködésükkel részt vállaltak e munkában."
Úgy vélem, Mádl úr szivesen teszi, ami módjában van. Hálás köszönet érte!

MÜSORON KIVÜL....
Május 21-én reggel olvastam a Magyar Nemzetben, hogy egy dr. Eva Irmanova nevü cseh történész aznap mutatja be cseh-nyelvü könyvét, amelynek cime igy forditható: "Magyarország és Trianon". Kiderült, hogy a könyvét valamilyen magyar alapitványtól kapott pénzböl adta ki és csak 200 példányban jelent meg. Magyarra nem szándékozik lefordittatni. Igy már eleve nem fogjuk túl sok hasznát venni.
Kerestem valakit, aki ért csehül, de hirtelenében nem találtam senkit, igy magam indultam el a Cseh Központba. Szerencsém volt, mert a hölgy tud ugyan magyarul, de egy jó forditó állott rendelkezésére. Jelen volt a pódiumon
Dr. Szarka László is, aki cseh-szlovák specialistának számit Magyarországon. Mentségére legyen mondva, alig szólalt meg. A másik általam ismert személy a
MTA Történelmi Kutató Intézetének a vezetöje, Dr. Szász Zoltán volt. Ö megszólalt, de minek!?

7
A felolvasott részletek szerint, nem volt túlságosan ellenséges magatartású, de kétszer felborzolódott a hátamon a ször.
Elöször akkor, amikor kijelentette, hogy a trianoni határok megváltoztatására nincs politikai, diplomáciai, gazdasági, jogi vagy katonai lehetöség.
Azután a szemünkre vetette, hogy az osztrákokon kivül mindenkit lenéztünk, mert azokkal együtt ültünk a kupac tetején és mindenkit alacsonyrendünek tartottunk.
Miután végeztek a bemutatással, kérdéseket akart hallani. Szász Zoltán is felszólalt. Alaposan aláépitett a hölgy szuperioritási elméletének. A szép lassú beszéd modorában elmondta, hogy "ez igy is volt. Mi ültünk a piramis tetején az osztrákokkal, és valóban mindenkit lenéztünk."
Nem akartam "ünneprontó lenni", de talán helyes lett volna megemliteni, hogy minden nép ebben a maládiában szenved. Például a cseh pánszlávisták szerint, egy szláv szuper-államban a csehek adnák az észt és a buta oroszok az eröt. A románok pedig a nagy "dákó-román magasabbrendüségükben", bozgornak - csavargónak, jöttmentnek - hivják a magyarokat. Nincs olyan nép a világon, amelyik nem nézné le a szomszédját valamiért. Addig nincs baj, amig ez nem változik "államvallásá", mint például a románoknál.
A Trianon ügyben azonban felszólaltam. Elövettem a Holló 48. számát és megkérdeztem a hölgyet, hallott e Margaret MacMillan könyvéröl. Persze, hogy nem. Erre felolvastam annyit, amennyit szükségesnek véltem. Mikor a befejezö részhez értem, elöször az angol szöveget olvastam fel. Miután senki sem jelezte, hogy megértette volna, magyar forditásban olvastam fel. A "Még" szó után látni kellett volna, hogyan kapkodtak néhányan a hölggyel, Szarka és Szász urakkal együtt, papir és ceruza után. Fel kellett olvasnom a szerzö nevét, a könyv cimét és kiadóját.
Gondolkoztam azon is, hogy megkérdezem, ki hallott Martin Eggers könyvéröl ("Das Grossmärisches Reich. Realität oder Fiction?")? Letettem róla...

TALÁLKOZÁSOK:
Több, eddig nem emlitett budapesti és külföldi barátunkkal és munkatársunkkal találkoztam:
Dr. Magyar Sándorékkal, Dr. Kontúr Lászlóékkal, Dr. Ábel Andrással (Australia), Dr. Kosztin Árpáddal, Dr. Balogh Imrével, Bereczky Györgyékkel, Bereczky Zoltánékkal, Antall Istvánékkal, Kocsis Istvánékkal, Palinay Gyulával, Kardos Gábor Tamással, Dr. Ludányi Andrással, Szentmihályi Szabó Péterrel, Dr. Benedek Andrással, Bányai Ferencékkel, Zabolai Csekme Éváékkal, Nádasdi Istvánnal, Lángi Máriával.
**************************
KÉRJÜK, HIVJA FEL DIÁK ISMERÖSEINEK, ROKONAINAK FIGYELMÉT A HONLAPUNKRA
WWW.HUNGARY.COM/CORVINUS
8
Mit is csinálunk?
Mit csinálnak maguk ott nyugaton? Hangzik el a kérdés elég gyakran otthon és nem is nagyon barátságos formában.
Erre szeretnénk legalább részleges választ adni és ezt szolgálta a sok média szereplés az elmúlt nyáron Budapesten. Mivel a jelenlegi kormánnyal nincs mit tárgyalnunk - sajnos az elözövel sem volt sok - seröteljesen szorgalmaztam munkánk bemutatását . Amint máshol olvasható, kb két millió hallgatót illetve nézöt érhettem el, ha a statisztikáknak hinni lehet. Igy ha tényleg odafigyeltek egy kicsit, nagyon sokan szereztek tudomást a hazáért folytatott szünet nélküli munkásságunkról.
Természetesen nemcsak mi vagyunk a porondon, tehát a régi szokásunk szerint, mások értékes eröfeszitéseiröl is hirt adunk. Most a finnországi barátunk Tanitó Béla EP-töl kapott válasz levelét és a Washington Környéki Amerikai-Magyar Szövetség akcióit ismertetjük.
Ezentúl is minden megtakaritható erönket a honiak tájékoztatására fogjuk használni. Abban a reményben, hogy végre megértik, nincsenek egyedül a nagyvilágban és a nyugatiak nem feledkeztek meg róluk. Legfeljebb a média nagyrésze és a mindenkori kormányok nem vesznek rólunk tudomást. Ök tudják miért nem....

Washingtoni Magyar-Amerikai Szövetség
Bagdy Zoltán hiradása nyomán
A NATO bövitéséröl szóló amerikai törvényjavaslat vitáját a WMASZ is próbálta befolyásolni. Ennek érdekében 2003 április 29-én benyujtott egy javaslatot a Szenátus Külügyi Kapcsolatok Bizottságához. Ebben a Szövetség megállapitotta, hogy Közép és Kelet Európa biztonságának elengedhetetlen alkotó része a demokráciához való elkötelezettség, beleértve a kisebbségek törvényeit és jogait. Összefoglalva Románia és Szlovákia számos mulasztását, a szövetség azzal fejezte be, hogy ezt a javaslatát az Atlanti Óceánon Túli Egyesületeknek és Lord Robertsonnak a NATO fötitkárának is tudomására kell hozni.
A vita során Voinovich szenátor (Ohio) kijelentette: Remélem, Románia lépéseket tesz az ingatlanok visszaadása érdekében, különösen azok ügyében, amelyek fontosak a magyar és más nemzetiségek számára.
A Szenátus elfogadott egy vitatható nyilatkozatot is. Felszólitotta a NATO Tanács elnökét, vegye tárgyalás alá egy olyan folyamatnak a megalapozását, hogy a NATO demokratikus, egyéni szabadságra vonatkozó feltételeinek nem eleget tevö államok tagságát felfüggeszthesse.
Május 8-án, ifj. Koszorus Ferenc, a Szövetség elnöke, vitát folytatott Ivan England úrral, a "Center on Peace and Liberty" igazgatójával, The Independent Istitute, és Paol Demes, a Central and Eastern Europe Office of the German Marshall Fund igazgatójával, a "Nato és a kisebbségi jogok" cimü programban, az egyik washingtoni (DC) rádió müsorában.
9
H A Z A M E N T E K
Haverland Attila, hüséges segitötársunk. Szentendrén érte az autóbaleset, augusztus 26-án. Attila éveken keresztül scannolt és javitott könyveket számunkra, amikor ideje volt. Mérnöki alapossággal végezte vállalt feladatait.
Dér Vilmos, Vancouver, BC. Önzetlen, régi támogatónk utcai baleset következtében, 2001 október 19-én. Késön kaptuk a hirt s az elözö számunkból is kimaradt. Elnézést kérünk a késésért.
Szaday Tibor, öregcserkész Floridában, augusztus 21.-én. Pattantyús Magdaléna cscst. közölte a szomorú hirt.
Nyugodjanak békében!
***************************
H I R E K
A FINNEKNEK SZABAD?
Risto Kuisma, szociáldemokrata politikus kijelentette: "Finnországnak morálisan és az erkölcsiséget is figyelembe véve teljes joga van ahhoz, hogy Karéliát visszakövetelje Oroszországtól, mert azt eröszakkal vették el Finnországtól". Néhány nappal ezelött Helsinkiben több civilszervezet is tüntetésen követelte Karélia visszacsatolását és azt, hogy tegyék jóvá a sztálini büntetteket. A tüntetök a finn parlament és az orosz nagykövetség épülete elé vonultak, írja a finn lap, amely idézi a tüntetés megnyitó beszédét, amelyben Reino Paju, az Aluepalautus ry nevü szervezet elnöke kijelentette: "A párizsi békeszerzödésben elveszett területeinket vissza kell kapnunk, hogy a népünket ért sérelmet jóvátegyék".
Nem ártana, ha a mi "szocialistáink" is megszivlelnék e bátor példát
***
Erdélyi József és Júlia (Waterloo,ON), régi támogatóink, a szeptember 12-i látogatásunk alkalmával, értékes magyar bélyegeket adományoztak a könyvakciónk számára. Az otthon beszerzendö katalógus segitségével rendszerbe rakjuk a tél folyamán, majd megpróbáljuk értékesiteni. Hálás köszönetünk!
Támogatóinktól gyakran jönnek a jókivánságok. Az utóbbi idökben többek között Gál Ferenc (Hamilton), Rada Tibor (Calgary), Hidas Tibor (Whitby), Bartha Lajos (Australia) örvendeztettek meg leveleikkel. Len(?) Károly (Bp) és mások pedig a rádió adás alatt telefonáltak a studióba. Igen sokan néhány sort is irnak a csekk mellé. A könyveink igénylöi és a honlapunk olvasói pedig e-levelekben örvendeznek a küldeményeknek és az információ tömegének.
Néhány hüséges nyugdijas olvasónk szomorúan közli, hogy szükös jövedelméböl már nem tud többet adni, tehát ne küldjük a Hollót. A lapocskánk küldése nincs csekkhez kötve. Annak aki már nem tud adni, de szivesen olvassa, továbbra is örömmel küldjük.
***
Új cimek: A 48-as számunkhoz csatolt ürlapot sokan kitöltötték. Köszönet érte. Igy eddig közel 150 új cimet kaptunk, ami az eddigi tapasztalatok alapján 10-15 új támogatót jelent. Szeretnénk, ha mások is küldenének cimeket.
10
Honlapunkat Látogatták:
Régi számláló szerint 78868HUNGARY 39707
COM.L, USA 33125com USA 23367
CANADA 4476USA EDUCATION 4265
ROMANIA 2736AUSTRALIA 2354
UNITED KINGDOM 1806GERMANY 1606
UNITED-STATES 1355NETHERLANDS 1210
SLOVAKIA 1145SWEDEN 1006
ITALY 963AUSTRIA 907
ORGANIZATIONS 898FRANCE 803
BELGIUM 798POLAND 746
FINLAND 668SWITZERLAND 623
DENMARK 553CZECH-REP. 495
ISRAEL 485JAPAN 483
USA MILITARY 471CROATIA 462
YUGOSLAVIA 414SPAIN 403
USA GOV. 387NEW-ZEALAND 293
BRAZIL 276NORWAY 229
RUSSIA 208GREECE 200
UKRAINE 197PORTUGAL 183 ARGENTINA 177ESTONIA 158
MEXICO 129SOUTH-AFRICA 127
LITHUANIA 117SINGAPORE 114
IRELAND 110SLOVENIA 109
INTERNAt.91TURKEY 81
BULGARIA 80ARPANET 66
HONG-KONG 61TAIWAN, 61
SAUDI-ARABIA 52

Ötvennél kevesebb látogató az alanti országokból:
PERU, PAKISTAN, COSTA-RICA, DOMINICA, ZIMBABWE, INDIA, KOREA, MACEDONIA, GEORGIA, KAZAKHSTAN, TUVALU, BERMUDA, LIECHTENSTEIN, CAYMAN-ISLANDS, MONGOLIA, BOTSWANA, CUBA, LEBANON, NAMIBIA, TURKMENISTAN, ECUADOR, FIJI, FAROE ISLANDS, JAMAICA, NEW-CALEDONIA, NEPAL, PARAGUAY, TONGA, TRINIDAD-AND-TOBAGO, VIET-NAM, SAMOA, ZAMBIA,INDONESIA, UNITED-ARAB-EMIRATES, VATICAN,BOSNIA-AND-HERZEGOWINA, COLOMBIA,PHILIPPINES,NIUE, EGYPT, MALTA, URUGUAY, VENEZUELA, CHINA, ICELAND, MALAYSIA, LATVIA, LUXEMBOURG, THAILAND, CHILE, CYPRUS

Összesen: 211,238 olvasó!
12
Érdemes lobbyzni!! Válasz Tanitó Béla peticiójára:
European Parliament Committee on petitions
The Secretariat
Luxembourg eb/kc 116 977 / 28.08.2003

Mr Béla Tanító
FIN-33210 Tampere

Subject: Petition 977/2002

Dear Sir,
Thank you for your letter of 21 July 2003 concerning the Benes Decrees of
1945.
The Committee on Petitions has already examined a number of petitions on
this subject, the latest being petition 977/2002, which was declared
admissible in accordance with the Treaty on the European Union, insofar as
the matter falls within the sphere of activities of the European
Communities.
The Committee on Petitions considered it appropriate that the observations
contained in the petitions in question werw brughts to the attention of the
committee with responsibilities in this area, The Committee on Foreign
Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy of the European
Parliament, and the Delegation to the EU-Czech Republic Joint Parliamentary
Committee.
Your letter has been included in the dossier concerning the above mentioned
petition 977/2002.
Oh behalf of the Committee on Petitions I hereby thank you for the interest
you have shown the work of the European Parliament.
Yours sincerely

Enrico Boaretto
Head of division

********************************************************
LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT:
http://www.hungary.com/corvinus
-------------------------------------------------------------
© Published by S.J. Magyaródy
42 Juanita Dr.,
Hamilton, ON
L9C 2G3, Canada
E-mail: corvinus77@hungary.com